Wsparcie dla lokalnych i regionalnych NGOs w okresie pandemii

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji uruchomiła kolejny etap wsparcia w ramach „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020”. O pomoc finansową mogą aplikować organizacje realizujące programy PAFW na poziomie regionalnym oraz lokalnym.

Organizacje pozarządowe odgrywają istotną rolę w przeciwdziałaniu efektom pandemii, jednocześnie same dotkliwie odczuwają jej skutki i mierzą się z problemami finansowymi, powodującymi ograniczenie skali i zakresu swoich działań. „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację. Budżet Funduszu to milion dolarów. W maju uruchomione zostało wsparcie dla organizacji realizujących programy Fundacji na poziomie ogólnopolskim, a obecnie trwa drugi etap, skierowany do organizacji regionalnych oraz lokalnych zaangażowanych w programy PAFW, przede wszystkim do sieci Ośrodków Działaj Lokalnie i organizacji wspomagających Program „Study Tours to Poland”.

Ośrodki Działaj Lokalnie to organizacje pozarządowe będące kluczowymi partnerami Programu „Działaj lokalnie” – realizują konkursy grantowe w 650 gminach całej Polski, wspierające oddolne projekty społeczne, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców. Ośrodki współpracują z innymi organizacjami pozarządowymi, nieformalnymi grupami obywateli, szkołami, domami kultury, bibliotekami, a także lokalnymi władzami i przedsiębiorcami. Dzięki współpracy PAFW oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce z siecią Ośrodków Działaj Lokalnie, przez 20 lat udało się wspólnie sfinansować 11,5 tys. lokalnych projektów na kwotę blisko 47 milionów złotych oraz zaangażować 220 tys. wolontariuszy.

W Program „Study Tours to Poland”, którego realizatorem jest Fundacja Liderzy Przemian, zaangażowane są organizacje pozarządowe z całej Polski. Ich zadaniem jest organizacja wizyt studyjnych dla wyróżniających się studentów, a także profesjonalistów z Europy Wschodniej oraz innych krajów postkomunistycznych. Celem wizyt jest dzielenie się doświadczeniami, jakie zdobyła Polska w przemianach zapoczątkowanych w roku 1989, a zarazem wspieranie uczestników wizyt w ich działaniach na rzecz zmian we własnych krajach. Polskie organizacje przybliżają im zasady budowania i funkcjonowania instytucji demokratycznego państwa prawa, społeczeństwa obywatelskiego, gospodarki wolnorynkowej oraz integracji europejskiej. Czynią to poprzez seminaria, wykłady, a także spotkania z przedstawicielami środowisk akademickich, trzeciego sektora, biznesu, czy mediów. Od 2004 roku w programie „Study Tours to Poland” wzięło udział ponad 10.000 osób z kilkunastu krajów Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu Południowego.

Dzięki wsparciu finansowemu w ramach Funduszu Pomocowego ok. 30 organizacji współpracujących z PAFW otrzyma dotacje w kwocie do 15.000 zł. Środki te będą przeznaczone na pomoc instytucjonalną, ale również na konkretne działania skierowane do społeczności, w których działają lub poszczególnych adresatów ich inicjatyw.

W lipcu 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnego etapu „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020”, adresowanego do innych organizacji, których działalność jest zbieżna z misją PAFW, aktywnych w następujących obszarach: poprawy jakości oświaty i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, również w ramach inicjatyw międzypokoleniowych; rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnych, a także przekazywania polskich doświadczeń w kontaktach z partnerami na Wschodzie.

Realizatorem „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” jest Fundacja Edukacja dla Demokracji – wieloletni partner PAFW w prowadzeniu programu „Przemiany w Regionie” (RITA).

Więcej informacji:

  • Martyna Bogaczyk, Prezes Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji, tel. 601 458 653
  • Marianna Hajdukiewicz, Dyrektor Programowy, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, tel. 22 550 28 00
projekt i realizacja strony internetowej: rock the web