ogłoszenie o naborze wniosków 2021

Konkurs w skrócie:

Maksymalna kwota dotacji:                             do 40.000 zł,

w tym kwota na rozwój instytucjonalny:     nie więcej niż 7.000 zł.

Okres realizacji projektów:                              1 czerwca –30 listopada 2021.

Koszty administracyjne:                                    do 15% wnioskowanej dotacji.

Wkład własny:                                                      nie wymagany.

Termin składania wniosków:                           do 12 kwietnia na platformie witkac.pl.

Link do formularza online na witkac.pl:          https://witkac.pl/#/Contest/View/16633

Pula środków w konkursie:                                1 000 000 zł

Kto może ubiegać się o dotację:                       wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia.

Uwaga!

 • Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które zostały zarejestrowane przed 30 czerwca 2020 roku.
 • O dofinansowanie nie mogą ubiegać się Realizatorzy i Współrealizatorzy programów PAFW wymienieni w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konkursu jest także wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych i pomoc w przystosowaniu do pracy
w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów kadrowych.

Charakter działań

W ramach konkursu Wnioskodawca może wystąpić o sfinansowanie działań progra­mowych realizujących cel Programu, a jednocześnie może uzyskać środki na działania służące rozwojowi instytucjonalnemu.

 

DZIAŁANIA PROGRAMOWE

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:

 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych w edukacji formalnej i nieformalnej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozumiane jako:
  • minimalizowanie wykluczenia cyfrowego, w tym w uzasadnionych przypadkach zakup niezbędnego sprzętu do nauki na odległość;
  • wyrównywanie strat w postępie edukacyjnym wynikających z ograniczeń spowodowanych pandemią;
  • działalność badawcza, która dostarcza aktualnych danych, pomagających budować projekty edukacyjne na rzecz równych szans edukacyjnych w czasie i po pandemii.
 2. Podnoszenie jakości oświaty w dobie edukacji zdalnej i hybrydowej, a także po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej poprzez:
  • rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
  • opracowanie materiałów i pomocy do prowadzenia interaktywnych lekcji i zajęć, prezentujących nowe metody i techniki pracy z uczniami;
  • wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów z mniejszymi szansami edukacyjnymi, w tym przede wszystkim zajęcia pozalekcyjne prowadzone w trybie bezpośrednim lub online.
 3. Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży:
  • zwiększenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki zdrowotnej, niezbędnych w identyfikowaniu potrzeb psychicznych, a także udzielaniu wsparcia w tym zakresie;
  • działania doradcze udzielane przez specjalistów osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą
   w rozwiązywaniu bieżących problemów psychicznych podopiecznych;
  • promocja bezpiecznego korzystania z internetu wśród dzieci i młodzieży, a także przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym;
  • zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży, szczególnie z mniejszych miejscowości, do pomocy psychologicznej, m.in. poprzez upowszechnianie informacji o miejscach oferujących pomoc, nawiązanie i współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami lub wolontariuszami posiadającymi niezbędne kompetencje, czy wypracowanie sposobów interwencji kryzysowej.
 1. Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym:
  • wsparcie inicjatyw samopomocowych podejmowanych przez dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe na rzecz dzieci i młodzieży;
  • rozwój i podniesienie jakości oferty edukacyjnej angażującej rodziców, dzieci i młodzież, realizowanej zarówno online jak i w kontaktach bezpośrednich;
  • inicjowanie aktywności młodzieży na rzecz lokalnych społeczności, w tym działania skierowane do osób starszych i potrzebujących pomocy;
  • stwarzanie możliwości do bezpiecznych interakcji społecznych i edukacyjnych, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY

Wnioskodawca część dotacji, o którą występuje (do 7.000 zł) może przeznaczyć na rozwój insty­tucjo­nalny swojej organizacji. Działania w ramach tego wsparcia powinny przyczyniać się do dostosowania się organizacji do rzeczywistości pandemicznej i postpandemicznej poprzez:

 • podwyższanie wiedzy i kompetencji zespołów organizacji, w tym jej pracowników, współpracowników oraz wolontariuszy/ wolontariuszek;
 • diagnozę sytuacji beneficjentów oraz działania na rzecz tworzenia strategii rozwoju programów tak, aby odpowiadały na zidentyfikowane potrzeby, a także były dostosowane do warunków pracy w pandemii i po pandemii;
 • działania interwencyjne rozwijające organizację tak, aby mogła sprostać bieżącej sytuacji wynikającej z pandemii a także po jej zakończeniu;
 • w uzasadnionych przypadkach zakupy środków trwałych umożliwiających pracę w stanie pandemii.

 

Składanie wniosków

 • Nabór do konkursu trwa do 10.04.2021. UWAGA !!! nabór wydłużono do 12 kwietnia 2021 do godz. 12.00.
 • Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to koniec maja 2021.
 • Od 26.02.2021 dostępny jest do pobrania formularz wniosków w edytowalnych plikach:

 

formularz wniosku

szablon budżetu

 • Wnioski można roboczo opracować w tych plikach, a następnie wypełnić tożsamy formularz wniosku w wersji online na platformie witkac.pl. Link do wniosku online będzie dostępny od 1.04.2021 w panelu FED na platformie witkac.pl,  a także na stronie Programu Fundusz Pomocowy 2020.
 • Wnioski złożone w innej formie niż poprzez właściwy formularz online we wskazanym generatorze wniosków nie będą rozpatrywane.

 

Informacje

Szczegóły dotyczące konkursu oraz składania wniosków znajdują się w

Regulaminie otwartego konkursu

Więcej informacji udzielają w dni robocze w godz. 10.00 – 15.00:

Martyna Bogaczyk:

tel.: +48 601 458 653

Agnieszka Świeczka:

tel.: +48 605 787 757

email: fundusz@fed.org.pl

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web