Fundusz Pomocowy 2022-23: pytania i odpowiedzi

Działania

1. Jakie działania mogę zrealizować ze środków dotacji?

Z dotacji mogą zostać sfinansowane wszystkie działania edukacyjne takie jak szkolenia, warsztaty, spotkania: online i offline. Kluczowe jest to, aby za ich pomocą osiągnąć cel konkursu, jakim jest łagodzenie lub/i przeciwdziałanie skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości oraz ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania muszą więc odpowiadać na problem pojawiający się wśród dzieci i młodzieży wynikający z pandemii COVID-19.

2. Czy inicjatywa organizacji fitnessu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych oraz spotkania tematyczne na których uczestnicy będą mogli nauczyć się nowych rzeczy takich jak robienie mydła, świeczki, malowanie kubków, szydełkowanie mają szansę otrzymać dofinansowanie?

Działania dofinansowane w ramach grantu muszą być bezpośrednią odpowiedzią na sytuację w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży wywołaną przez pandemię COVID-19. Dofinansowanie nie zostanie przyznane dla różnych form spędzania czasu wolnego, czyli takich aktywności, które nie mają bezpośredniego związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii.

3. Czy planowane przez moją organizację działania muszą wpisywać się w tylko jeden obszar tematyczny konkursu?

Nie, działania mogą dotyczyć więcej niż jednego obszaru. Jednak jeden z obszarów określonych w pkt. 4.3 regulaminu powinien być wiodący/przeważający/dominujący.

4. W naszej wsi działa świetlica środowiskowa finansowana przez gminę. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sali wiejskiej. Czy możemy jako stowarzyszenie rozszerzyć jej ofertę organizując np. warsztaty plastyczne prowadzone przez profesjonalnych instruktorów? Myślimy też o organizacji obozu wyjazdowego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nie narzucamy i nie definiujemy formy działań – różnego rodzaju aktywności muszą jednak wpisywać się w przemyślany projekt. Kluczowe jest, aby prowadzone działania odpowiadały na zdiagnozowane potrzeby, które wystąpiły w związku z sytuacją pandemii. Zajęcia nie mogą być jedynie traktowane jako “forma spędzania czasu”, istotne jest, aby wpisywały się one w przeciwdziałanie skutkom pandemii.

5. Czy działania z zakresu arteterapii wpisują się w projekt?

Zajęcia wspierające rozwój dzieci mogą pojawić się wśród działań realizowanych w projekcie. Wsparcie ze strony psychologa w ramach projektu również jest możliwe. Zwracamy przy tym uwagę, że program nie może finansować długotrwałych terapii indywidualnych skierowanych do poszczególnych pacjentów.

6. Czy możemy wystąpić o dofinansowanie dla organizacji festynu, turnieju sportowego, uroczystego otwarcia przedszkola?

Program nie finansuje wydarzeń o charakterze jednorazowym – należy zaplanować działania rozłożone w czasie, wykorzystujące logikę projektową, przewidujące systematyczną pracę z daną grupą osób. Organizacja pojedynczych wydarzeń jest możliwa jako jedno z działań w ramach projektu, ale nie może być elementem dominującym.

7. Czy w ramach projektu możemy organizować integracyjne warsztaty dla dzieci i rodziców, które ukażą pomysły na wspólne zdobywanie wiedzy, spędzanie wolnego czasu, zintegrują rodziny?

Tak, jest to możliwe w ramach podobszaru “rozwój i podniesienie jakości oferty edukacyjnej angażującej rodziców, dzieci i młodzież”. Istotne jest przy tym, aby działania i oferta skierowana do rodzin wpisywała się w przeciwdziałanie skutkom pandemii, nie była zaś wyłącznie nastawiona na urozmaicenie “spędzania wolnego czasu”, warsztaty powinny być narzędziem do realizacji konkretnego celu.

Wnioskodawcy

1. Czy szkoła może ubiegać się o grant?

Nie. Zgodnie z pkt. 2.1 Regulaminu, do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie niżej wymienione typy organizacji pozarządowych:

2.1.1. fundacje – działające na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, zarejestrowane w KRS;

2.1.2. stowarzyszenia – działające na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zarejestrowane w KRS;

2.1.3. stowarzyszenia zwykłe – działające na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, wpisane do ewidencji właściwego starosty.

Szkoła może jednak nawiązać partnerstwo z fundacją lub stowarzyszeniem, które zrealizuje projekt na rzecz uczniów i uczennic szkoły.

2. Czy moja organizacja zarejestrowana w dużym mieście jest uprawniona do ubiegania się o dofinansowanie?

Tak, jest uprawniona. Żaden adres rejestracyjny organizacji nie wyklucza wnioskodawcy z konkursu. Działania projektowe muszą być jednak skierowane do dzieci i młodzieży z małych miast lub wsi i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wskazuje na to pkt 4.2 Regulaminu, który brzmi:

4.2.    Zrealizowane działania projektowe przyniosą korzyści dzieciom i młodzieży z małych miejscowości lub ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Odbiorcami działań w projekcie mogą być:

4.2.1.    dzieci i młodzież w trakcie edukacji przedszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej, zarówno w edukacji pozaformalnej, jak i formalnej w tym również edukacji domowej; dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami;

4.2.2.    dzieci i młodzież z rodzin uchodźczych i z doświadczeniem migracyjnym;

4.2.3.    nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, dyrektorzy szkół, inne osoby zaangażowane w procesy wychowawcze i edukacyjne dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym;

4.2.4.    rodzice i opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży szkolnej.

3. Moja organizacja realizowała projekt w ramach Funduszu Pomocowego z dotacji przyznanej w 2020 lub 2021 roku. Czy możemy ubiegać się o nowy grant?

Tak,  grantobiorcy, którzy spełniają wymogi określone w pkt. 2.1 Regulaminu (są fundacją, stowarzyszeniem zwykłym lub stowarzyszeniem rejestrowym) i byli grantobiorcami Funduszu Pomocowego w 2020 lub 2021 roku mogą ponownie ubiegać się o grant.

4. Czy koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów?

Nie, zgodnie z pkt 2.1 Regulaminu do konkursu przystąpić mogą jedynie fundacje, stowarzyszenia zwykłe i stowarzyszenia rejestrowe.

5. Czy samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów?

Nie. W ramach Funduszu Pomocowego o granty ubiegać się mogą wyłącznie fundacje, stowarzyszenia zwykłe i stowarzyszenia rejestrowe. Samorząd może jednak być partnerem w projekcie i wspomagać realizatorów w osiągnięciu celów projektu.

6. Czy uczniowskie kluby sportowe mogę ubiegać się o dofinansowanie?

Większość uczniowskich klubów sportowych zarejestrowana jest w rejestrze klubów sportowych, a nie stowarzyszeń zwykłych, co wyklucza ich z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Jeśli jednak klub jest stowarzyszeniem zwykłym (wpisanym do takiego rejestru) lub fundacją lub stowarzyszeniem tzw. rejestrowym (wpisanym do KRS) może wnioskować o dofinansowanie.

7. Nie posiadamy jeszcze sprawozdania za 2021 rok, czy w przypadku dofinansowania będziemy mogli złożyć za 2020?

Tak, należy złożyć ostatnie zatwierdzone sprawozdanie – ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczne (w przypadku nowopowstałych organizacji należy sporządzić i załączyć informację o działalności za 2021 rok – wymóg ten dotyczy również stowarzyszeń, które nie sporządzają rocznego sprawozdania merytorycznego) oraz  ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe (w przypadku nowopowstałych organizacji należy sporządzić i załączyć informację o środkach, jakimi dysponowała organizacja w ostatnim roku obrachunkowym).

8. Nie mamy dokumentów opublikowanych w internecie, nie możemy więc podać linku. Co powinniśmy zrobić?

Preferujemy podanie linku do dokumentów, jednak jeśli nie ma takiej możliwości w formularzu na witkac.pl można załączyć pliki. Zasobnik znajduje się w podsumowaniu wniosku na dole strony.

Odbiorcy

1. Czy działania w projekcie muszą być skierowane do dzieci i młodzieży?

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży. Działania mogą jednak zakładać udział osób dorosłych. Odbiorcy projektów opisani są w pkt 4.2 Regulaminu.

2. Czy mój projekt może być skierowany do studentów?

Nie, dla potrzeb konkursu przez pojęcie „dzieci i młodzież” rozumiemy dzieci i młodzież szkolną, na etapie edukacji przedszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej.

3. Czy projekt może być skierowany do dorosłych?

Odbiorcami działań w projekcie mogą być też dorośli: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, dyrektorzy szkół, inne osoby zaangażowane w procesy wychowawcze i edukacyjne dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym. Nadrzędnym celem działań musi być jednak to, aby przyniosły one korzyści dzieciom i młodzieży z małych miejscowości lub ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4. Projekty mają dotyczyć “łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym” – jak rozumieć określenie “mniejsze miejscowości”?

Nie mamy ustalonego limitu mieszkańców takich miejscowości. Zależy nam przede wszystkim na dotarciu do odbiorców spoza największych polskich miast, liczących po kilkaset tysięcy mieszkańców. Jednocześnie projekty w uzasadnionych przypadkach mogą być realizowane w dużych miastach, jeżeli odbiorcami są dzieci lub młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5. Czy Miasto Gdańsk może być miejscem gdzie powstanie i odbędzie się projekt?. Usłyszeliśmy, że małe miejscowości mogą pisać projekty, a duże, jeżeli jest związany z przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

W przypadku największych miast realizacja projektów również jest możliwa, o ile projekt skierowany będzie do środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym lub organizacja z dużego miasta zrealizuje projekt na rzecz dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości.

6. Czy można zaplanować działania dla dzieci z Domów Dziecka?

Można. Grupy odbiorców opisuje pkt. 4.2 Regulaminu konkursu.

7. Czy wsparcie instytucjonalne mogą otrzymać tylko te organizacje, które składają projekt i działają na rzecz dzieci i młodzieży? Pytam, bo nasza organizacja zajmuje się tylko osobami starszymi.

Nie przewidujemy takiej możliwości – wsparcie instytucjonalne jest elementem dodatkowym do działań projektowych, które muszą być skierowane do dzieci i młodzieży.

8. Nasza organizacja prowadzi szkołę – czy możemy przygotować projekt tylko dla uczniów z naszej szkoły?

Formalnie jest to możliwe. Zalecamy jednak, aby projekt obejmował szerszą grupę osób niż uczniowie z jednej szkoły – sugerujemy np. włączenie rodziców, lokalnej społeczności, młodzieży z innej szkoły.

9. Od lat realizujemy grupę psychoedukacyjną dla młodzieży wg naszego pomysłu. Czy możemy przeszkolić specjalistów, którzy w swoich społecznościach będą mogli sami realizować program naszej grupy?

Tak, jest to możliwe, należy jednak na etapie planowania projektu opisać te społeczności i wyjaśnić dlaczego właśnie w tej konkretnej grupie odbiorców konieczne jest podjęcie określonego rodzaju działań.

Koszty kwalifikowalne

1. Czy mogę ze środków grantu kupić komputery i inny sprzęt?

Tak, możliwy jest zakup niezbędnego sprzętu koniecznego do zrealizowania działań. Zakup ten musi pozytywnie wpływać na minimalizowanie wykluczenia cyfrowego i być konieczny dla zrealizowania celu projektu.

2. Czy my możemy złożyć taki projekt – zakup laptopa i drukarki do działań z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą oraz doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w zestaw ratownictwa technicznego podnoszenie kwalifikacji ratowników oraz szybsza pomoc osobą poszkodowanym w wypadkach.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną działania mające charakter projektów, czyli takie, które są odpowiedzią na zbadane potrzeby wynikające z pandemii, mają sformułowany cel projektu, a przedstawione działania są logicznymi krokami prowadzącymi do jego realizacji. Projekt nie może sprowadzać się wyłącznie do zakupu sprzętu.

Konieczność zakupu sprzętu w ramach działań projektowych musi być uzasadniona i przyczyniać się realizacji celu projektu. Wsparcie w postaci zakupu wyposażenia dla bieżącej działalności organizacji można natomiast zrealizować w ramach wsparcia instytucjonalnego w wysokości do 8.000 zł.

3. Czy są tu dozwolone zakupy wyposażenia niezwiązane bezpośrednio z projektem kierowanym do dzieci?

Zakupy niezwiązane bezpośrednio z działaniami w projekcie dozwolone są w ramach wsparcia instytucjonalnego. Natomiast sam projekt i jego działania programowe muszą być adresowane do dzieci i młodzieży.

4. Jakie dokumenty są konieczne, by wykazać koszty poniesione na wynagrodzenia?

Mogą to być karty płac w przypadku umów o pracę, rachunki do umów zleceń lub faktury w przypadku działalności gospodarczej.

Koszty wynagrodzeń są ponoszone na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, innej umowy cywilno-prawnej lub na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.

Przy umowach o pracę koszty wynagrodzeń dokumentowane są listami płac z wyodrębnieniem kwot pochodzących z dofinansowania Fundacji.

Przy umowach zlecenia i innych umowach cywilnoprawnych koszty wynagrodzeń dokumentowane są umowami oraz rachunkami do tych umów.

Wymagane przez prawo podatki, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne pochodne od wynagrodzeń są traktowane jako część wynagrodzenia.

5. Czy wydatki na rozwój instytucjonalny mogą obejmować studia podyplomowe?

Tak, taki wydatek jest możliwy w ramach wsparcia instytucjonalnego, jeśli wypływa z potrzeb organizacji.

6. Czy można sfinansować stworzenie strony internetowej?

Tak, jeśli jest ona konieczna do realizacji działań projektowych, ale należy wyjaśnić taką konieczność we wniosku. W ramach wsparcia instytucjonalnego można przeznaczyć środki do 8.000 zł na stworzenie strony internetowej.

7. Jakie koszty możemy pokryć w ramach wsparcia instytucjonalnego?

W ramach tego wsparcia można przeznaczyć do 8.000 zł na bieżące potrzeby organizacji np.

  • bieżące wsparcie funkcjonowania organizacji poprzez zapewnienie honorarium pracownikom, opłatę czynszu, mediów, kosztów komunikacyjnych, zakup sprzętu, np. komputera;
  • szkolenia, warsztaty zwiększające kompetencje i umiejętności pracowników i współpracowników (np. szkolenie z księgowości dla organizacji, warsztat o komunikacji);
  • koszty konsultacji prawnych lub działań skierowanych do zespołu organizacji np. warsztat strategiczny, konsultacje z ekspertami itp.

Inne

1. Czy środki z programu mogą posłużyć jako wkład własny do większego projektu?

Dofinansowanie w ramach Funduszu Pomocowego może być częścią większego projektu (wkładem własnym) o ile projekt z podstawowego źródła finansowania ma cele zbieżne z celami Funduszu Pomocowego. W budżecie projektu Funduszu Pomocowego nie ma możliwości zadeklarowania wkładu własnego, czyli ujmuje się w nim tylko koszty dotyczące działań wnioskowanego projektu. We wniosku, w części opisowej powinna pojawić się informacja, że ma być on rozszerzeniem dla innego projektu (należy podać informacje jakiego, z jakiego źródła, w jakich terminach realizowanego).

„Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web