Granty

GRANTY

Poprzez dofinansowanie, którego udzielamy innym organizacjom, wspieramy ich inicjatywy służące budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, dzieleniu się doświadczeniem i dobrymi rozwiązaniami, a także tworzeniu przestrzeni i kultury dialogu.

Kładąc nacisk na partnerstwo – lokalne lub międzynarodowe – w realizacji działań, ich jakość oraz gospodarne dysponowanie środkami, kształtujemy standardy organizacji społecznych. Jesteśmy grantodawcą otwartym na pomysły grantobiorców, pomocnym w razie trudności, ale także oczekującym dotrzymania umowy przez obie strony.

Środki na dotacje sami pozyskujemy od innych donorów, zazwyczaj ze środków publicznych i czujemy się odpowiedzialni za dobre, rzetelne wydatkowanie powierzonych nam pieniędzy podatników.

Co finansujemy

Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020

Program „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, który wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Sektor organizacji pozarządowych odgrywa istotną rolę w rozwiązywaniu wielu problemów społecznych, zwłaszcza w skali regionalnej i lokalnej. Organizacje z odpowiedzialnością, poświęceniem i energią zaangażowały się w przeciwdziałanie skutkom pandemii w swoich lokalnych społecznościach. Jednocześnie jej skutki nie ominęły sektora NGO i wiele organizacji stanęło w obliczu problemów finansowych, wpływających na ograniczenie skali i zakresu działań, a często będących przyczyną zawieszenia aktywności.

RITA

Program RITA – Przemiany w regionie oferuje dotacje dla polskich organizacji pozarządowych współpracujących z partnerami z wybranych krajów b. ZSRR. Projekty dofinansowywane w ramach RITA powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem i uwzględniać w tym dzielenie się polskim doświadczeniem.

Nabór wniosków odbywa się w trzech ścieżkach: na projekty partnerskie, współfinansowanie większego przedsięwzięcia finansowanego w większości przez innego donora (tzw. wkład własny) oraz granty wyjazdowe dla polskich organizacji do wschodnich partnerów. Od 2000 r. w ramach programu udzieliliśmy już ponad 850 dotacji.

EDUKACJA GLOBALNA

W ramach programu Edukacja Globalna wspieramy organizacje pozarządowe realizujące w Polsce działania edukacyjne i popularyzacyjne z zakresu edukacji globalnej, tj. edukacji budującej w polskim społeczeństwie wiedzę na temat zjawisk i współzależności globalnych oraz odpowiedzialność za współczesny świat i gotowość do działania na jego rzecz.

Edukacja globalna kładzie nacisk na zrozumienie przyczyn i konsekwencji zjawisk występujących na świecie w różnych sferach życia (od rozwoju ekonomicznego poprzez środowisko naturalne po konflikty i ich następstwa). Uczy krytycznego myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków, a wreszcie zachęca do działania i aktywnego mierzenia się z globalnymi wyzwaniami. Od 2005 r. wsparliśmy ponad 350 projektów.

WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI MIESZKAJĄCYMI ZA GRANICĄ – AKTUALNIE BRAK FINANSOWANIA

Stawiamy na wsparcie polonijnej edukacji i budowanie więzi młodego pokolenia Polaków i osób polskiego pochodzenia z Polską. Zależy nam na tym, by rodziny, które decydują się na ten dodatkowy wysiłek pielęgnowania polskiego języka i przekazywania dzieciom wiedzy o polskiej historii, geografii, kulturze, otrzymywały jak najlepsze wsparcie, a nauczyciele polonijnych szkół społecznych byli dobrze przygotowani do pracy i wyposażeni w nowoczesne materiały metodyczne.

W latach 2011-2016 realizowaliśmy program Szkoła.PL – program finansowego i merytorycznego wsparcia dla polonijnych szkół społecznych w wybranych krajach Zachodu. Ponadto, w l. 2014-2016 realizowaliśmy konkursy grantowe dla polskich organizacji pozarządowych współpracujących ze środowiskami polonijnymi z różnych stron świata i dzielących się z nimi swoimi kompetencjami.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web