Fundusz Pomocowy – Konkurs w 2021 roku (ścieżka „D”)

Projekty realizowane od czerwca 2021 do września 2022

Konkurs w 2021 roku - projekty realizowane od czerwca 2021 do września 2022 (ŚCIEŻKA D)

W konkursie tym pojawił się obszar wsparcia działań na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży. Badania pokazały bowiem wyraźnie pogarszającą się kondycję młodego pokolenia. Nie zapomnieliśmy też o wsparciu instytucjonalnym, zwiększając kwotę na nie przeznaczoną do 7 000 zł, aby budować odporność organizacji na przyszłość.

Poniżej zobacz opisy projektów. W zakładce „na skróty” znajdziesz spis wszystkich organizacji, które zrealizowały projekty w ramach Funduszu Pomocowego. Kliknięcie w wybraną, przeniesie Cię do opisu przeprowadzonego projektu

FP-2020-D-01

 

Fundacja Civis Polonus

“Młodzi liderzy dla społeczności w czasach kryzysu”

Wysokość dofinansowania: 39 810,00 zł

Projekt realizowany od: 01.11.2020 do 31.05.2021

Projekt przewidywał wsparcie osób związanych z Młodzieżowymi Radami Gmin w podjęciu działań niwelujących skutki pandemii. 18 młodzieżowych liderów i liderek zorganizowało łącznie 6 projektów w swoich społecznościach. Uczestnicy mieli zapewnione wsparcie szkoleniowe i mentorskie: 2 szkolenia (łącznie 25h), 4 spotkania superwizyjne, 22h wsparcia animatorów na każdą społeczność (łącznie 132h). Ponadto udało się zorganizować 4 spotkania online upowszechniające i promujące dobre praktyki w zakresie wspierania samorządu w niwelowaniu skutków pandemii wśród 212 uczestników oraz spotkanie podsumowujące projekt (44 uczestników).

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono komputer oraz sfinansowano udział pracowników w szkoleniu. Dzięki zakupionemu sprzętowi możliwe była praca hybrydowa wykonywana przez koordynatorkę projektu, zaś w ramach szkolenia udało się rozwinąć kompetencje dwojga pracowników fundacji z zakresu komunikacji w Internecie (m.in. tworzenie grafik, korzystanie z kampanii reklamowych na FB).

FP-2020-D-02

 

Stowarzyszenie „Lepszy Świat”

“Wolontariat w poznańskich rodzinach”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 01.10.2020 do 30.06.2021

Projekt zakładał wsparcie w nauce znajdujących się w trudnej sytuacji  uczniów z poznańskich szkół. Przeszkolono 51 wolontariuszy, którzy wsparli w nauce 51 uczniów z rodzin korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Dzięki temu uczniowie uzyskali cenne wsparcie podczas okresu nauki zdalnej okazane przez przygotowaną do tego celu grupę wolontariacką.

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono laptop z oprogramowaniem, poprawiono standard przestrzeni biurowej oraz zapewniono wsparcie prawne przy zmianach statutu.

Laptop podniósł jakość oferowanej przez organizację pomocy szczególnie w trakcie okresu pracy zdalnej i intensywnego korzystania z narzędzi online. Udało się także wprowadzić zmiany podnoszące komfort w trakcie spotkań organizowanych w siedzibie: wymieniono wykładzinę, dokupiono narzędzia, dzięki którym łatwiej zadbać o ogród, zakupiono rośliny. Z kolei dzięki wsparciu prawnemu udało się przygotować (a następnie zmienić) statut, m.in. pod kątem możliwości zwoływania walnego zebrania w formule zdalnej.

FP-2020-D-03

 

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Na krańcu tęczy”

“Wiem i potrafię!”

Wysokość dofinansowania: 24 900,00 zł

Projekt realizowany od: 20.09.2020 do 31.05.2021

Celem projektu była wszechstronna stymulacja rozwoju dzieci ze społeczności wiejskich dwóch gmin powiatu wrocławskiego. Przeprowadzono 222 godzin stacjonarnych zajęć dla grup obejmujących 27 dzieci w wieku 2-11 lat ze społeczności wiejskich (przeważnie o trudnej sytuacji materialnej, często o specjalnych potrzebach edukacyjnych) w dwóch gminach pod Wrocławiem oraz przeprowadzono konsultacje indywidualne z rodzicami na temat rozwoju dziecka – dzięki temu możliwe było omówienie konkretnych sytuacji i wyzwań rozwojowych ze specjalistą.

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono laptop i trzy tablety. Laptop bardzo usprawnił działanie fundacji, gdyż wcześniej konieczne było wypożyczanie prywatnego sprzętu i wielokrotnie występowały problemy z jego kompatybilnością z innymi urządzeniami. Z kolei tablety wzbogaciły możliwości prowadzenia zajęć dla dzieci i uatrakcyjniły je – większość odbiorców działań fundacji nie ma dostępu do podobnego sprzętu.

FP-2020-D-04

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

“Bezpieczny dojazd do placówek i nauka dzieci z niepełnosprawnością w dobie pandemii”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 15.09.2020 do 15.06.2021

Istotą projektu było zapewnienie grupie dzieci w trakcie pandemii bezpiecznego dojazdu do placówek edukacyjnych w celu korzystania z oferty edukacyjnej i rehabilitacyjnej. Dzięki projektowi przez 107 dni zapewniono 112 uczniom z niepełnosprawnościami bezpieczny dowóz do placówek.

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono dwa urządzenia do dezynfekcji autobusów. Zakup wykorzystywany był intensywnie przez cały okres prowadzenia projektu, gdyż głównym działaniem był bezpieczny transport dzieci wypożyczonym autokarem.

FP-2020-D-05

 

Fundacja Centrum Praw Kobiet

“Pobudzanie aktywności i sprawczości obywateli na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnych spowodowanych m.in. skutkami pandemii”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 01.10.2020 do 30.06.2021

Projekt przygotowano w celu udzielania wsparcia kobietom doświadczającym przemocy oraz, aby wzmocnić możliwości działania gdańskiego oddziału CPK. Zatrudniono koordynatorkę wolontariatu, która opracowała i wprowadziła strategię rozwoju organizacji w zakresie wolontariatu i aktywizmu, co pozwoliło nawiązać stałą współpracę z 29 wolontariuszami, dla których przeprowadzono 6 szkoleń i warsztatów. Ponadto zapewniono specjalistyczne wsparcie 125 kobietom z całego województwa pomorskiego doświadczającym przemocy. Przeprowadzono 23 konsultacje wstępne, 82 porady psychologiczne, 36,5 h porad prawnych i 12,5 h porad socjalnych.

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono sprzęt elektroniczny (m.in. ekran, kable, projektor z uchwytem sufitowym) i usługi związane z przystosowaniem sali konferencyjnej do prowadzenia aktywności w warunkach pandemii. Dzięki wsparciu instytucjonalnemu udało się stworzyć profesjonalną przestrzeń do pracy zdalnej i realizacji spotkań hybrydowych, w tym prowadzenia warsztatów tej formule.

FP-2020-D-06

 

Stowarzyszenie Dla Ziemi

“Damy radę! Wsparcie edukacji dzieci uchodźczych”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 01.10.2020 do 30.06.2021

Celem projektu było wyrównywanie szans w edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie. W ramach projektu nawiązano współpracę z wykładowcami z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Instytut Filologii Polskiej) w celu nauki języka polskiego jako obcego dzieci uchodźczych z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie. Dzięki temu zaangażowano 73 studentki z tej uczelni do wspierania edukacji online. Ponadto przeprowadzono 133 godziny zajęć artystycznych oraz powstał scenariusz spektaklu. Oceniamy, że projekt ten był szczególnie istotny w kontekście trudności w dostępie do ośrodków, w których przebywali uchodźcy – pomagał w przezwyciężeniu izolacji społecznej i był dużym wsparciem w nauce.

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono 5 bębnów dla grup muzycznych oraz trzy komputery. Instrumenty muzyczne umożliwiły zwiększenie skali działań w zakresie gry na instrumentach przez dzieci. Z kolei komputery wspomogły prowadzenie nauczania zdalnego dla dzieci przebywających w ośrodku.

 FP-2020-D-07

 

Stowarzyszenie Integracji Społecznej Propago

“Liderzy obszarów wiejskich otwierają drzwi świetlic

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 01.10.2020 do 30.06.2021

Projekt stanowił odpowiedź na zaprzestanie działalności świetlic wiejskich w trakcie pandemii i miał pobudzić aktywność społeczną mieszkańców terenów wiejskich w gminie Brzeg Dolny. Przeprowadzono cykl szkoleniowy przygotowujący liderów obszarów wiejskich do działań świetlicowych. W efekcie zorganizowali oni 10 wydarzeń dla swoich społeczności. Ponadto każda z grup została wyposażona w pakiety: torby, kubki oraz namiot wystawienniczy.

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

FP-2020-D-08

 

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

“Kryzysowa szkoła międzykulturowa

Wysokość dofinansowania: 39 980,00 zł

Projekt realizowany od: 01.10.2020 do 30.06.2021

Cele projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów cudzoziemskich ze szkół podwarszawskich. W jego ramach uzyskano następujące rezultaty: przygotowanie i przeprowadzenie 8 webinarów i szkoleń online dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych i rodziców nt. wspierania uczniów cudzoziemskich; skierowanie do 4 szkół podstawowych z terenu tzw. warszawskiego obwarzanka asystentki międzykulturowej z językiem ukraińskim i rosyjskim, która pomagała w nauce uczniom cudzoziemskim; zorganizowanie e-wolontariatu, w ramach którego 9 wolontariuszy wspierało uczniów migranckich w nauce j. polskiego i odrabianiu zadań domowych; wsparcie merytoryczne asystentki międzykulturowej i wolontariuszy poprzez zapewnienie im regularnych sesji superwizji z psycholożką międzykulturową.

Wsparcie instytucjonalne: Skorzystano ze szkolenia z narzędzi online do działań edukacyjnych oraz zakupiono abonamenty do programów komunikacji zdalnej. Dzięki temu udało się wzmocnić kompetencje wolontariuszy i asystentów międzykulturowych (łącznie 8 osób), a także zapewnić dostęp do takich platform jak Clickmeeting czy Zoom.

 FP-2020-D-09

 

Fundacja Dobrych Działań

“Działamy bez przerwy

Wysokość dofinansowania: 39 989,50 zł

Projekt realizowany od: 01.10.2020 do 30.06.2021 

Celem projektu było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organizacji pozarządowych i wzmocnienie ich kompetencji, aby mogły działać skuteczniej. Zaplanowano i zrealizowano poradnictwo dla organizacji pozarządowych w zakresie codziennego funkcjonowania oraz poradnictwo specjalistyczne w zakresie problemów prawnych i księgowych. Z doradztwa i pomocy doradcy skorzystało 25 organizacji powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego. W szkoleniach i warsztatach wzięło udział w sumie 36 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Odbyło się 35 godzin szkoleń. Ich programy  zostały przygotowane po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb organizacji pozarządowych w tym zakresie. Ze względu na pogorszenie się sytuacji NGO-sów w związku z pandemią tematy szkoleń dotyczyły głównie pozyskiwania środków na działania NGO.

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono komputer, dostęp do platformy ZOOM oraz zorganizowano szkolenie z fundraisingu. Dzięki wsparciu udało się podnieść standard wyposażenia biura i zapewnić komfortową pracę w okresie szczególnie intensywnego korzystania z form online. Dzięki wykupieniu dostępu do platformy ZOOM przeprowadzono szereg spotkań, w tym również w innych działaniach prowadzonych przez organizację. Dodatkowym wsparciem było szkolenie z fundraisingu, co obecnie umożliwia doradzanie w tym zakresie innym organizacjom, co jest istotne w kontekście ich trudnej sytuacji finansowej.

FP-2020-D-10

 

Instytut Wiedzy i Kompetencji

“Dziecko w centrum” – wsparcie edukacyjne Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom”

Wysokość dofinansowania: 31 600,00 zł

Projekt realizowany od: 05.10.2020 do 19.02.2021

Celem projektu było wsparcie w nauce dziesięciorga uczniów z placówki opiekuńczo-wychowawczej „Nasz Dom” w Rumii w wieku 9-19 lat. Wsparcia udzielano przez 17 tygodni w zakresie matematyki, fizyki, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz zajęć sportowych. Dzięki zachowaniu reżimu sanitarnego udało się realizować wsparcie i zapobiec całkowitej izolacji społecznej również w trakcie surowych obostrzeń. Dzięki projektowi udało się też zebrać informacje o dodatkowych potrzebach grupy, m.in. w zakresie kształcenia plastycznego oraz organizacji wyjazdów.

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

FP-2020-D-11

 

Stowarzyszenie „Pod wspólnym niebem”

“Pod wspólnym niebem”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 01.10.2020 do 30.06.2021

Projekt poszerzył wiedzę i kompetencje oraz wzmocnił więzi w grupie nauczycieli zajmujących się astronomią w Kirgistanie, Armenii, Uzbekistanie i Tadżykistanie. W ramach projektu stworzono platformę e-learningową z kompleksowym kursem wprowadzającym do astronomii (10 modułów). W treści modułów zamieszczono specjalnie przygotowanych 10 wykładów. Każdy nauczyciel biorący dotąd udział w projektach stowarzyszenia uzyskał dostęp do całości kursu (27 osób). Dodatkowo, przeprowadzono dwa webinary, które po raz pierwszy pozwoliły 20 uczestnikom z różnych krajów i projektów poznać się i wymienić doświadczeniami oraz poznać nowe zadania do realizacji w ramach klubów.

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono netbook wraz z oprogramowaniem i dwie lornetki obserwacyjne. Zakupiony sprzęt pozwolił na przygotowanie i nagranie 10 wykładów oraz komfortowe przeprowadzenie dwóch webinarów dla nauczycieli oraz przygotowanie platformy e-learningowej. Był też przydatny w ramach realizacji innych działań stowarzyszenia. Z kolei zakup lornetek pozwolił zwiększyć skalę działań stowarzyszenia i dodatkowo rozpocząć działania w tematyce ornitologicznej.

FP-2020-D-12

 

Stowarzyszenie Vox Humana

“Uchodźcy i imigranci w szkole”

Wysokość dofinansowania: 39 300,00 zł

Projekt realizowany od: 15.10.2020 do 31.05.2021

Projekt był skierowany do uczniów cudzoziemskich uczących się w Szkole Podstawowej 58 w Warszawie. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych w/w grup oraz podniesienie poziomu integracji i lepsze funkcjonowanie dzieci cudzoziemskich w szkole. Działania zostały zrealizowane podczas 400 godz. zajęć wyrównawczych oraz 100 godzin zajęć integracyjnych. Po wyczerpaniu godzin planowanych w projekcie przeprowadzono woluntarystycznie dodatkowe 18 godzin warsztatów integracyjnych oraz 36 godzin zajęć wyrównawczych.

Wsparcie instytucjonalne: zakupiono jeden laptop – sprzęt okazał się bardzo przydatny podczas zajęć zdalnych, jak i przy odrabianiu lekcji z dziećmi uchodźczymi.

 FP-2020-D-13

 

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

“Razem możemy więcej.”

Wysokość dofinansowania: 34 877,00 zł

Projekt realizowany od: 01.03.2021 do 30.06.2021

Istotą projektu było zbudowanie podstaw współpracy pomiędzy lokalnymi organizacjami z terenu gminy Sokółka oraz wzmocnienie kompetencji ich pracowników. Zorganizowano stacjonarne szkolenie dotyczące zarządzania strategicznego oraz wyjazdowe, dwudniowe szkolenie z fundraisingu dla pracowników organizacji działających na terenie gminy Sokółka. Podniosło ono kompetencje w zakresie pozyskiwania środków wśród 30 uczestników oraz zwiększyło szansę na przetrwanie kryzysu finansowego spowodowanego pandemią. Dzięki atrakcyjnym szkoleniom udało się zintegrować, zachęcić do wymiany doświadczeń i wspólnych działań w przyszłości przedstawicieli 17 organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

FP-2020-D-14

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu

“Bez paniki – wsparcie dla działań programowych i instytucjonalnych elbląskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w sytuacji pandemii”

Wysokość dofinansowania: 38 700,96 zł

Projekt realizowany od: 01.10.2020 do 31.05.2021

Celem projektu było rozwijanie kreatywności, myślenia, ekspresji i kompetencji społecznych grupy 55 dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w punktach przedszkolnych w Wilczętach i Dobrym (powiat elbląski i braniewski) oraz wśród dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej funkcjonującej na obrzeżach miasta Elbląga. W ramach projektu przygotowano pomieszczenia trzech placówek zgodnie z wymogami sanitarnymi, zorganizowano 48h warsztatów badawczych dla podopiecznych, 5h szkoleń podnoszących umiejętności kadry (6 pedagogów) w zakresie edukowania w oparciu o eksperyment, zakupiono materiały edukacyjne, przeprowadzono 144h specjalistycznej pomocy w formie telefonu zaufania. We współpracę przy wdrażaniu działań włączyły się aktywnie 3 samorządy.

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono laptop wraz z oprogramowaniem, 2 dyski zewnętrzne, telefon komórkowy wraz z kartami doładowania oraz trzy sztuki słuchawek dla pracowników biura. Zakupiony sprzęt pozwolił m.in. na bezproblemowy udział w wideokonferencjach oraz zapewnił prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.

 FP-2020-D-15

 

Fundacja Wolności

“Gmina w pandemii”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 03.01.2021 do 31.05.2021

Projekt dotyczył wsparcia watchdogów z województwa lubelskiego w związku z pandemią koronawirusa – przewidywał wsparcie i integrację osób z organizacji strażniczych, a takżę monitoring sytuacji finansowej JST w trakcie pandemii. W 10 gminach przeprowadzono monitoring działań władz w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii. Odbyło się 1 spotkanie watchdogów online i 1 spotkanie offline oraz przeprowadzono 32 godziny konsultacji prawnych i eksperckich dla osób zaangażowanych w działania monitoringowe.

Wsparcie instytucjonalne: Sfinansowano część kosztów zatrudnienia specjalisty ds. promocji i PR, który w fundacji zajmuje się komunikacją i promocją.

FP-2020-D-16

 

Fundacja Rzecz Społeczna

“Kryzysowy Inspirator. Rozwój kompetencji online oraz grupa wsparcia dla liderów społeczności z całej Polski”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 01.10.2020 do 30.06.2021

Projekt był skierowany do 105 liderów społeczności – działaczy NGO, członków grup nieformalnych i ruchów społecznych oraz przedstawicieli władz samorządowych. Celem było podniesienie kompetencji liderów społeczności nt. wykorzystania narzędzi i technik online poprzez udział w warsztatach (trzy warsztaty jednodniowe – 24 godziny, 6 spotkań online – 18 godzin) z zakresu m.in. facylitacji procesów grupowych czy prowadzenia kampanii obywatelskich. Dzięki projektowi uczestnicy mieli także okazję zwiększyć swoją motywację i poczucie sprawczości poprzez udział w superwizji grupowej (sześć spotkań grupy – 18h). Powstały też 4 video-inspiratory, które są przykładami dobrych praktyk w pracy ze społecznościami w czasie kryzysu przez organizacje z Wielkiej Brytanii, Serbii, Węgier oraz Słowacji.

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono laptop i aparat fotograficzny. Dzięki zakupom udało się usprawnić pracę, szczególnie na etapie rekrutacji do projektu i jego promocji w mediach społecznościowych – widoczna jest ogólna poprawa jakości w obszarze komunikacji w całej pracy organizacji.

FP-2020-D-17

 

Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”

“E-WOLONTARIAT OCHOTNICZEK”

Wysokość dofinansowania: 39 280,00 zł

Projekt realizowany od: 01.10.2020 do 30.06.2021

Celem projektu było wzmocnienie potencjału sekcji wolontariuszek Ochotniczek z Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki” i rozwinięcie nowej formy e-wolontariatu dostosowanej do warunków pandemicznych. W projekcie wzięła udział grupa 23 osób, która została przeszkolona przez psychoonkologa w zakresie możliwości, metod i umiejętności niesienia zdalnego wsparcia osobom z rakiem piersi i ich bliskim; prowadzone były stałe konsultacje psychologiczne dla Ochotniczek oraz superwizja (135h). E-wolontariuszki zostały przeszkolone także w zakresie technicznej obsługi narzędzi służących do realizacji e-wolontariatu (30h). Stworzony został materiał filmowy informujący o wolontariacie Ochotniczek; zrealizowano 311h dyżurów e-wolontariuszek; odbyło się 21 spotkań superwizyjnych e-wolontariuszek (61,5h); zrealizowano 225h pracy koordynatora wolontariatu; wydano materiały informacyjne: plakaty i zaproszenia do kontaktu dla pacjentek.

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono laptop. Zakup pozwolił usprawnić pracę koordynatora w trakcie okresu pracy zdalnej.

 FP-2020-D-18

 

Fundacja Nowoczesnej Edukacji

“Trening Umiejętności Społecznych (TUS) z Legorobotyką”

Wysokość dofinansowania: 39 866,00 zł

Projekt realizowany od: 01.11.2020 do 30.06.2021

Celem projektu było zapewnienie wsparcia psychologicznego dzieciom ze szkół z terenu Targówka Fabrycznego w Warszawie. W ramach projektu przeprowadzono 3 cykle warsztatów psychologiczno-edukacyjnych TUS (trening umiejętności społecznych) z Legorobotyką dla 34 dzieci w wieku 7-9 lat w dwóch warszawskich szkołach na Targówku Fabrycznym. Dzięki współpracy z dyrektorami wybrano klasy najbardziej potrzebujące wsparcia. W SP nr 58 były to głównie dzieci cudzoziemskie. W SP nr 49 była to grupa ze środowiska zagrożonego przemocą i uzależnieniami. Zajęcia (39 warsztatów po 90 minut) były realizowane samodzielnie przez Fundację (w SP nr 58 ze wsparciem ze szkoły w postaci tłumacza z j. rosyjskiego, znającego uczestników – w tej szkole uczą się dzieci z pobliskiego ośrodka dla uchodźców). Oprócz tego odbyło się szkolenie dla nauczycieli w trzech częściach: 2 wykłady online po 120 minut i warsztat stacjonarny 6 godzin dydaktycznych (4 godziny zegarowe).

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

FP-2020-D-19

 

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

“Kiedy edukacja staje się wyzwaniem”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 02.11.2020 do 30.06.2021

W celu złagodzenia i przeciwdziałania skutkom kryzysu spowodowanego pandemią zrealizowano następujące działania podnoszące jakość edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością:

– 2 szkolenia psychologiczne dla grupy 72 rodziców oraz nauczycieli i terapeutów on-line (16h);

– Trening Umiejętności Społecznych, w którym udział wzięło 12 osób. Uczestniczyli oni w 116 godzinach zajęć, podzielony na 3 bloki tematyczne: kulturalny, kulinarny oraz wyciszająco-koncentrujący.

Projekt objął wsparciem łącznie 84 osoby.

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono 2 laptopy z akcesoriami. Zakup usprawnił działanie biura w okresie pracy zdalnej, był szczególnie istotnym wsparciem, gdyż organizacja jest organem prowadzącym dla dwóch szkół.

FP-2020-D-20

 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”

„Kompetencje społeczne w czasach Pandemii. Jak możemy pomagać?”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 15.09.2020 do 27.06.2021

Celem projektu było wzmocnienie kompetencji u grupy 30 osób ze Świebodzina chętnych do podjęcia wolontariatu mającego niwelować skutki pandemiii. Projekt objął trzy 10-osobowe grupy, które po przeszkoleniu (60 godzin dla jednej grupy), w ramach pracy wolontariackiej są gotowe pomagać innym. Uczestnicy projektu podzieleni na trzy grupy skorzystali ze 180h warsztatów i rozwinęli swoją wiedzę z zakresu kompetencji społecznych, wolontariatu i bezpiecznego pomagania innym. Tematyka szkoleń wzbogacona były o elementy wykorzystania praktycznych narzędzi ICT do wsparcia seniorów zdalnie. 

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono dodatkowy komputer stacjonarny do biura, co pozwoliło na wydzielenie osobnego stanowiska pracy.

 FP-2020-D-21

 

Fundacja Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych

„Inkubator Inicjatyw Obywatelskich”

Wysokość dofinansowania: 39 840,00 zł

Projekt realizowany od: 01.10.2020 do 30.06.2021

Projekt miał na celu zwiększenie możliwości efektywnego działania lokalnych nieformalnych grup obywatelskich w województwie łódzkim na rzecz swojej społeczności. W ramach projektu utworzono „Inkubator Inicjatyw Obywatelskich”, który jest narzędziem dla grup nieformalnych do pozyskiwania osobowości prawnej i możliwości ubiegania się o środki w ramach konkursów grantowych. Przy wsparciu doradczym i formalnym w ramach Inkubatora 7 grup uzyskało środki finansowe i zwiększyło możliwość działania. Opracowana formuła prowadzenia Inkubatora w modelu franczyzowym może służyć wspieraniu grup nieformalnych w całej Polsce. Łącznie w ramach projektu wsparciem objęto 45 osób z 15 grup nieformalnych.

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono laptop z oprogramowaniem. Zakup usprawnił działania organizacji w okresie pracy zdalnej.

FP-2020-D-22

 

Fundacja ePaństwo

„VoloRank – cyfrowe wsparcie w zarządzania wolontariuszami”

Wysokość dofinansowania: 0 zł

Rezygnacja z realizacji projektu.

 FP-2020-D-23

 

Fundacja Bieszczadzka

„Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO”

Wysokość dofinansowania: 39 920,00 zł

Projekt realizowany od: 01.10.2020 do 30.06.2021

Projekt zakładał wzmocnienie potencjału bieszczadzkich organizacji pozarządowych poprzez dostarczenie liderom i członkom organizacji specjalistycznej wiedzy z zakresu współczesnego funkcjonowania NGO. Zorganizowano cykl 10 szkoleń tematycznych dla bieszczadzkich organizacji pozarządowych, przekazując uczestnikom specjalistyczną wiedzę niezbędną do efektywnego i bezpiecznego prowadzenia organizacji i zarządzania nimi. Przeprowadzono też indywidualne specjalistyczne doradztwo i konsultacje (125h) przez doświadczonych trenerów . Dla 20 przedstawicieli bieszczadzkich NGO zainteresowanych nabyciem kompetencji w zakresie pisania projektów zorganizowano dwudniowe szkolenie wyjazdowe.

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono laptop i urządzenie wielofunkcyjne. Dzięki temu udało się wesprzeć pracę księgowości oraz usprawnić działalność fundacji w zakresie sprawnego kontaktu z organizacjami objętymi projektem.

 FP-2020-D-24

 

Fundacja Nauka dla Środowiska

„Dobre Wsparcie”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 25.09.2020 do 25.06.2021

Projekt miał na celu przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej o tematyce sąsiedzkich usług opiekuńczych ze wskazaniem rozwiązań IT m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Proponowane rozwiązania zostały przygotowane jako odpowiedź na przyszłe problemy demograficzne społeczeństwa. W ramach projektu przeprowadzono ogólnopolską kampanię promocyjną na temat sąsiedzkich usług opiekuńczych. Łącznie wydano 6 artykułów prasowych, które były eksponowane na NGO.pl w sekcji Publicystyka i objęły swoim zasięgiem 62 tys. czytelników serwisu. Drugim etapem kampanii było przedstawienie możliwości i rozwiązań w postaci 3 webinariów tematycznych online, które zgromadziły łącznie ponad 300 organizacji. Kampania promocyjna doprowadziła do podpisania dokumentów pozwalających na bezpłatnie testowanie systemu „Dobre Wsparcie” w 22 miejscach w Polsce.

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono oprogramowanie do współpracy zdalnej, roczny dostęp do platformy  ZOOM oraz słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem (4 szt.). Wszystko to bardzo ułatwiło pracę organizacji w okresie pracy zdalnej, w szczególności w zakresie możliwości organizowania wydarzeń online w dobrej jakości.

 FP-2020-D-25

 

Fundacja Ocalenie

„Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich w Polsce”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 01.01.2021 do 30.06.2021

Celem projektu było wsparcie dzieci cudzoziemskich, w tym uchodźczych w indywidualnym rozwoju i adaptacji do życia w Polsce i realizacji polskiej podstawy programowej. Istotą działań było ograniczanie ryzyka przedwczesnego kończenia edukacji, marginalizacji w środowisku szkolnym, poczucia wykluczenia. W ramach projektu 74 dzieci cudzoziemskie w Warszawie uzyskały wsparcie w nauce i rozwoju poprawiając swoje kompetencje językowe i kulturowe. W projekt, wspierając dzieci i młodzież cudzoziemską, zaangażowało się 67 wolontariuszy. W Łomży (gdzie Fundacja prowadzi świetlicę) 20 dzieci w wieku 7-15 lat uczęszczało na zajęcia świetlicowe. 

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego zatrudniono asystentkę ds. promocji która rozwijała fundraising, media społecznościowe fundacji oraz organizowała zbiórki publiczne dla cudzoziemców, którzy znaleźli się w kryzysowej sytuacji w związku z epidemią Covid i zamknięciem wielu branż gospodarki

Dzięki wsparciu udało się wzmocnić kampanię 1% oraz dwukrotnie zwiększyć liczbę osób obserwujących profil fundacji na FB. Zakupiono także materiały biurowe.

 FP-2020-D-26

 

Fundacja VERDA

„Wsparcie Welfare and Development Center w Gori, Gruzja w czasie pandemii COVID-19”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 01.10.2020 do 28.02.2021

Projekt miał na celu wsparcie kadry Welfare and Development w Gori, w zakresie przygotowania ośrodka do ponownego otwarcia i zapewnienia bezpiecznego powrotu podopiecznym po lockdownie spowodowanym pandemią COVID-19. Uruchomiono szwalnię, w której 3 osoby uszyły 4000 maseczek ochronnych, a następnie rozdystrybuowały je wśród podopiecznych ośrodka i kadry. Zrealizowano także kampanię na temat bezpieczeństwa w czasie pandemii. Odbyło się także 15 czterogodzinnych spotkań kadry WDC z ekspertami z Polski, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania w czasie pandemii organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz pracy z podopiecznymi z wykorzystaniem metod pracy zdalnej.

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono komputer, oprogramowanie, słuchawki oraz dostęp do programów ułatwiających pracę zdalną. W ocenie organizacji bez tego wsparcia niemożliwe byłoby kontynuowanie współpracy z partnerami zagranicznymi, gdyż fundacja nie była przygotowana do działań zdalnych w tak dużym wymiarze i w takich formach, jakie były możliwe dzięki zakupom.

 FP-2020-D-27

 

Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog

„Szkolni liderzy edukacji zdalnej”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 15.09.2020 do 15.06.2021

Celem projektu było utworzenie kompetentnych zespołów liderskich w szkołach podstawowych, które są wsparciem dla kadry pedagogicznej w danej szkole przy wdrażaniu narzędzi TIK w edukacji zdalnej i hybrydowej. Odbiorcami projektu byli nauczyciele z miejscowości do 50 tys. mieszkańców z całej Polski. Dzięki projektowi utworzono 73 takie zespoły liderskie. Każdy z nich został odpowiednio przeszkolony – uczestnicy byli podzieleni na 6 grup, z których każda zrealizowała 7 modułów tematycznych, po 15 godzin na grupę (łącznie 105 godzin szkoleniowych w projekcie).

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono dwa komputery przenośne, co bardzo usprawniło pracę organizacji w okresie pracy zdalnej.

 FP-2020-D-28

 

Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska

„Uważność – kluczem do sukcesu”

Wysokość dofinansowania: 32 559,00 zł

Projekt realizowany od: 20.09.2020 do 30.06.2021

Głównym celem wszystkich działań było zmniejszenie negatywnych skutków pandemii Covid-19 w społeczności Szkoły Podstawowej im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce (pow. wołomiński). W ramach projektu zorganizowano wolontariat młodzieżowy pt. „Starszy brat, starsza siostra” – 10 uczniów z kl. VII-VIII opiekowało się 10 maluchami z klas I-III. Przeprowadzono 30 godzinne warsztaty z tutoringu dla nauczycieli oraz warsztaty mindfulness. Odbyły się trzy otwarte wykłady dla rodziców „Jak pomóc dziecku w czasie zdalnego nauczania” oraz trzy 2-godzinne warsztaty „Jak radzić sobie z emocjami dziecka i swoimi?”. Każda klasa od 0 do VIII uczestniczyła w czterogodzinnych warsztatach o emocjach. Zorganizowano dwie „Projektowane Okazje Edukacyjne”, czyli projektowe zajęcia dla wszystkich uczniów nt. emocji i budowania relacji. Ponadto zakupiono książki o motywacji i uważności „Chcę być kimś”.

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono dwie pary słuchawek oraz skaner, a także zorganizowano warsztaty rozwojowe i wspierające dla członków stowarzyszenia. Dzięki sprzętowi udało się usprawnić pracę organizacji w okresie pracy zdalnej, zaś warsztat był pozytywnym bodźcem dla członków stowarzyszenia w trakcie pandemii i obostrzeń.

 FP-2020-D-29

 

Fundacja Polska Gościnność

„Poza klasami”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 01.10.2020 do 30.06.2021

Projekt był kontynuacją i rozszerzeniem trwającego od 2017 roku programu wsparcia edukacyjnego dla dzieci uchodźczych z Warszawy i okolic. W jego ramach każde dziecko spotyka się dwa razy w tygodniu ze swoim indywidualnym, pracującym wolontariacko tutorem, który pomaga mu w bieżących sprawach edukacyjnych, dbając też o włączanie rodziców w edukację dzieci.

W roku szkolnym 2020/2021 wsparciem edukacyjnym objętych zostało 118 dzieci, wspieranych przez 130 tutorów, w tym 56 nowoprzeszkolonych w ramach projektu. Do dyspozycji par były środki finansowe na zakup materiałów do nauki, nagrody, wyjścia integracyjne. Wolontariusze objęci byli bieżącym wsparciem koordynatorek, mentorek i psychologów.

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

 FP-2020-D-30

 

Fundacja „Gdy Liczy Się Czas”

„Kompleksowa praca z traumą – wyzwanie współczesnego świata”

Wysokość dofinansowania: 39 894,00 zł

Projekt realizowany od: 15.09.2020 do 30.04.2021

Projekt miał na celu zwiększenie kompetencji specjalistów z Ukrainy, Białorusi i Rosji, pracujących z osobami dotkniętymi traumą wywołaną lub pogłębioną przez pandemię, m.in. poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie. W ramach projektu odbył się 5-modułowy kurs on-line na temat pracy z traumą dla specjalistów (psycholodzy, psychoterapeuci) z Ukrainy, Białorusi i Rosji – w szkoleniu uczestniczyły 93 osoby, w tym 31 przedstawicieli ośrodków naukowo-dydaktycznych. W rezultacie treści przekazywane na szkoleniu dotarły zarówno do podopiecznych specjalistów uczestniczących w kursie, jak i do studentów różnych uczelni.

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono telefon. Zakup był bardzo przydatny w okresie intensywnej pracy zdalnej; dzięki dobrym parametrom zapewniał m.in. odpowiednią jakość nagrań wideo.

 FP-2020-D-31

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu

„Rozwój kompetencji społecznych młodzieży z autyzmem kluczem do samodzielności w dorosłym życiu.”

Wysokość dofinansowania: 6 310,00 zł

Projekt realizowany od: 01.10.2020 do 19.03.2021

Głównym celem projektu był rozwój kompetencji społecznych młodzieży z autyzmem poprzez aktywne poznawanie wybranych sfer życia społecznego. Było to szczególnie istotne w okresie pandemii, gdyż w przypadku osób z autyzmem umiejętności tego typu wymagają ćwiczenia, a szczególnie w pierwszych miesiącach pandemii było to utrudnione z uwagi na obostrzenia. Dzięki projektowi udało się wesprzeć grupę 10 osób z autyzmem (grupa wiekowa 11-20 lat). Przeprowadzono 150 godzin terapeutycznych (po 15h na uczestnika), z czego 114 wspartych z dofinansowania FP. W trakcie pół roku trwania projektu przeznaczono po 2 miesiące na poszczególne tematy (postrzeganie siebie i swojej roli w społeczeństwie, planowanie i robienie zakupów, poruszanie się po mieście i korzystanie z transportu publicznego).

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

 FP-2020-D-32

 

Fundacja Wyrównać Szanse

„Solidarny senior w okresie pandemii”

Wysokość dofinansowania: 39 975,00 zł

Projekt realizowany od: 04.01.2021 do 30.06.2021

Projekt miał na celu popularyzowanie i zaszczepienie w okresie pandemii idei solidaryzowania, samoorganizowania się i samopomocy oraz wartości związanych z dobroczynnością i zrównoważonym rozwojem. W ramach projektu w Toruniu powstała lokalna inicjatywa skierowana do zagrożonych wykluczeniem społecznym seniorów (16 osób powyżej 65 roku życia). Wśród uczestników propagowano ideę samoorganizowania się, samopomocy oraz wartości związanych z dobroczynnością, aby wspierać osoby, które z powodu niepełnosprawności lub długotrwałej chory nie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej. Przy wsparciu dietetyka zaplanowano i zorganizowano akcję przygotowywania i dostarczania posiłków. Uczestnicy korzystali też ze wsparcia dietetyka i psychologa, którzy udzielali specjalistycznych porad w trudnym czasie pandemii i obostrzeń.

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

 FP-2020-D-33

 

Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny „Źródła”

„Od kryzysu do sukcesu – podnoszenie jakości oświaty poprzez rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych niezbędnych w życiu i pracy nauczyciela”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 15.09.2020 do 30.06.2021

Projekt dotyczył zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego programu szkoleń i warsztatów dla nauczycieli pracujących w prowadzonej przez fundację szkole podstawowej w Skierniewicach. W ramach projektu zrealizowano cykl spotkań szkoleniowych programu fundacji Familylab pt. „Kompetencje relacyjne” oraz dwudniowe warsztaty z kreatywności i pracy metodą projektu prowadzone przez Fundację Destination Imagination Polska. W szkoleniach łącznie wzięły udział 24 osoby. Dzięki projektowi zdobyli i rozwinęli oni umiejętność współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, budowania relacji społecznych oraz organizacji i zarządzania projektami.

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

 FP-2020-D-34

 

Fundacja Kaszubskie Słoneczniki

„Ogrody Beni – nowoczesna edukacja w Szkole Adventure”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 20.09.2020 do 30.06.2021

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie programu nowoczesnej edukacji w oparciu o utworzenie ogrodu dydaktycznego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Adventure w Ustce przy udziale całej społeczności szkolnej (pracownicy, rodzice, nauczyciele). W ramach projektu powstał przyszkolny ogród dydaktyczny oraz przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z pracy metodą projektu oraz „edukacji w naturze”. Podniesiono kompetencje kadry dydaktycznej w zakresie pracy w ogrodach permakulturowych, w tym z wykorzystaniem doświadczeń duńskich. Nauczyciele, pod okiem konsultanta, wypracowali swoje autorskie projekty edukacyjne. W tworzenie ogrodu zaangażowano rodziców, nauczycieli, pracowników fundacji i zaprzyjaźnionych organizacji. Ponadto wzmocniono kompetencje zespołu w zakresie fundraisingu w celu.

Wsparcie instytucjonalne: szkolenie z fundraisingu. Dzięki szkoleniu trzy osoby z zespołu fundacji podniosły swoje kompetencje, udało się stworzyć plan pozyskiwania środków od darczyńców oraz nadal wykorzystywany jest nawiązany kontakt w celu konsultacji działań fundraisingowych. W założeniu służyć ma to stworzeniu możliwości dalszego rozwoju ogrodu.

 FP-2020-D-35

 

Fundacja Dziecięca Fantazja

„PO(d)ŁĄCZENI!”

Wysokość dofinansowania: 39 745,00 zł

Projekt realizowany od: 30.09.2020 do 31.05.2021

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i życiowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi z terenów wiejskich i małych miast. W ramach projektu zakupiono 16 laptopów i 1 tablet, które trafiły do chorych dzieci. Zakup umożliwił bezproblemowy udział w lekcjach online oraz poprawił kontakt z przyjaciółmi i rodziną, szczególnie w okresie obostrzeń i przymusowej izolacji, gdy podopieczni fundacji mieli wyjątkowo utrudniony kontakt z otoczeniem. Ponadto dwoje podopiecznych wzięło udział w 10 jednogodzinnych zajęciach z języka angielskiego.

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

 FP-2020-D-36

 

Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka”

„Wirtualne wycieczki po Warszawie!”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 01.10.2020 do 30.06.2021

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i podnoszenie jakości oświaty w trakcie pandemii, w tym poprawę dostępu dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do edukacji pozaformalnej. W ramach projektu zrealizowano 232 spacery edukacyjne online (po Warszawie), w których uczestniczyły dzieci i młodzieży z placówek edukacyjnych całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i małych miast w okresie, gdy organizacja wycieczek nie była możliwa (tak ze względów bezpieczeństwa, jak i z przyczyn finansowych). Projekt rozbudzał zainteresowanie zarówno Warszawą, jak i rodzinną miejscowością, własnym otoczeniem, jego historią i obecnym stanem.

Wsparcie instytucjonalne: Przeprowadzono naprawę samochodu wykorzystywanego w działaniach organizacji.

 FP-2020-D-37

 

Stowarzyszenie UKS „Okej”

„Gotowi na start!”

Wysokość dofinansowania: 37 990,00 zł

Projekt realizowany od: 01.10.2020 do 30.06.2021

Celem głównym projektu Gotowi na start! było wyposażenie 60 uczestników w wiedzę dotyczącą umiejętności społecznych i podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych. Projekt dotyczył organizacji stacjonarnych i wyjazdowych zajęć warsztatowych skierowanych do uczniów SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie (dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami w wieku 14-24 lata, łącznie 60 osób). W ramach realizacji projektu odbyły się zajęcia stacjonarne oraz 4 weekendowe wyjazdy do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. W sumie przeprowadzono 116 godzin wsparcia (wiedza praktyczna i umiejętności w zakresie prawidłowego funkcjonowania społecznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywność uczestników). Zajęcia odbywały się w oparciu o „outdoor education” – innowacyjną metodę pracy rozwijającą kompetencje społeczne. Projekt dokonał dużej zmiany postaw zachowań wśród uczestników, zwiększył ich samodzielność, zaangażowanie i samoocenę.

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

 FP-2020-D-38

 

Fundacja SYNAPSIS

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze spektrum autyzmu”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 01.10.2020 do 31.03.2021

Projekt dotyczył kwestii odpowiedzi na dyskryminację osób ze spektrum autyzmu. Miał na celu wzmocnienie postaw obywatelskich i nastawionych na integrację wśród nauczycieli polskich i ukraińskich oraz wśród użytkowników Internetu. W ramach projektu zrealizowane zostały: 2 webinaria na rzecz zwiększenia poziomu wiedzy nauczycieli nt. specyfiki edukacji uczniów z ASD, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji związanej z pandemią oraz 4 podcasty: https://synapsis.org.pl/podcasty – odcinki 5, 6, 10 i 11.Podcasty stanowiły uzupełnienie webinariów i jednocześnie umożliwiły dotarcie do szerokiej grupy odbiorców. Wszystkie działania były przygotowane i prowadzone przez ekspertów Fundacji Synapsis z doświadczeniem w pracy szkoleniowej i terapeutycznej. Treści zostały przygotowane dla odbiorców polskich i ukraińskich.

Wsparcie instytucjonalne: Dostosowanie strony internetowej do zamieszczania podcastów i materiałów wideo. Dzięki wsparciu udało się dostosować stronę, poprawić jej bezpieczeństwo, a także uruchomić narzędzia analityczne Google.

 FP-2020-D-39

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka

„HarcAktywne Świętokrzyskie”

Wysokość dofinansowania: 0 zł

Rezygnacja w trakcie realizacji projektu.

 FP-2020-D-40

 

Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur”

„Aktywna młodzież w Szkolnych Klubach Wolontariatu – przez wolontariat do kompetencji społecznych”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 15.09.2020 do 30.06.2021 

Celem projektu był rozwój kompetencji społecznych młodzieży z 5 szkół wiejskich poprzez wolontariat. Młodzież ze Szkolnych Klubów Wolontariatu uczestniczyła w szkoleniach (cykl 6 zajęć w 5 szkołach podstawowych), a także uczyła się w działaniu, planując i realizując samodzielnie akcje społeczne (5 akcji – po jednej w każdej szkole), do których włączała partnerów lokalnych. W projekcie wzięło udział 82 uczniów i 5 nauczycieli. Ponadto dzięki projektowi wydana została zaktualizowana publikacja „Model rozwijania kompetencji społecznych poprzez wolontariat” oraz zorganizowano galę podsumowującą funkcjonowanie szkolnych klubów wolontariatu.

Wsparcie instytucjonalne: Zakup komputera, wykupienie licencji LeftHand oraz przebudowa strony internetowej. Dzięki zakupom udało się usprawnić prowadzenie księgowości oraz zbudować nowoczesną stronę internetową, wraz z nową grafiką i wersją anglojęzyczną.

 FP-2020-D-41

 

Fundacja HumanDoc

„Profesjonalizacja i zwiększenie możliwości realizacji działań projektowych online Fundacji HumanDoc i pozarządowych organizacji partnerskich w Gruzji.”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 01.01.2021 do 31.03.2021 

Celem projektu była profesjonalizacja i zwiększenie możliwości realizacji działań projektowych w trybie online przez Fundację HumanDoc i jej organizacji partnerskich w Gruzji. W ramach realizowanych działań odbył się cykl 7 webinarów (po 120 min. każdy) pn. „Pozarządowa Akademia ONLINE” – w każdym z nich uczestniczyło min. 50 pracowników gruzińskich organizacji pozarządowych. Powstało też narzędzie e-learningowe pn. „ABC prowadzenia działań projektowych online„, które udostępniono 100 gruzińskim NGO. Oprócz tego 3 gruzińskie organizacje wyposażono w sprzęt do prowadzenia działań online.

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono laptop, słuchawki, mikrofony, ścianki przenośne z logo fundacji oraz 2 lampy LED oraz przeszkolono pracowników z wykorzystania nowego sprzętu. Wsparcie umożliwiło sprawne prowadzenie działań przez fundację w okresie pracy zdalnej, szczególnie we współpracy z partnerami zagranicznymi.

 FP-2020-D-42

 

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz

„zaPARKuj w zamkowym PARKu”

Wysokość dofinansowania: 39 900,00 zł

Projekt realizowany od: 15.09.2020 do 30.06.2021 

Projekt zrealizowano, aby odbudować nadszarpnięte w trakcie pandemii i obostrzeń relacje i życie społeczne w lokalnym środowisku (Czernica, pow. rybnicki). Zorganizowano 30 spotkań dla społeczności, 8 spotkań eksperckich i uruchomiono blog.

Powstała grupa ekspercka składająca się z przedstawicieli lokalnej społeczności (KGW, sołtys i rada sołecka, spółdzielnia socjalna, ośrodek kultury, harcerze, seniorzy). W ramach grupy odbywały się spotkania o charakterze szkoleniowo-wspierającym z wykorzystaniem m.in. metody study circle.

Wsparcie instytucjonalne: Zakup elementów do wydarzeń plenerowych i licencji do platformy ZOOM. Dzięki wsparciu zakupiono stoły i siedziska ogrodowe, zestawy naczyń piknikowych i mobilną tablicę warsztatową. Umożliwiło to komfortową organizację spotkań plenerowych, co pozwala kontynuować pracę nawet w warunkach pandemicznych. Z kolei licencja do platformy ZOOM bardzo ułatwiła działania w wymiarze zdalnym.

 FP-2020-D-43

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO

„Chcemy być tacy sami…”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 15.09.2020 do 15.06.2021

Projekt był wsparciem edukacji i rozwoju zainteresowań grupy dzieci i młodzieży (31 osób z niepełnosprawnościami) z terenu powiatu włodawskiego. Działania miały na celu przygotowanie uczestników do lepszego startu w dorosłe życie, połączone były z aktywnościami wspierającymi rodziców w opiece i edukacji. Zrealizowano ponad 500 godzin wsparcia indywidualnego (terapie i wsparcie edukacji), ok. 40 godz. warsztatów rozwijających oraz konkurs online. Oprócz wzmocnienia kompetencji zauważalny był też aspekt umocnienia więzi rówieśniczych w trudnym okresie pandemii.

Wsparcie instytucjonalne: Zakupiono komputer, oprogramowanie i urządzenie wielofunkcyjne. Było to duże wsparcie dla organizacji, gdyż dotychczasowy sprzęt był stary i niefunkcjonalny, dzięki wsparciu udało się stworzyć komfortowe warunki pracy, szczególnie w okresie pracy zdalnej.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web