Granty

GRANTY

Poprzez dofinansowanie, którego udzielamy innym organizacjom, wspieramy ich inicjatywy służące budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, dzieleniu się doświadczeniem i dobrymi rozwiązaniami, a także tworzeniu przestrzeni i kultury dialogu.

Kładąc nacisk na partnerstwo – lokalne lub międzynarodowe – w realizacji działań, ich jakość oraz gospodarne dysponowanie środkami, kształtujemy standardy organizacji społecznych. Jesteśmy grantodawcą otwartym na pomysły grantobiorców, pomocnym w razie trudności, ale także oczekującym dotrzymania umowy przez obie strony.

Środki na dotacje sami pozyskujemy od innych donorów, zazwyczaj ze środków publicznych i czujemy się odpowiedzialni za dobre, rzetelne wydatkowanie powierzonych nam pieniędzy podatników.

Co finansujemy

RITA

Program RITA – Przemiany w regionie oferuje dotacje dla polskich organizacji pozarządowych współpracujących z partnerami z wybranych krajów b. ZSRR. Projekty dofinansowywane w ramach RITA powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem i uwzględniać w tym dzielenie się polskim doświadczeniem.

Nabór wniosków odbywa się w trzech ścieżkach: na projekty partnerskie, współfinansowanie większego przedsięwzięcia finansowanego w większości przez innego donora (tzw. wkład własny) oraz granty wyjazdowe dla polskich organizacji do wschodnich partnerów. Od 2000 r. w ramach programu udzieliliśmy już ponad 850 dotacji.

EDUKACJA GLOBALNA

W ramach programu Edukacja Globalna wspieramy organizacje pozarządowe realizujące w Polsce działania edukacyjne i popularyzacyjne z zakresu edukacji globalnej, tj. edukacji budującej w polskim społeczeństwie wiedzę na temat zjawisk i współzależności globalnych oraz odpowiedzialność za współczesny świat i gotowość do działania na jego rzecz.

Edukacja globalna kładzie nacisk na zrozumienie przyczyn i konsekwencji zjawisk występujących na świecie w różnych sferach życia (od rozwoju ekonomicznego poprzez środowisko naturalne po konflikty i ich następstwa). Uczy krytycznego myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków, a wreszcie zachęca do działania i aktywnego mierzenia się z globalnymi wyzwaniami. Od 2005 r. wsparliśmy ponad 350 projektów.

WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI MIESZKAJĄCYMI ZA GRANICĄ – AKTUALNIE BRAK FINANSOWANIA

Stawiamy na wsparcie polonijnej edukacji i budowanie więzi młodego pokolenia Polaków i osób polskiego pochodzenia z Polską. Zależy nam na tym, by rodziny, które decydują się na ten dodatkowy wysiłek pielęgnowania polskiego języka i przekazywania dzieciom wiedzy o polskiej historii, geografii, kulturze, otrzymywały jak najlepsze wsparcie, a nauczyciele polonijnych szkół społecznych byli dobrze przygotowani do pracy i wyposażeni w nowoczesne materiały metodyczne.

W latach 2011-2016 realizowaliśmy program Szkoła.PL – program finansowego i merytorycznego wsparcia dla polonijnych szkół społecznych w wybranych krajach Zachodu. Ponadto, w l. 2014-2016 realizowaliśmy konkursy grantowe dla polskich organizacji pozarządowych współpracujących ze środowiskami polonijnymi z różnych stron świata i dzielących się z nimi swoimi kompetencjami.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web