Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Jako jeden z trzech członków konsorcjum, wchodzimy w skład zespołu Operatorów Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Oprócz Fundacji Edukacja dla Dekoracji konsorcjum operatorskie tworzą Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider) oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany z Funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Jego budżet to 23 miliony euro, a czas realizacji to okres od września 2020 do września 2024.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest jednym z dwóch programów wspierających organizacje społeczne w Polsce, a finansowanych z Funduszy EOG. Siostrzany Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, o budżecie 30 milionów euro, realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Celem Programu AO-FR jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce (zwłaszcza działających w małych miejscowościach) oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.

W ramach Programu planowane są dwa nabory projektów tematycznych oraz dwa nabory ciągłe na tzw. projekty interwencyjne. W ramach każdego z naborów organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w następujących obszarach:

 • Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci)
 • Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
 • Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska)

 

Dodatkowo podmioty składające wnioski w konkursach tematycznych w ramach programu mogą ubiegać się o środki na wsparcie rozwoju instytucjonalnego wnioskodawców i ewentualnych partnerów z sektora społecznego.

Jednym z ważnych celów Programu jest wzmocnienie stosunków dwustronnych między Polską a Państwami-Darczyńcami Funduszy EOG, czyli Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Dlatego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny szczególnie zachęcamy do podejmowania współpracy i korzystania z doświadczeń podmiotów z Państw-Darczyńców. Organizacje, które przygotują projekty w partnerstwie z podmiotami z Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii, mogą ubiegać się o dodatkowe środki (niewliczane do podstawowej wysokości grantu) przeznaczone na pokrycie kosztów udziału Partnera/Partnerów z tych państw i współpracy dwustronnej w projekcie.

Oprócz konkursów grantowych w ramach Programu przeprowadzone będą również działania edukacyjne zwiększające kompetencje osób związanych z sektorem społecznym. Działania te będą dotyczyć takich tematów jak:

 • Zarządzanie i planowanie strategiczne
 • Przywództwo i budowanie zespołu
 • Różnicowanie źródeł finansowania i zapewnianie trwałości działań
 • Komunikacja i budowanie zasięgu działań
 • Język równościowy i przeciwdziałanie dyskryminacji

 

FED odpowiada w Programie za koordynację współpracy dwustronnej i regionalnej, w ramach której będziemy między innymi:

 • organizować spotkania sieciujące i wspierać organizacje z Polski w poszukiwaniach zagranicznych partnerów do projektów (w tym: finansować wizyty “zapoznawcze” do Państw-Darczyńców);
 • publikować materiały i prowadzić działania edukacyjne przybliżające podmiotom z Polski, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii realia funkcjonowania organizacji pozarządowych w krajach współpracujących;
 • zapraszać do udziału w wizytach studyjnych, które będą organizowane w Polsce i w Państwach-Darczyńcach, po to, by umożliwić poznanie stosowanych w tych krajach rozwiązań w obszarach tematycznych objętych Programem oraz wymianę doświadczeń.

 

Więcej informacji o Programie i aktualnych wydarzeniach można znaleźć na stronie internetowej Programu.

Zespół Programu w FED: Ewelina Kempista, Ewa Sobiesak (procedury i konkursy grantowe), Ewa Stokłuska (współpraca dwustronna i regionalna), Martyna Bogaczyk (członkini Komitetu Wykonawczego Programu)

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web