Koordynator/-ka ds. współpracy bilateralnej i regionalnej

Miejsce pracy: Warszawa

Fundacja Edukacja dla Demokracji (dalej: FED), członek konsorcjum prowadzącego Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, poszukuje osoby na stanowisko koordynatora/koordynatorki do spraw współpracy bilateralnej i regionalnej w ramach Programu Aktywni Obywatele.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (Active Citizens Fund – Regional) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Jego celem jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego w zakresie przestrzegania praw człowieka, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienia grup zagrożonych wykluczeniem.

Program ma również za zadanie wzmocnienie relacji dwustronnych  pomiędzy organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w Polsce i Państwach-Darczyńcach (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), a także promocję współpracy regionalnej i sieciowania na rzecz dzielenia się wiedzą i wymiany dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego z różnych państw. Działaniami regionalnymi w ramach Programu nazywane są inicjatywy minimum dwóch Operatorów Programu Aktywni Obywatele z krajów w których realizowany jest program: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia. W przypadku Polski do inicjatyw regionalnych mogą zostać zaproszeni partnerzy z krajów ościennych: Ukraina, Białoruś, Federacja Rosyjska.

 

Do zadań koordynatora/koordynatorki ds. współpracy bilateralnej i regionalnej będzie należało:

 • opracowanie i realizacja w ramach Programu planu działań bilateralnych i regionalnych zgodnie z zaplanowanym budżetem i harmonogramem, w tym w szczególności:
 • organizacja wydarzeń promujących współpracę bilateralną i regionalną, m.in. webinariów, warsztatów, konferencji, wizyt studyjnych w Polsce i Państwach-Darczyńcach itd.,
 • współpraca z pozostałymi organizacjami wchodzącymi w skład konsorcjum w celu koordynacji działań bilateralnych i regionalnych,
 • współpraca z przedstawicielami punktów kontaktowych Państw-Darczyńców przy realizacji działań bilateralnych,
 • koordynacja inicjatyw regionalnych Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny oraz udział w inicjatywach regionalnych podejmowanych przez operatorów Programu Aktywni Obywatele w innych Państwach- Beneficjentach,
 • udział w wydarzeniach zagranicznych i reprezentowanie w ich trakcie Programu,
 • wsparcie realizacji innych działań Programu, oraz innych działań dotyczących współpracy regionalnej/międzynarodowej.

 

Do współpracy zaprosimy osobę, która:

 • może wykazać się minimum 5-letnim doświadczeniem pracy w lub na rzecz organizacji pozarządowych,
 • zna specyfikę polskiego sektora organizacji pozarządowych,
 • organizowała samodzielnie działania edukacyjne i sieciujące (stacjonarne i online),
 • ma doświadczenie współpracy na poziomie międzynarodowym,
 • biegle posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 • biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie (co najmniej na poziomie C1),
 • jest samodzielna w opracowywaniu koncepcji działań i ich realizacji,
 • potrafi elastycznie reagować na zmieniającą się sytuację,
 • potrafi samodzielnie opracować i zrealizować budżet działań, za które odpowiada,
 • ma możliwość i gotowość do wyjazdów zagranicznych,
 • biegle posługuje się komputerem, bardzo dobrze zna pakiet MS Office oraz pracę w środowisku Google
 • cechuje się wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość specyfiki funduszy norweskich,
 • umiejętności trenerskie/facylitacji spotkań,
 • znajomość innych języków obcych, które mogą być przydatne w realizacji Programu,
 • doświadczenie współpracy z krajami donorskimi bądź krajami wskazanymi w ramach współpracy regionalnej,
 • umiejętność diagnozowania potrzeb odbiorców.

 

Oferujemy:

 • pracę w wymiarze pełnego etatu (umowa o pracę poprzedzona kwartalnym okresem próbnym),
 • doświadczenie pracy we wspierającym zespole o wysokiej kulturze współpracy,
 • wsparcie we wdrażaniu się do nowych obowiązków,
 • możliwość współtworzenia działań naszej organizacji,
 • pracę w przestronnym biurze w centrum Warszawy połączoną z możliwością pracy częściowo zdalnej także po pandemii,
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i zakresu obowiązków.

 

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim i listu motywacyjnego  na adres martyna.bogaczyk@fed.org.pl, w mailu o tytule „CV: współpraca bilateralna” w terminie do 28 września 2020 r. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

W razie pytań dot. ogłoszenia zapraszamy do kontaktu na wyżej podany adres mailowy.

 

Klauzula informacyjna

Dane osób, zawarte w przesłanych do FED CV będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Art. 6 ust. 1 b). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane: RODO).

Administratorem danych jest Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 9/11, 00-150. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przetwarzane do jej zakończenia tj. najpóźniej do końca października 2020 r. Nie przechowujemy CV na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Osobom, które prześlą do nas CV przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo usunięcia danych (jednoznaczne z wycofaniem swojego CV z procesu rekrutacji),prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. FED nie przetwarza danych osobowych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie przekazuje danych podmiotom trzecim (w tym poza obszar EOG). Kontakt z osobą właściwą w sprawach danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: odo@fed.org.pl. Podanie danych i przesłanie CV ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w rekrutacji.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web