Jakość w edukacji globalnej

Poniżej przedstawiamy praktyczne wskazówki, które pomogą realizować dobrą edukację globalną. Oprócz spełniania poniższych warunków, dobra edukacja globalna powinna być spójna z przedstawianą na stronie definicją. Wpływ na kształtowanie postaw i umiejętności, jak również wartości, które leżą u jej podstaw, stanowią filary jakości jej działań. Poniższe wskazówki odnoszą się do jakości edukacji globalnej na różnych poziomach jej realizacji i stanowią jedynie bazę do dalszej analizy tego aspektu. Instytucje będące uczestnikami procesu międzysektorowego dot. EG prowadzą odrębne działania mające na celu wypracowanie kryteriów jakości edukacji globalnej, które w przyszłości mogą stanowić rozwinięcie i doprecyzowanie kwestii jakości w EG.

1. Edukacja globalna powinna spełniać kryteria dobrej edukacji.

Oceniając jakość edukacji globalnej powinniśmy szczególnie wziąć pod uwagę kryteria dobrej edukacji takie jak:

  • kształtowanie postaw i umiejętności,
  • spójność i celowość działań,
  • długoterminowość,
  • stosowność przekazywanych treści, typów działań do potrzeb grupy docelowej,
  • wpływ określonych działań na grupę docelową,
  • trwałość rezultatów i skuteczność działań edukacyjnych.

 

2. Edukacja globalna prowadzi do zrozumienia procesów oraz współzależności globalnych i ich złożoności.

Celem dobrej edukacji globalnej jest ukazywanie złożoności oraz wielotorowości procesów globalnych. Działania edukacyjne powinny dążyć do wyjaśnienia przyczyn i konsekwencji procesów oraz zachęcić odbiorców do analizowania, krytycznego myślenia oraz budowania świadomej postawy wobec przedstawionych zagadnień globalnych.

3. Edukacja globalna uznaje godność ludzką, równość, szacunek, uczciwość, sprawiedliwość i solidarność jako podstawowe wartości wszystkich przekazów i materiałów edukacyjnych.

Przybliżając tematykę współzależności globalnych w szczególny sposób powinniśmy dbać o godność ludzką, w tym osób portretowanych/ opisywanych/ cytowanych w materiałach promujących działania edukacji globalnej.

Należy upewnić się, czy godność tych osób nie została naruszona, również przez kontekst sytuacyjny, w którym zostały przedstawione.

Należy promować różnorodność obyczajową, językową, kulturową bez oceniania i wartościowania w stosunku do rzeczywistości, którą znamy, czy uznajemy za modelową. Informując co różni ludzi pochodzących z innych części świata warto również podkreślać to, co ich łączy. We wszystkich materiałach i działaniach powinno się dbać o zagwarantowanie praw ludziom i ich społecznościom, których powinniśmy przedstawiać jako równoprawnych partnerów naszych działań.

4. Edukacja globalna unika obrazów i wiadomości szerzących stereotypy, wzbudzających sensację oraz prowadzących do dyskryminacji.

W działaniach edukacyjnych należy dbać o niepogłębianie istniejących stereotypów, należy unikać generalizacji i nie dopuszczać do dyskryminowania. Sensacyjne czy drastyczne obrazy nie powinny być wykorzystywane, ponieważ są niezgodne z wartościami edukacji globalnej, nie spełniają jej celów oraz nie prowadzą do długotrwałego zaangażowania odbiorców.

5. Edukacja globalna upodmiotawia odbiorców swoich działań.

Partnerstwo w procesie edukacyjnym stanowi jeden z filarów edukacji globalnej. Poczucie  współtworzenia działań edukacyjnych oraz aktywność odbiorców na każdym etapie działania daje nie tylko możliwość zwiększenia waloru edukacyjnego działań, ale również trwałości ich rezultatów. Efektem tak prowadzonych działań edukacji globalnej będzie zmiana zachowań odbiorców oraz budowanie świadomej postawy wobec procesów i współzależności globalnych.

W świetle powyższego ważnym aspektem EG jest również:

 

Tekst na podstawie „Raportu z procesu międzysektorowego na temat edukacji globalnej” (Warszawa 2011) oraz zapisów Regulaminu Konkursu „Edukacja Globalna – Regranting”.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web