Dla szkół

DLA SZKÓŁ

polonia

Fundacja Edukacja dla Demokracji, w ramach projektu Szkoła.PL-2019, zamierza wesprzeć w 2019 roku społeczne szkoły polonijne (SSP) oraz polonijne oświatowe organizacje parasolowe, działające w Europie Zachodniej, w szczególności w następujących krajach: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy.

Udział w projekcie Szkoła.PL-2019 i ewentualne uzyskanie w jego ramach dofinansowania do działalności SSP lub organizacji polonijnej nie wyklucza możliwości starania się i uzyskania równoległego wsparcia finansowego także od innych polskich organizacji pozarządowych, udzielonego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.

Adresaci projektu:

 • Społeczne szkoły polonijne (SSP) z w/w krajów, w szczególności prowadzone przez stowarzyszenia rodziców, albo przez inne podmioty polonijne o charakterze społecznym (niekomercyjne). Pod pojęciem SPP rozumiemy placówki edukacyjne realizujące działania uwzględniające ramy programowe kształcenia uzupełniającego, określone w załączniku nr 1 do rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2017.1648);
 • Polonijne oświatowe organizacje parasolowe, skupiające SSP z terenu danego kraju (jeśli na terenie jednego kraju działa więcej organizacji parasolowych, do naboru może przystąpić każda z nich).

Do projektu nie mogą przystąpić:

 • szkolne punkty konsultacyjne (SPK);
 • szkoły prywatne (komercyjne), zarządzane wyłącznie przez dyrektora i/lub właściciela szkoły, nie angażujące czynników społecznych w procesy zarządzania lub nadzoru.

Podstawowe cele projektu:

 • Wsparcie finansowe istotnej grupy polonijnych placówek edukacyjnych;
 • Aktywizacja środowisk rodziców i włączanie ich w działania SSP, podnoszenie poczucia współodpowiedzialności za nauczanie własnych dzieci w lokalnych SSP, a także tworzenie i wzmacnianie proceduralno-formalnych warunków dla aktywnej obecności rodziców w SSP, zapewniających im realny wpływ na działalność SSP (rady rodziców, rady szkół, organy zarządzające i nadzorcze w stowarzyszeniach prowadzących SSP itp.);
 • Aktywizacja przedstawicieli poszczególnych SSP w działaniach organizacji parasolowych, podnoszenie poczucia współodpowiedzialności za realizację celów statutowych tych organizacji, a także tworzenie i wzmacnianie proceduralno-formalnych warunków dla aktywnej obecności przedstawicieli SSP w organizacjach parasolowych, zapewniających im realny wpływ na działalność organizacji (zjazdy, wybory, organy zarządzające i nadzorcze w organizacjach parasolowych itp.);
 • Promowanie przejrzystości i jawności działania oraz upubliczniania informacji o działalności szkoły / organizacji w wymiarze merytorycznym i finansowym, a także tworzenie i promowanie standardów sprawozdawczo-informacyjnych w tym zakresie;

Podstawowe formy realizacji projektu:

 • W ramach projektu prowadzone będą przez Fundację działania szkoleniowe, konsultacyjne i monitorujące, służące wspieraniu działań poszczególnych SSP i organizacji parasolowych w zakresie realizacji celów projektu;
 • W ramach projektu ogłoszone zostaną dwa konkursy z nagrodami (w formie dotacji celowych).

Konkurs dla społecznych szkół polonijnych (SSP), w ramach którego przewidujemy przyznanie następujących nagród/dotacji:

 1. miejsce – jedna nagroda główna do wysokości rocznego budżetu szkoły, jednak nie więcej niż 20.000 EUR;
 2. miejsca – dwie nagrody do wysokości 3/4 rocznego budżetu szkoły, jednak nie więcej niż 2 x 15.000 EUR;
 3. miejsca – trzy nagrody do wysokości 1/2 rocznego budżetu szkoły, jednak nie więcej niż 3 x 10.000 EUR;
 4. pozostałe szkoły uczestniczące w projekcie – nagrody do 2.000 EUR.

Konkurs dla organizacji parasolowych, w ramach którego przewidujemy przyznanie następujących nagród/dotacji:

 1. miejsce – jedna nagroda w wysokości 20.000 EUR;
 2. miejsce – jedna nagroda w wysokości 15.000 EUR;
 3. miejsce – jedna nagroda w wysokości 10.000 EUR;

Łącznie na oba konkursy przewidujemy rozdysponowanie kwoty około 200.000 EUR (około 900.000 PLN).

Za środki uzyskane z nagród beneficjenci będą mogli pokryć wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem szkoły lub organizacji. W szczególności środki te mogą być przeznaczone na pomoce metodyczne i materiały edukacyjne, utrzymanie bieżące lokali, w których prowadzona jest nauk (czynsze), drobne remonty oraz wyposażenie uzupełniające sal lekcyjnych, wynagrodzenia i nagrody dla nauczycieli (wraz z należnymi podatkami i świadczeniami), transport, ubezpieczenia, organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek oraz imprez szkolnych, organizację konkursów promujących język polski, wystaw, spotkań itp., przejazdy lokalne, dojazdy na spotkania, koszty biurowe, prowadzenie stron internetowych, wyjazdy na krajowe i międzynarodowe spotkania polonijne, promocje działań, honoraria lokalnych organizatorów itp.

Powyższe warunki nie stanowią oferty ostatecznej i są jedynie prognozą działań. Ostateczny kształt projektu i warunki konkursów zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2019 roku, w zależności od czasu i wielkości wsparcia uzyskanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji ze strony Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowych informacji udziela Jacek Podolski (wiceprezes zarządu) – ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy polonia@fed.org.pl

Projekt zgłoszony do współfinansowania w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.

Zakończyliśmy wstępny nabór dla szkół do projektu na rok 2019.

Kontakt mailowy: polonia@fed.org.pl

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web