Fundusz Pomocowy: Otwarty konkurs grantowy – wiosna 2022. Ogłoszenie o naborze wniosków

Zapraszamy do składania wniosków do pierwszego otwartego konkursu grantowego  nowej edycji „Funduszu Pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich” na lata 2022-23.  W ramach konkursu przewidziano wsparcie najlepszych projektów mających na celu łagodzenie lub przeciwdziałanie skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi  40.000 zł. Część dofinansowania w kwocie do 8.000 zł można przeznaczyć na rozwój instytucjonalny swojej organizacji. Termin składania wniosków upłynął 18 marca 2022 r. Zapraszamy do wzięcia udziału w jesiennej edycji konkursu.

 

Konkurs w skrócie:

Maksymalna kwota dotacji: x do 40.000 zł
– w tym kwota na rozwój instytucjonalny: x maksymalnie do 8.000 zł
Okres realizacji projektów: x 1 czerwca 2022 – 31 maja 2023
Koszty administracyjne: x do 15% wnioskowanej dotacji
Wkład własny: x nie wymagany
Termin składania wniosków: x do 18 marca 2022, godz. 12:00 (w południe), na platformie witkac.pl
Pula środków w konkursie: x 1.000.000 zł
Kto może ubiegać się o dotację: x wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe)


Uwaga!

 • Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS) a także koła gospodyń wiejskich.
 • O dofinansowanie nie mogą ubiegać się Realizatorzy i Współrealizatorzy programów PAFW wymienieni w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konkursu jest także wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych i pomoc w działaniu w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów materialnych i osobowych.

Charakter działań

W ramach konkursu Wnioskodawca może wystąpić o sfinansowanie działań projektowych realizujących cel Programu, a jednocześnie może uzyskać środki na wsparcie  instytucjonalne swojej organizacji.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE
Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:

 1. Zmniejszanie strat edukacyjnych dzieci i młodzieży powstałych w wyniku pandemii COVID-19, poprzez działania prowadzone w ramach edukacji zarówno formalnej,
  jak i pozaformalnej, rozumiane jako:
 • diagnozowanie braków w postępie edukacyjnym dzieci i młodzieży oraz realizację działań naprawczych;
 • rozwój oferty edukacyjnej w formie zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych prowadzonych w trybie stacjonarnym lub/i online;
 • minimalizowanie wykluczenia cyfrowego w tym, w uzasadnionych przypadkach, zakup niezbędnego sprzętu do nauki na odległość.
 1. Zwiększanie skuteczności uczenia się i nauczania uczniów w trakcie edukacji przedszkolnej i szkolnej prowadzonej w formie zdalnej, hybrydowej oraz stacjonarnej poprzez:
 • rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 • opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia interaktywnych lekcji i stacjonarnych zajęć szkolnych, w tym szczególnie wykorzystujących metody i techniki niestosowane wcześniej przez uczestników projektu;
 1. Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci
  i młodzieży służące:
 • zwiększeniu kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki zdrowotnej i pracy wychowawczej;
 • zwiększeniu dostępu dzieci i młodzieży do pomocy psychologicznej, m.in. poprzez upowszechnianie informacji o miejscach oferujących pomoc, nawiązanie i współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami lub wolontariuszami posiadającymi niezbędne kompetencje,
  czy wypracowanie sposobów interwencji kryzysowej;
 • promocję bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież, a także przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym;
 1. Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:
 • wsparcie inicjatyw samopomocowych podejmowanych przez dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe na rzecz dzieci i młodzieży;
 • rozwój i podniesienie jakości oferty edukacyjnej angażującej rodziców, dzieci i młodzież;
 • inicjowanie aktywności dzieci i młodzieży na rzecz lokalnych społeczności, w tym działania skierowane do osób starszych i potrzebujących pomocy;
 1. Prowadzenie badań, które dostarczą aktualnych danych, na temat sytuacji dzieci
  i młodzieży w czasie i po pandemii i będą służyć do rozwoju działań edukacyjnych.

 

WSPARCIE INSTYTUCJONALNE
Wnioskodawca część dotacji, o którą występuje (do 8.000 zł) może przeznaczyć na wsparcie instytucjonalne swojej organizacji. Ze środków tych można pokryć koszty dostosowania organizacji do funkcjonowania w czasie pandemii lub po jej zakończeniu, w szczególności zaś działań służących:

 • podnoszeniu wiedzy i kompetencji zespołów organizacji, w tym pracowników, współpracowników oraz wolontariuszy/wolontariuszek;
 • diagnozie sytuacji beneficjentów oraz działań na rzecz tworzenia strategii rozwoju projektów tak, aby odpowiadały na zidentyfikowane potrzeby, a także były dostosowane do warunków pracy w czasie pandemii i po jej zakończeniu;
 • przetrwaniu organizacji w czasie pandemii, a także po jej zakończeniu poprzez pokrycie opłat za czynsz, media itp.;
 • ułatwieniu pracy zespołu organizacji w stanie podwyższonego ryzyka zachorowań, a także po zakończeniu pandemii poprzez np. zakup środków trwałych;
 • innym zadaniom o charakterze rozwojowym i strategicznym np. promocja i komunikacja, opracowanie ekspertyz, tworzenie długoterminowych planów działania itp.

Składanie wniosków

 • Nabór do konkursu trwał do 18.03.2022 r.
 • Wyniki ogłosiliśmy 30 maja 2022 r. – zobacz ogłoszenie o wynikach
 • Dostępny jest do pobrania formularz wniosków w edytowalnych plikach:

wzór formularza wniosku

 

wzór budżetu

 

 • Zachęcamy do roboczego opracowania wniosków i budżetów w plikach dostępnych do pobrania. Przypominamy jednak, że skuteczne złożenie wniosku następuje poprzez wypełnienie formularza online na platformie witkac.pl, w terminie wskazanym w Regulaminie. Dostępne wzory są tożsame z formularzami, które zostaną opublikowane na platformie witkac.pl.
 • Link do wniosku online będzie dostępny od 01.03.2022 w generatorze wniosków FED na platformie witkac.pl, a także na stronie Programu Fundusz Pomocowy 2022-2023.
 • Wnioski złożone w innej formie niż poprzez właściwy formularz online we wskazanym generatorze wniosków nie będą rozpatrywane.

Informacje

Szczegóły dotyczące konkursu oraz składania wniosków znajdują się w

Regulaminie otwartego konkursu

 

Zapraszamy również do pobrania prezentacji ze spotkania informacyjnego, gdzie znaleźć można wszystkie podstawowe informacje o konkursie

Prezentacja ze spotkania informacyjnego

 

Więcej informacji udzielają w dni robocze w godz. 10.00 – 15.00:

Katarzyna Krzemińska, tel. +48 601 477 077

Tadeusz Rudzki, tel. +48 607 198 493

Agnieszka Świeczka, tel. +48 605 787 757

Email: fundusz@fed.org.pl

Zapraszamy również do obejrzenia relacji ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 17 lutego 2022 (zob. szczegóły) – nagranie dostępne jest poniżej.

 

Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji.
projekt i realizacja strony internetowej: rock the web