Nabór wniosków w jesiennej edycji konkursu Funduszu Pomocowego

Zapraszamy do składania wniosków do drugiego otwartego konkursu grantowego.  W ramach konkursu przewidziano wsparcie najlepszych projektów mających na celu łagodzenie lub przeciwdziałanie skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Konkurs w skrócie:

Maksymalna kwota dotacji: do 40.000 zł
– w tym kwota na rozwój instytucjonalny:  maksymalnie do 8.000 zł
Okres realizacji projektów: 1 grudnia 2022 – 3o września 2023
Koszty administracyjne: do 15% wnioskowanej dotacji
Wkład własny: nie wymagany
Termin składania wniosków: od 30 września do 3 listopada 2022, godz. 12:00 (w południe), na platformie witkac.pl
Pula środków w konkursie: 1.500.000 zł
Kto może ubiegać się o dotację: wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe)


Uwaga!

 • Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS) a także koła gospodyń wiejskich.
 • O dofinansowanie nie mogą ubiegać się Realizatorzy i Współrealizatorzy programów PAFW wymienieni w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konkursu jest także wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych i pomoc w działaniu w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów materialnych i osobowych.

Charakter działań

W ramach konkursu Wnioskodawca może wystąpić o sfinansowanie działań projektowych realizujących cel Programu, a jednocześnie może uzyskać środki na wsparcie  instytucjonalne swojej organizacji.

Odbiorcy działań

Działania projektowe przyniosą korzyści dzieciom i młodzieży z małych miejscowości (do 50 tys. mieszkańców) lub ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zakres tematyczny

 • Zmniejszanie strat edukacyjnych dzieci i młodzieży powstałych w wyniku pandemii COVID-19, poprzez działania prowadzone w ramach edukacji zarówno formalnej, jak i pozaformalnej, rozumiane jako:
  • diagnozowanie braków w postępie edukacyjnym dzieci i młodzieży oraz realizację działań naprawczych;
  • rozwój oferty edukacyjnej w formie zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych prowadzonych w trybie stacjonarnym lub/i online;
  • minimalizowanie wykluczenia cyfrowego w tym, w uzasadnionych przypadkach, zakup niezbędnego sprzętu do nauki na odległość.
  • rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych osób pracujących z młodzieżą;
  • opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, w tym szczególnie wykorzystujących metody i techniki niestosowane wcześniej przez uczestników projektu;
 • Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci
  i młodzieży służące:

  • zwiększeniu kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki zdrowotnej i pracy wychowawczej;
  • zwiększeniu dostępu dzieci i młodzieży do pomocy psychologicznej, m.in. poprzez upowszechnianie informacji o miejscach oferujących pomoc, nawiązanie
   i współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami lub wolontariuszami posiadającymi niezbędne kompetencje, czy wypracowanie sposobów interwencji kryzysowej;
  • promocję bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież, a także przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym;
 • Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:
  • wsparcie inicjatyw samopomocowych podejmowanych przez dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe na rzecz dzieci i młodzieży;
  • rozwój i podniesienie jakości oferty edukacyjnej angażującej rodziców, dzieci i młodzież;
  • inicjowanie aktywności dzieci i młodzieży na rzecz lokalnych społeczności, odbudowa utraconych więzi i oddolnych inicjatyw, tym działania skierowane do osób starszych i potrzebujących pomocy;
projekt i realizacja strony internetowej: rock the web