Pytania i odpowiedzi o Fundusz Pomocowy 2020

Działania

1. Jakie działania mogę zrealizować ze środków dotacji?

Działaniami sfinansowanymi z dotacji mogą być wszystkie działania edukacyjne takie jak szkolenia, warsztaty, spotkania, takie które prowadzą do zbliżenia się do celu konkursu czyli łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości oraz ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania muszą więc odpowiadać na problem pojawiający się wśród dzieci i młodzieży wynikający z pandemii COVID-19.

2. Czy inicjatywa organizacji fitnessu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych oraz spotkania tematyczne na których uczestnicy będą mogli nauczyć się nowych rzeczy takich jak robienie mydła, świeczki, malowanie kubków, szydełkowanie mają szansę otrzymać dofinansowanie?

Działania dofinansowane w ramach grantu muszą być bezpośrednią odpowiedzią na sytuację w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży wywołaną przez pandemię COVID-19. Dofinansowanie nie zostanie przyznane dla różnych form spędzania czasu wolnego, czyli takich aktywności, które nie mają bezpośredniego związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii.

 

Wnioskodawcy

1.     Czy szkoła może ubiegać się o grant?

Nie. Zgodnie z pkt. 2.1 Regulaminu, do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie niżej wymienione typy organizacji pozarządowych:

2.1.1. fundacje – działające na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, zarejestrowane w KRS nie później niż 30 czerwca 2020 roku;

2.1.2. stowarzyszenia – działające na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zarejestrowane w KRS nie później niż 30 czerwca 2020;

2.1.3. stowarzyszenia zwykłe – działające na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, wpisane do ewidencji właściwego starosty nie później niż 30 czerwca 2020 roku.

Szkoła może jednak nawiązać partnerstwo z fundacją lub stowarzyszeniem, które zrealizuje projekt na rzecz uczniów i uczennic szkoły.

2. Czy moja organizacja zarejestrowana w dużym mieście jest uprawniona do ubiegania się o dofinansowanie?

Tak, jest uprawniona. Żaden adres rejestracyjny nie wyklucza wnioskodawcy z konkursu. Preferujemy jednak działania skierowane do dzieci i młodzieży z małych miast lub wsi i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3.     Moja organizacja realizuje projekt w ramach Funduszu Pomocowego z dotacji przyznanej w 2020 roku. Czy możemy ubiegać się o nowy grant?

Organizacja, która realizuje projekt z grantu otrzymanego w 2020 może ubiegać się o kolejny grant lub kontynuację działań zapoczątkowanych w ramach poprzedniego przedsięwzięcia w 2020 roku.

4.     Czy koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów?

Zgodnie z pkt 2.1 Regulaminu do konkursu przystąpić mogą jedynie fundacje i stowarzyszenia.

5.     Czy samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów?

Nie. W ramach Funduszu Pomocowego o granty ubiegać się mogą wyłącznie fundacje i stowarzyszenia. Samorząd może jednak być parterem w projekcie i wspomagać realizatorów w osiągnięciu celów projektu.

6. Czy uczniowskie kluby sportowe mogę ubiegać się o dofinansowanie?

Tak, jeśli klub jest stowarzyszeniem zwykłym (wpisanym do takiego regestru) lub fundacją lub stowarzyszeniem tzw. rejestrowym (wpisanym do KRS)

7. Nie posiadamy jeszcze sprawozdania za 2020 rok, czy możemy złożyć za 2019?

Tak, należy złożyć ostatnie zatwierdzone sprawozdanie.

8. Nie mamy dokumentów opublikowanych w internecie, nie możemy więc podać linku. Co powinniśmy zrobić?

Preferujemy podanie linku do dokumentów jednak jeśli nie ma takiej możliwości w formularzu na witkac.pl można załączyć pliki. Zasobnik znajduje się w podsumowaniu wniosku na dole strony.

 

Odbiorcy

1.     Czy działania w projekcie muszą być skierowane do dzieci i młodzieży?

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży. Działania mogą jednak zakładać udział osób dorosłych.

2.     Czy mój projekt może być skierowany do studentów?

Dla potrzeb konkursu przez pojęcie „dzieci i młodzież” rozumiemy dzieci i młodzież szkolną.

3.     Czy projekt może być skierowany do dorosłych?

W działaniach projektowych mogą uczestniczyć dorośli jednak bezpośrednimi odbiorcami powinni być dzieci i młodzież.

 

Koszty kwalifikowalne

1.     Czy mogę ze środków grantu kupić komputery i inny sprzęt?

W ramach obszaru „Wyrównywanie szans edukacyjnych” możliwy jest zakup niezbędnego sprzętu koniecznego do zrealizowania działań. Zakup ten musi pozytywnie wpływać na minimalizowanie wykluczenia cyfrowego i być konieczny dla zrealizowania celu projektu.

2.     Czy my możemy złożyć taki projekt – zakup laptopa i drukarki do działań z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą oraz doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w zestaw ratownictwa technicznego podnoszenie kwalifikacji ratowników oraz szybsza pomoc osobą poszkodowanym w wypadkach.

W ramach konkursu nie ma możliwości otrzymania wsparcia bieżącej działalności organizacji oraz zakupów sprzętu na działalność organizacji. Zakup sprzętu można sfinansować jedynie w ramach obszaru wyrównywania szans edukacyjnych, gdy jest on niezbędny do realizacji zaplanowanych działań.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web