Na obrazku dwie kobiety i dwóch mężczyzn rozmawiają zgromadzeni wokół stołu, na którym stoją dwa laptopy. W lewym górnym rogu znajduje się logo Proramu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.

Złóż wniosek i zdobądź grant w 2. konkursie tematycznym Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny!

Drugi konkurs tematyczny w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wystartował 25 stycznia o godzinie 12:00. Termin składania wniosków minie w południe 25 marca 2022.

Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotują projekt w jednym z trzech obszarów Programu. Organizacje, które przygotowują projekty w obszarach 1-3, mogą dodatkowo aplikować o wsparcie finansowe na rozwój instytucjonalny (obszar 4. Programu).

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub w roli liderów partnerstw ubiegających się o granty, mogą być:

 • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki non-profit;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.

 

Wnioski można składać wyłącznie w Elektronicznym Systemie Naboru Wniosków i Zarządzania Projektami, zwanym dalej generatorem, dostępnym na stronie:

https://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/.

Zaproszenie do składania wniosków na projekty tematyczne w drugim konkursie grantowym 

Operator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, tj. konsorcjum organizacji w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zaprasza do składania wniosków w drugim konkursie grantowym na projekty tematyczne. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w ramach funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Kwota przeznaczona na granty w drugim konkursie tematycznym wynosi  8 019 256 EUR (z tego Fundusze EOG: 7 309 256  EUR i Fundusze Norweskie: 710 000 EUR). W podziale na poszczególne obszary wsparcia:

 • Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) – kwota:  1 805 281 EUR (z tego Fundusze EOG: 1 805 281 EUR),
 • Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu – kwota:  1 961 565 EUR (z tego Fundusze EOG: 1 661 565  EUR i Fundusze Norweskie: 300 000 EUR),
 • Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) – kwota:  2 887 580 EUR (z tego Fundusze EOG: 2 477 580 EUR i Fundusze Norweskie: 410 000 EUR),
 • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3) – kwota: 1 364 830 EUR.

 

W konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe albo na duże granty.

Małe granty:

 • minimalna kwota grantu: 6.000 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 23.000 EUR,
 • czas realizacji: od 6 do 15 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • dla organizacji działających od minimum 6 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 25 stycznia 2022 roku),
 • konieczność wykazania w zespole realizującym przynajmniej jednej osoby z doświadczeniem w wybranym obszarze tematycznym,
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 3.450 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 5.060 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).

 

Duże granty:

 • minimalna kwota grantu: 23.001 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 84.000 EUR,
 • czas realizacji: od 12 do 20 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • dla organizacji działających od minimum 12 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 25 stycznia 2022 roku),
 • wymóg wobec Wnioskodawcy wykazania doświadczenia realizacji przynajmniej 3 projektów w wybranym obszarze tematycznym w ciągu ostatnich trzech lat (zrealizowanych i – w przypadku projektów finansowanych z dotacji – rozliczonych do terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 25 stycznia 2022),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 12.600 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 18.480 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu)

 

Operator zastrzega sobie możliwość przesuwania środków pomiędzy konkursami oraz kolejnymi latami realizacji Programu.

Termin składania wniosków:
od 25 stycznia 2022 od godz. 12.00 w południe do 25 marca 2022 do godziny 12.00 w południe czasu polskiego.

Termin ogłoszenia wyników:
– oceny formalnej wniosków: do 25 kwietnia 2022 roku,
– oceny merytorycznej wniosków: do 15 lipca 2022 roku.

Zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia.

Sprawdź, jakie materiały i wydarzenia edukacyjne pomogą Ci w zdobyciu wiedzy i informacji przydatnych do przygotowania dobrego wniosku.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web