Fostering Local Reforms In Ukraine’s Regions 2019

Ukraina, maj 2018 – kwiecień 2020

Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych przez nas w ukraińskich społecznościach lokalnych w latach 2017-2018 w obwodach chmielnickim, żytomierskim, zaporoskim, donieckim i łuhańskim. W ramach projektu wspieramy współpracę ukraińskich aktywistów lokalnych i przedstawicieli samorządów lokalnych na rzecz swoich społeczności. Budujemy ich wiedzę i umiejętności w zakresie współpracy międzysektorowej, diagnozy lokalnej, skutecznej komunikacji, dialogu oraz rozwiązywania konfliktów w społecznościach lokalnych. Wspieramy ich w podejmowaniu wspólnych działań na rzecz zmian, dzielimy się polskim i ukraińskim doświadczeniem rozwoju lokalnego.

Główne działania to:

  • warsztaty dla przedstawicieli władz samorządowych i NGO;
  • diagnozy lokalne przeprowadzone metodami partycypacyjnymi;
  • konkurs małych grantów;
  • wsparcie eksperckie i konsultacyjne dla uczestników projektu;
  • wizyta studyjna do Polski;
  • popularyzacja dobrych praktyk w materiałach szkoleniowych oraz w internecie.

 

Projekt realizujemy z dwoma partnerami z Ukrainy: Stowarzyszeniem Nasze Podole oraz organizacją Toczka Dostupu.

Koordynatorka: Natalia Kertyczak

Projekt dofinansowany przez National Endowment for Democracy oraz w ramach Programu Study Tours to Poland realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web