Fundusz Pomocowy – Konkurs jesień 2022 (ŚCIEŻKA J)

Projekty realizowane od grudnia 2022 do września 2023

Konkurs jesień 2022 - projekty od grudnia 2022 do września 2023 (ŚCIEŻKA J)

Jesienny konkurs w tej edycji programu wspierał działania w trzech obszarach. Wszystkie nakierowane były na wsparcie dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości lub środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w przełamywaniu skutków pandemii, to  jest przede wszystkim zmniejszaniu strat edukacyjnych, przełamywaniu izolacji społecznej i wsparciu zdrowia psychicznego i kondycji młodych. 

Poniżej zobacz opisy projektów. W zakładce „na skróty” znajdziesz spis wszystkich organizacji, które zrealizowały projekty w ramach Funduszu Pomocowego. Kliknięcie w wybraną, przeniesie Cię do opisu przeprowadzonego projektu.

FP-2022-J-01

 

Fundacja Zarządzania i Innowacji

“Bezpiecznie w sieci działają dzieci!”

Wysokość dofinansowania: 39 650,00 zł

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii w obszarze zdrowia psychicznego oraz bezpieczeństwa cyfrowego 60 dzieci i młodzieży.

Działania w projekcie mają na celu zmianę sposobu myślenia dzieci i młodzieży oraz postrzegania przez nich Internetu jako źródła spędzania wolnego czasu.Zrealizowane zostaną:

1) Warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu

2) Program wsparcia psychologicznego

Działania zminimalizują niekorzystny wpływ pandemii COVID-19 w obszarze rozwoju społecznego dzieci i młodzieży, w tym wpływ Internetu i social media na dobrostan psychiczny. Dzieci nauczą się bezpiecznego poruszania w świecie cyfrowym.

W ramach projektu przewidziane jest również wsparcie instytucjonalne fundacji. 

FP-2022-J-02

 

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja

“Mój kreatywny świat 2023”

Wysokość dofinansowania: 39 950,00 zł

Celem projektu jest integracja uczestników ze społecznością lokalną poprzez kulturę.

Jego głównymi odbiorcami będzie młodzież z niepełnosprawnością intelektualną ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Lublinie. Weźmie ona udział w cyklu warsztatów artystycznych, rozbudzających kreatywność i zainteresowanie w kierunku tworzenia kultury, zakończonych wystawą, której uroczysty wernisaż (otwarty dla mieszkańców miasta) uczestnicy będą przygotowywać wspólnie z opiekunami. Uczniowie przeprowadzą również warsztaty kulinarne dla mieszkańców Lublina. Elementem projektu będą także wyjścia/wyjazdy do miejsc kultury.

FP-2022-J-03

 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Ekologii „FREE”

“Uwalniamy Energię Społeczną”

Wysokość dofinansowania: 39 940,00 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej na rzecz lokalnych społeczności 140 uczniów w wieku 11-18 lat z 7 szkół z terenów wiejskich  w województwie śląskim.

Działania w projekcie obejmą:

 • przygotowanie merytoryczne młodzieży dotyczące aktywności społecznej i organizacji wolontariatu na rzecz lokalnego środowiska,
 • realizację 14 akcji na rzecz osób starszych i w trudnej sytuacji,
 • wsparcie merytoryczne min.14 pracowników szkolnych pracujących z młodzieżą

Przewidziano też wsparcie instytucjonalne dla fundacji.

FP-2022-J-04

 

Fundacja Odjazdów

“Ujazdów aktywny – zajęcia dla dzieci po sąsiedzku”

Wysokość dofinansowania: 39 953,93 zł

Celem projektu jest aktywizacja do konstruktywnych działań pozalekcyjnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci ze szkół podstawowych w dzielnicy Śródmieście w Warszawie, rozwój ich kompetencji społecznych i emocjonalnych, w szczególności wzrost poczucia wartości i sprawczości uczestników. Projekt dotyczy organizacji zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z grupy docelowej i obejmuje organizację:

 • aktywności na świeżym powietrzu podczas ferii zimowych w lutym 2023 r.
 • aktywności popołudniowych z elementami integracji z dziećmi już związanymi z Fundacją –  raz w tygodniu w II semestrze roku szkolnego 2022/23 – na podwórku między blokami oraz w siedzibie fundacji. 

W rezultacie, dzieci będą mogły rozwijać swoje pasje przy wsparciu życzliwych dorosłych, poczują się zadbane emocjonalnie i włączone do lokalnej społeczności dzielnicy Ujazdów.

FP-2022-J-05

 

Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom

“PoPandemiczna Rewitalizacja”

Wysokość dofinansowania: 39 980,00 zł

Projekt będzie realizowany w dwóch Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych – Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Szczecinie (dla dziewcząt) oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży. Pierwszym i głównym adresatem będą wychowankowie – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym borykająca się z wieloma problemami natury społecznej, psychicznej. Drugim adresatem będzie kadra wychowawcza w tych ośrodkach, która mając codzienną styczność z wychowankami, boryka się z wieloma problemami natury psychologicznej i emocjonalnej. 

Celem projektu jest zapewnienie wychowankom zajęć wzmacniających, terapeutycznych ze względu na trudność w dostępie do pomocy psychologicznej, zajęć na temat zwalczania stresu, radzenia sobie z emocjami i agresją, nauka nawiązywania relacji, dbania o własne i innych potrzeby, a także zajęć z zakresu nauki budowania zdrowych nawyków, sposobów na zdrowy i bezpieczny relaks oraz profilaktykę uzależnień (m.in. od internetu). Projekt ma za cel zapewnić wsparcie psychologiczne także kadrze pedagogicznej. 

FP-2022-J-06

 

Fundacja Mały Duży Człowiek

“#daMYradę”

Wysokość dofinansowania: 39 980,00 zł

Projekt dotyczy objęcia wsparciem psychologicznym 14 wychowanków Domu Dziecka w Łęczycy w województwie łódzkim, w różnym wieku, oraz zwiększenia kompetencji wychowawców i koordynatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu wychowanków pieczy zastępczej, poprawa ich stanu emocjonalnego, profilaktyka uzależnień cyfrowych oraz wypracowanie wraz z kadrą skutecznych mechanizmów zabezpieczających dzieci i młodzież przed wykluczeniem i pogorszeniem zdrowia psychicznego. Zmiany jakich dokona projekt, to wypracowanie i wdrożenie mechanizmów chroniących dzieci i młodzież przed uzależnieniem cyfrowym oraz nawiązanie współpracy placówek z ośrodkami udzielającymi wsparcia psychologicznego, co przyczyni się do szybkiego i sprawnego reagowania na potrzeby dzieci w przyszłości. 

FP-2022-J-07

 

Fundacja Karkonoska

““Las-Dwa-Trzy”: działania przyrodnicze, integracyjne i komunikacyjne dla dzieci w wieku 3-6 z regionu Pogórza Izerskiego”

Wysokość dofinansowania: 39 990,00 zł

W ramach projektu grupa 15 dzieci w wieku 3-6 lat dotychczas wykluczonych z przedszkolnej edukacji formalnej i kontaktów rówieśniczych, zdobędzie wiedzę, umiejętności i relacje, które wyrównają ich deficyty i zapobiegną późniejszej defaworyzacji, zaś szersza społeczność rodzicielska z terenu Pogórza Izerskiego (ok. 150 osób) pozna i doświadczy potencjału edukacji leśnej oraz „komunikacji bez przemocy” (NVC).

Projekt obejmuje:

 • cykliczne warsztaty dla grupy ok. 15 dzieci 3-6 lat z regionu Pogórza Izerskiego (80 spotkań przez 8 m-cy). Dzieci będą się spotykały 2 razy w tygodniu na 4h. W czasie zajęć prowadzonych w sali i lesie, doświadczania „komunikacji bez przemocy”, wypraw po okolicy i obserwacji przyrody, dzieci w bezpiecznej atmosferze zawiążą pierwsze relacje rówieśnicze, nadrabiając deficyty edukacyjne oraz rozwojowe i zdobędą nowe umiejętności.
 • 3 wydarzenia otwarte (rodzinny spacer zimowy, wiosenny, letni) dla rodzin dzieci w wieku 3-6 lat (ok. 150 osób).
 • warsztaty “komunikacji bez przemocy”(NVC) dla grona rodziców i osób pracujących z dziećmi (25 osób).

FP-2022-J-08

 

Towarzystwo Edukacji Otwartej

“Tutoring jako narzędzie wsparcia ucznia w dobie pandemii.”

Wysokość dofinansowania: 39 998,00 zł

Program tutoringu szkolnego to przygotowanie nauczycieli i szkoły do objęcia uczniów indywidualną opieką polegającą na budowaniu relacji pomiędzy podopiecznym a dorosłym, których celem jest odkrycie i rozwój potencjału wychowanka.   Celem projektu jest wdrożenie tutoringu w dwóch szkołach w średniej wielkości miejscowościach w województwie dolnośląskim. 

Wybrani pracownicy (ok. 30 0sób) wezmą udział w 64 godzinnym kursie tutorskim, Tutoring szkolny doprowadzi do rozwoju kompetencji wychowawczych nauczycieli, spowoduje rozwój samodzielności, odpowiedzialności życiowej i autonomii u uczniów, pozwoli na przyjęcie odpowiedzialności za proces własnego rozwoju i uczenia się. Tutoring poprawia atmosferę w szkole, buduje trwałe relacje, daje większe poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Stanowi doskonałe narzędzie profilaktyki agresji, przemocy, mowy nienawiści, zachowań ryzykownych, zapobiega wypaleniu zawodowemu u nauczycieli. 

FP-2022-J-09

 

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży

“Z robotyką w przyszłość”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji społecznej spowodowanej epidemią wśród dzieci w środowiskach lokalnych, w szczególności na obszarach zagrożonych wykluczeniem społecznym (obszary byłego PGR w województwie zachodniopomorskim) poprzez organizację atrakcyjnych zajęć wspierających edukację szkolną i wyrównującą szanse edukacyjne dzieci, które z powodu pandemii miały ograniczony dostęp do edukacji, nowoczesnych narzędzi i laboratoriów. 

Projekt adresowany jest do dzieci dzieci i młodzieży które przejawiają zachowania alienacji rówieśniczej, symptomy uzależn. od komputerów, wycofania społecznego. Zostanie to osiągnięte poprzez rozwój zainteresowań matematyczno-technicznych – robotykę, budowania i programowania robotów. Zmianą będzie rozwój zainteresowań, nawiązywanie relacji koleżeńskich, wzrost współpracy w grupie.

FP-2022-J-10

 

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA

“Odnaleźć się w Sieci”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt adresowany jest przede wszystkim do dzieci w wieku 8-13 funkcjonujących w środowiskach o dużym nasileniu problemów społecznych (m.in. szkoły na Woli i Pradze Północ w Warszawie) gdzie – oprócz dysfunkcji rodzinnych – przez pedagogów i psychologów szkolnych zgłaszane są liczne sytuacje cyberprzemocy rówieśniczej oraz innych trudnych sytuacji w sieci. 

Głównym celem projektu jest wzmacnianie sprawczości dzieci w zakresie bezpiecznego i satysfakcjonującego korzystania z internetu poprzez:

 • udział dzieci z klas 2-4 w edukacyjnych pokojach zagadek i 3-godzinnych warsztatach dramowych
 • udział uczniów klas 5-7 w 2-godzinnych warsztatach dramowych oraz omówieniach w podgrupach
 • realizację konsultacji dla wychowawców klas objętych programem

Celem projektu  jest również wzmocnienie dialogu rodziców i dzieci w obszarze korzystania z sieci oraz obalenie popularnych mitów na temat nowych technologii. Rodziców wezmą udział w webinarach “Jak rozmawiać z dziećmi/nastolatkami o internecie”.

FP-2022-J-11

 

Fundacja dla Wolności

“Przystanek Świetlica dla dzieci z doświadczeniem uchodźczym”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Główną grupą adresatów zadania są dzieci i młodzież mieszkająca w ośrodku dla Uchodźców w Dębaku. Dzieci i młodzież stanowi ok 70% osób mieszkających w ośrodku, który posiada warunki do przyjęcia ok 200 osób. Rotacja mieszkańców jest bardzo duża. Mieszkańcy ośrodka przeważnie pochodzą z Czeczenii, Ukrainy a także Azji czy Afryki. Rodziny poszukuje schronienia z powodu represji lub prześladowań. Niektóre dzieci przeżywają traumę, szok związany z sytuacją od której uciekły. Do tego pozostając w ośrodku ze względu na niepewną przyszłość przeżywają ogromny stres i niepokój. 

Osią projektu jest świetlica – program zajęć edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży mieszkających w ośrodku. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu. Mają na celu podniesienie kompetencji społecznych i komunikacyjnych, pomoc w odrabianiu lekcji, zapewnienie bezpiecznych warunków do zabawy i rozwoju oraz wzmocnienie oddziaływań wychowawczych. Towarzyszą im wycieczki, dzięki którym rodziny w aktywny sposób poznają przestrzeń miasta, polską kulturę i uczestniczą w życiu kulturalnym i społecznym lokalnego środowiska. Działaniom towarzyszy asystent indywidualnej pracy z dzieckiem i rodziną oraz asystent kulturowy. Program koncentruje się na wyrównywaniu kompetencji szkolnych, rozwoju oraz rozwijaniu zainteresowań i umiejętności.

FP-2022-J-12

 

Stowarzyszenie „Inicjatywy Podkarpacia”

“Coś dla zdrowia, coś dla ducha – ruch i sztuka wygania wirusa”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt jest oddolną inicjatywą wsparcia 94 uczniów z dwóch szkół: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sierakoścach (pow. przemyski) i Szkoły Podstawowej im . kpt. Ważnego w Sośnicy (pow. jarosławski) w województwie podkarpackim. 

Celem projektu jest zmniejszenie strat edukacyjnych powstałych u uczniów tych. szkół w wyniku pandemii COVID-19. W szczególności chodzi o ograniczenie: skutków braku aktywności fizycznej (pogłębienie się wad postawy i otyłości) oraz negatywnych psychologicznych konsekwencji nauczania zdalnego, izolacji i znacznego ograniczenia relacji koleżeńskich. W ramach projektu dzieci wezmą udział w zajęciach pozalekcyjnych – ruchowych, ale też plastycznych i teatralnych.

FP-2022-J-13

 

Fundacja Dziecięca Fantazja

“Sztuka nie wyklucza”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów w ramach edukacji pozaformalnej skierowanych do grupy 10 dzieci i młodzieży, które w wyniku wykluczenia społecznego nie mają możliwości rozwijania swych talentów w zakresie sztuki.10 uczestników projektu, to podopieczni fundacji, którzy  wykazują zainteresowania i talenty artystyczne, ale poprzez brak jakiegokolwiek sprawnego sprzętu graficznego są wykluczeni cyfrowo i nie mogą rozwijać swego uczestnictwa w kulturze. Projekt, rozwiąże problem, jakim jest brak dostępu do narzędzi i interakcji ze światem zewnętrznym oraz do pozaszkolnej nauki zdalnej, która rozwijana i wspierana może w przyszłości pozwolić uczestnikom zamienić artystyczną pasję w sposób na życie zawodowe, poprzez zapewnienie uczestnikom sprzętu niezbędnego do rozwoju artystycznego, wspierania uczestnictwa w kulturze i sztuce oraz kontaktu z profesjonalnym środowiskiem artystycznym. Dodatkowo opracowane zostaną i upowszechnione materiały i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć on-line z dziećmi i młodzieżą wykorzystujące bezpłatne programy graficzne. Uczestnicy we współpracy z wolontariuszami – studentami grafiki, zaprojektują wspólnie kalendarz na 2024 rok, który następnie zostanie wydrukowany. Projekt pozwoli również na podzielenie się dobrymi praktykami w zakresie prowadzenia warsztatów grafiki/ ilustracji digitalowej we współpracy z wolontariuszami ze środowiska artystycznego.

FP-2022-J-14

 

Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Życ Godnie” w Zalutyniu

“Odkrywam siebie i świat”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności życiowych, poprawa funkcjonowania psychicznego i społecznego oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach projektu planowane są trzy wycieczki krajoznawcze: pieszo-rowerowa do Muzeum Leśnego w Zalutyniu, autokarowe do Lublina i Warszawy. W ramach zajęć pozalekcyjnych przeprowadzone będą warsztaty arteterapeutyczne z ceramiki i  trening umiejętności społecznych. Poprzez udział w projekcie uczniowie pogłębią wiedzę na temat środowiska społeczno-przyrodniczego, nabędą umiejętność radzenia sobie z emocjami, zdobędą kompetencje społeczne potrzebne w codziennym życiu, rozwiną swoje zainteresowania. Projekt będzie realizowany we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Zalutyniu. 

FP-2022-J-15

 

Powiślańska Fundacja Społeczna

“Droga do edukacji i rozwoju”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Celem projektu jest zmniejszanie strat edukacyjnych powstałych w wyniku pandemii COVID-19 wśród dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących enklawy biedy warszawskiego Śródmieścia.

Zaplanowano zajęcia edukacyjne, zajęcia sportowe oraz zajęcia komputerowe wspierające kompetencje edukacyjne dzieci. Zajęcia zostaną przeprowadzone w Specjalistycznych  Placówkach Wsparcia Dziennego Powiślańskiej Fundacji Społecznej. Zatrudnieni tam wychowawcy na bieżącą będą kontaktować się z nauczycielami dzieci – uczestniczących w projekcie w celu określenia ich potrzeb edukacyjnych.   

Działania zmniejszą wykluczenie cyfrowe dzieci z najbiedniejszych rodzin, skompensują braki w postępie edukacyjnym oraz wesprą rozwój dzieci.

Zaplanowane zostało wsparcie instytucjonalne w formie dofinansowania opłat za czynsz i media, zakupu telefonów oraz materiałów promocyjnych.

FP-2022-J-16

 

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

“Ośrodek Bliźniak organizuje Społeczny Warsztat Szkutniczy i zajęcia szkutnicze dla społeczności”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Program Społecznego Warsztatu Szkutniczego polega na stworzeniu przy placówce wsparcia dziennego „Bliźniak”, prowadzonej przez Fundację w północnej części dzielnicy Śródmieście w Lublinie charakteryzującej się wysokim nasileniem różnych problemów społecznych, miejsca do realizacji edukacyjnych i integrujących społecznie zajęć związanych z budową i naprawą łodzi. W czasie wspólnych zajęć społeczność zgromadzona wokół placówki własnymi siłami wyremontuje używaną łódkę żaglową. Uczestnikami warsztatów będzie młodzież w wieku 10 – 15 lat oraz rodzice.

Udział w warsztatach szkutniczych, w czasie których uczestnicy wspólnie wyremontują używaną łódź przeciwdziała negatywnym skutkom izolacji społecznej, pozwala na bezpieczne interakcje społeczne, w sposób innowacyjny zapewnia integrujące doświadczenie tworzenia czegoś, co jest większe niż my sami (w sensie dosłownym i przenośnym), bardzo ważne doświadczenie posiadania twórczego wpływu na rzeczywistość i nabycie kompetencji społecznych (oraz technicznych).

FP-2022-J-17

 

Fundacja Pro Cultura

“5 kluczy do lepszego świata Internetu”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Uczestnikami projektu będą podopieczni 3 warszawskich “Gniazd” w wieku 10-16 lat i pedagodzy tam pracujący. “Gniazda” to specjalistyczne placówki wsparcia dziennego (świetlice socjoterapeutyczne). Ich zadanie to wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, pomoc rodzinie i dzieciom,  współpraca ze szkołą, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami poprzez działania wychowawcze, opiekuńcze, edukacyjne, socjoterapeutyczne i kompensacyjne. Do świetlic uczęszczają dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo (alkohol, narkotyki, przemoc), ubogich, dotkniętych bezrobociem i/lub niepełnosprawnością. 

Uczestnikami projektu będą podopieczni 3 warszawskich “Gniazd” w wieku 10-16 lat i pedagodzy tam pracujący. “Gniazda” to specjalistyczne placówki wsparcia dziennego (świetlice socjoterapeutyczne). Ich zadanie to wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, pomoc rodzinie i dzieciom,  współpraca ze szkołą, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami poprzez działania wychowawcze, opiekuńcze, edukacyjne, socjoterapeutyczne i kompensacyjne. Do świetlic uczęszczają dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo (alkohol, narkotyki, przemoc), ubogich, dotkniętych bezrobociem i/lub niepełnosprawnością. 

W ramach projektu powstanie narzędzie o atrakcyjnej formie wirtualnego escape room-u poruszające ważne dla młodzieży tematy.  Pilotaż obejmie 24 uczniów, korzystających ze wsparcia świetlic socjoterapeutycznych 9 pedagogów. Kurs obejmie 5 modułów – wirtualnych escape roomów odpowiadającym pięciu największym problemom i wyzwaniom w korzystaniu z Internetu, które nasiliły się w czasie pandemii. Tematy: wizerunek, wzory do naśladowania, sexting, cyberprzemoc, fake newsy. Kompetencje cyfrowe i medialne podniesie minimum 30 odbiorców bezpośrednich. Po pilotażu narzędzie edukacyjne będzie służyło do pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym zarówno w edukacji formalnej jak i nieformalnej.  

FP-2022-J-18

 

Fundacja Proem Edu

“DIA-logos”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

“DIA-logos” to inicjatywa obywatelska na rzecz łagodzenia skutków negatywnego  wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z miejscowości do 50 tysięcy. mieszkańców, a także ze środowisk zagroż.  wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zrealizowany zostanie  cykl warsztatów wspierających z „Porozumienia się bez przemocy”; cykl warsztatów angażujących uczniów, rodziców i nauczycieli, których celem będzie wspólna praca nad papierową i elektr. wersją poradnika „DIA-logos, czyli jak mówić językiem żyrafy” oraz  konferencja „DIA-logos, czyli RELACJE, a nie racje”, którą uczniowie  –  przy wsparciu uczestniczących w pracach nauczycieli i rodziców – zorganizują. dla min. 200 osób zaangażowanych w procesy wychowawcze (rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz dyrektorów szkół i innych działających w obszarze edukacji). 

FP-2022-J-19

 

Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis

“Edukacja artystyczna”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Celem projektu jest przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, m.in. Krynica-Zdrój, Rabka, w szczególności dzieci uchodźców z Ukrainy. Projekt przewiduje realizację warsztatów  z zakresu edukacji artystycznej oraz rozwoju emocjonalnego .Uwieńczeniem projektu będzie organizacja dwóch przedstawień przygotowywanych przez uczestników projektu . Publiczność przedstawień będą stanowić m.in  rodzice, rówieśnicy szkolni. Poprzez realizację  planowanych działań  zminimalizowany  zostanie wpływ pandemii  na uczestników poprzez wzrost  ich motywacji do nauki i uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych . Istotnym elementem będzie zmniejszenie poczucia izolacji i nabycie kompetencji  społecznych dzieci w szczególności uchodźców.

FP-2022-J-20

 

Fundacja Ciszum

“”Szkoła, która daje radę” – wsparcie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Celem projektu jest wyposażenie młodzieży w wiedzę na temat zdrowia psychicznego (w tym również o miejscach, gdzie korzystać z pomocy) oraz w umiejętności radzenia sobie z emocjami i ze stresem. Dodatkowo wsparciem zostaną objęci nauczyciele. Projekt realizowany będzie w województwie wielkopolskim w Paczkowie, Swarzędzu i Pobiedziskach. Planowane działania to przeprowadzenie 186 godzin zajęć profilaktycznych z udziałem psychologa lub pedagoga, częściowo także Eksperta przez Doświadczenie (174 młodzież, 12 nauczyciele). Oczekiwane zmiany to: destygmatyzacja zaburzeń psychicznych i osób na nie cierpiących, otwarcie się młodzieży na korzystanie z pomocy psychologicznej; korzystanie z poznanych na zajęciach sposobów na dbanie o swoje zdrowie psychiczne.

FP-2022-J-21

 

Stowarzyszenie „Licealista”

“Działamy, chcemy, wspieramy…”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt ma na celu łagodzenie skutków negatywnego wpływu wpływu, jaki miała pandemia  na rozwój społeczny i fizyczny młodzieży w wieku 14-18 lat z powiatu poddębickiego. Zaplanowano szereg działań rozwijających umiejętność komunikacji, kondycję fizyczną, a także wspierających rozumienie siebie i swoich emocji. Uczestnicy wezmą udział w cyklu zajęć tańca oraz ćwiczeń fitness. Będą uczyć się zasad autoprezentacji, panowania nad stresem, twórczego wyrażania siebie. Wezmą udział w treningu kompetencji społecznych i wraz z rodzicami będą mogli korzystać ze wsparcia psychologa. Rezultatami – oprócz poprawy kondycji i wzrostu wiedzy m.in. z obszaru własnej emocjonalności – będzie wiara w swoje możliwości, integracja z rówieśnikami, odwaga i motywacja do rezygnacji z komputera na rzecz budowania bezpośrednich relacji

FP-2022-J-22

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu

“Dbamy o siebie – kompleksowe wsparcie na rzecz bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia psychicznego elbląskich dzieci i młodzieży w pandemii oraz w warunkach zagrożenia epidemicznego”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt skupia się na tworzeniu alternatywnych narracji dotyczących internetu. Jego celem jest ukształtowanie kompetentnych młodych odbiorców i twórców internetowych treści. Od grudnia do czerwca w pięciu szkołach partnerskich w Wielkopolsce przeprowadzony zostanie cykl warsztatów, w ramach których młodzież w krytyczny, kreatywny sposób odniesie się do nienawistnych, zmanipulowanych treści powszechnie spotykanych w sieci. Ich efektem będą alternatywne narracje udostępnione na otwartej platformie internetowej i zaprezentowane w czasie webinaru. W rezultacie projektu powstanie więcej włączających treści, a tworząca je młodzież będzie bardziej wrażliwa na wykrywanie hejtu, fake newsów.

Jednocześnie w ramach rozwoju instytucjonalnego biuro organizacji zostanie doposażone w sprzęt komputerowy potrzebny do efektywniejszej pracy.

FP-2022-J-23

 

Stowarzyszenie „Wychowanie dla Przyszłości”

“S-O-S Dla Zdrowia Psychicznego Dzieci I Młodzieży”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji wychowawczych i  z zakresu profilaktyki zdrowotnej u 60 nauczycieli w 5 województwach., poprzez dalsze upowszechnianie innowacyjnego i sprawdzonego programu profilaktyczno-psychoedukacyjnego pt. SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI (SOŚ). Projekt będzie przeprowadzany etapami. Etap I – Wyszkolenie kolejnych 10 TRENERÓW programu SOŚ z 5 województwach. Etap II – Wyszkolenie 60 REALIZATORÓW SOŚ.  Etap III – Realizatorzy przeprowadzą 16 warsztatów. SOŚ z uczniami. Skutki pandemii COVID-19 wymagają długofalowych działań program. w trosce o zdrowie psychofizyczne dzieci, młodzieży i nauczycieli. Partnerem projektu będzie Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie.

FP-2022-J-24

 

Stowarzyszenie Jeden Świat

“Alternatywny Internet okiem młodych”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt skupia się na tworzeniu alternatywnych narracji dotyczących . Internetu. Jego celem jest ukształtowanie kompetentnych młodych odbiorców i twórców internetowych treści. Od grudnia do czerwca w pięciu szkołach partnerskich w Wielkopolsce przeprowadzimy cykl warsztatów, w ramach których młodzież w krytyczny, kreatywny sposób odniesie się do nienawistnych, zmanipulowanych treści powszechnie spotykanych w sieci. Ich efektem będą alternatywne narracje udostępnione na otwartej platformie internetowej i zaprezentowane w czasie webinaru. W rezultacie projektu powstanie więcej włączających treści, a tworząca je młodzież będzie bardziej wrażliwa na wykrywanie hejtu, fake newsów.

Jednocześnie w ramach rozwoju instytucjonalnego biuro stowarzyszenia zostanie  doposażone w sprzęt komputerowy potrzebny do efektywniejszej pracy.

FP-2022-J-25

 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych TACY SAMI w Głubczycach

“Razem, bo w grupie siła!”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Celem projektu jest przywrócenie więzi rówieśniczych wśród niepełnosprawnych mieszkańców (dzieci i młodzieży) powiatu głubczyckiego oraz odbudowanie i nawiązanie nowych relacji samopomocowych wśród opiekunów (rodziców, rodziców zastępczych, dziadków) dzieci niepełnosprawnych , a także pogłębienie relacji wewnątrz rodzinnych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości każdego z członków rodziny.

Cel zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie zajęć grupowych integracyjnych: zajęć sportowych (karate) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a w tym samym czasie dla rodziców i opiekunów będą prowadzone panele dyskusyjne z przedstawicielami instytucji wspierającymi rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne (ZUS, OPS, PPP) oraz podsumowującego 5 dniowego turnusu integracyjnego dla całych rodzin uczestników zajęć, podczas których zostanie przeprowadzony „Dzień Sportu”, „Taniec gwiazd”, „Plener malarski” i pokaz teatralny „Rodzice dzieciom”. Zadanie ma na celu zintegrować grupę, zachęcić do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, umożliwić wymianę doświadczeń.

FP-2022-J-26

 

Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka

“Streetworkerzy w Chełmży”

Wysokość dofinansowania: 39 920,00 zł

Celem projektu jest pośrednio przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci i młodzieży z Chełmży oraz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z Torunia, a bezpośrednio utworzeniu zespołu streetworkerskiego realizującego ten cel. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Instytucjami Kultury z Chełmży i Torunia, aby ostatecznie „złowieni” przedstawiciele dzieci i młodzieży zaczęli korzystać  z oferty programowej tych instytucji. Partnerstwo takie dopomoże także w organizacji wspólnych wycieczek, odwiedzaniu się młodzieży z tych 2 miast. W ramach wsparcia instytucjonalnego stowarzyszenie planuje zakupić wyposażenie do Domu Młodzieży oraz pokryć część miesięcznych wydatków na jego utrzymanie.

FP-2022-J-27

 

Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu (SOD)

“Razem na ścieżkach samorozwoju”

Wysokość dofinansowania: 39 917,50 zł

Celem projektu jest poszerzenie kompetencji miękkich – społecznych i komunikacyjnych oraz umożliwienie uczniom klas I skutecznej adaptacji i integracji w środowisku, a uczniom klas I i II – dokonanie autodiagnozy własnych potrzeb dotyczących szeroko pojętego rozwoju na podbudowie poczucia własnej wartości, motywacji i efektywnej komunikacji. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Projekt obejmuje szerokie, kompleksowe wsparcie młodzieży klas 1-2 w r. szkolnym. 2022/23 i nowych klas 1 w r. szkolnym 2023/24 oraz ich rodziców i wychowawców.. Działania będą adresowane do zespołów klasowych i grup międzyklasowych (integracja, adaptacja na poziomie szkoły) oraz indywidualnych jednostek (autodiagnoza, wybór ścieżek samorozwoju, coaching). Założenia projektu zostały opracowane na podstawie wcześniejszych doświadczeń w pilotażu wiosną 2022 r wysoko ocenionych przez młodzież ZSOT.

FP-2022-J-28

 

Fundacja Faro

“poMOCni w szkole – program wspierania odporności psychicznej w szkole”

Wysokość dofinansowania: 39 840,00 zł

Cel projektu to wzrost kompetencji pracowników szkół w zakresie dbania o odporność psychiczną uczniów i własną. Odbiorcy wezmą udział w szkoleniach i spotkaniach grupy superwizyjno-wsparciowej, otrzymają Poradnik “Jak budować wspierający się zespół?” oraz “Zestaw scenariuszy godzin wychowawczych wzmacniających odporność psychiczną uczniów”. Dzięki projektowi nastąpi wzrost jakości wsparcia udzielanego dzieciom w szkołach oraz poprawa kondycji psychicznej nauczycieli. Partnerem w projekcie jest Urząd Miasta Ostrowi Mazowieckiej. W ramach wsparcia instytucjonalnego zakupione zostaną laptop oraz sprzęt do nagrywania webinarów, które są potrzebne Fundacji do prowadzenia szkoleń stacjonarnych i online.

FP-2022-J-29

 

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej AMOS

“ZARAZ WRACAM. TWORZĘ – Warsztaty terapeutyczne wzmacniające dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży w gminie Radłów”

Wysokość dofinansowania: 39 800,00 zł

Głównym celem projektu jest wsparcie zasobów psychologicznych wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie w tym ich rezyliencji, umiejętności radzenia sobie ze stresem,  presją, budowanie ich motywacji wewnętrznej oraz poczucia sprawczości i ochrona przed uzależnieniami cyfrowymi, przy udziale metod twórczych jako innowacyjnego narzędzia interwencji kryzysowej. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez organizację terapeutycznych warsztatów twórczych z wykorzystaniem angażujących, nowoczesnych technik i materiałów plastycznych i hobbystycznych. Dzieci zyskają wsparcie terapeutyczne, do którego na co dzień nie mają dostępu ( jak w warsztatach terapii zajęciowej, dziennych oddziałach psychiatrii). Projekt realizowany będzie przy udziale partnerów.

FP-2022-J-30

 

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet

“Aktywna społecznie Brynica”

Wysokość dofinansowania:   zł

Celem projektu jest łagodzenie skutków COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z Brynicy (do 50 tysięcy  mieszkańców) poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej.

W ramach projektu zaplanowano realizację cyklu warsztatów dla młodzieży oraz nauczycieli, spotkań dyskusyjnych, wizyty studyjne oraz spotkania z osobami działającymi na rzecz swoich społeczności. Realizacja tych działań przyczyni się do zwiększenia zaangażowania i rozwoju społecznego młodzieży oraz inicjatywności w środowisku lokalnym. Projekt realizowany będzie przy wsparciu Szkoły Podstawowej w Brynicy oraz Urzędu Gminy Piekoszów. Projekt ma stanowić motywację i zachętę do dalszego rozwoju młodzieży, podejmowania aktywności lokalnej i wspólnego działania.

FP-2022-J-31

 

Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci „Mały Wielki Krok”

“Klub Aktywnego Rodzica II”

Wysokość dofinansowania: 39 700,00 zł

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym (również z niepełnosprawnościami) oraz osób dorosłych – rodziców i opiekunów, w tym także obywateli Ukrainy dotkniętych kryzysem uchodźczym, zamieszkałych na terenie gminy Krasne. 

Projekt przyczyni się poprawy funkcjonowania poznawczego i fizycznego małych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności ich rąk, przekładające się bezpośrednio na ich dalszy rozwój fizyczny i intelektualny. Pozwala również budować i rozwijać świadomość rodziców i opiekunów, jak ważny jest dla zdrowia i sprawności ich dzieci rozwój w zakresie sensoryki i małej motoryki..Obecnie, gdy dzieci spędzają czas w sposób bardzo mało aktywny, widoczny staje się spadek tych umiejętności, pogorszenie sprawności ich rąk, a tym samym gotowości do podjęcia obowiązku szkolnego, przede wszystkim nauki pisania oraz ogólne pogorszenie koncentracji i uwagi, co skutkuje narastaniem kolejnych problemów z nauką. Partnerem działań będzie Urząd Gminy w Krasnem poprzez bezpłatne udostępnienie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki

FP-2022-J-32

 

Fundacja Jagoda im. Jagody Pachota

“„Zobacz mnie”- zintegrowany program wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży”

Wysokość dofinansowania: 39 500,00 zł

Celem projektu jest bezpłatne wsparcie psychologiczne dzieci młodzieży z chorobą oparzeniową, doświadczających emocjonalnych trudności związanych z następstwami COVID-19 oraz wyposażenie rodzin w narzędzia, które pozwolą rozpoznać kryzys psychiczny  i skutecznie na niego zareagować.

Projekt składa się z 4  bloków tematycznych: 1. warsztat psychologiczny dla dzieci i młodzieży, 2. warsztat motywacyjny dla młodzieży, 3.  joga terapeutyczna dla dzieci i młodzieży, 4. szkoła dla rodziców.

Wszystkie 4 bloki w sposób spójny mają spowodować poprawę życia dzieci i młodzieży zarówno w zakresie jego funkcji psychicznych jak i emocjonalnych oraz społecznych. 

FP-2022-J-33

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych Prudenter Agas

“Edukacyjne szanse”

Wysokość dofinansowania: 39 400,00 zł

Celem projektu jest wyrównanie strat edukacyjnych młodzieży spowodowanych przez trudności, w tym izolację, nauczanie zdalne i wykluczenie cyfrowe, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19. Projekt ma na celu wyrównywanie szans młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia wyrównujące straty edukacyjne w zakresie przedmiotów maturalnych oraz oraz wsparcie psychologiczne dla młodzieży uczestniczącej w zajęciach projektowych.

Realizacja projektu doprowadzi do podniesienia jakości kształcenia i umożliwi podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności koniecznych do osiągnięcia dobrych wyników w egzaminach zewnętrznych.

FP-2022-J-34

 

„Połącz się z głową”

“Znajdź link do swojego dziecka”

Wysokość dofinansowania: 38 677,10 zł

Celem projektu jest poprawa świadomości w zakresie higieny cyfrowej, bezpieczne korzystanie z technologii oraz przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym wśród dzieci i młodzieży. Działania skierowane będą do rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, zamieszkujących w miejscowościach poniżej 50 tysięcy osób w województwie mazowieckim.  Zorganizowanych zostanie 5 różnorodnych tematycznie, dwugodzinnych spotkań dla rodziców (w formie warsztatów) w 5 szkołach (każda z nich zadeklarowała partnerstwo w ramach projektu), w dwutygodniowym odstępie. Dzięki projektowi zwiększą się kompetencje cyfrowe rodziców, a także w przystępny sposób przekazana im zostanie fachowa wiedza dotyczącą użytkowania nowych technologii przez dzieci i młodzież.  Oswojenie rodziców z nową technologią wpłynie na kształtowanie postaw i nawyków ich dzieci, 

FP-2022-J-35

 

Fundacja Eduinspiracji

“Edu-inspiracja w gminie Kożuchów”

Wysokość dofinansowania: 34 840,00 zł

Celem głównym projektu jest zmniejszenie strat edukacyjnych 16 dzieci w edukacji wczesnoszkolnej,  powstałych w wyniku pandemii COVID-19. Od stycznia do czerwca w gminie Kożuchów realizowane będą zajęcia edukacyjne i tematyczne. Dzięki udziałowi w projekcie dzieci poprawią naukę czytania, czytania ze zrozumieniem, starannego pisania i liczenia. poznają efektywne metody uczenia się i zapamiętywania, poznają swoje mocne strony, rozwiną swoją kreatywność.

FP-2022-J-36

 

 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa SZANSA

“Wsparcie edukacyjno-terapeutyczne dla osób z Zespołem Downa, podopiecznych Stowarzyszenia Szansa.”

Wysokość dofinansowania: 33 380,00 zł

Główny cel projektu to wsparcie edukacyjno-terapeutyczne dla  podopiecznych stowarzyszenia oraz ich rodziców. W celu jego osiągnięcia planowane są następujące  działania:

1) zajęcia edukacyjno-terapeutyczne (warsztaty teatralno-taneczne; zajęcia muzyczne; sensoplastyka; trening umiejętności społecznych –  wzmocnienie kompetencji społecznych, odpowiedzialności za siebie, prawidłowych relacji społecznych; radzenia sobie z emocjami 

2) sfinansowanie pobytu i pracy 4 terapeutów na zimowym wyjeździe, nauka samoświadomości, odpowiedzialności i poczucia obowiązku, samodzielny wyjazd to jedna z ważniejszych lekcji na drodze do dorosłości i samodzielności osób z ZD

3) warsztaty dla terapeutów, rodziców i naszych podopiecznych dzieci i młodzieży z ZD- pomoc w radzeniu sobie z trudnym tematem dojrzewania i przygotowania do dorosłości ich niepełnosprawnych dzieci.

FP-2022-J-37

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach NIEZAPOMINAJKA

“Cyfrowa matematyka”

Wysokość dofinansowania: 24 300,00 zł

Głównym założeniem projektu jest podnoszenie wiedzy matematycznej uczniów. Rozwinięcie zdolności czytania ze zrozumieniem tekstów matematycznych oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej. Ponadto udział w projekcie ma rozwijać logiczne myślenie, umiejętność korzystania z danych statystycznych, tabel, wykresów, cenników, informacji marketingowych oraz będzie skutkował rozwinięciem umiejętności posługiwania się programami komputerowymi, w celu rozwiązania problemów, zagadnień matematycznych. Podczas zajęć uczniowie będą mieli możliwość korzystania z programów online Matlandia, Matzoo, tablicy interaktywnej, komputerów, tabletów, e-podręczników wspierających naukę matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Projekt zrealizowany zostanie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach, 

FP-2022-J-38

 

Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom

“EDU-dzielnia: Edukacja rówieśnicza i warsztaty pomocy wzajemnej”

Wysokość dofinansowania: 22 920,00 zł

Celem projektu EDU-dzielnia: Edukacja rówieśnicza i Warsztaty pomocy wzajemnej jest zorganizowanie dla uczniów klas IV – VII  korepetycji rówieśniczych oraz organizacja warsztatów wspomagających i ułatwiających reintegrację osób uczących się, które najbardziej poczuły się odizolowane w związku z pandemią COVID-19. 

Korepetycje rówieśnicze będą prowadzone z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski. Celem jest wyrównania dysproporcji i strat edukacyjnych spowodowanych pandemią COVID-19 wśród uczniów. Korepetycje, prowadzone przez uczniów dla uczniów będą służyły zwiększeniu szans na polepszenie wyników edukacyjnych osób uczących się, potrzebujących wsparcia z wyżej wymienionych przedmiotów.

FP-2022-J-39

 

Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”

“Wyrównywanie różnic edukacyjnych u uczniów szkół podstawowych i średnich w Powiecie Brzezińskim”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Celem projektu jest wyrównanie różnic edukacyjnych spowodowanych przez Covid-19 u dzieci z Powiatu Brzezińskiego poprzez zorganizowanie zajęć z matematyki i j. polskiego dla uczniów szkół szkół podstawowych; z matematyki i języka angielskiego dla uczniów szkół średnich oraz zajęć z ortografii i matematyki dla dzieci z edukacji wczesnoszkolnej.  Jako formę edukacji pozaformalnej chcielibyśmy  wprowadzić trening kompetencji społecznych dla uczniów polskich i ukraińskich, oraz warsztaty mające na celu wzrost kompetencji cyfrowych”Cyfrowe asy”. Projekt zakłada współpracę środowiska związanego z edukacją bez formalnego partnerstwa.  Projekt  ma zapobiec nawarstwianiu się deficytów oraz wyrównanie strat w edukacji szkolnej najbardziej potrzebujących uczniów. Nie korzystamy ze wsparcia instytucjonalnego. 

FP-2022-J-40

 

Fundacja „W rozwoju”

“CAP, czyli Covidowa Akcja Pomocowa”

Wysokość dofinansowania: 39 410,00 zł

CAP, czyli Covidowa Akcja Pomocowa, to również skrót od ang. Combat Ait Patrol, czyli typ misji obronnej wykonywanej przez myśliwce. W projekcie, wnioskodawca porównuje planowane działania właśnie do myśliwca, który robi rozeznanie w terenie i sprawdza, komu potrzebna jest pomoc. Celem projektu jest łagodzenie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Grupą odbiorców będą dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych województwa opolskiego.Planowane są 3 działania: :

1. ZBROJENIE CAP – czyli wyposażenie dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w umiejętności i wiedzę, która pozwoli wzmocnić się psychicznie.

2. CAP ZGŁOŚ SIĘ! – „mini kampania” społeczna, która dotyczyć będzie promowania inicjatyw samopomocowych podejmowanych przez dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe na rzecz dzieci i młodzieży oraz integrację społeczną w środowiskach lokalnych.

3. CAP W MISJI – łączenie tych, którzy czegoś potrzebują z tymi, którzy mogą na te potrzeby odpowiedzieć.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web