OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W OTWARTYM KONKURSIE GRANTOWYM W PROGRAMIE WSPIERAMY UKRAINĘ

Zapraszamy do składania wniosków w otwartym konkursie grantowym na projekty w programie Wspieramy Ukrainę – edycja wiosenna 2023. Program skierowany jest do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce.
Celem Programu jest wsparcie ww. osób w kontekście różnych wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie. Dofinansowanie mogą otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji, a także inicjatywy realizowane wraz z partnerami polskimi i ukraińskimi. 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35.000 zł.

Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2023 r. o godz. 12.00 (w południe).

Konkurs w skrócie:

Maksymalna kwota dotacji: do 35.000 zł
Liczba wniosków: Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek
Okres realizacji projektów: 1 kwietnia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.
Koszty administracyjne: do 20% wnioskowanej dotacji
Wkład własny: nie wymagany
Termin składania wniosków: do 28 lutego 2023 r., godz. 12:00 (w południe), w generatorze wniosków FED
Pula środków w konkursie: ok. 1 000 000 zł 
Kto może ubiegać się o dotację: wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje; stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), osoby prawne i jednostki organizacyjne – działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS), a także koła gospodyń wiejskich nie wpisane do KRS.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów najlepiej wpisujących się w  cel Programu i poniższe obszary tematyczne.

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:    

1. wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży z Ukrainy w trakcie ich edukacji formalnej i pozaformalnej i/lub opieki, w czasie pobytu w Polsce, a w szczególności:

 • zapewnienie wsparcia asystenta międzykulturowego, nauczyciela wspierającego lub ukraińskiego nauczyciela;
 • organizacja zajęć dodatkowych i opiekuńczych, zajęć wyrównujących różnice programowe, zajęć z języka polskiego i in.;
 • zapewnienie opieki specjalistów np. psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą;
 • wsparcie dydaktyczne kadry pedagogicznej i edukatorów, rozszerzające kompetencje potrzebne do pracy w środowisku wielokulturowym (np.  organizacja praktycznych kursów, szkoleń, wydanie publikacji, opracowanie materiałów metodycznych i in.);
 • organizacja nauki przedmiotów ojczystych.

 

2. poprawa dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie, a w szczególności:

 • organizacja różnych form edukacji oraz opieki;
 • organizacja opieki psychologicznej, w tym także dla kadry pedagogicznej;
 • organizacja warunków do nauczania, odrabiania lekcji i spędzania czasu dla dzieci przebywających w zbiorowych punktach zamieszkania;
 • poprawa warunków oraz jakości zdalnego nauczania;
 • dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w trakcie zagrożenia atakami powietrznymi.

 

3. wsparcie funkcjonowania osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce, w szczególności:

 • organizacja wysokiej jakości nauki języka polskiego;
 • wsparcie prawno-informacyjne oraz organizacyjne m.in. doradztwo prawne, obywatelskie, zawodowe, z zakresu usług publicznych;
 • organizacja wsparcia psychologicznego.  

 

4. wsparcie funkcjonowania społeczności lokalnych w Ukrainie, w tym w szczególności:

 • środowisk, które przyjęły znaczną liczbę uchodźców wewnętrznych np. poprzez działania zmierzające do zachowania spójności społecznej;
 • wsparcie partnerstw, których wspólne działania przyczynią się do zabezpieczenia społecznych potrzeb społeczności wychodzących poza bieżące potrzeby humanitarne, w szczególności na terenach silnie dotkniętych działaniami wojennymi.

 

5. przeciwdziałanie dyskryminacji i aktom nienawiści, na które mogą być narażeni w czasie wojny uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy w Polsce:

 • kampanie społeczne, działania informacyjne skierowane do konkretnej grupy odbiorców, realizowane przede wszystkim na poziomie  lokalnym;
 • działania zapobiegawcze i naprawcze w społecznościach lokalnych (np. w sytuacjach przejawów dyskryminacji i nienawiści lub zagrożenia dyskryminacją).

 

6. przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie.

Dla działań skierowanych bezpośrednio do ludności przebywającej w Ukrainie  konieczny jest partner w Ukrainie (w uzasadnionych przypadkach może to być grupa nieformalna). 


Składanie wniosków

 • Wnioski można składać wyłącznie w generatorze wniosków FED: www.ukraina.programrita.org 
 • Nabór do konkursu trwa od 23 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r.
 • Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to 5 kwietnia 2023 r.

Poniżej udostępniamy wzory wniosków do roboczego uzupełnienia. Skuteczne złożenie wniosków odbywa się wyłącznie w generatorze wskazanym pod  powyższym linkiem.

  wzór formularza wniosku

 wzór budżetu

Szczegóły dotyczące konkursu oraz składania wniosków:

Regulamin konkursu

 Więcej informacji udzielają w dni robocze w godz. 10.00 – 15.00:

Sylwia Gajownik, tel. +48 535 854 424

Martyna Bogaczyk tel. +48 601 458 653

E-mail: ukraina@fed.org.pl 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web