Fundusz Pomocowy – Konkurs w 2020 roku (ścieżka „E”)

Projekty zrealizowane od września 2020 do czerwca 2021

Konkurs w 2020 roku - projekty zrealizowane od września 2020 do czerwca 2021 (ŚCIEŻKA E)

Pierwszy konkurs grantowy miał charakter interwencyjny. Jego zadaniem było szybko i elastycznie przekazać środki organizacjom pozarządowym, których funkcjonowanie zaburzyła pandemia COVID-19. Poniżej zobacz opisy projektów.

FP-2020-E-01

 

Stowarzyszenie „WAGA”

“Weekendowa szkoła pod chmurką”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Weekendowa szkoła pod chmurką to cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym z dzielnicy Biskupia Górka w Gdańsku. Spotkania odbywały się przez 13 weekendów, 26 dni, 130 godzin. Wypracowano 17 konspektów zajęć edukacyjno-społecznych. Poprzez działania streetworking i współpracę ze społecznością dzielnicy zrekrutowano 30 dzieci. Na potrzeby akcji zakupiono namiot, w którym plenerowo realizowano część spotkań, m.in. gry miejskie, zajęcia o przyrodzie, literaturze. Celem działań było nadrobienie straty edukacyjnej, wynikającej z pandemii, aby uczestnicy mogli dorównać swoim rówieśnikom edukacyjnie, a także by przygotowali się i zmotywowali do samodzielnej nauki w kolejnym roku szkolnym. Informowano o projekcie w 12 postach umieszczonych na fb i dwóch artykułach umieszczonych na stronie Stowarzyszenia WAGA (https://stowarzyszeniewaga.pl/), rozniesiono 200 szt. ulotek skierowanych do dzieci oraz 20 plakatów (dystrybucja: Biskupia Górka, Gdańsk).

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

FP-2020-E-02

 

Stowarzyszenie „Wychowanie dla Przyszłości”

“S-O-S dla zdrowia psychicznego młodzieży”

Wysokość dofinansowania: 39 700,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Celem projektu SOS dla zdrowia psychicznego młodzieży było niwelowanie skutków pandemii i wzmocnienie zdrowia psychicznego młodzieży poprzez realizację innowacyjnego profilaktyczno-psychoedukacyjnego programu prof. psych. Nady Ignjatović–Savić pt. “SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI” ( w skrócie SOŚ). Dzięki temu projektowi udało się wykorzystać wiedzę i umiejętności nabyte przez realizatora przed laty od autorki SOŚ oraz wydać opracowane scenariusze programu SOŚ. Zrealizowano pięciodniowe szkolenie trenerów, w którym udział wzięło 17 osób. Następnie odbyło się dwudniowe szkolenie realizatorów z siedmiu województw: podlaskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, śląskiego, lubuskiego i  podkarpackiego (109 uczestników, 12 trenerek prowadzących). W trzecim etapie realizatorzy wykorzystali nabytą wiedzę w praktyce, prowadząc szesnaście godzinnych warsztatów dla 39 klas z 39 szkół; blisko 900 uczniów wzięło udział w warsztatach.

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

FP-2020-E-03

 

Fundacja Nowoczesnej Edukacji

“TUS Z LEGOROBOTYKĄ. Druga edycja”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu zajęć dla czterech grup dzieci z dwóch szkół z warszawskiej Pragi (z tzw. “kokonu praskiego” – obszaru dzielnicy Praga Północ, gdzie występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk, transmitowanych na następne pokolenia; obszar obejmuje następujący kwartał ulic: Wileńska, Targowa, 11 Listopada, Stalowa, Czynszowa – z ulicami Inżynierską, Zaokopową, Środkową na odcinkach od Stalowej do Wileńskiej). Zajęcia  łączą trening umiejętności społecznych (w skrócie TUS) z Legorobotyką. Budowanie i programowanie konstrukcji z klocków LEGO jest motywacją do przećwiczenia umiejętności społecznych, a jednocześnie rozwija zainteresowania naukowe dzieci. Celem zajęć  było wsparcie dzieci w pandemii: przeciwdziałanie ich wykluczeniu w sytuacji izolacji i braku kontaktów z grupą rówieśniczą. Program zajęć powstał w oparciu o własne obserwacje i doświadczenia w środowisku oraz ankiety przeprowadzone wśród uczestników projektu. Główne  tematy realizowane na zajęciach, to: podnoszenie samooceny,  radzenie sobie z przemocą fizyczną i słowną oraz wspieranie poczucia własnej wartości wśród uczestników.  

Uczestnikami były dzieci z klas drugich i trzecich. Trzy grupy to dzieci z jednej klasy, jedna grupa była złożona z dzieci z różnych klas. Chcąc zaimplementować stosowane metody w szkole, zorganizowano warsztaty dla wychowawców klas uczestniczących w projekcie.

 

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano

FP-2020-E-04

 

Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła

“Terapia społeczna i pedagogiczna dzieci w dziennym domu wsparcia”

Wysokość dofinansowania:  39 480,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-09-01 do: 2021-11-30

W ramach projektu zrealizowane zostały działania w obszarach edukacyjnego, psychologicznego oraz psychofizycznego wsparcia dla 34 dzieci i młodzieży – podopiecznych dziennego, fundacyjnego domu wsparcia na warszawskiej Pradze. Nadrobienie straty edukacyjnej zapewniały codzienne działania wspierające: czwórka pedagogów od poniedziałku do piątku przez 3 miesiące pracowała z dziećmi w godzinach popołudniowych nad zadaniami edukacyjnymi. W ramach wsparcia psychologicznego zorganizowane zostały grupowe zajęcia teatralne, otwierające członków grupy, umożliwiające im lepsze budowanie relacji oraz przyswajanie nowych kompetencji społecznych. Zajęcia sportowe różnego typu miały na celu niwelowanie napięcia psychicznego dzieci po trudnym okresie edukacji domowej i w szczególnie trudnych sytuacjach domowych. Zajęcia te pomagały także w  wyrażaniu i regulacji emocji u uczestników projektu.

 

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano

FP-2020-E-05

 

Stowarzyszenie Vox Humana

“Klasy powitalne”

Wysokość dofinansowania:  39 900,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-09-01 do: 2021-11-30

Projekt był skierowany do uczniów z klas powitalnych uczących się w Szkole Podstawowej 58 i Szkole Podstawowej nr 152 w Warszawie. W SP 58 są cztery klasy powitalne na wszystkich poziomach, a w SP 152 jest jedna, na poziomie 1-3. Klasy powitalne są przeznaczone  dla uczniów cudzoziemskich rozpoczynających naukę w polskiej szkole. Uczą się w nich dzieci ze wszystkich stron świata, w tym także te z przyznaną ochroną międzynarodową. Celem projektu było łagodzenie negatywnego wpływu pandemii wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie cudzoziemscy), wyrównywanie szans edukacyjnych i pomoc z lepszym funkcjonowaniu dzieci cudzoziemskich w szkole. Działania zostały zrealizowane podczas 430 godz. zajęć wyrównawczych oraz 170 godzin zajęć integracyjnych. Rezultatem jest nadrobienie zaległości szkolnych oraz podniesienie poziomu integracji. 

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

FP-2020-E-06

 

Stowarzyszenie „MONAR” Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi

“Ośrodek Interwencji Kryzysowej Poradni MONAR w Łodzi”

Wysokość dofinansowania: 39 932,15 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Celem głównym projektu było objęcie wsparciem dzieci i młodzieży doświadczających kryzysów emocjonalnych i życiowych, samotności i bezradności spowodowanych pandemią, poprzez umożliwienie kontaktu ze specjalistą i optymalnie wczesną interwencję. Cel projektu został zrealizowany poprzez uruchomienie linii telefonu zaufania oraz w kontakcie bezpośrednim w ramach dyżurów interwencji kryzysowej w lokalu Poradni, w przeznaczonym do tego oddzielnym pomieszczeniu. Projekt odwoływał się do tradycyjnego, 6-etapowego modelu interwencji kryzysowej oraz nowatorskiego, rekomendowanego przez ONZ, modelu CISM: zapewniając wsparcie emocjonalne, poczucie bezpieczeństwa, redukcję lęku, przywrócenie podstawowej równowagi oraz skierowanie do dalszych form pomocy. Telefon interwencyjny był dostępny przez okres trwania projektu po 15 godzin tygodniowo (5 dni w tygodniu, po 3 godziny dziennie z wyłączeniem świąt), natomiast dyżur interwencji kryzysowej w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi – po 8 godzin tygodniowo. W trakcie 384 godzin pracy interwentów przeprowadzono 587 konsultacji telefonicznych, zaś podczas 216 godzin pracy interwentów przeprowadzono 161 spotkań interwencji kryzysowej.

Wsparcie instytucjonalne: Superwizje zespołu realizatorów.

Praca realizatorów była superwizowana w celu analizy problemów pojawiających się w pracy z klientami i w relacjach w zespole oraz ujednolicania sposobu pracy z klientami. Przeprowadzono sześć superwizji zespołu realizatorów po 5 godzin każda. Dzięki nim podniesiono jakość pracy merytorycznej specjalistów.

FP-2020-E-07

 

Fundacja PROEM EDU

“GRU-POWEr”

Wysokość dofinansowania: 39 991,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Celem projektu GRU-POWEr było złagodzenie skutków negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego wśród 50-osobowej grupy młodzieży w wieku 14 – 18 lat z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu tomaszowskiego oraz powiatów ościennych, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt obejmował: wyjazd integracyjny na Roztocze w dniach 18-20.08.2021 z sesjami GRU-POWErowymi prowadzonymi przez edukatorów, doradcę zawodowego, coachów i psychologów oraz integracją i kontaktem z naturą, kurs SIŁA MYŚLENIA WIZUALNEGO dla 50 osób i 7 edukatorów oraz kursy przygotowujące do egzaminów 8-klasisty i maturalnego w ramach GRU-POWEr po lekcjach (razem 6 grup/130 godzin).  

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano

FP-2020-E-08

 

Stowarzyszenie DROGA DO CELU

“Jesteśmy ważni”

Wysokość dofinansowania: 25 092,50 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Głównymi odbiorcami działań projektu byli uczniowie z 20 klas szkół podstawowych Gminy Dąbrowa (klasy 4-8) oraz ich nauczyciele. Celem projektu było odbudowanie płaszczyzny porozumienia i współpracy pomiędzy uczniami a nauczycielami, dzięki czemu możliwe będzie skuteczne reagowanie na skutki pandemii Covid-19. Zrealizowane zostały warsztaty z bezpieczeństwa w sieci z uwzględnieniem uzależnień i zagrożeń (3-godzinny warsztat, powtórzony 20 razy, 313 uczestników), warsztaty  z wypracowania alternatywnych metod spędzania wolnego czasu dla uczniów (3 godzinny warsztat, powtórzony 20 razy, 295 uczestników), superwizja dla nauczycieli (w 4 grupach – 44 uczestników), warsztaty ze skutecznej komunikacji (w 4 grupach, po 6 godzin lekcyjnych – 45 uczestników) oraz zapewniono 48 godzin wsparcia terapeutycznego (psychologicznego) i 3 spotkania terapeutyczne. Osoby w kryzysie (oprócz dzieci i nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie ze wsparcia mogły skorzystać również ich rodziny i mieszkańcy gminy) otrzymały możliwość skorzystania z pomocy terapeutycznej, a dzięki wydanej ulotce uzyskały też wiedzę na temat innych miejsc, gdzie jest świadczona podobna pomoc. 

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

FP-2020-E-09

 

Fundacja Teraz Wy

“Wyrównywanie szans na rzetelną edukację seksualną oraz profilaktykę zdrowia psychicznego. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii utrudniającym dostęp do wiedzy i powodującym wykluczenia”

Wysokość dofinansowania: 39 510,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-15 do: 2021-10-31

W ramach projektu Fundacja Teraz Wy wydała książkę (nakład: 1000 sztuk) i e-book (https://terazwy.pl/ebookemocje/) pod tytułem Mój świat emocji. Książka poświęcona dojrzewaniu i emocjom jest skierowana do młodzieży. Publikację napisało osiem kobiet od lat tworzących treści w zakresie poruszanej tematyki w mediach społecznościowych, angażujących się w kampanie społeczne oraz mających na uwadze normalizowanie tabu. Książki zostały przekazane 14 organizacjom w całej Polsce, które pomagają osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, głównie z mniejszych miejscowości, i mającym ograniczony dostęp do rzetelnej edukacji seksualnej i profilaktyki zdrowia psychicznego. Przeprowadzona została również kampania społeczna na rzecz rzetelnej edukacji seksualnej (po polsku i angielsku) w mediach społecznościowych, w której wykorzystano innowacyjną formę jaką są gify (prawie 4 miliony wyświetleń). Zasięg kampanii wyniósł 136588 osób. 

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego zakupiono nowy sprzęt elektroniczny (laptop i telefon), który umożliwił ​​kontynuację działań organizacji w mediach społecznościowych, tworzenie kampanii społecznych, kontakt z e-wolontariuszami oraz partnerami Fundacji. 

FP-2020-E-10

 

Fundusz Inicjatyw Lokalnych

“Tajemniczy ogród”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Celem projektu Tajemniczy ogród było utworzenie ściany wertykalnej w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu (partnera projektu). Szkoła ma pod swoją opieką 130 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem projektu było stworzenie miejsca, które oddziałuje się na poprawę zdrowia, wykorzystując kojący wpływ roślin: wpływa na właściwe dotlenienie organizmu, prawidłowy rozwój emocjonalno-społeczny, redukcję stresu oraz usprawnienie pamięci i procesów poznawczych. Ściana z żywych roślin pozwoliła na realizację zajęć specjalistyczno-relaksacyjnych i wyciszających. Ściana w swoim założeniu ma sprzyjać zdrowieniu uczniów i nauczycieli – spośród których większość to osoby po Covid-19. Przeprowadzone specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z psychologiem i pedagogiem pomogły w walce z negatywnymi skutkami izolacji wywołanej pandemią.

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

FP-2020-E-11

 

Fundacja Emic

“Reintegracja dzieci i młodzieży w województwie kujawsko – pomorskim.”

Wysokość dofinansowania: 39 997,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Projekt Reintegracja dzieci i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim realizowany był w Toruniu, Bydgoszczy oraz Grupie k. Grudziądza. Wsparciem objęta została młodzież z doświadczeniem migracyjnym oraz wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Grupie. Zrealizowano trzy zajęcia plenerowe na terenie Ośrodka dla Cudzoziemców w Grupie; zajęcia wyrównawcze w szkołach w Grupie, Toruniu oraz Bydgoszczy w łącznej liczbie 240 godzin; pomoc psychologiczną dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym w Bydgoszczy i Toruniu oraz zapewniono wsparcie asystentki międzykulturowej i pomocy nauczycielskiej w szkole w podstawowej w Grupie. Łącznie z projektu skorzystało ok. 180 osób – dzieci i młodzieży. 

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego zorganizowane zostało szkolenie z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego (opieka psychologiczna dzieci i aktywne metody spędzania czasu), w którym udział wzięło 11 osób związanych z fundacją.

FP-2020-E-12

 

Fundacja Po Skrzydła

“Nie jesteś sam”

Wysokość dofinansowania: 39 920,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Projekt Nie jesteś sam realizowany był w siedzibie Fundacji Po Skrzydła. Beneficjentami projektu były dzieci i młodzież doświadczające trudności w obszarze funkcjonowania psychologicznego. Celem projektu była pomoc w trudnościach psychologicznych, nasilonych w konsekwencji pandemii COVID-19, takich jak.: lęk społeczny, objawy depresji, napady lęku panicznego oraz uzależnienia behawioralne (od internetu). Projekt obejmował szkolenia dla pracowników MOPS (57 osób) i nauczycieli (207 osób) oraz prowadzenie konsultacji psychologicznych i sesji psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodzin, z których skorzystało ponad 40 osób. Ponadto 62 nauczycieli oraz 57 pracowników socjalnych objęto superwizją.

Wsparcie instytucjonalne: Szkolenie pracowników Fundacji z zakresu wdrażania strategii informacyjno – komunikacyjnych (28 godzin, w szkoleniu wzięły udział 4 osoby).

FP-2020-E-13

 

Związek Ukraińców w Polsce

“Wsparcie dla dzieci i nauczycieli ukraińskiej mniejszości narodowej z regionów województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i podkarpackiego”

Wysokość dofinansowania: 39 985,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Dzięki realizacji projektu udało się podnieść kwalifikacje i zintegrować nauczycieli uczących ukraińskiego jako języka mniejszości narodowej z województw mazursko-warmińskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, podkarpackiego oraz z Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Lublina, Białegostoku (łącznie 256 nauczycieli obecnych na 10 webinariach). Podczas trzech spotkań integracyjnych, w których łącznie udział wzięło 211 dzieci, uczestnicy mieli możliwość odnowienia kontaktów, wspólnej zabawy oraz przeprowadzenia konkursów i warsztatów, które zintegrowały ich środowiska. Zakupiono dwa komputery i drukarkę, które będą służyć różnym nauczycielom w potrzebie; obecnie z komputerów korzystają nauczyciele w Kruklankach i Srokowie (zostaną przekazane kolejnym pedagogom, w zależności od potrzeb), a drukarka wykorzystywana jest do druku materiałów dla nauczycieli dla punktów nauczania wokół Bartoszyc. 

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia zbudowano bazę cyfrową, która obecnie jest uzupełniana danymi o członkach ZUwP. Grupa liderów przeszła szkolenie z zasad bezpieczeństwa i wymogów RODO oraz możliwości, które daje korzystanie z narzędzia jakim jest Google dla NGO.

FP-2020-E-14

 

Stowarzyszenie Po drugiej stronie cukru

“Moje życie z cukrzycą to więcej niż glikemia w normie.”

Wysokość dofinansowania: 39 700,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-05 do: 2021-11-30

Projekt miał na celu wszechstronną, wielopłaszczyznową i etapową opiekę psychologiczną nad podopiecznymi Stowarzyszenia: dziećmi i dorosłymi. Cel ten został zrealizowany przez organizację konsultacji z psychologiem, grup wsparcia oraz terapii zajęciowej: warsztatów dla rodzin (arteterapia, warsztaty map wdzięczności oraz warsztat marzeń dla rodzin). Ponadto zorganizowano szkolenie dla specjalistów. Z przeprowadzonych działań skorzystało: konsultacje indywidualne z psychologiem – 23 osoby (60 godzin), grupa wsparcia dla nastolatków w wieku 12-14 lat – 4 osoby, grupa rozwoju kompetencji komunikacji w rodzinie z nastolatkiem – 48 osób, rodzinna grupa wsparcia – 13 rodzin, terapia zajęciowa –  39 osób, szkolenie dla specjalistów: 3 psychologów, 1 trener kompetencji rodzicielskich.

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego zrealizowano szkolenie dla edukatorów prowadzących spotkania informacyjne w placówkach oświatowych oraz zakupiono sprzęt wykorzystywany w celach realizacji spotkań informacyjnych (komputer i akcesoria).

FP-2020-E-15

 

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej AMOS

“KRAINA CZARÓW- Kompleksowy program zwiększenia dostępu do usług psychologicznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w Gminie Radłów”

Wysokość dofinansowania: 34 629,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Celem projektu było wzmocnienie odporności psychicznej dzieci i młodzieży – wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie, poprzez zwiększenie dostępu do wsparcia psychologicznego i terapeutycznego z zakresu radzenia sobie ze skutkami sytuacji kryzysowej, redukcji stresu i lęku oraz wzmocnienia kompetencji społecznych. W placówce utworzono przestrzeń terapeutyczną do wyciszeń i relaksacji tj. mobilną, profesjonalnie wyposażoną Salę Doświadczania Świata wraz z nowoczesnym zapleczem materiałów dydaktyczno-terapeutycznych.  Dzięki realizacji projektu 32 osoby (dzieci i młodzież) zyskały pomoc psychologiczno- terapeutyczną oraz przestrzeń do realizacji wsparcia na miarę swoich potrzeb. 

Wsparcie instytucjonalne: Przeprowadzono trzy specjalistyczne szkolenia redukcji stresu i lęków, technik relaksacji oraz treningu TUS, dzięki którym nastąpiło zwiększenie dostępności oferty terapeutycznej dla dzieci w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w Radłowie. Kadra merytoryczna  organizacji (łącznie 5 osób, w tym 4 zatrudnione w ramach umowy o pracę oraz jedna w ramach umowy cywilnoprawnej) dzięki udziałowi w szkoleniach zyskała nowe kompetencje i uprawnienia do realizacji zajęć w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – adekwatnych do zmieniających się w dobie pandemii potrzeb wychowanków. 

FP-2020-E-16

 

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja

“Zminimalizowanie skutków pandemii Covid-19 w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu osadzenia rodzica w zakładzie karnym.”

Wysokość dofinansowania: 39 930,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

W ramach projektu stowarzyszenie otoczyło indywidualną opieką psychologiczną dzieci i młodzież, których rodzice odbywają karę pozbawienia wolności. Z powodu zamknięcia szkół, placówek kulturalnych i oświatowych oraz zakazu odwiedzin w zakładach karnych, wymuszonego pandemią Covid-19, dzieci te narażone są na  wzmożone poczucie izolacji, niezrozumienia i osamotnienia. W siedzibie Stowarzyszenia odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne, funkcjonował dyżur telefonu zaufania. Ważnym elementem projektu było przygotowanie i wymiana własnoręcznie przygotowanych upominków pomiędzy dziećmi a rodzicami osadzonymi w jednostkach penitencjarnych. Przeprowadzono także szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących z beneficjentami programu.

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego przeprowadzono superwizję, zakupiono laptop i rzutnik mobilny oraz zakupiono meble do przechowywania środków ochrony przed COVID-19. W ramach superwizji odbyło się 8 spotkań indywidualnych i 5 grupowych, w których w sumie wzięły udział dwie osoby z Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja.

FP-2020-E-17

 

Fundacja Jagniątków

“Aktywnie i twórczo wracamy do normalności”

Wysokość dofinansowania: 34 880,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-09-01 do: 2021-11-30

Projekt Aktywnie i twórczo wracamy do normalności skierowany był do grupy 41 dziewcząt i chłopców z mniejszych miejscowości, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z obszaru jeleniogórskiego, którzy przebywają w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach. Celem projektu było zmniejszenie poczucia izolacji społecznej i zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, która wskutek pandemii miała ograniczony dostęp do edukacji. Zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne i rozwijające zainteresowania młodzieży: wspinaczka, tworzenie naturalnych kosmetyków, warsztaty ogólnorozwojowe z elementami pedagogiki teatru i cyrku. Młodzież przeprowadziła także akcję wolontariacką na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Część uczestników i uczestniczek skorzystała ze wsparcia psychologicznego (40 godzin wsparcia indywidualnego, z którego skorzystało 10 osób), a także wzięła udział w treningu umiejętności społecznych. 

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego zakupiono jeden laptop. Dzięki temu pracownicy Fundacji są bardziej mobilni i w razie wystąpienia ponownego ograniczenia w pracy stacjonarnej mogą pracować zdalnie w bardziej komfortowych warunkach.

FP-2020-E-18

 

Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „GNIAZDO”

“Małymi krokami do przodu”

Wysokość dofinansowania: 39 936,80 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Projekt Małymi krokami do przodu skierowany był do 50 podopiecznych Fundacji, którzy na co dzień korzystają z zajęć organizowanych przez trzy placówki wsparcia dziennego: Świetlicę Socjoterapeutyczneą, Młodzieżowy Klub Wspierania Rozwoju Osobistego oraz Świetlicę Pracy Podwórkowej. Głównym jego celem była poprawa funkcjonowania emocjonalnego, społecznego i fizycznego dzieci i młodzieży. W ramach projektu dzieci i młodzież uczestniczyły w warsztatach artystycznych o charakterze terapeutycznym oraz ogólnorozwojowych zajęciach sportowych. Podopieczni, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji, mogli skorzystać z konsultacji z psychoterapeutą, dostępnych raz w tygodniu w siedzibie fundacji. Projekt obejmował również rozwój kompetencji członków zespołu merytorycznego w zakresie budowania relacji, rozumienia emocji oraz znajdowania przestrzeni do rozwoju i kreatywności na trudnych doświadczeniach z ostatnich miesięcy. Ponadto wychowawcy uczestniczyli w superwizji i szkoleniu. 

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego doposażono organizację w niezbędny nowoczesny sprzęt komputerowy: dwa laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, akcesoria (myszki, oprogramowanie, głośniki), dzięki czemu podniosła się jakość wsparcia podopiecznych placówek.

FP-2020-E-19

 

Stowarzyszenie Kultury Niefizycznej

“Spokojnie to tylko ćwiczenia”

Wysokość dofinansowania: 39 074,77 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

W ramach projektu Spokojnie to tylko ćwiczenia odbyły się 132 godziny warsztatów (arteterapii, jogi, storytellingu i filmowo-fotograficzne), w których udział wzięło łącznie 31 osób – dzieci i młodzież z Tarczyna i okolic. Uczestnicy warsztatów mieli okazję odbudować relacje rówieśnicze, poznać techniki relaksacyjne, kreatywnie współtworzyć, w oparciu o własne przeżycia i doświadczenia z czasu lockdownu, covidową kronikę. W efekcie tych działań powstała dostępna na Instagramie kronika w formie 23 animacji poklatkowych, opisująca historie, przeżycia i doświadczenia towarzyszące uczestnikom oraz ich bliskim w czasie pandemii Covid-19. Uczestnicy stworzyli także 2 piosenki, do których powstały 2 teledyski oraz filmik promocyjny. Premiera efektów finałowych miała miejsce podczas familijnego pikniku zorganizowanego na terenach rekreacyjnych w Tarczynie. 

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego zorganizowano IV Ogólnopolską Konferencję Arteterapii oraz przeprowadzono szkolenie Instagram w Marketingu, co miało bezpośredni wpływ na profesjonalizację zespołu oraz poszerzanie działań organizacji.

FP-2020-E-20

 

Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

“Outdoor na start!”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Outdoor na start! to projekt, w ramach którego zrealizowane zostały działania warsztatowe oparte na metodzie outdoor education w ramach edukacji pozaformalnej. Metoda ta bazuje na zasobach młodych ludzi i nastawiona jest na ich pracę oraz proces grupowy. W projekcie wzięło udział  60 uczestników (dzieci i młodzież) – wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku oraz Szkoły Podstawowej w Żabowie (woj. zachodniopomorskie). Dwudniowe warsztaty prowadzone przez trenerów outdoor-u realizowane były w grupach w Szkole Aktywnego Wypoczynku FRAJDA w Czarnocinie.  Warsztaty outdoorowe pozwoliły uczestnikom lepiej poznać siebie, dostarczyły wielu pozytywnych przeżyć i wzmocniły ich kompetencje miękkie.

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

FP-2020-E-21

 

Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia

“Grupa Rozwojowa dla Nastolatków z Gminy Brzeg „Czas na zmiany!”

Wysokość dofinansowania: 38 840,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Celem projektu było wspieranie młodych ludzi w okresie epidemii. W ramach projektu prowadzona była grupa rozwojowa dla młodzieży, grupa wsparcia dla rodziców oraz grupa autoterapeutyczna dla rodziców z dziećmi. Dodatkowo prowadzono konsultacje psychologiczne dla beneficjentów. Działania skierowane były głównie do młodych ludzi pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, którzy zmagają się z obniżonym nastrojem, przejawiają objawy depresji, odczuwają lęk i niepokój związany z aktualnie panującą sytuacją. Spotkania dla rodziców miały na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich/wychowawczych. Celem grupy arteterapeutycznej było odreagowywanie negatywnych emocji  i zacieśnianie więzi między dziećmi a rodzicami. W projekcie wzięło udział 20 rodziców oraz 24 młodych ludzi. 

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego zrealizowano remont niezagospodarowanego pomieszczenia o powierzchni 10 m2, które służy aktualnie do konsultacji psychologicznych i z którego korzystają beneficjenci organizacji.  

FP-2020-E-22

 

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA

“Odnaleźć się w sieci”

Wysokość dofinansowania: 38 840,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Głównym celem projektu była promocja bezpiecznego korzystania z internetu wśród dzieci, a także przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym poprzez udział osób w wieku 8-11 lat w edukacyjnych escape roomach (pokojach zagadek) oraz w trzygodzinnych warsztatach podsumowujących i rozszerzających tematykę poruszaną w pokojach zagadek. Odbiorcami projektu były dzieci ze z trzech warszawskich szkół (Sp nr 23, Sp nr 88, Sp nr133), w których duża część dzieci pochodzi z rodzin, które żyją się w trudnych warunkach, ich środowiska zagrożone są wykluczeniem społecznym, m.in. liczne dzieci imigranckie na terenie dzielnicy Włochy. Uczestnicy projektu poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą mechanizmu cyberprzemocy oraz zwiększyli kompetencje w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i konstruktywnego reagowania na cyberprzemoc. Ważnym celem projektu było również zapewnienie rozwoju kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli w dobie edukacji zdalnej i hybrydowej. Nauczyciele wzięli udział w cyklu szkoleń z metody dramy w edukacji i profilaktyce cyberprzemocy rówieśniczej. Partnerami projektu były 3 szkoły podstawowe w Warszawie (​​Szkoła Podstawowa nr 28, Szkoła Podstawowa nr 88, Szkoła Podstawowa nr 133). Zrealizowano 45 sesji w edukacyjnych pokojach zagadek (wzięło w nich udział 15 klas), 12 warsztatów dramowych dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu oraz 6 trzygodzinnych warsztatów dla kadry pedagogicznej „Drama w profilaktyce cyberprzemocy rówieśniczej”. W działaniach udział wzięło 252 uczniów uczestniczących w edukacyjnych pokojach zagadek, 206 uczniów uczestniczących w warsztatach dramowych oraz 34 nauczycieli/pedagogów uczestniczących w szkoleniach „Drama w profilaktyce cyberprzemocy rówieśniczej”.

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego zrealizowano kurs księgowego (1 osoba) oraz szkolenia dla zespołu „Grywalizacja w edukacji” (8 osób).

FP-2020-E-23

 

Instytut Wiedzy i Kompetencji

„Dziecko w centrum 2” – kontynuacja działań edukacyjnych na rzecz wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Rumii.

Wysokość dofinansowania: 39 895,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Jest to drugi projekt realizowany na rzecz wychowanków placówki “Nasz Dom”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Pomocowego. Projekt wspierał  11 chłopców w wieku od 11 do 20 lat, wśród nich 3 posiada orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej i uczęszcza do szkół specjalnych. W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania na rzecz podopiecznych: organizacja indywidualnych zajęć edukacyjnych z matematyki oraz języka angielskiego (dla 11 osób), organizacja indywidualnych zajęć edukacyjnych z języka niemieckiego (dla 6 osób), przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla najmłodszych wychowanków (dla 6 osób), organizacja zajęć sportowych dla wszystkich podopiecznych.

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego sfinansowane zostały studia podyplomowe dla pracownika fundacji na kierunkach „Psychologia dzieci i młodzieży – wspieranie rozwoju”  oraz „Arteterapia”.

FP-2020-E-24

 

Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol

„Bytowska Pradlonka Integracyjna”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Celem projektu było niwelowanie barier w efektywnym korzystaniu z edukacji przez uczennice i uczniów cudzoziemskich. Zaplanowany system wsparcia edukacyjnego przewidywał wykonanie edukacyjnego pakietu powitalnego w formacie pdf, zajęcia świetlicowe oraz kurs języka polskiego dla dzieci w wieku szkolnym z pochodzeniem imigranckim oraz wolontariat koleżeński. Zajęcia świetlicowe odbywały się w siedzibie fundacji. Uczestnicy zajęć mieli do dyspozycji gry edukacyjne oraz podstawowe materiały piśmiennicze. Odbyły się zajęcia wyrównawczo-edukacyjne, wsparcie wolontariuszy polskich oraz zajęcia tematyczne w wykorzystaniem takich narzędzi jak filmy, konkursy, gry edukacyjne, spotkania z zaproszonymi gośćmi. Dodatkowo odbyły się 3 spotkania grupowe z pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Oprócz zajęć stacjonarnych, organizowane były dla dzieci cykliczne spotkania z kulturą, m.in.: wizyta w muzeum, bibliotece. Uczestnicy projektu otrzymali również wsparcie adaptacyjne – udostępniono pomoc doradcy edukacyjnego, psychologa, pedagoga, i logopedy, w średnim wymiarze 12 godzin miesięcznie. Dzięki tym działaniom ok. 30 uczennic/ów imigranckich łagodniej przejdzie proces adaptacji w Bytowie a do akcji wolontariatu rówieśniczego udało się zaangażować 15 uczniów polskich. 

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego zakupiono 1 nowy laptop wraz ze sprzętem do zajęć zdalnych / lekcji zdalnych, 1 fotel do biura fundacji oraz zestaw składanej podłogi /pianka puzzle/ do zajęć dydaktycznych na (ok. 40 mkw). Przeprowadzono również szkolenie z aplikacji Canva i obsługi facebooka oraz wykupiono abonament dysku chmurowego i aplikacji Canva na okres 1 roku.

FP-2020-E-25

 

Fundacja Koalicja Dla Młodych

„Wolontariat z Klementyną”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Dzięki realizacji projektu utworzony został „Wolontariat z Klementyną”, pierwszy niezależny program stałego wolontariatu, który zgromadził stałych wolontariuszy (ponad 30 osób) prowadzących działalność charytatywną w trzech powiatach – białobrzeskim, grójeckim oraz kozienickim.  Zanim to się stało, przeprowadzona została kampania informacyjno-rekrutacyjna o wolontariacie i programie. Wolontariusze zostali przeszkoleni podczas trzech bloków warsztatowych, a następnie zaangażowani w szereg działań społecznych – „Koszyk Witamin dla Seniora”, zbiórki żywności, „Karta Dobra” oraz organizacja paczek świątecznych dla seniorów przed Świętami Bożego Narodzenia. Ostatnim etapem było świętowanie pierwszych 900 godzin wolontariatu i opracowanie planów na dalsze działania. W projekt zaangażowani zostali partnerzy lokalni oraz medialni. 

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego ​​przeprowadzono badania (ilościowe i jakościowe) wśród beneficjentów oraz społeczności lokalnej dotyczące ich obecnych potrzeb i problemów, opracowano raport z przeprowadzonych badań, oraz wypracowano rekomendacje do realizacji poszczególnych programów Fundacji.

FP-2020-E-26

 

Stowarzyszenie „Czas Rozwoju”

„Wyjście z izolacji ku zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

W ramach projektu utworzono w ZSS w Łomży w pełni wyposażoną pracownię ceramiczną dla uczniów z niepełnosprawnościami. Zakupiono materiały, narzędzia i piec do wypału ceramiki. W dniach  19-23.07.2021 odbyły się zajęcia ceramiczne w formie półkolonii w ogrodzie szkolnym dla 10 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Wrzesień-listopad to realizacja 25 trzygodzinnych warsztatów ceramicznych. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 150 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z ZSS w Łomży. W listopadzie został zorganizowany kiermasz w dwóch placówkach szkoły i na facebooku szkoły. Kiermasz nadal trwa; cieszył się dużym zainteresowaniem w okresie przedświątecznym. Środki w ten sposób pozyskane przeznaczone zostaną na materiały i dalsze funkcjonowanie pracowni ceramicznej w ZSS. Przeprowadzono również szkolenie „Zarządzanie zespołem rozproszonym – jak uniknąć typowych błędów?”, które zwiększy efekty działań organizacji.

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

FP-2020-E-27

 

Fundacja „NON LICET” Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie

„Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie: sieć wsparcia w woj. dolnośląskim”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

W ramach projektu podniesiono kompetencje w obszarze udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i ochrony dzieci przed krzywdzeniem u łącznie 87 osób: 37 osób pracujących z dziećmi zostało przeszkolonych w zakresie rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowania interwencji w takich przypadkach, 29 osób zostało przeszkolonych pod kątem udzielania pomocy psychologicznej dzieciom w kryzysie, 21 osób zostało przeszkolonych z wykorzystywania gry w pracy z rodzinami. Została stworzona i rozpowszechniona Gra Rodzinna – profilaktyczna gra dla rodzin. Zawiązała się współpraca w ramach sieci pomiędzy Fundacją a 9 innymi ośrodkami z woj. dolnośląskiego oraz została zaktualizowana baza placówek świadczących bezpłatną pomoc psychologiczną dla dzieci i rodziców,  

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego zatrudniono, w wymiarze godzinowym 1/5 etatu, osobę, która przygotowała i skoordynowała działania fundraisingowe i monitorowała ich efekty, dzięki czemu pozyskano 50 regularnych darczyńców indywidualnych i 10 darczyńców biznesowych. Wyprodukowano również gadżety dla regularnych darczyńców.

FP-2020-E-28

 

Fundacja „Żółty Latawiec”

„Wyjątkowe Dziecko Na Tropie Edukacyjno-Twórczej Przygody”

Wysokość dofinansowania: 17 720,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Celem projektu było wsparcie oraz wzmocnienie grupy 30 dzieci i młodzieży w wieku 3-14 lat w zakresie niwelowania negatywnych skutków wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego tych dzieci. W grupie znalazły się dzieci z zaburzeniami psychicznymi i rozwojowymi – w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera – zagrożone wykluczeniem społecznym. Cel zrealizowano poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych, przygotowawczych, uzupełniających braki w nauce spowodowane uczestniczeniem uczniów w nauczaniu zdalnym oraz warsztaty integracyjne (sensoryczne, plastyczne, muzyczno-ruchowe). Dzięki wprowadzeniu ciekawych metod i technik pracy oraz pomocy dydaktycznych dzieci chętnie uczestniczyły w zdobywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy. Warsztaty i zajęcia pozwoliły na integrację dzieci w różnym wieku oraz z różnymi zaburzeniami. Przeprowadzono 15 dwugodzinnych zajęć wyrównujących straty edukacyjne MAM TO W GŁOWIE i 9 warsztatów integracyjnych POZNAJE SIEBIE I INNYCH. 

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

FP-2020-E-29

 

Fundacja Ocalenie

„Wsparcie dzieci uchodźczych w Łomży”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Celem projektu była minimalizacja negatywnych skutków zdalnej nauki i nadmiarowego korzystania z internetu bez kompetencji medialnych i cyfrowych u dzieci uchodźczych w Łomży. Zakładany cel został zrealizowany poprzez organizację zajęć świetlicowych, zajęć specjalistycznych z matematyki, zajęć sportowych, warsztatów z edukacji medialnej i cyfrowej oraz wzmocnienie kompetencji kadry do pracy socjalnej. Projekt przyczynił się do wyrównania szans edukacyjnych dzieci uchodźczych w Łomży, poprawy ich zdrowia fizycznego i psychicznego oraz wyposażenie ich w kompetencje i wiedzę potrzebne do efektywnego, bezpiecznego korzystania z sieci. W działaniach wzięło udział 40 dzieci uczęszczających na zajęcia sportowe, 26 dzieci uczęszczających na matematykę oraz 46 dzieci uczęszczających na zajęcia medialne i cyfrowe, w wieku od 7 do 16 lat. Przeszkolono również 6 pracowników z technik pracy socjalnej i pracy z osobami z traumą..

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

FP-2020-E-30

 

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej

„Odcyfrowane relacje”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Udział w projekcie rozwinął kompetencje społeczne grupy dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zorganizowany został obóz letni w Lublinie oraz spotkania w Gdańsku i Warszawie, w których wzięło udział 9 osób w wieku 10-17 lat z obszarów wiejskich i/lub z doświadczeniem migracji i/lub z dysfunkcjami społecznymi. Poprzez różnego rodzaju zajęcia edukacyjne (warsztaty dotyczące dialogu międzyreligijnego, dyskusje po filmach, warsztaty na temat fake news) wykorzystujące metody edukacji pozaformalnej (np. praca w grupach z prezentacją, collage, odgrywanie ról) osoby uczestniczące w projekcie rozwinęły swoje umiejętności prezentacji i autoprezentacji. Praca w grupie różnorodnej kulturowo wzmocniła pewność siebie dzieci i młodzieży, ich otwartość na innych oraz pobudziła ciekawość.

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego sfinansowano Kurs kierownika wypoczynku – wychowawcy dla jednego pracownika Fundacji oraz stworzono aplikację do nauki z wykorzystaniem mechanizmów grywalizacji (zaprogramowanie i opracowanie treści merytorycznych).

FP-2020-E-31

 

Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej

„Możliwości”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-08-01 do: 2021-11-30

W ramach projektu zorganizowany został cykl zajęć rozwijających kluczowe kompetencje matematyczne i językowe dzieci w wieku 6 -10lat: zajęcia z programowania (1 godz. x 15 tyg. x 12 dzieci), Robotyka kontra matematyka (1 godz. x 15 tyg. x 12 dzieci), „Planszowe gry logiczne” warsztaty z gier symultanicznych i strategicznych (1 godz. x 15 tygodni x 12 dzieci), „Stres tańcem zwyciężaj – warsztaty z tańca nowoczesnego  godz. x 15 tyg. x 12 dzieci), „Rozwinąć skrzydła”-warsztaty z psychologiem (1 godz. x 15 tygodni x 12 dzieci), „Angielski na piątkę”(1godz. x 15 tyg. x 12 dzieci). Z zajęć skorzystało 44 uczestników. Przygotowano również wsparcie dla nauczycieli w formie dwóch pięciogodzinnych szkoleń z aplikacji internetowych wspierających I etap edukacji oraz pomocy dzieciom w zaburzeniach lękowych. W szkoleniach udział wzięło 20 nauczycieli.

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego 20 członków Stowarzyszenia otrzymało wsparcie w formie 6 godzin warsztatów i szkoleń grupowych oraz 14 godzin – indywidualnych z zakresu komunikacji i zarządzania w niekonwencjonalnych warunkach.

FP-2020-E-32

 

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej

„Tajne Komplety Wiejskie: program tutoringu rówieśniczego.”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-10-31

Projekt miał na celu wsparcie dzieci z terenów wiejskich poprzez budowę trwałej sieci wsparcia rówieśniczego na terenie ich zamieszkania oraz dostarczenie nauczycielom materiałów edukacyjnych do pracy w pandemii. Podniesieniem kompetencji edukacyjnych zostało objętych łącznie 112 osób i zrealizowano 168 godzin korepetycji prowadzonych przez 22 przeszkolonych rówieśników (tutorów). Został stworzony narzędziownik, który jest trwałym efektem projektu i jest udostępniony w formie pdf na otwartej licencji innym organizacjom pozarządowym oraz szkołom.  Ponadto w wioskach były zorganizowane wydarzenia, w ramach edukacji outodoorowej, podczas których zostało przeprowadzonych 5 dwudniowych eventów podwórkowych z poczęstunkiem, każdy po 12 godzin zajęć.

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego przeprowadzono badania wspierające pracę Stowarzyszenia z młodzieżą, na podstawie których powstała publikacja Diagnoza związana z rozwojem instytucjonalnym Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej. Raport z badań prowadzonych w ramach projektu “Tajne Komplety Wiejskie: program tutoringu rówieśniczego” wraz z rekomendacjami do dalszych działań.

FP-2020-E-33

 

Fundacja Kreatywny Umysł

„Nowe technologie to NORMAlność”

Wysokość dofinansowania: 39 892,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Projekt miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez edukację pozaformalną dzieci ze wsi i miasteczek zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie rodziny, pobudzenie dzieci do podejmowania nowych wyzwań, wsparcie ich rozwoju oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej. Przeprowadzono łącznie 144 godzin zajęć z robotyki. W zajęciach uczestniczyło 128 dzieci z klas I-VII z 8 miejscowości – Bielice, Biskupiec Pomorski, Jabłonowo Pomorskie, Książki, Lipinki, Łąkorz, Radzyń Chełmiński, Szwarcenowo. 

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

FP-2020-E-34

 

Fundacja Pomóż Dorosnąć

„W edukacyjnej bliskości”

Wysokość dofinansowania: 39 940,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-07 do: 2021-11-30

„W edukacyjnej bliskości”– to cykl zajęć wzmacniających edukację językową (język angielski i język polski), kreatywność i otwartość na własny rozwój. Projekt adresowany był do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, o najtrudniejszym dostępie do wsparcia edukacyjnego oraz dzieci pochodzenia ukraińskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na barierę językową. Projekt obejmował zajęcia z języka angielskiego, z języka polskiego i warsztaty twórczej aktywności (kreatywnego rozwoju) oraz zajęcia integracyjne między młodzieżą pochodzenia ukraińskiego i polskiego. Warsztaty twórczej aktywności były realizowane w różnych obszarach tematycznych, dając uczestnikom możliwość eksperymentowania z różnymi technikami twórczymi i okazję do odkrywania własnych potrzeb twórczych ,pasji i uzdolnień. W działaniach udział wzięło odpowiednio: 67 uczestników – warsztaty aktywności twórczej, zajęcia z języka angielskiego – 41 dzieci, zajęcia z języka polskiego dla dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego – 30 uczestników, zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego – 30 uczestników. Warsztaty realizowane były w Świetlicy w Dobrzenicy oraz w siedzibie Fundacji w Piasecznie. Ponadto w spotkaniach integracyjnych w Piasecznie w sumie wzięło udział 58 osób (28 Ukraińców, 30 Polaków).

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

FP-2020-E-35

 

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa Targówek

„Ta Szansa na Wsparcie”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

W ramach projektu otoczono działaniami dzieci i młodzież z terenów Targówka i Pragi. Stanowią oni grupę, którą organizacja wspiera cyklicznie, a także grupę, która dotkliwie doświadczyła pandemii szczególnie w wymiarze emocjonalno-społecznym. Działania realizowane w projekcie wspomogły uczniów w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych. Wsparcie dotyczyło przede wszystkim radzenia sobie z emocjami oraz funkcjonowania w grupie, jak również edukacji i wyrównywania zaległości w materiale szkolnym. Z działań skorzystało łącznie 212 osób. Zrealizowanych zostało: 77 godzin warsztatów w 7 klasach szkolnych, w tym team-building, 30 godzin w ramach 2 cykli warsztatów arteterapeutycznych „Masz tę Moc”, 2 rajdy podwarszawskie (jeden do Pomiechówka, jeden do Stanisławowa w gminie Nieporęt) oraz 40 godzin korepetycji z nauk ścisłych.

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego zrealizowano trzydniowe szkolenie dla zespołu stowarzyszenia z metody „Kids’ Skills” (30 godzin dydaktycznych szkolenia z metody „Kids’ Skills”, 3 dni szkoleniowe, 10 uczestników).

FP-2020-E-36

 

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego

„Młodzi migranci w pandemii COVID-19”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Projekt zakładał działania mające na celu wsparcie dzieci i młodzieży migranckiej uczęszczającej do warszawskich szkół, jako grupy szczególnie narażonej na skutki pandemii COVID-19. Jednym z nich było prowadzenie grupy samopomocowej młodzieży z doświadczeniem migracji przymusowej, która skorzystała z regularnie prowadzonych zajęć animacyjnych i związała się ze Stowarzyszeniem. Jednocześnie przeprowadzone zostały badania jakościowe nad sytuacją dzieci i młodzieży cudzoziemskiej w pandemii, w wyniku których powstał raport wraz z rekomendacjami dla instytucji, organizacji i osób pracujących w obszarze edukacji w środowiskach wielokulturowych. Działania te odbyły się we współpracy z organizacjami działającymi w obszarze migracji: Fundacją Ocalenie i Polskim Forum Migracyjnym. W działaniach udział wzięło 18 uczestników i uczestniczek grupy samopomocowej młodzieży migranckiej, 42 osoby biorące udział w badaniu: 5 nauczycielek, 6 asystentek międzykulturowych, 15 rodziców i 17 uczniów. Powstała publikacja Młodzi migranci w pandemii COVID-19. Raport z badań jakościowych sytuacji uczniów cudzoziemskich w warszawskich szkołach, wydana w wersji elektronicznej i udostępniona na licencji Creative Commons.

Wsparcie instytucjonalne: W ramach rozwoju instytucjonalnego stworzono ofertę promującą odpłatne działania edukacyjne stowarzyszenia oraz zainwestowano w rozwój fundraisingu od darczyńców indywidualnych i biznesowych z zakresu wsparcia turystyki kulturowej.

FP-2020-E-37

 

Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej

„Ku dorosłości – grupa psychoedukacyjna dla młodzieży”

Wysokość dofinansowania:  39 930,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

W ramach projektu Ku dorosłości – grupa psychoedukacyjna dla młodzieży zorganizowano 3 grupy psychoedukacyjne (po 12 trzygodzinnych spotkań) dla młodzieży w wieku 15-19 lat. Celem spotkań grupowych było wsparcie nastolatków w trudnym czasie dojrzewania i przeciwdziałanie skutkom pandemii. Odbyły się też indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla młodzieży, rodziców/opiekunów. Wsparcie skierowane zostało do młodzieży z małych gmin tj. Pruszcz Gdański, Kartuzy i Żukowo, gdzie dostęp do pomocy psychologicznej jest bardzo ograniczony. W każdej z grup wzięło udział od 10 do 12 uczestników, większość systematycznie uczęszczała na zajęcia i ukończyła pracę w programie. Uczestnictwo w programie pozwoliło młodzieży uzyskać wsparcie oraz motywację do interakcji społecznych, wypracować konstruktywne strategie radzenia sobie z emocjami, stresem czy w relacjach interpersonalnych, a także wzmocnić poczucie własnej wartości. 

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

FP-2020-E-38

 

Fundacja Terra Desolata

„Odkrywanie Przeszłości.”

Wysokość dofinansowania:  34 750,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Projekt polegał na przeprowadzeniu w 10 szkołach podstawowych w województwach warmińsko-mazurskim oraz podlaskim działań, mających na celu rozbudzenie w uczniach pasji do nauki, zainteresowania lokalną historią oraz integrację po okresie nauki zdalnej. W każdej szkole przeprowadzono po dwa warsztaty i dwa wykłady dla klas 3 – 5, a w weekendy odbyły się gry terenowe otwarte dla wszystkich chętnych. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość porozmawiania o przeszłości, pracy historyków i archeologów, dotknięcia rekonstrukcji zabytków związanych z kulturami, które istniały kiedyś na terenach dzisiejszej północno-wschodniej Polski. Położono duży nacisk na popularyzację dziedzictwa kulturowego oraz rolę „małej ojczyzny”. Gra terenowa pozwoliła uczestnikom wykorzystać wiedzę nabytą w czasie zajęć aby wykonać kolejne zadania, sprawdzić swoje umiejętności i zapoznać się z archeologią doświadczalną w praktyce. 

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

FP-2020-E-39

 

Stowarzyszenie Dla Ziemi

„Damy radę! Edukacja, zabawa i wypoczynek dzieci uchodźczych”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-07-01 do: 2021-11-30

Projekt był kontynuacją działań prowadzonego w poprzedniej edycji (ścieżka D), ale w zmienionej formie. Przez kilka miesięcy dzieci uchodźcze przebywające na codzień w ośrodku w Łukowie otrzymały szansę na wypoczynek i zabawę, poprzez zajęcia kuglarskie oraz organizację zabaw na rozpoczęcie i na zakończenie wakacji. W sierpniu zorganizowany został wspólny wyjazd grupowy (dzieci z mamami) na Roztocze. Kolejnym działaniem była nauka przez zabawę – warsztaty edukacyjne, artystyczne, które przygotowały dzieci do spektaklu według „Bajek” Krasickiego i Ezopa, który miał zostać pokazany w Chełmie na początku listopada, niestety nowe obostrzenia na to nie pozwoliły. W zajęciach, zabawach, wycieczkach wzięła udział cała społeczność dzieci i młodzieży zamieszkującej Ośrodek dla Cudzoziemców w Łukowie, czyli ponad 60 osób.

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego zakupionych zostało 6 sztuk komputerów dla dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie. 

FP-2020-E-40

 

Stowarzyszenie POLARIS – OPP

„Zabierz teleskop do domu”

Wysokość dofinansowania: 39 617,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Projekt jest pierwszą w Polsce inicjatywą udostępniania rodzinom i seniorom teleskopów i stworzenia programu regularnych spotkań on-line i obserwacji astronomicznych przy ich użyciu. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych, jak i przeciwdziałanie wykluczeniu i wyalienowaniu, wywołane przez pandemię. Stowarzyszenie zakupiło w ramach dotacji 20 egzemplarzy teleskopów Sky Watcher 130mm wraz z akcesoriami, aby zachęcić  do samodzielnych, czynnych aktywności i rozwijania pasji ze sprzętem, na który wiele rodzin nie może sobie pozwolić – w przeciwieństwie do tradycyjnych blogów, vlogów czy transmisji na YT lub FB, gdzie uczestnicy są jedynie biernymi obserwatorami. Głównymi rezultatami projektu było zorganizowanie 26 cotygodniowych tzw. meetingów z teleskopami, w których udział brało ponad 20 rodzin – głównie z terenu Żywiecczyzny.   

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

FP-2020-E-41

 

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

„Akcja Komunikacja”

Wysokość dofinansowania: 39 980,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Projekt był skierowany do dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji. Celem było ich wzmocnienie  oraz ich otoczenia w kilku obszarach. Pierwszym obszarem było objęcie wsparciem psychologicznym w języku ojczystym – indywidualnym i grupowym. Dodatkowo wzmocniono kompetencje komunikacji międzykulturowej otoczenia dzieci i młodzieży. Dla otoczenia przygotowano również ofertę superwizji. Drugi obszar obejmował temat bezpieczeństwa w sieci. Działaniami objęci zostali rodzice oraz dzieci i młodzież. Dla rodziców przeprowadzono  webinarium  oraz przygotowano instruktaż na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci.. Działania obejmowały  aspekty wiedzowe i psychologiczne oraz technologiczne. Dzieci i młodzież uczestniczyły w spotkaniach z informatykiem i psychologiem, wzięły udział w warsztatach medialnych i kursach języka polskiego. W działaniach wzięło udział: 30 dzieci i młodzieży objętych wsparciem psychologicznym, indywidualnym i grupowym, 36 dzieci i młodzieży uczestniczących w kursach j. polskiego, 30 dzieci i młodzieży uczestniczących w spotkaniach z informatykiem i psychologiem, 30 dzieci i młodzieży uczestniczących w spotkaniach wokół kultury, 26 osób pracujących z dziećmi i młodzieżą uczestniczących w szkoleniu z komunikacji międzykulturowej, 37 osób objętych superwizją oraz 30 dzieci i młodzieży uczestniczących w warsztatach medialnych.

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

FP-2020-E-42

 

Stowarzyszenie Coolturka

„Razem w pandemii”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Celem projektu było stworzenie młodym ludziom warunków do uczestnictwa w zajęciach terenowych, jako sposób na przeciwdziałanie skutkom pandemii. Odbiorcami działań były dzieci z Placówek Socjalizacyjnych oraz dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta Słupska i gminy Słupsk. Odbyły się cztery spotkania: warsztaty techniczno-praktyczne z budowania budek dla ptaków i skrzynek ogrodowych; ekologiczna gra terenowa; warsztaty naturalnych kosmetyków i budowania rakiet; oraz warsztaty kuchni survivalowej w terenie. Uczestnicy zdobyli wiedzę z różnych dziedzin: ekologii, fizyki, chemii, stolarstwa i botaniki. Grupy uczyły się współpracy, pomagając sobie nawzajem w wykonywaniu działań. Ponadto dzieci i młodzież uczestniczyli w spotkaniach z psychologiem, w tym w treningu interpersonalnym. W projekcie uczestniczyło 160 osób. Warsztaty techniczno-praktyczne organizowane były we współpracy ze Słupskim Ośrodkiem Kultury: budki lęgowe oraz skrzynki wykonane przez uczestników ozdobiły plac wokół Ośrodka, czyniąc go przyjaznym miejscem spotkań. 

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego przeprowadzono szkolenie z zakresu: instruktor sportu – survivalu, w którym wzięło udział dwóch pracowników organizacji.

FP-2020-E-43

 

Stowarzyszenie Imelda

„Szkoła po lekcjach”

Wysokość dofinansowania: 37 580,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Celem projektu było stworzenie młodym ludziom warunków do uczestnictwa w zajęciach terenowych, jako sposób na przeciwdziałanie skutkom pandemii. Odbiorcami działań były dzieci z Placówek Socjalizacyjnych oraz dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta Słupska i gminy Słupsk. Odbyły się cztery spotkania: warsztaty techniczno-praktyczne z budowania budek dla ptaków i skrzynek ogrodowych; ekologiczna gra terenowa; warsztaty naturalnych kosmetyków i budowania rakiet; oraz warsztaty kuchni survivalowej w terenie. Uczestnicy zdobyli wiedzę z różnych dziedzin: ekologii, fizyki, chemii, stolarstwa i botaniki. Grupy uczyły się współpracy, pomagając sobie nawzajem w wykonywaniu działań. Ponadto dzieci i młodzież uczestniczyli w spotkaniach z psychologiem, w tym w treningu interpersonalnym. W projekcie uczestniczyło 160 osób. Warsztaty techniczno-praktyczne organizowane były we współpracy ze Słupskim Ośrodkiem Kultury: budki lęgowe oraz skrzynki wykonane przez uczestników ozdobiły plac wokół Ośrodka, czyniąc go przyjaznym miejscem spotkań. 

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego przeprowadzono szkolenie z zakresu: instruktor sportu – survivalu, w którym wzięło udział dwóch pracowników organizacji.

FP-2020-E-44

 

Fundacja Ładne Historie

„Otwarta Pracownia Młodzieżowa w Świdnicy”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

W ramach projektu zrealizowano cykle warsztatowe skierowane do 3 grup: dzieci w wieku 10-14 lat, młodzieży w wieku 15-19 lat oraz rodziców. Na program złożyły się plenerowe zajęcia relaksacyjne i uważnościowe z psychologami, warsztaty taneczne, kreatywne oraz webinary. Działania projektowe były promowane poprzez regularne publikacje w social mediach, w lokalnych portalach, poprzez mailing i plakaty. Jako rezultat działań projektowych powstała bezpłatna oferta zajęć wspierających dzieci i młodzież, przestrzeń do wyrażania emocji, rozmowy, nawiązywania w bezpieczny sposób nowych relacji rówieśniczych i rodzinnych oraz relacji z samym sobą. Wzrosły kompetencje rodziców w zakresie rozpoznawania kryzysu psychicznego u dziecka i narzędzi właściwego reagowania. W sumie w działaniach udział wzięło 150 osób.

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego sfinansowano działania promocyjno – komunikacyjne wspierające fundraising (stworzono sesję wizerunkową Fundacji, sfinansowano płatne reklamy oraz obsługę promocyjną kampanii).

 

FP-2020-E-45

 

Stowarzyszenie „Grupa Studnia O.”

„Virtual story – opowieść w budowaniu relacji i tożsamości”

Wysokość dofinansowania: 37 680,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

Projekt Virtual story obejmował cykle warsztatów dla uczniów klas 6 i 7 ze szkół podstawowych w Warszawie z oddziałami integracyjnymi. Były to również szkoły, w których uczyły się dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem. Każda z klas uczestniczyła w 12-godzinnym cyklu warsztatów łączących elementy psychoedukacji, metodę dramy oraz sztukę opowiadania. Warsztaty skoncentrowane były wokół tematów bliskich współczesnej młodzieży: poszukiwanie równowagi między aktywnością w świecie realnym i wirtualnym, komunikacja i budowanie relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie cyberprzemocy rówieśniczej i reagowanie na trudne sytuacje w internecie. W warsztatach wzięło udział 166 uczniów. Każdy cykl warsztatów zwieńczony był budowaniem i dokumentacją opowieści przygotowywanych przez uczestników. Fragmenty powstałych historii zostały zamieszczone na fanpage’u projektu. Ponadto w projekcie wzięło udział 27 nauczycieli – uczestników webinarów, dotyczących wykorzystania elementów narracji w działaniach psychoedukacyjnych.

Wsparcie instytucjonalne: W ramach wsparcia instytucjonalnego zespół Stowarzyszenia (7 osób) wziął udział w szkoleniu z obsługi programu graficznego Canva. Zakupiono również licencję programu  graficznego CANVA PRO dla zespołu. 

FP-2020-E-46

 

Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos

„Raport o sytuacji uczniów romskich w krakowskich szkołach wynikających z pandemii covid-19.”

Wysokość dofinansowania: 37 000,00 zł

Projekt realizowany od: 2021-06-01 do: 2021-11-30

W ramach projektu powstał raport o sytuacji uczniów romskich w krakowskich szkołach wynikającej z pandemii COVID-19. Dane na podstawie których powstał raport uzyskane zostały za pomocą kwestionariuszy ankiet skierowanych do romskich uczniów, ich rodziców/opiekunów i nauczycieli oraz za pomocą wywiadów pogłębionych i obserwacji uczestniczącej podczas obozu integracyjnego dzieci i młodzieży w Murzasichlu w dniach od 3 do 14 sierpnia 2021. Zastosowane techniki badawcze miały na celu poznanie problemów z jakimi borykały się dzieci, ich rodzice/opiekunowie oraz nauczyciele podczas edukacji on-line. Wynikiem uzyskanych danych było stworzenie rekomendacji, które pomogą w pełni włączyć wszystkich romskich uczniów w proces nauczania zdalnego, mogą pomóc rodzicom/opiekunom radzić sobie w tej sytuacji, a także nauczycielom wypracowując mechanizmy wspomagające ich pracę z uczniami pochodzenia romskiego. Ponadto badania wykazały, jakie należy podjąć działania, by przeciwdziałać powstałym w czasie edukacji on-line schorzeniom. Raport został opublikowany w 400 egzemplarzach, które trafiły do szkół objętych badaniem oraz do szkół i nauczycieli zainteresowanych tematyką.

Wsparcie instytucjonalne: nie wnioskowano.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web