OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W OTWARTYM KONKURSIE GRANTOWYM W PROGRAMIE WSPIERAMY UKRAINĘ

Zapraszamy do składania wniosków w otwartym konkursie grantowym na projekty w Programie Wspieramy Ukrainę – edycja 2024. Celem Programu jest wsparcie ludności cywilnej w Ukrainie oraz uchodźców wojennych przebywających w Polsce w kontekście bieżących wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie i sytuacji uchodźców w Polsce.

Konkurs grantowy skierowany jest do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce. Dofinansowanie mogą otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji, a także inicjatywy realizowane wraz z partnerami ukraińskimi i polskimi.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 60.000 zł.

Termin składania wniosków upływa 18 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00.

Konkurs w skrócie:

Maksymalna kwota dotacji: do 60.000 zł
Liczba wniosków: Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek
Okres realizacji projektów: 16 maja 2024 r. – 15 maja 2025 r.
Koszty administracyjne: do 20% wnioskowanej dotacji
Wkład własny: nie wymagany
Termin składania wniosków: do 18 kwietnia 2024 r., godz. 12:00 (w południe), w generatorze wniosków FED
Pula środków w konkursie: ok. 1 500 000 zł 
Kto może ubiegać się o dotację: wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS), a także koła gospodyń wiejskich nie wpisane do KRS.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów najlepiej wpisujących się w cel Programu i poniższe obszary tematyczne.

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach tematycznych: 

1. Wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży z Ukrainy w czasie pobytu w Polsce, a w szczególności:

 • wsparcie włączenia dzieci przebywających poza polskim systemem edukacji w tenże;
 • zapewnienie wsparcia asystenta międzykulturowego, nauczyciela wspierającego lub ukraińskiego nauczyciela;
 • organizacja zajęć wyrównujących różnice programowe;
 • organizacja wsparcia prawidłowego rozwoju psychicznego, emocjonalnego i społecznego;
 • organizacja nauki przedmiotów ojczystych.

W obszarze pierwszym priorytetowo będą traktowane projekty adresowane do dzieci przebywających w pieczy zastępczej bądź dzieci przebywających w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania.

  2. Poprawa dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie, a w szczególności:

 • organizacja różnych form edukacji oraz opieki;
 • organizacja opieki psychologicznej, w tym także dla kadry pedagogicznej;
 • organizacja warunków do nauczania, odrabiania lekcji i spędzania czasu dla dzieci przebywających w zbiorowych punktach zamieszkania;
 • poprawa warunków oraz jakości zdalnego nauczania;
 • dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w trakcie zagrożenia atakami powietrznymi.

Wymóg realizacji projektów wraz z ukraińskim partnerem.

  3. Wsparcie funkcjonowania osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce, w szczególności:

 • organizacja wysokiej jakości nauki języka polskiego;
 • organizacja wsparcia psychologicznego.

 

  4. Wsparcie funkcjonowania społeczności lokalnych Ukrainie, w tym w szczególności:

 • środowisk, które przyjęły znaczną liczbę uchodźców wewnętrznych np. poprzez działania zmierzające do zachowania spójności społecznej;
 • wsparcie partnerstw, których wspólne działania przyczynią się do zabezpieczenia społecznych potrzeb społeczności wychodzących poza bieżące potrzeby humanitarne, w szczególności na terenach silnie dotkniętych działaniami wojennymi.

Wymóg realizacji projektów wraz z ukraińskim partnerem.

5. Przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie.


Dla działań skierowanych bezpośrednio do ludności przebywającej w Ukrainie  konieczny jest partner w Ukrainie (w uzasadnionych przypadkach może to być grupa nieformalna). 

W uzasadnionych przypadkach,  Wnioskodawca może przeznaczyć do 20% wartości dotacji  na tzw. społeczne działania kompensacyjne, czyli działania kierowane do społeczności przyjmującej a mające na celu przeciwdziałanie napięciom społecznym.

Priorytetowo w konkursie (we wszystkich obszarach) będą traktowane projekty realizowane w małych miejscowościach i na terenach wiejskich oraz projekty adresowane do dzieci przebywających w pieczy zastępczej bądź dzieci przebywających w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania (priorytet 1). 

Składanie wniosków:

 • Wnioski można składać wyłącznie w generatorze wniosków FED pod adresem: www.dzialamy.fed.org.pl
 • Nabór do konkursu trwa od 21 marca do 18 kwietnia 2024 r.
 • Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to 16 maja 2024 r.


UWAGA: 
26 marca 2024 r., w godzinach 15.00 – 17.00, zapraszamy na spotkanie informacyjne (online) o aktualnym naborze. Link do zapisów: https://forms.gle/pZ3BQat2vDmKYqHZ8 

Poniżej udostępniamy wzór wniosku do roboczego uzupełnienia. Skuteczne złożenie wniosków odbywa się wyłącznie w generatorze wskazanym pod powyższym linkiem.

Dokumenty konkursu:

wzór formularza wniosku 

Regulamin konkursu

 

 Więcej informacji udzielają w dni robocze w godz. 10.00 – 15.00:

Sylwia Gajownik, tel. +48 535 854 424
Martyna Bogaczyk tel. +48 601 458 653

E-mail: ukraina@fed.org.pl 

 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web