Oferta

Jak mogę skorzystać z programu ?

Zakończyła się ocena wniosków w tegorocznej edycji konkursu dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. W konkursie zarejestrowano 36 wniosków w ścieżce A oraz 53 wnioski w ścieżce B. Na etapie oceny formalnej odrzuconych zostało 8 ofert. Komisja Selekcyjna dokonująca oceny merytorycznej zadecydowała o dofinansowaniu 11 projektów w ścieżce A oraz 11 projektów w ścieżce B, na łączną kwotę 466 406 zł.  Na liście rezerwowej znalazł się 1 projekt w ścieżce A oraz 2 projekty w ścieżce B. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Dla potrzeb niniejszego konkursu przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych.

Głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Więcej o edukacji globalnej…

W konkursie zostaną dofinansowane najlepiej ocenione projekty edukacyjne kierowane do mieszkańców miejscowości poniżej 500 tys. mieszkańców – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży szkolnej i rodziców, nauczycieli,  kadry akademickiej i studentów, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi:

Lista rankingowa Ścieżka A

Lista rankingowa Ścieżka B

W konkursie dofinansowano 11 projektów w ścieżce A oraz 11 projektów w ścieżce B, na łączną kwotę 466 406 zł. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Pliki niezbędne do udziału w konkursie:

Lista FAQ

1. Co oznacza termin globalne Południe?

Kraje współczesnego świata możemy podzielić, według poziomu życia, na globalną Północ i globalne Południe. Podział ten (na kraje bardziej i mniej zasobne), w dużej mierze pokrywa się geograficznie z półkulami globu, jednak jest, jak wszystkie tego rodzaju pojęcia, nieco uogólniony – np. Australia i Nowa Zelandia, zaliczane do krajów wysokorozwiniętych bezsprzecznie leżą na południowej półkuli. Globalna Północ to więc państwa Unii Europejskiej, USA, Australia, Japonia, i kilka innych krajów azjatyckich, w których poziom życia jest podobny do znanego nam z Polski. Kraje Południa – głównie z Afryki, Ameryki Południowej i Azji – to państwa mniej zasobne. Różnice między Południem i Północą widać porównując średnią długość życia, odsetek ludzi mających dostęp do edukacji, czy dochód krajowy na mieszkańca w obu grupach państw.

2. We wniosku trzeba opisać doświadczenie organizacji w zakresie EG, czy to oznacza, że będą promowane organizacje posiadające doświadczenie?

Kryteria oceny wniosków wyszczególnione są w Regulaminie, w pkt. 8.4., i są to wszystkie kryteria wg których oceniane są wnioski. Wśród nich znajdują się m.in. kompetencje merytoryczne i operacyjne wnioskodawcy i jakość edukacji globalnej, nie jest to jednak jedyne kryterium.

Nie punktujemy organizacji za ich wielkość czy pochodzenie, tylko doświadczenie i kompetencje organizacji, bądź kadry (osób tworzących organizację i realizujących wnioskowane działania), w zakresie, którego on dotyczy. Stąd też jeśli organizacja (bądź kadra) nie posiada doświadczenia w danym zakresie,  być może warto rozważyć składanie projektu „w partnerstwie” z bardziej doświadczoną organizacją. Formalnie projekt składa 1 organizacja, stąd partnerstwo ma charakter nieformalny.

Przypominamy, że w tegorocznym konkursie wydzielone są 2 ścieżki grantowe:

 • ścieżka A – dla organizacji bardziej doświadczonych w edukacji globalnej (wymogi określone w pkt. 2.2. Regulaminu);
 • ścieżka B – dla organizacji bez doświadczenia lub z małym doświadczeniem w realizacji EG (wymogi określone w pkt. 2.3. Regulaminu);

3. Czy można złożyć wniosek w obu ścieżkach?

Nie. Ścieżki są kierowane do organizacji o zróżnicowanym doświadczeniu. Zależnie od tego jak duże doświadczenie w realizacji projektów/działań z zakresu edukacji globalnej ma organizacja, należy wybrać odpowiednią ścieżkę:

 • ścieżka A – dla organizacji bardziej doświadczonych w edukacji globalnej (wymogi określone w pkt. 2.2. Regulaminu);
 • ścieżka B – dla organizacji bez doświadczenia lub z małym doświadczeniem w realizacji EG (wymogi określone w pkt. 2.3. Regulaminu);

Można złożyć dwa wnioski w konkursie (oba w tej samej ścieżce!).

4. Czy organizacja zarejestrowana w mieście pow. 500 tys. mieszkańców może ubiegać się o dotację?

Tak, organizacja formalnie zarejestrowana w mieście liczącym więcej niż 500 tys. mieszkańców może ubiegać się o dofinansowanie projektu.

Ograniczenie odnośnie liczby mieszkańców dotyczy grupy docelowej – nie będą dofinansowane działania adresowane do odbiorców zamieszkujących miejscowości pow. 500 tys. mieszkańców (zgodnie z pkt. 4.2 Regulaminu konkursu).

5. Czy w ramach konkursu grantowego można realizować projekty o tematyce dotyczącej edukacji konsumenckiej, świadomej konsumpcji?

Temat edukacji konsumenckiej czy świadomej konsumpcji mieści się w definicji edukacji globalnej stosowanej w konkursie. Należy jednak pamiętać o globalnym wymiarze edukacji konsumenckiej.

6. Mamy dwóch partnerów do naszego projektu a budżet jest ograniczony - czy możemy podzielić projekt na dwa mniejsze?

Jeśli w wyniku rozbicia projektu na dwa powstaną dwa niezależne od siebie, choć bliźniaczo podobne projekty, to nie jest to oczywiście błąd formalny. Zasadność dofinansowania dwóch identycznych projektów realizowanych przez jednego wnioskodawcą może być natomiast zakwestionowana przez Komisję Selekcyjną (taki przypadek miał miejsce w poprzednich latach).

Przestrzegamy natomiast przed projektami, które są pomiędzy sobą powiązane i ich realizacja jest możliwa tylko łącznie, gdyż wówczas w sytuacji dofinansowania tylko jednego z nich powstaje problem z realizacją.

7. Czy proponowany projekt może być kopią projektu realizowanego w zeszłym roku?

Regulamin konkursu nie wyklucza takiej możliwości, zachęcamy jednak do przeanalizowania zasadności takiego działania. Projekt podlega ocenie eksperckiej, musicie więc Państwo przekonać oceniających, że takie powtórzenie projektu/ działań (np. dla innych grup docelowych) ma sens dla wybranej grupy. Proponowany projekt może oczywiście być kontynuacją, rozbudowaniem zeszłorocznych działań, należy jednak pamiętać o stosownym opisaniu dotychczasowych osiągnięć i zakładanych rezultatach przewidywanej kontynuacji.

8. Jakie załączniki należy złożyć wraz z wnioskiem?

Załączniki do wniosku składane są wyłącznie online i są to:

 • Oświadczenie dotyczące doświadczenia wnioskodawcy w zakresie realizacji projektów edukacji globalnej (wg wzoru dostępnego do pobrania w generatorze wniosków on-line) – do złożenia wniosku w ścieżce „A” uprawnione są organizacje, spełniające warunki określone w pkt. 2.1 Regulaminu konkursu oraz legitymujące się doświadczeniem realizacji projektów z zakresu edukacji globalnej, w rozumieniu pkt. 1.1. regulaminu, w ostatnich 3 latach na kwotę nie mniejszą niż 20 tysięcy złotych. Do złożenia wniosku w ścieżce „B” uprawnione są organizacje, spełniające warunki określone w pkt. 2.1. Regulaminu konkursu, nieposiadające doświadczenia realizacji projektów edukacji globalnej lub legitymujące się doświadczeniem realizacji projektów z zakresu edukacji globalnej, w rozumieniu pkt. 1.1. regulaminu, na kwotę nie większą niż 20 tysięcy złotych.
 • Statut (lub akt równorzędny) oraz ostatnie zatwierdzone sprawozdanie roczne (wymagane skany podpisanych dokumentów – sprawozdania finansowego – składającego się z bilansu i RZiS oraz merytorycznego, jeżeli dotyczy) – należy podać we wniosku link do tych dokumentów online, bądź dodać w formie elektronicznej do zasobnika plików we wniosku.
 • W przypadku organizacji powołanych w oparciu o umowy państwo-kościół, a także w przypadku innych podmiotów nie posiadających numeru KRS wymaganym załącznikiem w wersji elektronicznej (załączanym do generatora wniosków) jest skan aktu powołania/ustanowienia instytucji.

Ponadto, zgodnie z pkt. 6.3. Regulaminu obowiązkowym jest podanie:

 • w przypadku planowanych publikacji (książkowych, elektronicznych, filmowych etc.): pliki z fragmentami bądź całością publikacji, opis kwalifikacji i doświadczenia autorów, objętość publikacji i plan dystrybucji [dot. tylko ścieżki A], przy czym pliki publikacji należy umieścić w zasobnikach plików jako załączniki, pozostałe informacje można zawrzeć w opisie działania;
 • w przypadku wniosków zakładających działania szkoleniowe (seminaria, warsztaty, konferencje itp.): ramowy program merytoryczny szkolenia, opis kompetencji i doświadczenia osób prowadzących (trenerów/ wykładowców) – informacje te można zawrzeć w opisie działania.

9. Czy załączniki formalne muszą być udostępnione online?

Zależy nam na promowaniu standardów przejrzystości wśród organizacji pozarządowych oraz na wspieraniu tych organizacji, które udostępniają podstawowe informacje o sobie. Nasza Fundacja również publikuje na swojej stronie internetowej statut i sprawozdania roczne, zachęcamy też do tego innych. Jeśli jednak nie udostępniają Państwo tych dokumentów na stronie, istnieje też możliwość wgrania odpowiednich plików do generatora.

10. Jakie sprawozdanie należy załączyć do wniosku?

Do wniosku należy załączyć ostatnie zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe oraz ostatnie zatwierdzone roczne sprawozdanie merytoryczne.

Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu; rachunku zysku i strat (w przypadku organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej zwanego rachunkiem wyników) oraz informacji dodatkowej.

Organizacje pozarządowe obowiązują dwa terminy w kwestii sprawozdań:

 • nie później niż do 31 marca br. sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok poprzedni powinny być sporządzone przez organ zarządzający (zwykle zarząd);
 • oraz nie później niż 3 miesiące od sporządzenia (czyli max. 30 czerwca br.) powinny być zatwierdzone przez właściwy organ statutowy (zwykle rada nadzorcza, zjazd delegatów itp.).

11. Nasza organizacja jest młoda - nie mamy więc bilansu i sprawozdania rocznego. Co mamy zrobić z wymogiem ich załączenia?

Jeśli organizacja działa na tyle krótko, że nie ma bilansu i sprawozdania rocznego, to oczywiście nie trzeba ich załączać w wymaganym polu, można natomiast napisać czemu owe dokumenty nie są jeszcze dostępne. Z daty założenia organizacji wpisywanej w innym polu również powinno być jasne, czemu dokumenty są jeszcze niedostępne.

12. Czy wymagany jest finansowy wkład własny?

Zgodnie z pkt 7.1 Regulaminu konkursu: W każdym wniosku należy wykazać wkład własny stanowiący minimum 10% wartości projektu (w postaci wkładu finansowego i/lub rzeczowego i/lub pracy wolontariuszy). Tym samym nie jest wymagany wkład finansowy, można wykazać jedynie rzeczowy lub wkład pracy.

13. Jak wycenić wkład własny (rzeczowy bądź wkład pracy)?

Należy oszacować realną stawkę rynkową. Tzn. np. salę którą użyczacie Państwo bezpłatnie należy wycenić wg rynkowych stawek wynajmu podobnych sal dostępnych w danej okolicy. Pracę wolontariusza wyceniam wg kompetencji i zadań danej osoby – ile należałoby zapłacić osobie zatrudnionej do takiego zadania.

14. Czy można pracować nad 1 wnioskiem online równolegle na kilku komputerach?

Niestety nie, równolegle jeden wniosek może być edytowany tylko na jednym komputerze. Jeśli trwa edycja jednocześnie na kilku komputerach dane nie zapiszą się!

16. Czy konkurs obejmuje obszary wiejskie, czy tylko miasta?

Konkurs kierowany jest do wszystkich zainteresowanych organizacji, które spełniają wymogi formalne określone w ust. 2. Regulaminu konkursu. Jedyne ograniczenie dotyczy grupy docelowej proponowanych projektów – nie będą dofinansowane działania kierowane do mieszkańców miast powyżej 500 tys. mieszkańców.

17. Czy wymagane doświadczenie w EG można udokumentować projektami z zakresu edukacji ekologicznej/międzykulturowej/antydyskryminacyjnej?

Zgodnie z punktem 2.2 Regulaminu konkursu wymogiem jest realizacja projektów z zakresu edukacji globalnej, w rozumieniu definicji podanej w punkcie 1.1 Regulaminu konkursu. W przypadku projektów dotyczących edukacji ekologicznej, międzykulturową lub antydyskryminacyjną konieczne jest więc wykazanie, że projekty te zawierały w sobie działania, które realizowały cele edukacji globalnej. Sugerujemy możliwie wyczerpujące wyjaśnienie tego w opisie realizowanych projektów, wymienianych w punkcie 15 formularza wniosku.

Polska Pomoc

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web