O programie

Co to jest edukacja globalna ?

EG_odcisk_blue-2016

Edukacja globalna buduje w polskim społeczeństwie wiedzę na temat zjawisk i współzależności globalnych oraz odpowiedzialność za współczesny świat i gotowość do działania na jego rzecz.

Edukacja globalna kładzie nacisk na zrozumienie przyczyn i konsekwencji zjawisk występujących na świecie w różnych sferach życia (od rozwoju ekonomicznego poprzez środowisko naturalne po konflikty i ich następstwa). Uczy krytycznego myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków, a wreszcie zachęca do działania i aktywnego mierzenia się z globalnymi wyzwaniami.

Przedmiotem edukacji globalnej są współzależności globalne – powiązania między ludźmi, zjawiskami i systemami na całym świecie. Mogą one dotyczyć sfery kultury, środowiska, gospodarki, społeczeństw, polityki czy technologii.

Aktualne wyzwania globalne, a więc i potencjalne „tematy” edukacji globalnej to m.in.:

  • zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
  • poprawa jakości życia w krajach globalnego Południa,
  • ochrona praw człowieka,
  • zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
  • budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa.

Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest przedstawianie perspektywy globalnego Południa – ważny jest dostęp do treści, materiałów, wypowiedzi osób mieszkających w krajach Południa, pochodzących stamtąd a nie tylko będących tam gośćmi czy zewnętrznymi obserwatorami. Właśnie taka perspektywa pozwala poszerzyć horyzonty i pomaga szybciej przełamywać stereotypy i uprzedzenia, które nosimy w sobie.

Edukacja globalna pokazuje również, że każdy z nas ma wpływ na budowanie świata bardziej sprawiedliwego i bezpiecznego – nie skupia się jedynie na problemach, ale pokazuje sposoby ich rozwiązania, stwarza przestrzeń na ich poszukiwanie i krytyczne myślenie.

Może być prowadzona w szkole, w ramach różnych zajęć przedmiotowych i dodatkowych a także poza szkołą – pokazy filmów, dyskusje, warsztaty czy prelekcje to metody, które pozwalają przybliżać globalną tematykę także dorosłym.

Edukacja globalna to dla Ciebie mało znany termin? Poznaj szczegóły pod zakładką „inspiracje i źródła” lub sprawdź co robili inni w minionych edycjach.

Definicja edukacji globalnej

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Do aktualnych

Read More

Jakość w edukacji globalnej

Poniżej przedstawiamy praktyczne wskazówki, które pomogą realizować dobrą edukację globalną. Oprócz spełniania poniższych warunków, dobra edukacja globalna powinna być spójna z przedstawianą na stronie definicją. Wpływ na kształtowanie postaw i umiejętności, jak również wartości, które leżą u jej podstaw, stanowią filary jakości jej działań. Poniższe wskazówki odnoszą się do jakości

Read More

Przydatne materiały:

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web