Ogłoszenie o naborze wniosków w otwartym konkursie grantowym – ścieżka na projekty długofalowe

Wspieramy UkrainęZapraszamy do składania wniosków do otwartego konkursu grantowego – ścieżka na projekty długofalowe w nowym programie Wspieramy Ukrainę.  W ramach konkursu przewidziano wsparcie najlepszych projektów skierowanych do ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźczyń i uchodźców wojennych trafiających do Polski.

Wspierane będą projekty o charakterze stabilizującym, służące budowie mechanizmów niwelujących problemy i skutki wynikające z wojny w Ukrainie. 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi  50.000 zł.
Termin składania wniosków upływa 10 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 (w południe).

Konkurs w skrócie:

Maksymalna kwota dotacji: do 50.000 zł
Liczba wniosków: Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.
Okres realizacji projektów: 5 lipca 2022 r. – 31 lipca 2023 r.
Koszty administracyjne: do 20% wnioskowanej dotacji
Wkład własny: nie wymagany
Termin składania wniosków: do 10 czerwca 2022 r., godz. 12:00 (w południe), na platformie witkac.pl
Pula środków w konkursie: 1.530.000 zł
Kto może ubiegać się o dotację: wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje; stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), osoby prawne i jednostki organizacyjne – działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS) a także koła gospodyń wiejskich nie wpisane do KRS.

Cel konkursu
Program skierowany jest do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski. Celem Programu jest wsparcie ww. odbiorców w kontekście wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie.

Charakter działań
W ramach konkursu Wnioskodawca może wystąpić o sfinansowanie działań projektowych realizujących cel Programu.

Działania projektowe
Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:

 • działania realizowane w Ukrainie w partnerstwach polsko-ukraińskich np.:
 •  działania edukacyjne, opiekuńcze, wspierające funkcjonowanie dzieci i młodzieży;
 • wsparcie osób wewnętrznie przesiedlonych;
 • tworzenie i/ lub wspieranie funkcjonowania  mechanizmów wsparcia, koordynacja działań wspierających, tworzenie struktur pomocowych i inne działania partnerskie odpowiadające na potrzeby mieszkańców np. wdrażanie rozwiązań wspierających osoby, które ucierpiały w wyniku wojny.

 

 • integracja i adaptacja uchodźczyń i uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce, np.:
 • zapewnienie opieki dla dzieci i młodzieży w postaci organizacji klubów dziecięcych/młodzieżowych, punktów opieki i in.;
 • zajęcia integracyjne i adaptacyjne, w tym np. zajęcia z języka polskiego, działania wpływające na integrację ze społecznością lokalną oraz społecznością uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy;
 • działania wspierające samoorganizację, samopomoc, samodzielność oraz wspierające kondycję psychiczną i społeczną uchodźców w Polsce;
 • działania wspierające zatrudnienie i funkcjonowanie na polskim rynku pracy np. poprzez łączenie pracodawców z potencjalnymi pracownikami, doradztwo zawodowe i in.;
 • wsparcie specjalistyczne ułatwiające funkcjonowanie w Polsce (m.in. poradnictwo i doradztwo prawne, obywatelskie, z zakresu usług publicznych);
 • wdrożenie sprawdzonych rozwiązań wspierających osoby, które ucierpiały w wyniku wojny np. mechanizmy pracy z osobami doświadczającymi przemocy i in.

 

 •  wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz ich edukacji w czasie pobytu Polsce. Preferowane będą następujące działania:
 • budowanie atmosfery sprzyjającej edukacji i integracji np. poprzez zapewnienie wsparcia asystenta kulturowego, nauczyciela wspierającego lub ukraińskiego nauczyciela;
 • organizacja zajęć dodatkowych w tym integrujących społeczność lokalną, zajęć wyrównujących różnice programowe, zajęć z języka polskiego i in.;
 • zapewnienie opieki specjalistów np. psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą;
 • wsparcie dydaktyczne kadry pedagogicznej i edukatorów, rozszerzające kompetencje potrzebne do pracy w środowisku wielokulturowym (np. organizacja praktycznych kursów, szkoleń, wydanie publikacji, opracowanie materiałów metodycznych i in.).

 

 • przeciwdziałanie dyskryminacji i aktom nienawiści, na które mogą być narażeni w czasie wojny uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy w Polsce:
 • kampanie społeczne, działania informacyjne skierowane do konkretnej grupy odbiorców, realizowane przede wszystkim na poziomie  lokalnym;
 • działania zapobiegawcze i naprawcze w społecznościach lokalnych (np. w sytuacjach przejawów dyskryminacji i nienawiści lub zagrożenia dyskryminacją).

 

 • przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie.

 

Składanie wniosków

 • Nabór do konkursu trwa od 28 kwietnia 2022 r. do 10.06.2022 r.
 • Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to 5 lipca 2022 r.
 • Dostępny jest do pobrania formularz wniosków w edytowalnych plikach:

                wzór formularza wniosku

 

    wzór budżetu

 

 • Zachęcamy do roboczego opracowania wniosków i budżetów w plikach dostępnych do pobrania. Przypominamy jednak, że skuteczne złożenie wniosku następuje poprzez wypełnienie formularza online na platformie witkac.pl, w terminie wskazanym w Regulaminie. Dostępne wzory są tożsame z formularzami, które zostaną opublikowane na platformie witkac.pl.
 • Link do wniosku online będzie dostępny w terminie 1 – 10 czerwca 2022 r. w generatorze wniosków FED na platformie witkac.pl, a także na stronie Programu Wspieramy Ukrainę.
 • Wnioski złożone w innej formie niż poprzez właściwy formularz online we wskazanym generatorze wniosków nie będą rozpatrywane.

 

Szczegóły dotyczące konkursu oraz składania wniosków:

Regulamin otwartego konkursu

 

Więcej informacji udzielają w dni robocze w godz. 10.00 – 15.00:

Sylwia Gajownik, tel. +48 535 854 424

Agnieszka Świeczka, tel. +48 605 787 757

Email: ukraina@fed.org.pl

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web