Inna bajka – książeczki dla dzieci z Ukrainy

Dołącz do akcji “Inna bajka” i wesprzyj druk książek dla dzieci z Ukrainy!

[English below]

Od 24 lutego do 28 marca 2022 do Polski przybyło ponad 2,32 miliona osób, szukających schronienia przed wojną. Przytłaczającą większość tej grupy stanowią kobiety i dzieci. Ile jest w Polsce ukraińskich dzieci w sytuacji uchodźczej nikt dokładnie nie wie. Wiemy za to, że większość z nich nagle znalazła się „w innej bajce” – w stresującej, nowej i nieznanej sytuacji, w innym kraju, gdzie mówi się w innym języku.

Od pierwszych dni inwazji obserwujemy ogromne zapotrzebowanie na książeczki w języku ukraińskim dla dzieci uchodźczych. Projekt „Inna bajka – książeczki dla dzieci z Ukrainy” na tę potrzebę odpowiada – chcemy, aby dzięki niemu dzieci z Ukrainy miały namiastkę domu w innym kraju. Książeczki po ukraińsku to poczucie bezpieczeństwa i kontakt z rodzimym językiem i kulturą. Wiemy, że inne organizacje i instytucje zaczynają zaopatrywać polskie biblioteki w ukraińską literaturę. Dlatego my chcemy skupić się na dostarczeniu książek dzieciom najmłodszym, które są jeszcze w sytuacji przejściowej, bez możliwości dostępu do biblioteki: w punktach recepcyjnych, na dworcach, w centrach dla uchodźców,  na dziecięcych oddziałach szpitalnych, w nowopowstających świetlicach dla dzieci z Ukrainy. W pierwszej kolejności książeczki będziemy dystrybuować w Warszawie, Przemyślu, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Koszalinie.

Projekt „Inna bajka” jest inicjatywą Ukraińskiego Instytutu Książki (Український інститут книги), który uzyskał od ośmiu ukraińskich wydawnictw zgody na druk i bezpłatne rozpowszechnianie książek dla dzieci wśród ukraińskich uchodźców. Wydawnictwa te bezpłatnie przekazały layouty do 40 tytułów przeznaczonych dla dzieci, zaś część polskich drukarni wsparła inicjatywę drukiem pierwszych nakładów pro bono. Abyśmy mogli kontynuować i rozwijać inicjatywę, konieczne są jednak środki na pokrycie kosztów druku kolejnych nakładów.

Akcję koordynuje Jurij Marczenko z Ukraińskiego Instytutu Książki, za stronę techniczną – przygotowania do druku i jego koordynację odpowiadają Andrzej Zabrowarny z Pracowni Wydawniczej i Natalia Sawicka z Yellow Point Publications. Fundacji Edukacja dla Demokracji wspiera akcję logistycznie (kontakt z aktywistami i aktywistkami w poszczególnych miastach) oraz poprzez uruchomienie zbiórki na pokrycie kosztów druku i wysyłki książek.

Realizacja akcji jest możliwa dzięki wsparciu Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, Federacji Europejskich Wydawców oraz Ukrainian National Women’s League of America.

I Ty możesz dołączyć do akcji – każda, nawet najmniejsza wpłata pozwala stworzyć namiastkę domu dla dzieci z Ukrainy.

Darowizny można przekazywać na konto:
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Nr konta: 51 1240 6322 1111 0000 4607 1075
Tytułem: darowizna na cele statutowe – książeczki dla Ukrainy

For international transfers:
Account holder: Fundacja Edukacja dla Demokracji
Address: ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
Bank name: Bank Pekao SA
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
IBAN: PL51 1240 6322 1111 0000 4607 1075
Transfer title: donation for statutory purposes – books for Ukraine

Wpłaty można też przekazywać za pośrednictwem zbiórki na portalu pomagam.pl.

 

Jeśli masz pytania lub chcesz wesprzeć naszą akcję zapraszamy do kontaktu:

Yuri Marchenko yuri.marchenko@ubi.org.ua
Natalia Sawicka sawickanat@gmail.com
Andrzej Zabrowarny pracownia@akant.home.pl

Join “Different Story” project and support the printing of books for children from Ukraine!

From February 24 to March 28, 2022, over 2.32 million people came to Poland, seeking refuge from the war. The overwhelming majority of this group are women and children. Nobody knows for sure how many Ukrainian children in a refugee situation are in Poland. We do know that most of them suddenly found themselves in a stressful, new and unknown situation, in a different country, where a different language is spoken.

From the first days of the invasion, we observe a huge demand for books in Ukrainian for refugee children. The project „Different Story– Books for Children from Ukraine” responds to this need – we want children from Ukraine to have a substitute for a home in another country thanks to it. Books in Ukrainian mean a sense of security and help maintain contact with the native language and culture. We know that other organizations and institutions are starting to supply Polish libraries with Ukrainian literature. That is why we want to focus on providing books to the youngest children who are still in a temporary situation, without the possibility of access to the library: at reception points, at railway stations, in refugee centers, staying in children’s hospital wards, and starting to attend the emerging day care centers for children from Ukraine. First, we will distribute the booklets in Warsaw, Przemyśl, Lublin, Poznań, Wrocław, Kraków and Koszalin.

The project „Different Story” is an initiative of Ukrainian Book Institute (Український інститут книги), which obtained permission from eight Ukrainian publishing houses to print and distribute books for children free of charge among Ukrainian refugees. These publishing houses provided free layouts for 40 titles intended for children, and some Polish printing houses supported the initiative by printing the first pro bono editions. However, in order for us to continue and develop the initiative, we need funds to cover the cost of printing subsequent copies. The campaign is coordinated by Yuri Marchenko from the Ukrainian Book Institute, while the technical side – preparation for printing and its coordination are carried out by Andrzej Zabrowarny from Pracownia Wydawnicza and Natalia Sawicka from Yellow Point Publications. The Education for Democracy Foundation supports the campaign logistically (contact with activists in individual cities) and by launching a collection to cover the costs of printing and shipping books.

The project has been generously supported by the Kosciuszko Foundation, the Federation of European Publishers and the Ukrainian National Women’s League of America.

You can also join the campaign – every donation counts and even the smallest one helps to recreate a feeling of home for children from Ukraine.

For international transfers:
Account holder: Fundacja Edukacja dla Demokracji
Address: ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
Bank name: Bank Pekao SA
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
IBAN: PL51 1240 6322 1111 0000 4607 1075
Transfer title: donation for statutory purposes – books for Ukraine

You can also join the fundraiser on the crowdfunding platform pomagam.pl.

 

If you have any questions or want to offer support to our project, please contact:

Yuri Marchenko yuri.marchenko@ubi.org.ua
Natalia Sawicka sawickanat@gmail.com
Andrzej Zabrowarny pracownia@akant.home.pl

 

 

 

 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web