Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy

Program stanowi kompleksową ofertę możliwości edukacyjnych i sieciujących ukierunkowanych na podniesienie konkurencyjności polskich lokalnych organizacji i grup nieformalnych, działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, kultury demokratycznej i dialogu.

Program będzie się koncentrował na mniejszych lokalnych organizacjach i młodych/mniej doświadczonych działaczach, w celu:

  • wspierania młodych organizacji, a tym samym umożliwienia ciągłości funkcjonowania organizacji,
  • rozwijania i zapewnienia odpowiedniego poziomu ich profesjonalizmu,
  • wzmacniania relacji międzysektorowych (z różnymi interesariuszami),
  • popularyzowania obecności, działań i wpływu organizacji na mniejsze społeczności.

 

Program obejmuje cztery komponenty:

  • szkolenia
  • planowanie strategii
  • tworzenie sieci
  • budowanie wizerunku.

Program jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 

FED odpowiada za komponent planowania strategii, w ramach którego organizacje otrzymają możliwość pracowania swojego planu rozwoju strategicznego oraz zaplanowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej, a także za komponent tworzenia sieci, w ramach którego poprzez organizację spotkań tematycznych i forów regionalnych chcemy wzmacniać zdolność organizacji pozarządowych do łączenia sił, szukania partnerstw oraz jeszcze efektywniejszego działania na rzecz osiągania swoich celów.

Zespół programu w FED: Katarzyna Krzemińska i Natalia Kertyczak

Budżet projektu: 299 986 EUR, finansowane z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Czas realizacji: luty 2021 – styczeń 2024

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Projekt jest realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w latach 2021-2024.

 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web