Konkurs na działania interwencyjne

konkurs na projekty interwencyjne – jesień 2022

<—lista dofinansowanych projektów w ramach otwartego konkursu grantowego na projekty o charakterze interwencyjnym w programie Wspieramy Ukrainę —>

Celem konkursu jest poprawienie dostępu do edukacji formalnej (szkolnej i przedszkolnej) i pozaformalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z wojną w ich kraju oraz tych pozostających w Ukrainie. Cel ten Wnioskodawcy mogą realizować samodzielnie lub we współpracy z partnerami z Polski lub/i z Ukrainy.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 22.000 zł.
Termin składania wniosków upływa 05 października 2022 r. o godz. 12.00 (w południe).

Konkurs w skrócie:

Maksymalna kwota dotacji: do 22.000 zł
Liczba wniosków: Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek
Okres realizacji projektów: 10 listopada 2022 r. – 30 czerwca 2023 r.
Koszty administracyjne: do 20% wnioskowanej dotacji
Wkład własny: nie wymagany
Termin składania wniosków: do 5 października 2022 r., godz. 12:00 (w południe), w generatorze wniosków FED
Pula środków w konkursie: 440 000 zł
Kto może ubiegać się o dotację: wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje; stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), osoby prawne i jednostki organizacyjne – działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS), a także koła gospodyń wiejskich nie wpisane do KRS.

>>> GENERATOR WNIOSKÓW FED<<<

więcej informacji>>>>

konkurs na projekty interwencyjne – wiosna 2022

———-> wyniki konkursu – wiosna 2022  <———-

Konkurs grantowy finansowany częściowo ze środków programu RITA. Do konkursu w ramach tzw. „ścieżki ukraińskiej” ogłoszonego w marcu 2022 wpłynęły aż 422 wnioski. Biorąc pod uwagę tak ogromne potrzeby podjęto decyzję o zwiększeniu finansowania tej ścieżki grantowej o kwotę  1 mln zł ze środków nowopowstałego programu Wspieramy Ukrainę. Kwota ta pozwoli na dofinansowanie znacznie większej liczby działań interwencyjnych i szybką realizację projektów.

Działania w ramach tej ścieżki służyć będą m.in. zapewnieniu bezpieczeństwa ludności cywilnej tj. wsparciu ewakuacji ludności cywilnej, zaopatrzeniu w środki medyczne oraz higieny osobistej, wyposażenie i dostosowanie miejsc pozwalające na funkcjonowanie w sytuacji wojny (np. zakup łóżek polowych, koców, zasobów komunikacji, generatorów itp.), a także na działania wspierające uchodźców z Ukrainy w Polsce;

harmonogram konkursu:

15 marca  – zakończenie konkursu.

19 kwietnia – ogłoszenie wyników konkursu.

 

do pobrania:
logotypy Programu Wspieramy Ukrainę 2022
Wytyczne dot. informowania o programie Wspieramy Ukrainę

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web