Definicja edukacji globalnej

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:

 • zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
 • poprawę jakości życia w krajach globalnego Południa,
 • ochronę praw człowieka,
 • zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
 • budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa.

Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:

 • tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk,
 • przedstawianie perspektywy Globalnego Południa,
 • rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i zmiana postaw,
 • przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń,
 • ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

U podstaw edukacji globalnej leżą następujące wartości:

 • godność osoby ludzkiej,
 • sprawiedliwość,
 • solidarność
 • równość,
 • pokój,
 • wolność.

Edukacja globalna pomaga w kształtowaniu następujących umiejętności:

 • dostrzegania i rozumienia globalnych współzależności,
 • krytycznego myślenia,
 • praktycznego wykorzystywania wiedzy,
 • podejmowania świadomych decyzji,
 • współpracy w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Edukacja globalna sprzyja kształtowaniu postaw:

 • odpowiedzialności,
 • szacunku,
 • uczciwości,
 • empatii,
 • otwartości,
 • osobistego zaangażowania,
 • gotowości do ustawicznego uczenia się.

Definicja edukacji globalnej została stworzona przez strony procesu międzysektorowego, mimo że pojęcie zostało już wielokrotnie zdefiniowane w Polsce oraz na świecie. Zdecydowano się na opracowanie nowej definicji ze względu na możliwość stworzenia tekstu akceptowanego przez wszystkich aktorów procesu. Uczestnicy procesu międzysektorowego uznali ponadto, że terminy edukacja globalna, edukacja rozwojowa i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju mają podobny zakres pojęciowy, ich rozróżnienie w polskich warunkach nie wnosi wartości dodanej. Dla jasności i przejrzystości proponujemy wszystkim instytucjom i organizacjom przyjęcie oraz stosowanie terminu edukacja globalna.

Definicja zgodna z „Raportem z procesu międzysektorowego na temat edukacji globalnej”, którego FED był aktywnym uczestnikiem.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web