Fundusz Pomocowy 2020-2021

Informacja archiwalna o Funduszu Pomocowym w latach 2020-2021

„Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Jego celem jest pomoc organizacjom znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji, wynikającej z pandemii COVID-19. Od maja 2020 roku wsparcie otrzymały podmioty zaangażowane w programy PAFW, a także te, które wcześniej nie współpracowały z PAFW, ale których działania wpisują się w misję Fundacji. Dzięki przyznanym dotacjom organizacje mogły dostosować swoją aktywność programową do obecnych warunków, a także rozpocząć nowe projekty, często o charakterze interwencyjnym, skierowane do osób szczególnie potrzebujących pomocy. Organizacje otrzymały również wsparcie instytucjonalne – dofinansowane zostały koszty administracyjne i wynagrodzeń ich pracowników.

Do tej pory w ramach Funduszu Pomocowego przekazano dotacje blisko 100 organizacjom na łączną kwotę prawie 3 milionów złotych. Dofinansowanie otrzymało 15 organizacji pełniących rolę Realizatorów Programu PAFW, 36 regionalnych partnerów PAFW (Ośrodki Działaj Lokalnie i organizacje zaangażowane w program „Study Tours to Poland”) oraz 43 inne organizacje, które złożyły aplikacje w konkursie otwartym w sierpniu 2020 roku.

Celem nowej edycji konkursu w 2021 roku  jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tak sformułowany cel wynika z dotychczasowych doświadczeń wieloletnich partnerów PAFW, jak i organizacji, z którymi Fundacja do tej pory nie współpracowała. Potwierdzeniem konieczności podejmowania tego typu działań są również wnioski z licznych badań przeprowadzonych w ostatnim roku przez organizacje pozarządowe, sektor prywatny, jak również środowiska akademickie, ukazujące negatywne konsekwencje edukacji prowadzonej w warunkach głębokiej izolacji społecznej. PAFW uznał obecne problemy z nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży za szczególnie istotne, a działania na rzecz poprawy tej sytuacji za priorytetowe. W ramach konkursu, tak samo jak w poprzedniej jego edycji, istnieje również możliwość udzielenia wsparcia na rzecz rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych oraz pomoc w przystosowaniu ich do pracy w warunkach pandemii i po jej zakończeniu, między innymi poprzez wzmocnienie zasobów kadrowych organizacji.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności na realizację kolejnej edycji konkursu ogłoszonego w ramach „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich” w roku 2021 przeznaczyła 1 milion złotych.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web