Złóż wniosek i zdobądź grant instytucjonalny dla swojej organizacji!

Zapraszamy do udziału w konkursie na granty instytucjonalne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Wnioski będzie można składać od 27 kwietnia 2022 roku (środa), godz. 12.00 w południe czasu polskiego, do 7 czerwca 2022 roku (wtorek), godz. 12.00 w południe czasu polskiego.

Granty instytucjonalne to granty przeznaczone na realizację bieżących działań organizacji (w tym wsparcia rozwoju instytucjonalnego), wynikających z przedstawionej strategii/planu rozwoju organizacji zawierającego tabelę rezultatów oraz plan monitoringu i ewaluacji. Zakres działań organizacji finansowanych z grantu instytucjonalnego powinien wpisywać się w co najmniej jeden z obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Powinny być to zatem działania/inicjatywy własne organizacji, które:

  • są częścią jej planu merytorycznego, np. praca z określonymi grupami odbiorców, nawiązywanie i rozwijanie współpracy, w tym wspieranie rozwoju sektora pozarządowego, facylitowanie procesów zmiany w społeczności lokalnej,
  • zmierzają do jej wewnętrznego wzmocnienia poprzez inwestycje w kompetencje kadry, budowanie wizerunku czy poprawę infrastruktury.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być tylko podmioty, które m.in.:

  • są organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową wpisującą się w co najmniej jeden z obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (1. Ochrona praw człowieka – w tym kwestie związane z równością płci; 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu; 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym – w tym kwestie związane z ochroną środowiska; 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego);
  • posiadają wieloletnią strategię/plan rozwoju (min. na lata 2022-2024);
  • odnotowały średni roczny obrót na poziomie minimum 500 000 PLN rocznie w okresie wybranych 3 zakończonych lat obrachunkowych z ostatnich 5 lat od momentu ogłoszenia naboru.

W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów instytucjonalnych:

  • minimalna kwota grantu: 85 000 EUR,
  • maksymalna kwota grantu: 100 000 EUR,
  • czas realizacji działań finansowanych z grantu: od 18 do 20 miesięcy,
  • wkład własny: nieobowiązkowy,
  • wymóg posiadania wieloletniej strategii/planu rozwoju organizacji (min. na lata 2022-2024).

Wnioski można złożyć wyłącznie w Elektronicznym systemie naboru wniosków i zarządzania projektami, zwanym dalej Generatorem, dostępnym na stronie: http://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/.

Każdy Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie na granty instytucjonalne. Można ubiegać się o grant instytucjonalny niezależnie od tego, czy Wnioskodawca otrzymał lub ubiegał się o granty w poprzednich konkursach (na projekty tematyczne i interwencyjne) organizowanych w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

UWAGA: Jedna organizacja może otrzymać grant tylko w jednym z konkursów na granty instytucjonalne w ramach Programów Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy lub Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Operator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zastrzega sobie prawo do niepodpisania umowy grantowej z Wnioskodawcą, który otrzyma wcześniej grant instytucjonalny z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, niezależnie od tego jak wysoko zostanie oceniony jego wniosek.

Wszystkie informacje i dokumentację konkursową można znaleźć na stronie Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web