Ogłoszenie o naborze wniosków w otwartym konkursie grantowym – ścieżka na projekty długofalowe

Wspieramy UkrainęZapraszamy do składania wniosków do otwartego konkursu grantowego – ścieżka na projekty długofalowe w nowym programie Wspieramy Ukrainę.  W ramach konkursu przewidziano wsparcie najlepszych projektów skierowanych do ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźczyń i uchodźców wojennych trafiających do Polski.

English version – see below

Українська версія – дивіться нижче

Wspierane będą projekty o charakterze stabilizującym, służące budowie mechanizmów niwelujących problemy i skutki wynikające z wojny w Ukrainie. 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi  50.000 zł.
Termin składania wniosków upływa 10 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 (w południe).

Konkurs w skrócie:

Maksymalna kwota dotacji: do 50.000 zł
Liczba wniosków: Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.
Okres realizacji projektów: 5 lipca 2022 r. – 31 lipca 2023 r.
Koszty administracyjne: do 20% wnioskowanej dotacji
Wkład własny: nie wymagany
Termin składania wniosków: do 10 czerwca 2022 r., godz. 12:00 (w południe), na platformie witkac.pl
Pula środków w konkursie: 1.530.000 zł
Kto może ubiegać się o dotację: wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje; stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), osoby prawne i jednostki organizacyjne – działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS) a także koła gospodyń wiejskich nie wpisane do KRS.

Cel konkursu
Program skierowany jest do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski. Celem Programu jest wsparcie ww. odbiorców w kontekście wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie.

Charakter działań
W ramach konkursu Wnioskodawca może wystąpić o sfinansowanie działań projektowych realizujących cel Programu.

Działania projektowe
Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:

 • działania realizowane w Ukrainie w partnerstwach polsko-ukraińskich np.:
 •  działania edukacyjne, opiekuńcze, wspierające funkcjonowanie dzieci i młodzieży;
 • wsparcie osób wewnętrznie przesiedlonych;
 • tworzenie i/ lub wspieranie funkcjonowania  mechanizmów wsparcia, koordynacja działań wspierających, tworzenie struktur pomocowych i inne działania partnerskie odpowiadające na potrzeby mieszkańców np. wdrażanie rozwiązań wspierających osoby, które ucierpiały w wyniku wojny.

 

 • integracja i adaptacja uchodźczyń i uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce, np.:
 • zapewnienie opieki dla dzieci i młodzieży w postaci organizacji klubów dziecięcych/młodzieżowych, punktów opieki i in.;
 • zajęcia integracyjne i adaptacyjne, w tym np. zajęcia z języka polskiego, działania wpływające na integrację ze społecznością lokalną oraz społecznością uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy;
 • działania wspierające samoorganizację, samopomoc, samodzielność oraz wspierające kondycję psychiczną i społeczną uchodźców w Polsce;
 • działania wspierające zatrudnienie i funkcjonowanie na polskim rynku pracy np. poprzez łączenie pracodawców z potencjalnymi pracownikami, doradztwo zawodowe i in.;
 • wsparcie specjalistyczne ułatwiające funkcjonowanie w Polsce (m.in. poradnictwo i doradztwo prawne, obywatelskie, z zakresu usług publicznych);
 • wdrożenie sprawdzonych rozwiązań wspierających osoby, które ucierpiały w wyniku wojny np. mechanizmy pracy z osobami doświadczającymi przemocy i in.

 

 •  wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz ich edukacji w czasie pobytu Polsce. Preferowane będą następujące działania:
 • budowanie atmosfery sprzyjającej edukacji i integracji np. poprzez zapewnienie wsparcia asystenta kulturowego, nauczyciela wspierającego lub ukraińskiego nauczyciela;
 • organizacja zajęć dodatkowych w tym integrujących społeczność lokalną, zajęć wyrównujących różnice programowe, zajęć z języka polskiego i in.;
 • zapewnienie opieki specjalistów np. psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą;
 • wsparcie dydaktyczne kadry pedagogicznej i edukatorów, rozszerzające kompetencje potrzebne do pracy w środowisku wielokulturowym (np. organizacja praktycznych kursów, szkoleń, wydanie publikacji, opracowanie materiałów metodycznych i in.).

 

 • przeciwdziałanie dyskryminacji i aktom nienawiści, na które mogą być narażeni w czasie wojny uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy w Polsce:
 • kampanie społeczne, działania informacyjne skierowane do konkretnej grupy odbiorców, realizowane przede wszystkim na poziomie  lokalnym;
 • działania zapobiegawcze i naprawcze w społecznościach lokalnych (np. w sytuacjach przejawów dyskryminacji i nienawiści lub zagrożenia dyskryminacją).

 

 • przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie.

 

Składanie wniosków

 • Nabór do konkursu trwa od 28 kwietnia 2022 r. do 10.06.2022 r.
 • Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to 5 lipca 2022 r.
 • Dostępny jest do pobrania formularz wniosków w edytowalnych plikach:

                wzór formularza wniosku

      wzór budżetu

 

 • Zachęcamy do roboczego opracowania wniosków i budżetów w plikach dostępnych do pobrania. Przypominamy jednak, że skuteczne złożenie wniosku następuje poprzez wypełnienie formularza online na platformie witkac.pl, w terminie wskazanym w Regulaminie. Dostępne wzory są tożsame z formularzami, które zostaną opublikowane na platformie witkac.pl.
 • Link do wniosku online będzie dostępny w terminie 1 – 10 czerwca 2022 r. w generatorze wniosków FED na platformie witkac.pl, a także na stronie Programu Wspieramy Ukrainę.
 • Wnioski złożone w innej formie niż poprzez właściwy formularz online we wskazanym generatorze wniosków nie będą rozpatrywane.

 

Szczegóły dotyczące konkursu oraz składania wniosków:

Regulamin otwartego konkursu

 

Więcej informacji udzielają w dni robocze w godz. 10.00 – 15.00:

Sylwia Gajownik, tel. +48 535 854 424

Agnieszka Świeczka, tel. +48 605 787 757

Email: ukraina@fed.org.pl

 

OPEN CALL FOR GRANTS: LONGER-TERM ACTIVITIES

Under this open call for grants, we invite grant proposals for the long-term project pathway of our new project Wspieramy UkrainęSupport for Ukraine. The call offers support for the best projects aiming to help civilians in Ukraine and war refugees in Poland.

We will support stabilisation projects which lead to the creation of mechanisms alleviating existing problems and emerging consequences of the war in Ukraine.

Maximum grant size is EUR 50,000.
Applications can be submitted until 12.00 p.m. (midday) on 10 June 2022.

The call in a nutshell:

Maximum grant: up to PLN 50,000.
Number of proposals: A single Applicant may submit only one application.
Grant implementation period: 5 July 2022 – 31 July 2023
Administrative costs: up to 20% of requested grant
Co-financing: facultative
Applications can be submitted until: until 12.00 midday on 10 June 2022 via witkac.pl
Grant budget of the call: PLN 1,530,000.
Eligible Applicants: Polish NGOs – foundations, associations (including ordinary associations), legal persons and organisational units – entities operating under legal regulations on the relationship between the State and the Catholic Church in the Republic of Poland, on the relationship between the State and other churches and religious associations, and guarantees of liberty of conscience and religion, provided that their objects and goals include public benefit activity.

 

The following entities are non-eligible: school sport clubs (UKS), sport clubs (KS), and rural housewives’ circles not entered into the Polish National Court Register (KRS).

Aim of the call
This Program is designed for non-governmental organisations providing help to civilians in Ukraine and war refugees in Poland. The Program aims to support civilians in Ukraine and war refugees in Poland regarding the challenges emerging due to the war in Ukraine.

Type of activity
Applicants can apply for funding to carry out project activities which fulfil the aim of the Program.

Project activities
Grants can be awarded to activities in the following areas:

 • actions performed in Ukraine by Polish-Ukrainian partnerships, e.g.
 • providing education and care services, supporting children and youth;
 • supporting the internally displaced;
 • creating and/or aiding support mechanisms, coordinating support activities, establishing aid structures, and other partnership-based responses to emerging needs, e.g. introducing solutions for those affected by the war.

 

 • integration and adaptation of Ukrainian war refugees in Poland, e.g.
 • providing child and youth care by establishing youth and childcare clubs, points of care, etc.
 • integration and adaptation activities, among others Polish language training, encouraging greater integration between local and refugee communities.
 • supporting self-organisation, self-help, self-sufficiency, improving the mental state and social standing of refugees in Poland.
 • promoting employment and entering the Polish labour market, e.g. by matching employers with potential employees, career guidance, etc.
 • expert assistance to help refugees ease into life in Poland (i.a. advice and guidance on legal and civic issues or public services)
 • tested-and-tried solutions for those affected by the war, e.g. a mechanism for working with victims of violence and abuse.

 

 • Providing support and education for schoolchildren and youth during their stay in Poland. The following activities will be given preference:
 • creating an atmosphere conducive to learning and integrating, e.g. by providing a cultural assistant, intervention/support or Ukrainian teacher;
 • providing extra-curricular activities to i.a. integrate refugees with the local community, level out differences between Polish and Ukrainian curricula, offer Polish language training, etc.
 • providing expert care, e.g. psychologists and teaching methodologists who work with children and youth;
 • substantive support for teaching staff and educators to expand the skills required in multicultural environments, e.g. practical courses, training sessions, publications, methodological aids, etc.).

 

 • counteracting discrimination and acts of hostility to which Ukrainian refugees might be exposed in Poland:
 • social campaigns and information actions aimed at specific target groups, primarily at local level;
 • preventive and remedial actions in local communities, e.g. in response to acts of discrimination and hate, or a threat of discrimination.

 

 • counteracting disinformation and false narratives, and providing reliable information about the Ukrainian refugee community in Poland and the situation in Ukraine.

 

Submission of applications

 • We will be open for applications from 28 April 2022 to 10 June 2022.
 • Expected date of call result announcement: 5 July 2022.
 • Editable application forms are available for download here:

 template of application form

 

budget template

 

 • We suggest using the downloadable files to prepare draft applications and budgets. Please note that applications can be successfully submitted only by completing the online form available on witkac.pl before the deadline set forth in these Rules. The templates are identical to the forms published on witkac.pl.
 • The link to the online application form will be available from 1 to 10 June 2022 in the FED Application Generator on witkac.pl and the Support for Ukraine website.
 • We will not examine applications submitted by channels other than the online form in the application generator.

 

For details on the call and application submission, go to:

 Open Call Rules

 

For more information, contact us on weekdays between 10.00 a.m. and 3.00 p.m.:

Sylwia Gajownik, tel. +48 535 854 424

Agnieszka Świeczka, tel. +48 605 787 757

Email: ukraina@fed.org.pl

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИЙОМ ЗАЯВОК У РАМКАХ ВІДКРИТОГО ГРАНТОВОГО КОНКУРСУПРОЄКТИ з довгостроковими ефектами

Wspieramy Ukrainę

Запрошуємо подавати заявки у рамках відкритого грантового конкурсу – проєкти з довгостроковими ефектами в новій програмі «Підтримуємо Україну».  У рамках конкурсу передбачено підтримку найкращих проєктів, адресованих цивільному населенню в Україні, а також воєнним біженцям, які потрапляють до Польщі.

Підтримка надаватиметься проєктам стабілізаційного характеру, які служать формуванню механізмів нівелювання проблем і наслідків війни в Україні.

Максимальна сума фінансування становить  50000 злотих.
Термін подання заявок спливає 10 червня 2022 р. o 12:00 (опівдні).

Стисла інформація про конкурс:

Максимальна сума дотації: до 50 000 злотих
Кількість заявок: один подавач може подати максимально одну заявку.
Період виконання проєктів: 5 липня 2022 року – 31 липня 2023 року
Адміністративні витрати: до 20% дотації
Власний внесок: не вимагається
Термін подання заявок: до 10 червня 2022 р., 12:00 (опівдні), на платформі witkac.pl
Обсяг коштів у рамках конкурсу: 1 530 000 злотих
Хто може подавати заява куна отримання дотації: заявки можуть подавати польські громадські організації – громадські фонди (fundacje); громадські об’єднання (stowarzyszenia), у тому числі звичайні громадські об’єднання  (stowarzyszenia zwykłe)юридичні особи та структурні підрозділи, які діють на підставі норм про стосунки між Державою і Католицькою церквою в Республіці Польща, про стосунки між Державою та іншими церквами і релігійними організаціями, а також про гарантії свободи совісті та віросповідання, якщо їхні цілі і діяльність охоплюють ведення суспільно-корисної діяльності.

 

З можливості отримання фінансування виключені учнівські спортивні клуби (UKS) і спортивні клуби (KS), а також об’єднання сільських господинь (koła gospodyń wiejskich), не внесені до Національного судового реєстру (KRS).

Мета конкурсу
Програма спрямована до громадських організацій, що допомагають цивільному населенню в Україні, а також воєнним біженцям, які потрапляють до Польщі. Мета програми – підтримка таких бенефіціарів у контексті викликів, пов’язаних з війною в Україні.

Характер заходів
У рамках конкурсу подавач може звернутися із заявкою про фінансування  проєктних заходів для виконання цілей програми.

Проєктні заходи
Дотацію можна отримати на заходи у таких сферах:

 • заходи, що здійснюються в Україні у рамках польсько-українського партнерства, наприклад:
 • освітні і виховні заходи, спрямовані на підтримку дітей і молоді;
 • підтримка внутрішньо переміщених осіб;
 • створення і / або допомога для механізмів підтримки, координування заходів з підтримки, створення структур допомоги та інші партнерські заходи, що відповідають потребам жителів, наприклад, запровадження механізмів підтримки осіб, які постраждали внаслідок війни.

 

 • інтеграція та адаптація воєнних біженців з України в Польщі, наприклад:
 • забезпечення піклування дітям і молоді у вигляді організації дитячих / молодіжних клубів, центрів піклування (продовженого дня) тощо;
 • інтеграційні та адаптаційні заняття, в тому числі заняття з польської мови, заходи, що впливають на інтеграцію з місцевими жителями та іншими біженцями з України;
 • заходи для підтримки самоорганізації, самодопомоги, самостійності, а також для підтримки психологічної форми і соціального становища біженців у Польщі;
 • заходи для підтримки зайнятості і функціонування на польському ринку праці, наприклад, шляхом контактування роботодавців з потенційними працівниками, професійне консультування тощо;
 • спеціалізована підтримка для полегшення перебування в Польщі (зокрема, юридичне, громадянське консультування, консультування у сфері адміністративних послуг);
 • запровадження перевірених рішень і механізмів для підтримки осіб, які постраждали внаслідок війни, наприклад, механізмів роботи з особами, які зазнали насильства тощо.

 

 • підтримка дітей і молоді шкільного віку та їхньої освіти під час перебування в Польщі. Перевага віддаватиметься такій діяльності:
 • формування атмосфери, що сприяє освіті та інтеграції, наприклад, шляхом забезпечення допомоги культурного асистента, вчителя-асистента або українського вчителя;
 • організація додаткових занять, у тому числі для інтеграції місцевих жителів, вирівнювальних занять (для роботи з відмінностями між навчальними програмами), уроків польської мови тощо;
 • забезпечення допомоги спеціалістів, наприклад, психологів і педагогів, які працюють з дітьми і молоддю;
 • дидактична підтримка педагогічних кадрів і працівників галузі освіти для розширення умінь і навичок, потрібних для роботи в мультикультурному середовищі (наприклад, організація практичних курсів, семінарів, видання публікацій, підготовка методичних матеріалів тощо).

 

 • протидія дискримінації та актам ненависті, з ризиком яких можуть стикатися під час війни біженці з України в Польщі:
 • соціальні кампанії, інформаційні заходи, адресовані конкретній цільовій групі, що проводяться передусім на місцевому рівні;
 • профілактичні заходи та реагування на ситуації у місцевих спільнотах (наприклад, у ситуаціях проявів дискримінації і ненависті або загрози дискримінації).

 

 • протидія дезінформації і фейковому контенту, а також забезпечення достовірної інформації про становище біженців з України в Польщі і ситуацію в Україні.

 

Подання заявок

 • Набір на конкурс триває з 28 квітня 2022 р. до 06.2022 р.
 • Запланований термін оголошення результатів конкурсу – 5 липня 2022 р.
 • Тут можна завантажити форму заявок в редаговних файлах:

                 зразок форми заявки

 

  зразок бюджету

 

 • Рекомендуємо заповнювати робочі варіанти заявок і бюджетів у файлах, які можна завантажити. Однак нагадуємо, що ефективне подання заявки здійснюється шляхом заповнення онлайн-форми на платформіpl у термін, вказаний у Правилах (Regulamin). Доступні зразки заявок ідентичні формам, які будуть опубліковані на онлайн-платформі witkac.pl.
 • Посилання на онлайн-заявку буде доступне1–10 червня 2022 р. в генераторі заявок Фонду «Освіта для демократії» (FED)  на онлайн-платформіpl, а також на сайті Програми «Підтримуємо Україну» (Program Wspieramy Ukrainę).
 • Заявки, подані в іншій формі, ніж через відповідну онлайн-форму у вказаному генераторі заявок, не будуть розглядатися.

 

Детальна інформація про конкурс і подання заявок:

 Правила відкритого конкурсу

 

Більше інформації можуть надати в робочі дні з 10:00 до 15:00:

Сильвія Ґайовнік (Sylwia Gajownik), тел. +48 535 854 424

Аґнєшка Свєчка (Agnieszka Świeczka), тел. +48 605 787 757

E-mail: ukraina@fed.org.pl

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web