Zrealizowane projekty 2007

ZREALIZOWANE PROJEKTY 2007

Projekty zrealizowane w 2007 roku

ER-2007-01

Centrum Współpracy Rozwojowej

Edukacja rozwojowa wyzwaniem i inspiracją

W ramach projektu zrealizowano:

 • 4-dniowe szkolenie dla 15 osób nt. międzynarodowego rozwoju, współzależności globalnych, MDGs i stanu ich realizacji, polskiej pomocy rozwojowej oraz edukacji rozwojowej;
 • przygotowano broszurkę dot. w/w treści, która będzie wykorzystywana przez organizację po zakończeniu projektu (1000 egz.).

ER-2007-02

Grupa eFTe Warszawa

Etyczne biuro NGO

W ramach projektu zrealizowano:

 • szkolenia dla 5 organizacji pozarządowych mających biura w Warszawie (Akademia Rozwoju Filantropii, Fundacja Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Fundacja Civis Polonus, Centrum edukacji Obywatelskiej i Polska Akcja Humanitarna) nt. sprawiedliwego handlu, ekologii i ekonomii społecznej w kontekście prowadzenia biura. W każdej organizacji odbyły się po 2 spotkania szkoleniowe, podczas których w sumie przeszkolono 57 osób. Każda z tych organizacji otrzymała pakiety produktów fair-trade i poprawiających ekonomikę biura;
 • stronę internetową www.etycznebiuro.pl .

ER-2007-03

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu

Wolontariat zagraniczny a Milenijne Cele Rozwoju. Cykl szkoleń dla wolontariuszy

W ramach projektu odbyły się 3 weekendowe szkolenia składające się na cykl przygotowania wolontariuszy do pracy w krajach rozwijających się oraz do działania w obszarze edukacji rozwojowej (w sumie 49 godzin szkoleniowych, 144 uczestników).

ER-2007-04

Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

W ramach projektu odbyły się:

 • 20-godzinny cykl szkoleń nt. edukacji dla zrównoważonego rozwoju dla 12 nauczycieli z Lubelszczyzny;
 • warsztaty w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz w szkole specjalnej prowadzone przez uprzednio przeszkolonych nauczycieli (82 godziny lekcyjne, 1544 uczestników).

ER-2007-05

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

Zrównoważony rozwój – tego nam trzeba!

W ramach projektu odbyły się:

 • 6-dniowe szkolenie nt. zrównoważonego rozwoju i edukacji rozwojowej dla 10 osób;
 • 4 całodniowe warsztaty nt. problemów globalnych, MDGs, postawy proekologicznej i świadomego konsumeryzmu dla 91 uczniów z 3 szkół średnich (2 z Wrocławia i 1 z Krzyżowic).

ER-2007-06

Fundacja Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych

Lekcja o zrównoważonym rozwoju

W ramach projektu odbyły się:

 • 8 1-dniowych szkoleń skierowanych do studentów poznańskich uczelni- po 2 z następujących tematów: ochrona środowiska, odpowiedzialna konsumpcja, edukacja pokojowa i prawa człowieka (łączna liczba osób biorących udział przynajmniej w 1 ze szkoleń – 75);
 • konferencja podsumowująca projekt (18 uczestników)
 • została przygotowana platforma e-learningowa umożliwiająca szkolenia na odległość na powyższe tematy.

ER-2007-07

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Kupuj odpowiedzialnie! – Twoje pieniądze kształtują świat

W ramach projektu wydano 4500 egzemplarzy poradnika edukacyjnego „Kupuj odpowiedzialnie! – Twoje pieniądze kształtują świat” oraz dokonano dystrybucji nakładu (1500 egz. podczas warsztatów, konferencji, 1800 szt. do organizacji członkowskich Sieci, 1000 szt. dla zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji).

ER-2007-08

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

Szkolne Safari

W ramach projektu:

 • w grupie 15 ekspertów od edukacji i pomocy rozwojowej opracowano zeszyt ćwiczeń dot. Kenii;
 • przetestowano przygotowane ćwiczenia podczas zajęć w szkołach Nowego Sącza (na grupie ok. 300 uczniów) i na podstawie uwag przekazanych przez uczniów i nauczycieli wprowadzono zmiany zarówno  ćwiczeniach, jak i w wyglądzie i treści strony domowej projektu;
 • wydano zeszyt ćwiczeń w formie gazetki w nakładzie 1350 egz.;
 • stworzono stronę projektu www.szkolnesafari.pl (w okresie 3.11 – 10.12.2007 1200 wejść na stronę);
 • wystosowano zaproszenia do skorzystania z materiałów do wszystkich szkół podstawowych w Małopolsce.

ER-2007-09

Wolontariusze w akcji – album przedstawiający działania na rzecz rozwoju w kraju i za granicą

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu

W ramach projektu wydano album „Ambasadorzy dobra” prezentujący sylwetki wolontariuszy i sytuację krajów rozwijających się (1000 egz.). Dystrybucja albumu miała miejsce podczas spotkań, konferencji, festiwali, album został przekazany do 60 organizacji.

ER-2007-10

Stowarzyszenie ARABIA.pl

Świat arabski w obliczu Milenijnych Celów Rozwoju

W ramach projektu opracowano i wydano publikację „Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju” w nakładzie 700 egz. Przeprowadzono również spotkanie promocyjne na SGH (40 uczestników). Dystrybucja publikacji odbywała się w znacznej mierze poprzez wysyłkę pocztową (do ambasad państw arabskich, NGOs zajmujących się tematyka międzynarodową, agend ONZ, sieci ODNów, wybranych szkół), przekazanie studentom powiązanych tematycznie kierunków kilku uczelni oraz możliwość zamawiania poprzez stronę arabia.pl.

ER-2007-11

Fundacja Inna Przestrzeń

Czasopismo: „Dialogi o rozwoju” – Numer 1. Ubóstwo

W ramach projektu opracowano i wydano pierwszy numer czasopisma „Dialogi o rozwoju”, nakład 1200 egz. Dystrybucja głównie podczas spotkań, szkoleń, konferencji oraz poprzez wysyłkę do bibliotek.

ER-2007-12

Fundacja Polska Akcja Humanitarna

Publikacja materiałów informacyjnych i edukacyjnych „Etyczna Moda”

W ramach projektu przetłumaczono, dostosowano do potrzeb projektu i wydano w numerze pisma „Pomagamy” (4000 egz.) materiały dot. etyki przemysłu odzieżowego. Ponadto, materiały zostały opublikowane na stronie projektu www.modnieietycznie.pl.

ER-2007-13

Fundacja Polska Akcja Humanitarna

Walizka trenera – Etyczna Moda

W ramach projektu przygotowano 5 zestawów szkoleniowych do prowadzenia warsztatów nt. etyki w przemyśle odzieżowym. Zestawy składają się z odpowiednio pociętych spodni dżinsowych, pakietów zdjęć oraz broszur edukacyjnych opracowanych bądź przetłumaczonych na potrzeby tego projektu. Ponadto, opracowano scenariusz prowadzenia warsztatu oraz prezentację multimedialną wspierającą prowadzenie warsztatu.

ER-2007-14

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”

Afryka wielka i tajemnicza, czyli poznać, znaczy zrozumieć. Model edukacji rozwojowej dla szkół

W ramach projektu odbyły się 2 szkolenia składające się na cykl dot. edukacji na rzecz rozwoju skierowany do nauczycieli z Pomorza (30 uczestników z 11 miejscowości). Nauczyciele opracowali również rekomendacje dot. różnych rodzajów zajęć edukacyjnych, które można przeprowadzić z młodzieżą nt. Afryki. Na potrzeby realizacji i promocji projektu powstała strona internetowa.

ER-2007-15

Fundacja Edukacji Międzykulturowej

Edukacja międzykulturowa – rozbudowa strony

W ramach projektu opracowano i udostępniono osobną zakładkę na stronie www.miedzykulturowa.org.pl z materiałami do zajęć edukacyjnych nt. krajów rozwijających się dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej, podstrona zawiera 37 materiałów dydaktycznych. Informacja o dostępności materiałów została wysłana m.in. do organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją, Centrów Wolontariatu, szkół z projektu „Szkoła Marzeń”, małych szkół wiejskich, placówek biorących udział w projekcie „Alternatywne formy edukacji przedszkolnej”.

ER-2007-16

Fundacja Partners Polska

Razem do Celów

W ramach projektu:

 • opracowano scenariuszy lekcji nt. poszczególnych MDGs;
 • przeprowadzono 45-minutowe zajęcia w 4 szkołach woj. mazowieckiego (udział 100 uczniów);
 • uczniowie przygotowali własne prezentacje dot. MDGs;
 • 4 nauczycielki zostały przeszkolone w zakresie edukacji rozwojowej, wzięły udział w międzynarodowej konferencji dot. MDGs w Gandawie oraz zaangażowane w prowadzenie zajęć z młodzieżą;
 • zrealizowano spotkanie podsumowujące dla młodzieży biorącej udział w projekcie.

ER-2007-17

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

Festiwal Globalnie w naszej wiosce

W ramach projektu odbyły się:

 • wystawa „Święto drzewa – dobre praktyki dla rozwoju zrównoważonego w Polsce i na świecie” w holu Urzędu Gminy Wilkowice;
 • spotkania „Rozwój zrównoważony – problemy i wyzwania współczesnego świata” w 3 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach (dla 136 uczniów) oraz w przedszkolach (175 dzieci) z okolic Bielska-Białej;
 • warsztaty artystyczne „Zanikanie gatunków” dla 13 gimnazjalistów z Wilkowic;
 • warsztaty artystyczne i happening „Globalnie w naszej wiosce! To my tworzymy świat” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilkowicach (21 uczestników);
 • panel dyskusyjny w Ośrodku Klubu Gaja (42 uczestników);
 • prezentacja programu PZS „Akcja dla Globalnego Południa – przyłącz się” (15 uczestników).

ER-2007-18

Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Fairtrade – szansa dla wszystkich

W ramach projektu zrealizowano:

 • 8-stronicową wkładkę „Fair trade – szansa dla wszystkich” do kwartalnika „OIKOS. Ekologia i współdziałanie” (800 egz.);
 • panel dyskusyjny nt. pomocy dla Globalnego Południa (czas trwania: 100 minut, 150 uczestników, 4 publikacje medialne);
 • 2 3-godzinne warsztaty nt. sprawiedliwego handlu oraz praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych podczas lubelskiej odsłony festiwalu „WATCHDOCs. Prawa człowieka w filmie” (40 uczestników);
 • Wystawa „Kupuj odpowiedzialnie – Twoje pieniądze kształtują świat”;
 • Festiwal „FAIR TRADE FEST”, w programie: warsztat „Modnie i etycznie” PAHu (20 uczestników), pokaz filmu i dyskusja (150 osób), panel dyskusyjny „Akcja dla Globalnego Południa” (150 osób); 2 warsztaty nt. fair trade oraz praw człowieka (40 osób), stoiska NGOs związanych z tematyką (szacunkowa liczba odwiedzających ok. 1000 osób), panel dyskusyjny nt. demokracji uczestniczącej na przykładzie Porto Alegre (150 uczestników);
 • Fairtrade party III – muzyczna impreza edukacyjna w Centrum Kultury;
 • wydanie kalendarza ściennego fairtrade 2008 (500 egz.).

ER-2007-19

Stowarzyszenie JESTEM

Zaczarowane podróże do Afryki

W ramach projektu odbyły się:

 • konferencja szkoleniowa dla 12 wybranych nauczycieli edukacji przedszkolnej z Lublina i powiatu lubelskiego nt. edukacji rozwojowej;
 • pilotażowe zajęcia wg przygotowanego programu i materiałów (10 godzin w każdej placówce dla 225 dzieci), w tym monitoring i ewaluacja przeprowadzone przez metodyka zatrudnionego w projekcie w 6 placówkach;
 • konferencja podsumowująca dla nauczycieli;
 • publikacja ostatecznej wersji programu uwzględniającej uwagi nauczycieli i wyniki ewaluacji na stronie www.jestem.lublin.prv.pl.

ER-2007-20

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Festiwal Wolontariatu i Edukacji Globalnej

W ramach projektu przeprowadzono w Kielcach 3-dniowy Festiwal Wolontariatu i Edukacji Globalnej, w ramach którego:

 • wydano 2000 pocztówek i 1000 plakatów promujących wydarzenie;
 • zaprezentowano działania 6 organizacji pozarządowych zajmujących się wolontariatem zagranicznym i 5 działających na rzecz Globalnego Południa;
 • pokazano 7 filmów fabularyzowanych, fabularnych i dokumentalnych (300 widzów);
 • zorganizowano targi organizacji zajmujących się wolontariatem zagranicznym (ok. 350 odwiedzających);
 • pokazano wystawę zdjęć z projektów w Afryce i Indiach.

ER-2007-21

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu

Tydzień Edukacji Globalnej w Krakowie

W ramach projektu odbyły się:

 • 3 wykłady a auli UJ na tematy związane z rozwojem międzynarodowym (łącznie 39 słuchaczy);
 • wystawa fotografii przedstawiających sytuację krajów rozwijających się w Klubie Pod Jaszczurami (orientacyjna liczba oglądających – 1000 osób);
 • 3 wieczory kulturowe w Klubie Pod Jaszczurami: nt. Malawi (170 osób), Peru (120 osób) i Ukrainy (90 osób);
 • działał punkt informacyjny w Bibliotece Jagiellońskiej (ok. 350 odwiedzających).

ER-2007-22

Fundacja KAUKAZ.NET

Działaj na Kaukazie

W ramach projektu odbyły się:

 • impreza „Kaukaz dla amatorów” w Klubie Saturator (prezentacje, dyskoteka w kaukaskich rytmach z pokazem tańca lezginka z Kaukazu (70 uczestników);
 • prelekcja „Działaj na Kaukazie” podczas Festiwalu Wolontariatu i Edukacji Globalnej w Kielcach (30 uczestników);
 • spotkanie „Kaukaz dla wtajemniczonych” w Klubie Plan.B (50 uczestników);
 • wystawa fotograficzna „Dżygici, czabani, aksakałowie. Portrety kaukaskiej codzienności” w Galerii Klubu Trafik;
 • przebudowa strony www.kaukaz.net w CSM;
 • otwarcie postrony www.ngo.kaukaz.net skierowanej do organizacji pozarządowych zajmujących się Kaukazem.

ER-2007-23

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

Traktor dla Kenii

W ramach projektu odbyły się:

 • debata nt. pomocy rozwojowej w Ratuszu Nowego Sącza (150 osób);
 • warsztaty o Wschodniej Afryce w 8 szkołach Nowego Sącza (1100 osób);
 • obiad dla Kenii – sprzedaż dania kuchni afrykańskiej za cegiełki na zakup ciągnika (140 osób);
 • koncert zespołu afrykańskiego „Dzieci Bębnów” na rynku Nowego Sącza, promocja rękodzieła afrykańskiego, happening „Traktor dla Kenii” i zbiórka funduszy na traktor (500 osób);
 • w sumie zebrano ponad 2,5 tys. zł, które zostały przekazane Fundacji Simba Friends.

ER-2007-24

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”

Tydzień Edukacji Globalnej w szkołach pomorskich

W ramach projektu odbyły się:

 • konkurs dla uczniów szkół woj. pomorskiego dot. Afryki ze zróżnicowaniem tematów i form prac w zależności od grupy wiekowej (300 prac);
 • zbiórka środków na pomoc dla szkoły w Afryce (2000 zł)
 • Pomorski Dzień Edukacji Globalnej – prezentacje, koncert bębniarski oraz wręczenie nagród w w/w konkursie (150 uczestników).

ER-2007-25

Towarzystwo Demokratyczne Wschód

Konkurs dla szkół na najlepszą inicjatywę w dziedzinie edukacji globalnej – druga edycja

W ramach projektu odbył się ogólnopolski konkurs dla szkół na najlepszą inicjatywę w dziedzinie edukacji globalnej. W konkursie zgłoszono 20 prac. Jury dokonało oceny i przyznało nagrody i wyróżnienia.

ER-2007-26

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Możesz sprawić by świat był lepszy

W ramach projektu zrealizowano:

 • opracowanie pakietu 10 scenariuszy zajęć poświęconych MDGs;
 • spotkanie nt. edukacji globalnej i MDGs dla nauczycieli i uczniów, którzy zgłosili się do udziału w projekcie (11 nauczycieli i 22 uczniów);
 • projekty uczniowskie w 15 szkołach biorących udział w projekcie (np. konkursy, strona internetowa, dyskusje);
 • min. 3 godziny lekcyjne nt. MDGs w każdej z 15 szkół;
 • obchody Tygodnia Edukacji Globalnej w 15 szkołach objętych projektem;
 • 5 czatów z ekspertami nt. MDGs.

ER-2007-27

Fundacja Polska Akcja Humanitarna

Wystawa zdjęć – Etyczna Moda

W ramach projektu:

 • przygotowano wystawę „Etyczna moda” (3 zestawy 20 zdjęć eksponowanych na stojakach i wieszakach na ubrania, niczym ekspozycja sklepowa);
 • pokazano wystawę w 5 miastach (Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Toruń i Kraków w sumie przez 59 dni, szacunkowa liczba oglądających – 1000 osób);
 • przygotowano polskie napisy do filmu dokumentalnego „My kupujemy, kto płaci” i przeprowadzono pokazy filmu w miejscach prezentacji wystawy;
 • przeprowadzono warsztaty „Etyczna moda” również powiązane z ekspozycja wystawy (liczba uczestników – 56 osób)

ER-2007-28

Centrum Współpracy Rozwojowej

„Daleko i blisko” – Zabawy z edukacją rozwojową

W ramach projektu odbyły się zajęcia w 6 przedszkolach we Wrocławiu nt. Tanzanii. Na program zajęć składały się: teatr kukiełkowy, spotkanie z gościem z Afryki, gra edukacyjna oraz kolorowanka (195 dzieci).

ER-2007-29

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

Globalna młodzież Wolnej Strefy

W ramach projektu odbyły się zajęcia dla dzieci i młodzieży z klubów prowadzonych przez Stowarzyszenie. Zajęcia były podzielone na tygodnie tematyczne: edukacji ekologicznej, historycznej, ekonomicznej, kulturowo-obyczajowej, artystycznej, praw człowieka i praw dziecka, dobrego smaku oraz warsztaty teatralne (łączna liczba uczestników poszczególnych zajęć – 745 osób). Projekt zakończył się happeningiem „Mieszkańcy świata” (ok. 150 uczestników).

ER-2007-30

Fundacja Oświatowa „Pomoc szkole”

Razem wobec problemów globalnej wioski – projekt propagujący wiedzę problemach rozwoju świata wśród młodzieży

Oświatowa „Pomoc szkole”
W ramach projektu odbyły się działania skierowane do wszystkich gimnazjów gminy Zgierz:

 • 6 3-godzinnych zajęć warsztatowych nt. „Człowiek a środowisko naturalne” (144 osoby);
 • 6 3-godzinnych zajęć warsztatowych nt. „Człowiek wśród ludzi” (144 osoby);
 • 6 3-godzinnych zajęć warsztatowych nt. „Razem dla globalnej wioski” (144 osoby);
 • konkurs wiedzy o problemach współczesnego świata (138 uczestników);
 • konkurs na własne inicjatywy uczniów propagujące zrównoważony rozwój (32 uczestników);
 • uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród.
projekt i realizacja strony internetowej: rock the web