Szukamy ekspertów/ek oceniających wnioski!

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2021 wyłącznie za pośrednictwem kwestionariusza dostępnego na stronie https://rekrutacja.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/. Wyniki naboru podamy do 11 maja 2021.

Eksperci i ekspertki oceniający wnioski składane w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny powinni spełniać następujące wymagania:

  • posiadać wiedzę w co najmniej jednym z obszarów wsparcia w ramach Programu oraz znać działania sektora organizacji pozarządowych aktywnych w tym obszarze,
  • umieć wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenia w analizie i ocenie projektów,
  • klarownie i komunikatywnie formułować na piśmie opinie na temat złożonych wniosków,
  • gwarantować bezstronność w ocenie projektów,
  • być dyspozycyjnymi w terminach wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.

 

Do zadań ekspertów i ekspertek będą należały:

  • ocena wniosków projektowych w elektronicznym systemie naboru wniosków,
  • udział w szkoleniu dotyczącym oceny wniosków,
  • udział w dyskusji na spotkaniu osób oceniających wnioski w poszczególnych obszarach tematycznych.

 

Liczba ekspertów oceniających projekty w danej edycji konkursu będzie uzależniona m.in. od liczby wniosków złożonych w ramach otwartego naboru przez podmioty uprawnione. Tym samym Operator zastrzega sobie możliwość wyboru jedynie niektórych spośród zakwalifikowanych ekspertów do oceny wniosków w danej edycji konkursu.

O wynikach rekrutacji poinformujemy do 11 maja 2021. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat obszarów wsparcia, w ramach których składane będą wnioski oraz z formularzami wniosków małych i dużych. Szczegółowe informacje o obszarach wsparcia dostępne są na stronie Programu, w szczególności w II części Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, a formularze wniosków na stronie 1. konkursu.

Z wybranymi osobami zostanie podpisana umowa zlecenie określająca zasady pracy i wynagrodzenie (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nastąpi rozliczenie za pomocą faktury), zgodnie z poniższymi stawkami:

  • małe granty (podstawowa kwota grantu od 6000 EUR do 23 000 EUR): wniosek – 130,00 zł brutto,
  • duże granty (podstawowa kwota grantu od 23 001 EUR do 84 000 EUR): wniosek – 150,00 zł brutto.

 

Powyższe stawki obejmują wszystkie koszty związane z oceną, w tym także udział w spotkaniach (również w formie online).

Wybrani przez nas eksperci i ekspertki zobowiązani będą do podpisania Deklaracji bezstronności eksperta/ki, stanowiącej załącznik do umowy.

W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt mailowy pod adresem:
kontakt@generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl

Informujemy, że dla zapewnienia transparentności i jawności procesu oceny wniosków złożonych w ramach Programu, po zakończeniu konkursów dotacyjnych dane osobowe ekspertów/ekspertek oceniających wnioski w Programie (w postaci: imię, nazwisko, krótka charakterystyka zawodowa), zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Operatora Programu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web