Historia

HISTORIA

Z KART HISTORII

Fundacja Edukacja dla Demokracji rozpoczęła działalność w 1989 roku, kontynuując współpracę nauczycieli polskich i amerykańskich podjętą w 1982 roku, po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego.

timeline_pre_loader

2021

Wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oficjalnie zainaugurowaliśmy Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

2020

Zostaliśmy operatorem nowego programu PAFW: Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020 i uruchomiliśmy pierwsze nabory.

Przetłumaczyliśmy na język polski edukacyjną grę dyskusyjną „Przepis na Demokrację”.

2019

30. rocznica utworzenia Fundacji – od momentu złożenia deklaracji założycielskiej przez jej fundatorów minęły już 3 dekady.

Uruchomiliśmy 3 ukraińskojęzyczne kursy e-learningowe na platformie civicportal.education wspierające pracę ze społecznościami lokalnymi.

2018

Rozpoczęliśmy współpracę z Weiser Center for Europe and Eurasia (WCEE) oraz William Davidson Institute at the University of Michigan (WDI) przy organizacji szkoleń dla liderów organizacji pozarządowych z krajów byłego ZSRR i Bałkanów.

2017

Przygotowaliśmy plansze edukacyjne – atrakcyjne materiały uzupełniające dla szkolnych scenariuszy zajęć.

2016

Fundacja zmieniła logotyp – nowa identyfikacja wizualna wraz z nową stroną mają przybliżać misję, cele i działania Fundacji naszym przyjaciołom, darczyńcom i partnerom.

2015

Zintensyfikowaliśmy działania w Ukrainie – zaangażowaliśmy się we wsparcie lokalnych społeczności w ich przygotowaniach do reformy samorządowej oraz dziennikarzy – by dzięki poznawaniu współczesnych metod pracy dziennikarskiej lepiej służyli swoim odbiorcom. Razem z KrymSOS wspieraliśmy też rodziny „niebiańskiej sotni”.

2014

Fundacja zaangażowała się w pomoc poszkodowanym podczas wydarzeń tzw. Euromajdanu  oraz we wsparcie reform w Ukrainie. W prowadzonej przez FED zbiórce publicznej oraz poprzez inne darowizny zebraliśmy na ten cel ponad 550 tys. zł.

2014-kwota-zbiorka-fed

2013

Program stypendialny im. Lane’a Kirklanda PAFW trafia pod skrzydła Fundacji.

FED zostaje członkiem Koalicji na rzecz samorządów  uczniowskich oraz powraca do wspierania samorządności uczniowskiej w ramach projektu „Budowanie potencjału i promocja samorządności uczniowskiej w Polsce”. Projekt był realizowany w l. 2012-2014.

Inicjatywa szlaków barokowych FED po raz pierwszy realizowana poza granicami kraju – w Białorusi.

2013-swiss-sam

2012

  • Śmierć prof. Jacka Woźniakowskiego, współtwórcy FED, Członka Rady Fundacji.
  • Rozpoczęcie działalności projektowej w Tunezji.
  • Rozpoczęcie – na bazie inicjatywy Tadżycka Krowa – realizacji projektów demokratyzacyjno-rozwojowych w Tadżykistanie.
  • Zbudowanie pierwszego e-podręcznika – elektronicznego repozytorium materiałów – prowadzonego przez FED, pod adresem www.e-globalna.edu.pl.

2012-tadzykistan

2011

2011-otwarta_szkola

Fundacja została operatorem IV edycji ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Otwarta Szkoła”.

2010

Rozpoczęcie programu „Szkoła.PL – wsparcie dla polskich szkół uzupełniających na świecie”, który od 2014 r. przerodził się w szerszy program działań na rzecz Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.

W grudniu odbyło się pierwsze seminarium polsko-rosyjskie realizowane we współpracy z Moskiewską Szkołą Badań Politycznych (obecnie: Moskiewska Szkoła Edukacji Obywatelskiej). Seminarium zapoczątkowało regularną współpracę projektową.

2009

Na XIX Forum Ekonomicznym w Krynicy Fundacja Edukacja dla Demokracji została uhonorowana tytułem Organizacji Pozarządowej Europy Środkowo-Wschodniej 2009 r., przyznawanym przez Radę Programową Forum Ekonomicznego.

2008

Rozpoczęcie realizacji 3-letniego projektu „GREAT! Global Rights – Europeans Acting Together” ze środków EuropeAid, we współpracy z partnerami z Czech, Słowenii, Belgii, Wielkiej Brytanii. Projekt był realizowany w l. 2008-2010.

Rozpoczęcie inicjatywy „Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna ” – Drogi Baroku – rozwój społeczności lokalnych w oparciu o dziedzictwo kulturowe.

Fundacja rozpoczęła realizację szkoleń metodą e-learningu, najpierw w ramach projektu „Kompetentni, wiarygodni, przejrzyści” realizowanego z funduszy norweskich, następnie w ramach wielu innych działań (RITA – Civicportal, edukacja globalna, samorządność uczniowska i inne).

2007

Rozpoczęcie Programu „Szkoła Równych Szans” skierowanego do szkół z woj. lubuskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego, realizowanego w partnerstwie z FRDL i STO; program był realizowany w l. 2007-2008.

2007-srs_logo

2006

Realizacja projektu Polsko-Kanadyjska Współpraca Rozwojowa , którego głównym komponentem były dotacje na projekty rozwojowe w Afryce, Europie Wschodniej i na Kaukazie ze środków Kanadyjskiej Agencji Współpracy Rozwojowej (CIDA) i polskiego MSZ. Łączna wartość projektu przekraczała 5 mln zł.

2006-pkwr-uczniowie_kogere

2005

Rozpoczęcie programu Edukacja Globalna / Rozwojowa składającego się z konkursów dotacyjnych oraz komponentu szkoleniowego.

Śmierć Sandry Feldman, działaczki American Federation of Teachers, współtwórczyni FED.

2005-eg-kolaze

2004

Fundacja otrzymała tytuł Instytucji Pro Publico Bono .

Pierwsza edycja inicjatywy „Study Tours to Poland” polegającej na wizytach studyjnych profesjonalistów i młodszych studentów ze Wschodu do Polski; inicjatywa wyrosła w osobny Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zarządzany od 2006 r. przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, biuro w Warszawie, oraz Fundację Borussia.

Rozpoczęcie inicjatywy, która przybrała nazwę Tadżycka Krowa, a której głównym założeniem było zbieranie darowizn od osób indywidualnych i firm, głównie w Polsce, by wspierać poprzez zakup bydła Kluby Kobiet (żeńskie grupy samopomocowe) w Północnym Tadżykistanie.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2003

Śmierć Edwarda Wieczorka, współtwórcy FED, Członka Rady Fundacji.

FED partnerem w Inicjatywie „TAK dla referendum” – społecznej kampanii na rzecz uczestnictwa w referendum i oddania głosu za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Otwarcie w Świętochłowicach Centrum Edukacji Lokalnej (CEL) oraz Młodzieżowego Ośrodka Przedsiębiorczości – wspólnych inicjatyw FED i Urzędu Miasta Świętochłowic. CEL weszło następnie w strukturę Urzędu i działała do 2013 roku.

2003-cel-fed

2002

Powołanie Education for Democracy International Network EDIT Net – nieformalnej sieci współpracy organizacji i grup trenerskich z Polski i krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.

2002-edit-net

2001

Pierwsza i bardzo istotna reorganizacja Rady Fundacji; fundatorzy amerykańscy wyznaczają imiennie swoich następców i w ten sposób do Rady wchodzą: Tomasz Maracewicz, Alicja Derkowska, Krzysztof Stanowski i Eric Chenoweth. Ponadto w Radzie znajdują się przedstawiciele delegowani przez: American Federation of Teachers (1), NSZZ Solidarność – sekcja nauczycielska (1) oraz wybrani z zespołu trenerów-szkoleniowców Fundacji (3).

FED jest jednym z inicjatorów powstania Grupy Zagranica – koalicji polskich organizacji pozarządowych działających za granicą; w 2004 r. Grupa Zagranica sformalizowała się w postaci związku stowarzyszeń, FED jest jednym z założycieli.

logo_grupazagranica_200

2000

Rozpoczęcie programu „Przedsiębiorczość w praktyce”, kierowane głównie do młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, program był realizowany do 2011 r.

Rozpoczęcie programu „Europejski Paszport”. W ramach programu prowadzone były warsztaty metodyczne dla nauczycieli, konferencje i seminaria związane z informowaniem o Unii Europejskiej, integracji Polski z UE oraz inicjowane są projekty współpracy i międzynarodowej wymiany młodzieży. Program był realizowany do 2008 r.

Rozpoczęcie programu „Przemiany w Regionie” – RITA – inicjatywy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której operatorem jest nieprzerwanie FED; Program RITA otwiera grantodawczą działalność FED, która w kolejnych latach zostaje poszerzona o następne projekty i programy regrantingowe.

2000-rita

1999

Rejestracja Centrum Szkoleniowego FED  – niepublicznej jednostki doskonalenia nauczycieli, Centrum działa nieprzerwanie.

Rozpoczęcie realizacji projektów na Kaukazie Południowym i w Rosji.

1998

Fundacja otrzymuje prestiżową nagrodę – Democracy and Civil Society Award – przyznaną wspólnie przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone w celu uczczenia 50. rocznicy Planu Marshalla, w 40. rocznicę podpisania Traktatu Rzymskiego, a także 50-lecia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W Polsce taką nagrodę otrzymały tylko dwie instytucje: Tygodnik Powszechny oraz nasza Fundacja.

Od października 1998 roku działa (powołane przez Fundację we współpracy z Pracownią Filozofii Ośrodka Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej) Podyplomowe Studium dla Nauczycieli „Nowoczesna dydaktyka w szkole. Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą”. Studium jest dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program „Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą” został dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego. Studium kontynuuje działalność na Uniwersytecie Łódzkim.

1998-democracy_and_civil_society_award

1997

We współpracy z American Federation of Teachers Fundacja rozpoczyna działalność na terenie Mongolii . W efekcie dwóch rund szkolenia trenerów sformowała się grupa trenerów organizujących warsztaty na terenie całej Mongolii. Ważnym osiągnięciem zespołu jest adaptacja (w tym opublikowanie w języku mongolskim), i wprowadzenie do szkół amerykańskiego programu „Democracy for all”. Regularne działania w Mongolii trwały do 2003 r.

Śmierć Alberta Shankera, Prezydenta American Federation of Teachers, współtwórcy Fundacji.

1997-mongolia

1996

Liberalizm i procedury demokratyczne – warsztaty organizowane we współpracy z Fundacją im. Friedricha Naumanna. Warsztaty zgromadziły na wspólnych zajęciach tzw. młodzieżówki partyjne z ówczesnych formacji chrześcijańskich, socjaldemokratycznych i liberalnych.

1995

Rozpoczęcie działań Fundacji w Azji Centralnej.

Pierwsze międzynarodowe kursy trenerskie – przeprowadzone na Łotwie przez trenerów FED: Krzysztofa Stanowskiego i Teresę Gęcę oraz absolwentkę kursów trenerskich w Polsce, Łotyszkę Viję Rudinę.

Wydanie wyboru pism i rozmów Wincentego Witosa pt. „Witos o demokracji” w opracowaniu prof. Jana Borkowskiego przy współpracy Wiktora Kulerskiego.

1995-azja_centralna

1994

Rozpoczęcie realizacji projektów na Ukrainie oraz Białorusi, gdzie Fundacja działa nieprzerwanie w środowiskach szkolnych, pozarządowych i na rzecz społeczności lokalnych.

Zainicjowanie przez wyszkolonych trenerów związanych z FED działalności nieformalnych lokalnych ośrodków trenerskich Fundacji, m.in. w Olsztynie, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu i Suwałkach. Ośrodki działały do 2001 roku.

1994-_ukraina_01.1992

1993

Początek programu Filozofia dla Dzieci, realizowanego we współpracy z Pracownią Filozofii Ośrodka Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej’ od 2002 r. program realizuje Stowarzyszenie Edukacji Filozoficznej Phronesis.

Rozpoczęcie realizacji projektów na Litwie – pierwsze warsztaty dla litewskich nauczycieli (Grigiszki), trenerzy z Polski: Krzysztof Stanowski, Renata Sanak i Jacek Podolski; działania na Litwie trwały do 1999 r.

Pierwszy kurs trenerów prowadzony samodzielnie przez polskich szkoleniowców z FED; kurs prowadzili: Krzysztof Stanowski, Anna Szreter, Ewa Zydorek i Grzegorz Ciemniak.

1993-litwa

1992

Pierwszy warsztat zagraniczny (Gródek, Ukraina) prowadzony przez polskich trenerów: Krzysztofa Stanowskiego i Ewę Zydorek dla środowisk polonijnych.

1992-ukraina_org._polskie

1991

Początek programu Demokracja w Szkoledws, który przez niemal 20 lat stanowił wspólny szyld dla różnorodnych działań Fundacji skierowanych do środowisk szkolnych.

28 maja 1991 – formalna rejestracja Fundacji w rejestrze sądowym.

1990

Grudzień – zatwierdzenie Statutu Fundacji przez Ministra Edukacji Narodowej.

Lipiec, Rozalin – pierwsze szkolenie trenerów, prowadzone przez zespół trenerów amerykańskich z American Federation of Teachers .

Pierwsze warsztaty prowadzone przez polskich trenerów dla Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ; wśród pierwszych trenerów FED byli: Krzysztof Stanowski; Ewa Zydorek i Wanda Szymańska.
Spisanie aktu notarialnego o ustanowieniu Fundacji w Państwowym Biurze Notarialnym w Nowym Dworze Mazowieckim za nr repertorium 18423/90.

1990-kurs_trenerow_rozalin

1989

Utworzenie Fundacji – złożenie deklaracji założycielskich przez 10 fundatorów. Założycielami Fundacji było pięciu Polaków, związanych z Zespołem Oświaty Niezależnej (w latach 80. XX wieku): prof. Andrzej Janowski, Wiktor Kulerski, dr Janusz Onyszkiewicz, Edward Wieczorek, prof. Jacek Woźniakowski; prof. Jan Piotr Lasota-Hirszowicz; oraz pięciu Amerykanów: Sandra Feldman – President of American Federation of Teachers (1997-2004), Herbert Magidson – Executive Vice President of New York State United Teachers, Diana Ravitch – Professor of History and Education, Albert Shanker – President of American Federation of Teachers (1974-1997).

Pierwsze warsztaty dla nauczycielskiej Solidarności prowadzone przez trenerów American Federation of Teachers w Polsce (Rozalin).

1989-czyzby-rozalin-aft

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web