Dla organizacji pozarządowych

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W ramach projektu „DOBRA EDUKACJA POLONIJNA” zapraszaliśmy organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie grantowym. Celem konkursu będzie wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów ukierunkowanych na wsparcie rozwoju nowoczesnej edukacji polonijnej.

Zgłaszane w konkursie projekty powinny w szczególności wpisywać się w co najmniej 1 z poniższych celów:

  • Wsparcie polonijnych placówek edukacyjnych (które nie zostały objęte tym w ramach środków senackich)
  • Dostarczenie nowych narzędzi, metod, zasobów edukacyjnych dla placówek edukacyjnych;
  • Podniesienie kompetencji nauczycieli polonijnych placówek edukacyjnych.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest poniżej.

Termin zgłaszania wniosków w konkursie upłynął 13 czerwca 2016 r.

Wyniki dostępne są obok.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Wyniki konkursu

8 lipca 2016 r. odbyło się posiedzenie komisji selekcyjnej konkursu grantowego „Dobra Edukacja Polonijna. Regranting”.  Do konkursu zgłoszono 21 wniosków, z czego 6 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny formalnej. Spośród 15 wniosków poddanych ocenie merytorycznej komisja rekomendowała do dofinansowania 4 najwyżej ocenione projekty.

Lista rankingowa wniosków ocenionych w konkursie.

Lista wniosków odrzuconych z powodów formalnych.

Serdecznie gratulujemy dofinansowanym organizacjom. Koordynator projektu skontaktuje się z przedstawicielami organizacji mailowo celem uzgodnienia szczegółów niezbędnych do podpisania umowy dotacji i przekazania dofinansowania.

Lista FAQ

1. Dlaczego prosimy Państwa o umieszczenie w generatorze wniosków linków do statutów i sprawozdań?

Zależy nam na promowaniu standardów przejrzystości wśród organizacji pozarządowych oraz na wspieraniu tych organizacji, które udostępniają podstawowe informacje o sobie. Nasza Fundacja również publikuje na swojej stronie internetowej statut i sprawozdania roczne, zachęcamy też do tego innych. Jeśli jednak nie udostępniają Państwo tych dokumentów na stronie, istnieje też możliwość wgrania odpowiednich plików do generatora.

2. Jakie sprawozdanie finansowe należy załączyć do wniosku?

Do wniosku należy załączyć ostatnie zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe oraz ostatnie zatwierdzone roczne sprawozdanie merytoryczne.

Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu; rachunku zysku i strat (w przypadku organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej zwanego rachunkiem wyników) oraz informacji dodatkowej.

Organizacje pozarządowe obowiązują dwa terminy w kwestii sprawozdań:

  • nie później niż do 31 marca br. sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok poprzedni powinny być sporządzone przez organ zarządzający (zwykle zarząd);
  • oraz nie później niż 3 miesiące od sporządzenia (czyli max. 30 czerwca br.) powinny być zatwierdzone przez właściwy organ statutowy (zwykle rada nadzorcza, zjazd delegatów itp.).

3. Co powinien zawierać list intencyjny od partnera?

List intencyjny to skan pisma od partnera, który dołączają Państwo do wniosku w formie pliku elektronicznego. W liście partner deklaruje gotowość realizacji wnioskowanego projektu we współpracy z wnioskodawcą oraz opisuje swój udział w planowaniu i realizacji działań.  List powinien być aktualny i dotyczyć tego konkretnego projektu (nie może być to wyłącznie ramowe porozumienie o współpracy pomiędzy wnioskodawcą i partnerem).

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web