Zrealizowane projekty 2018

ZREALIZOWANE PROJEKTY 2018

Projekty zrealizowane w 2018 roku (ścieżka A)

EG-2018-01

Klub Inteligencji Katolickiej

„Post-turysta 2018”

Wysokość dofinansowania: 34 391,00 zł, kwota wydatkowana: 29 827,07 zł

W ramach projektu przeprowadzono 14 ośmiogodzinnych szkoleń poświęconych procesom i zjawiskom – ekonomicznym, społecznym, kulturowym, psychologicznym, ekologicznym – które składają się na najistotniejsze aspekty świadomej i zrównoważonej turystyki i podróżowania po krajach globalnego Południa. Szkolenia te odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim, Kielcach, Pruszkowie, Katowicach, Toruniu, Cieszynie, Opolu, Sławkowie, Łochowie, Górze, Wałbrzychu. Wzięło w nich udział 310 osób. Zapleczem szkoleń jest wirtualny przewodnik po ideach podróży – post-turysta.pl – zawierający 52 wysokiej jakości eseje poświęcone różnorodnym aspektom świadomej turystyki i podróżowania.

EG-2018-02

Fundacja Otwarty Plan

„Poznajmy Cele Zrównoważonego Rozwoju 3! Gra miejska Fair Train w Katowicach w przeddzień COP24”

Wysokość dofinansowania: 35 000,00 zł, kwota wydatkowana: 35 000,00 zł

Projekt skierowany był do uczennic/uczniów i nauczycielek/nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. śląskiego. Jego celem było kształtowanie globalnej postawy obywatelskiej oraz wzrost zaangażowania młodych ludzi w rozwój zrównoważonego i opartego na solidarności świata. W rezultacie prowadzonych działań ok. 785 uczniów i uczennic oraz 62 nauczycieli i nauczycielek zapoznało się bezpośrednio z tematyką Celów Zrównoważonego Rozwoju. W ramach projektu odbyła się przede wszystkim kolejna edycja gry miejskiej w czasie TEG w Katowicach a także szereg działań, mających na celu przygotowanie gry: spotkanie dla koordynatorek/ów oraz liderek/ów, warsztaty dla liderów/ek (uczennic/niów) w szkołach i 12 warsztatów multiplikujących w ramach edukacji rówieśniczej. Dzięki działaniom promocyjnym informacja o projekcie i problematyce SDG dotarła do ok. 100 tys. odbiorców.

EG-2018-03

Stowarzyszenie „”Jeden Świat

„Świat się zmienia – a co z nami?”

Wysokość dofinansowania: 32 000,00 zł, kwota wydatkowana: 30 658,90 zł

Projekt skierowany do dzieci i młodzieży miał na celu zaproszenie ich do zapoznania się z takimi zagadnieniami edukacji globalnej jak wojna i pokój czy migracje przymusowe. Zachęcał też do krytycznego myślenia w tych tematach. Został zainaugurowany Biegiem dla Pokoju, a zakończony różnorodnymi działaniami w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w placówkach edukacyjnych w Gostyniu, Pniewach, Turku, Szamotułach, Bolechowie, Środzie Wlkp. i Trzciance. W sumie odbyło się 18 warsztatów dla dzieci i młodzieży (część z nich stanowili uczennice i uczniowie policyjnych klas mundurowych) oraz 8 wydarzeń w czasie TEG, m.in. spotkania z „Żywymi Książkami”, warsztaty kreatywne związane z CZR, migracją klimatyczną, obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Elementem projektu było także szkolenie dla 17 nauczycielek, które następnie współtworzyły działania w uczestniczących w projekcie placówkach.

EG-2018-04

Fundacja Artykuł 25

„Spotkanie z Innym” – 4. edycja cyklu działań edukacyjnych promujących szacunek i solidarność względem innych kultur”

Wysokość dofinansowania: 34 940,00 zł, kwota wydatkowana: 34 940,00 zł

4. edycja projektu „Spotkanie z Innym” dotyczyła tematu TEG 2018: ”Cele zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata” i była kierowana do uczniów wszystkich etapów kształcenia oraz nauczycieli, wychowawców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w woj. zachodniopomorskim. W ramach projektu zostały stworzone dwa scenariusze („Wyzwania współczesnego świata czytane ze zrozumieniem – problem głodu strukturalnego” oraz „Drugie życie naszych rzeczy – trash art”), na podstawie których odbyło się 26 zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych oraz 25 lekcji dla uczniów szkół podstawowych i grup przedszkolnych („0”) w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Została zorganizowana również trzydniowa konferencja dla nauczycieli, poświęcona wykorzystaniu tematyki Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR)w szkole oraz systemowego przeciwdziałania ksenofobii. Dzięki realizacji projektu ponad 1200 osób otrzymało wiedzę na temat wyzwań globalnych i agendy CZR, która pomoże im rozwinąć postawy otwartości, szacunku i solidarności z innymi społeczeństwami.

EG-2018-05

Fundacja Go’n’Act

„Zanim pomożesz – III edycja (ogólnopolska)”

Wysokość dofinansowania: 34 103,00 zł, kwota wydatkowana: 34 103,00 zł

Projekt polegał na budowaniu wśród młodych ludzi (17 – 25 lat) świadomości na temat odpowiedzialnego wolontariatu zagranicznego w krajach globalnego Południa oraz wyposażenia tej grupy w konkretną wiedzę na temat zasad wyboru skutecznego i etycznego programu wolontaryjnego. W ramach projektu przeprowadzono 20 warsztatów w liceach na powyższy temat (łącznie dla 748 osób), znacznie rozbudowano i uaktualniono stronę internetową zanimpomozesz.pl (m.in. o wolontariaty związane z ochroną środowiska czy wolontariaty medyczne), kontynuowano prowadzenie profilu społecznościowego kampanii Zanim pomożesz (facebook.com/zanimpomozesz). Powstał również spot informujący o problematyce istnienia źle zorganizowanych i szkodliwych programów wolontaryjnych a także dodatkowe materiały informacyjne: roll-up, plakat, infografiki (do pobrania ze strony internetowej kampanii).

EG-2018-06

Fundacja CultureLab

„Mały obywatel świata”

Wysokość dofinansowania: 35 000 zł, kwota wydatkowana: 35 000,00 zł

Projekt przyczynił się do zwiększenia wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju u ponad 8 000 dzieci w wieku 4-10 lat oraz 6 500 nauczycieli, edukatorów przedszkolnych i rodziców z najmniejszych miejscowości woj. mazowieckiego. Fundacja CultureLab wydała publikację pt. „Mały obywatel świata” i przekazała 430 egz. do przedszkoli oraz 50 do bibliotek. Zgodnie z założeniami książka zawierała 5 bajek o zrównoważonym rozwoju nawiązujących do: kwestii społecznych (4) i środowiskowych (2). Poprowadzona została kampania promująca książkę i materiały edukacyjne. Na portalu tuptuptup.org.pl opublikowano 15 gier i zabaw nawiązujących do takich tematów jak: głód, edukacja, bezpieczeństwo, demokracja, ochrona zdrowia i bioróżnorodność. Książka i materiały promowane były przez grupy Facebookowe, skupiające nauczycieli, a także przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty czy Polskie Radio Dzieciom. Książka uzyskała Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich.

EG-2018-07

Fundacja Instytut Edukacji Kreatywnej – INEK

„Twórczo i odpowiedzialnie – szkoła w zmieniającym się świecie”

Wysokość dofinansowania: 34 960,00 zł, kwota wydatkowana: 34 937,90 zł

Głównym celem projektu była realizacja działań edukacyjnych i aktywizujących z zakresu problematyki globalnej dla uczniów i nauczycieli 3 szkół ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim: IV Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach, Liceum Ogólnokształcącego w Urlach i Liceum Ogólnokształcącego w Lipsku. Działania obejmowały: szkolenia dla nauczycieli z zakresu edukacji globalnej i twórczego projektowania gier edukacyjnych, warsztaty dla grupy uczniów dotyczące tematów globalnych, stworzenie gier edukacyjnych dot. kwestii globalnych, które można wykorzystywać na różnych przedmiotach szkolnych. Na zakończenie, w szkołach biorących udział w projekcie zorganizowane zostały wydarzenia edukacyjno-kulturalne wpisujące się w czas i temat Tygodnia Edukacji Globalnej, podczas których przetestowano gry zaprojektowane przez nauczycieli.

EG-2018-08

Fundacja „Edukacja dla Nas”

„Różni i Równi. Kurs e-learningowy dla nauczycieli i edukatorów”

Wysokość dofinansowania: 31 770,00 zł, kwota wydatkowana: 31 770,00 zł

W ramach projektu opracowano i uruchomiono kurs e-learningowy „Różni i Równi” dla nauczycieli i edukatorów z miejscowości poniżej 25 tys. mieszkańców, poświęcony migracjom międzynarodowym oraz zastosowaniu metody Design Thinking w edukacji globalnej. Kurs składa się z trzech modułów: 1) na temat migracji międzynarodowych, kryzysów migracyjnych i uchodźczych i wyzwań z nimi związanych, 2) na temat zagadnień metodycznych z zakresu prowadzenia zajęć o tej tematyce, 3) na temat zastosowania metody Design Thinking, czyli myślenia projektowego, w edukacji globalnej. W pięciu wybranych miejscowościach zostały przeprowadzone spotkania informacyjno-promocyjne, mające na celu przedstawienie kursu, jego funkcjonalności i sposobów wykorzystania. Projektem zostało objętych 18 placówek i 151 osób z podwarszawskich miejscowości.

Małe granty (ścieżka B)

EG-2018-09

International Core for Assistance and Development Foundation

„Światozmieniacze – jak nauczać edukacji globalnej” – warsztaty dla nauczycieli i pedagogów w Katowicach.

Wysokość dofinansowania: 8 000,00 zł, kwota wydatkowana: 8 000,00 zł

Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów dla młodych mieszkańców wybranych miejscowości na Dolnym Śląsku na temat wolonturystyki i odpowiedzianego wolontariatu zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu w sierocińcach i innych placówkach pracujących z dziećmi w krajach globalnego Południa.
Celem projektu było uświadomienie młodzieży jak zorganizowany jest wolontariat zagraniczny, że często jego organizatorzy nie są wolni od zaniedbań, wskutek czego wolontariusze z Europy i Ameryki Północnej mogą w sposób nieświadomy przyczyniać się do przemytu dzieci i łamania praw dziecka. Podczas warsztatów młodzi ludzie dowiedzieli jak mądrze pomagać i jakie kroki należy poczynić, żeby wyjazd faktycznie pomagał potencjalnym beneficjentom (dzieciom) zamiast im szkodzić. W projekcie udział wzięło ponad 550 młodych ludzi z Lubina, Wałbrzycha, Świdnicy i Głogowa.

EG-2018-10

Fundacja Dobrych Inicjatyw

„Globalizacja i konsumpcja – jak być świadomym i odpowiedzialnym mieszkańcem świata?”

Wysokość dofinansowania: 7 980,00 zł, kwota wydatkowana: 7 136,24 zł

W ramach projektu opracowane zostały materiały dydaktyczne (5 scenariuszy zajęć) dla nauczycieli szkół kształcenia zawodowego dotyczących następującej tematyki: Konsumpcjonizm i globalizacja, Konsumpcja i zrównoważony rozwój – ukryte zużycie wody, Zużycie zasobów poprzez konsumpcję – ślad ekologiczny, Zrównoważona konsumpcja i odpowiedzialność gospodarstw domowych – ekologiczny plecak, Koncepcja zrównoważonego rozwoju – historia i wymiary zrównoważonego rozwoju. Nauczyciele w trakcie szkolenia zostali przygotowani do prowadzenia zajęć dla uczniów w oparciu o scenariusze. Po szkoleniu każdy z nauczycieli przeprowadził 5 zajęć w swojej grupie uczniów. Ostatnim etapem projektu była ewaluacja, której celem było sprawdzenie, na ile udział w projekcie poszerzył wiedzę i świadomość młodych ludzi dotyczącą procesów globalnych zachodzących na świecie. Projekt został zrealizowany w Rzeszowie.

EG-2018-11

Fundacja CSR Res Severa

„Przegląd Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

Wysokość dofinansowania: 5 621,37 zł, kwota wydatkowana: 5 441,95 zł

Przegląd Filmów Odpowiedzialnych odbył się w Szamotułach i Środzie Wielkopolskiej w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej. Przegląd jest rozwinięciem projektu Fundacji Res Severa pn. Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” (www.17celow.pl). Głównym celem Przeglądu jest upowszechnienie zrównoważonego rozwoju w ujęciu ONZ i Agendy 2030 oraz 17 Globalnych Celów poprzez prezentacje najciekawszych, najbardziej wartościowych i nagrodzonych filmów Festiwalu 17 Celów oraz omówienie poruszanej w nich tematyki przez zaproszonych ekspertów. Tytuł Festiwalu i Przeglądu bezpośrednio nawiązuje do działań ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030 i 17 Globalnych Celów (CZR). Pokaz w Środzie Wielkopolskiej odbył się 22 listopada w Kinie Baszta i zgromadził 110 widzów, natomiast Przegląd w Szamotułach miał miejsce 23 listopada 2018 w Kinie Halszka i wzięło w nim udział 150 osób.

EG-2018-12

Fundacja Wyobraź sobie

„Weekendowa półkolonia „Chodź z nami! Zmieniaj Świat!”

Wysokość dofinansowania: 7 980,00 zł, kwota wydatkowana: 7 980,00 zł

W ramach projektu przeprowadzono 3-weekendową półkolonię dla dzieci w wieku 8-12 lat. W półkolonii udział wzięło 17 osób, które poprzez różnorodne warsztaty rozwinęły swoją wiedzę na tematy globalne i umiejętności niezbędne do zmieniania świata na lepsze. Uczestnicy dowiedzieli się między innym jak wygląda życie dzieci w innych częściach świata, poznali zasadę 3R, spojrzeli na świat oczami osób niepełnosprawnych, dowiedzieli się skąd się bierze smog, jakie są jego konsekwencje oraz poruszali wiele innych tematów. Dzieci uczestniczące w półkolonii zaplanowały i przeprowadziły własne projekty społeczne, a także podzieliły się nową wiedzą i umiejętnościami z rodzicami, którzy wzięli udział w ostatnim dniu półkolonii.

EG-2018-13

Fundacja Wyobraź sobie

„Skawina się dzieli – odpowiedzialna konsumpcja tu i teraz”

Wysokość dofinansowania: 7 930,00 zł, kwota wydatkowana: 7 930,00 zł

W ramach projektu zorganizowano 9 warsztatów wprowadzających w tematykę odpowiedzialnej konsumpcji dla 246 osób ze skawińskich szkół, jak również Klubu Mamy, Klubu Taty i grup młodzieżowych działających przy Fundacji Wyobraź sobie. Oprócz tego odbyły się 2 warsztaty pogłębiające wiedzę – jeden o odpowiedzialnej konsumpcji ubrań, drugi o żywności. Projekt podsumowany został Wielką Wymianą, podczas której realizowano zasady odpowiedzialnej konsumpcji w praktyce. W ramach projektu przywrócono również do działania grupę na Facebooku „Skawina się dzieli”, do której należy obecnie 240 osób angażujących się w temat odpowiedzialnej konsumpcji.

EG-2018-14

Fundacja VERDA

„Modowa dekonstrukcja. Nie wyrzucaj! Przerób!”

Wysokość dofinansowania: 8 000,00 zł, kwota wydatkowana: 7 997,80 zł

Projekt miał na celu przekazanie dzieciom z Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu wiedzy na temat współzależności między tym co globalne, a tym co lokalne, a także odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. Cykl 4 zajęć interaktywnych uwrażliwił dzieci na to, co nas otacza, pokazał, na przykładzie wybranych surowców czy produktów, zależności pomiędzy globalnym Południem a globalną Północą. Zajęcia miały również na celu teoretyczne wprowadzenie dzieci do warsztatów kreatywnych, które odbyły się w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej. W czasie warsztatów uczestnicy poznawali procesy dekonstrukcji surowców twórczych, takich jak spodnie, koszulki, worki foliowe, papier, czy guziki, tasiemki, zapięcia. Stworzyli z nich niepowtarzalne produkty wielokrotnego użycia, które zostały zaprezentowane w czasie zakończenia projektu 25.11.2018 w Domu Kultury „Bydgoskie Przedmieście” w Toruniu.

EG-2018-15

Galicyjska Fundacja Rozwój i Edukacja

„Świat w mediach – perspektywa globalna w edukacji medialnej”

Wysokość dofinansowania: 7 920,00 zł, kwota wydatkowana: 7 920,00 zł

W ramach projektu odbył się cykl warsztatów w szkołach w powiecie gorlickim oraz dyskusja na temat kształtowania obrazu Globalnego Południa w mediach,zorganizowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. W warsztatach wzięli udział uczniowie i uczennice 6., 7. i 8. klas szkół podstawowych w Bieczu, Korczynie i Gładyszowie. Udało się połączyć edukację globalną z edukacją medialną zwracając uwagę na to, jak bardzo zagadnienia globalne związane są z przekazem medialnym. Głównym celem projektu było kształtowanie kompetencji potrzebnych do świadomego i krytycznego odbioru przekazów medialnych jako kluczowych kompetencji umożliwiających zrozumienie współzależności globalnych. Warsztaty i spotkanie stworzyły miejsce do rozmów o tym, czy media pomagają nam zrozumieć świat i jakie są konsekwencje stereotypowego i wybiórczego informowania o krajach Globalnego Południa i globalnych współzależnościach. W działaniach projektowych wzięło udział ponad 100 osób.

EG-2018-16

Stowarzyszenie Aktywności Przeróżnych niemarudni.pl

„Zakładka do dobrego świata”

Wysokość dofinansowania: 8 000,00 zł, kwota wydatkowana: 8 000,00 zł

Projekt obejmował działania adresowane do szkół podstawowych w Piekarach Śląskich – 12 4-godzinnych warsztatów dla uczniów, 2 warsztaty 4-godzinne warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy oraz bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki Publicznej i jej filii oraz warsztaty w każdej uczestniczącej w projekcie szkole, prowadzone przez przeszkolonych wcześniej nauczycieli. Zrealizowany został również konkurs plastyczny na zakładkę promującą idee zrównoważonego rozwoju. Na konkurs wpłynęło 169 prac, jury wybrało 13 prac do druku. Wydrukowano 2000 zakładek do książek na papierze recyklingowym a następnie w Tygodniu Edukacji Globalnej przeprowadzono we wszystkich piekarskich bibliotekach akcję czytelniczą. W ramach akcji wybrano, wyeksponowano i zachęcano do wypożyczania książek związanych tematycznie z obszarem zainteresowań edukacji globalnej oraz rozdawano stworzone przez laureatów konkursu zakładk.

EG-2018-17

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

„Nie lej wody”

Wysokość dofinansowania: 7 250,00 zł, kwota wydatkowana: 7 188,98 zł

Nie Lej Wody! – pod takim hasłem zorganizowano w Świeradowie Zdroju warsztaty dotyczące lokalnego i globalnego znaczenia wody. W zajęciach uczestniczyło 25 uczniów szkoły podstawowej. Celem warsztatów było zwrócenie uwagi, że dostęp do wody pitnej jest coraz większym wyzwaniem globalnym jak również lokalnym. Uczestnicy dowiedzieli się o przyczynach zmniejszania się zasobów wody oraz wypracowywali rozwiązania mające temu zapobiec. Uzupełnieniem warsztatów był pokaz filmu “S.O.S. Ziemia” oraz spotkanie z p. Arkadiuszem Lipinem – redaktorem portalu “Góry Izerskie”. Spotkanie z lokalnym dziennikarzem pozwoliło lepiej poznać lokalne problemy związane z zasobami wody. Wszystkie działania odbyły się w Centrum Edukacji Ekologicznej “Izerska Łąka”, które było partnerem projektu.

EG-2018-18

Fundacja Znajdź Cel

„Dziecięca Modelarnia Zrównoważonego Rozwoju”

Wysokość dofinansowania: 8 000,00 zł, kwota wydatkowana: 8 000,00 zł

Celem projektu było przybliżenie dzieciom ze szkół w Pęgowie, Urazie i Obornikach Śląskich zagadnień zrównoważonego rozwoju w sposób angażujący i włączający ich w propagowanie wiedzy nt. współzależności łączących ludzi na całym świecie. Przeprowadzono cykl spotkań warsztatowych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów edukacyjnych: od wprowadzania w daną tematykę przez zauważenie problemu, po poszukiwanie rozwiązań i aż do budowy prostego modelu prezentującego rozwiązanie. Powstałe modele zostały następnie na zakończenie projektu z okazji TEG udostępnione na wystawach w poszczególnych szkołach upowszechniając CZR wśród całych społeczności szkolnych w Pęgowie, Urazie i Obornikach Śląskich.

Mikro granty - działania w trakcie TEG

TEG-2018-01

Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa

„Razem o edukacji globalnej – globalnie i lokalnie”

Wysokość dofinansowania: 4 309,00zł, kwota wydatkowana: 4 309,00 zł

Projekt skierowany był do 186 uczniów Szkoły Podstawowej w Markuszowie w wieku 10-16 lat. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w warsztatach poświęconych tematom globalnym, spotkaniu z podróżniczką oraz grze typu escape room, w ramach której rozwiązywali zadania z zakresu edukacji globalnej. Podczas zajęć młodzi ludzie poznali 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, dowiedzieli się , że współczesny świat jest różnorodny, nierówny pod względem dostępu do kluczowych dóbr, z coraz bardziej widocznym podziałem na globalną Północ i globalne Południe. Prowadzących warsztaty uświadomili dzieciom i młodzieży , że każdy z nas ma wpływ na to, jak będzie wyglądał świat przyszłości oraz zwiększyli ich świadomości nt. odpowiedzialnej konsumpcji i marnowania żywności.

TEG-2018-02

Stowarzyszenie Tilia

„Halo, halo ŚWIAT Cię woła. Warsztaty edukacji globalnej.”

Wysokość dofinansowania: 5 000,00 zł, kwota wydatkowana: 5 000,00 zł

W ramach projektu na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu zrealizowano warsztaty edukacyjne poświęcone problemom globalnym. W warsztatach udział wzięli uczniowie z 4 toruńskich szkół: SP nr 2 im. Adama Mickiewicza, SP Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Dominika Savio, SP nr 35 im. Polskich Olimpijczyków oraz SP nr 13 im. św. Jana Pawła II – łącznie 87 uczestników z kl. VI, VII, VIII kl. SP oraz kl. III gimnazjum. Całość zwieńczyło spotkanie podsumowujące, na które zaproszenie przyjęli wybrani reprezentanci klas biorących udział w projekcie. Warsztaty były częścią kształcenia obywatelskiego, które miało za zadanie uświadomić uczestnikom istnienie zjawisk i współzależności globalnych łączących ludzi i miejsca w krajach rozwiniętych i rozwijających się, mających wpływ m.in. na klimat, żywność, wodę, gospodarowanie odpadami itp.

TEG-2018-03

Fundacja „Arka”

„Przystań tolerancji”

Wysokość dofinansowania: 4 378,82 zł, kwota wydatkowana: 4 378,82 zł

Projekt obejmował cykl 6 warsztatów edukacyjnych na temat tolerancji oraz dyskryminacji, a także przekazujących wiedzę o innych kulturach, jako elementu zapobiegającego dyskryminacji, wynikającej z niewiedzy i lęku przed nieznanym. Odbiorcami projektu byli podopieczni świetlicy środowiskowej „Przystań”, w wieku 7-16 lat, mieszkający na terenie miasta Zgierza. W efekcie działań dzieci nabyły wiedzę o odmienności kulturowej i religijnej różnych narodów, zapoznały się z zagadnieniami dotyczącymi tolerancji i dyskryminacji, zrozumiały skąd się biorą uprzedzenia. Lepsze poznanie poruszanej tematyki umożliwił udział w warsztatach kulinarnych (kuchnie innych kontynentów), konkursach plastycznym oraz wiedzy, a także w wyjściu do kina. Udział w warsztatach pogłębił empatię dzieci, uwrażliwił ich na los innych, pobudził postawę czynnego przeciwstawiania się zachowaniu dyskryminacyjnemu w najbliższym otoczeniu.

TEG-2018-04

Raciborskie Towarzystwo Oświatowe „Szkoła”

„Czy wiesz o tym, że…”

Wysokość dofinansowania: 5 000,00 zł, kwota wydatkowana: 5 000,00 zł

W ramach projektu zrealizowano serię warsztatów z edukacji globalnej, edukacyjną wycieczkę przyrodniczą i piknik globalny „kuchnie świata”. Działania były realizowane w nowej szkole podstawowej „Szkoła Dobra” w Raciborzu. Ich głównymi odbiorcami byli uczniowie 1. i 4. klasy szkoły, a pośrednio także rodzice i społeczność lokalna Raciborza. Kulminacja działań – część warsztatów, wycieczka edukacyjna i rodzinny piknik globalny – odbyły się w trakcie Tygodnia Edukacji Globalnej. Prowadzone warsztaty dotyczyły sytuacji krajów globalnego Południa, problematyki wylesiania, zmian klimatu i zasobów wodnych, uczestnicy rozważali wpływ swojego codziennego życia na wskazane kwestie. W trakcie 6 warsztatów dzieci zdobywały aktywnie nową wiedzę i przygotowywały materiały informacyjne, wykorzystane następnie podczas „pikniku globalnego”, zorganizowanego na raciborskim Rynku.

TEG-2018-05

Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej

„Goślińscy GlobLokalsi” (GGL)”

Wysokość dofinansowania: 5 000,00 zł, kwota wydatkowana: 5 000,00 zł

Globalne problemy związane z konfliktami, nierównościami, dyskryminacją są prawdziwym wyzwaniem edukacyjnym dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Dlatego podczas projektu przeprowadzono interaktywne warsztaty wzmacniające kompetencje mediacyjne uczniów, dzięki którym stworzyliśmy zalążek grupy mediatorów rówieśniczych. Drugie szkolenie zostało skierowane do chętnych nauczycieli różnych przedmiotów z metody porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga. Na ostatnie warsztaty – antydyskryminacyjne – zaproszono rodziców uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie. Uczestnicy przygotowali także koszulki i torby z Celami Zrównoważonego Rozwoju oraz mural „Razem dla Pokoju”. Uczniowie odbyli też wizytę studyjną do Poznania i odwiedzili gminę żydowską, centrum muzułmańskie oraz uczestniczyli w seansie filmu „Utoya, 22 lipca”.

TEG-2018-06

Fundacja Otwarta Edukacja

„Szkolna Ambasada Celów Zrównoważonego Rozwoju”

Wysokość dofinansowania: 4 200,00 zł, kwota wydatkowana: 4 198,46 zł

W ramach projektu „Szkolna Ambasada Celów Zrównoważonego Rozwoju” odbyły się lekcje wychowawcze, podczas których uczniowie interpretowali zapisy związane z konkretnym Celem. Efektem tych lekcji były projekty artystyczne prezentujące przydzielony klasie cel. Pomysły uczniowie mogli przenieść na ściany korytarzy szkolnych przy współpracy z artystą Rafałem Roskowińskim. Odbyło się również szkolenie wolontariuszy dotyczące wdrażania Programu Uwrażliwiania na Odmienność „Przygody Innego”, opartego na bajkach międzykulturowych. Efektem tego szkolenia były wizyty uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 im. gen. W. Sikorskiego w Białymstoku w Przedszkolu Samorządowym nr 20 i Niepublicznym Przedszkolu Europrymusek. Zwieńczeniem projektu był happening „Czy znasz Cele Zrównoważonego Rozwoju?”, podczas którego uczniowie namawiali społeczność lokalną o wdrażania drobnych zmian wspierających Cele w życiu codziennym.

TEG-2018-07

Towarzystwo Przyjaciół
Huty Komorowskiej

„Wycieczka do Wioski Świata – Parku Edukacji Globalnej”

Wysokość dofinansowania: 4 630,00 zł, kwota wydatkowana: 4 630,00 zł

W ramach zrealizowanego projektu odbyła się wycieczka do Wiosek Świata – Parku Edukacji Globalnej w Krakowie dla dzieci ze szkoły podstawowej w Hucie Komorowskiej. Dzieci zwiedziły usytuowane tam wioski świata oraz wzięły udział w warsztatach, podczas których odkrywały oblicza rożnych krajów. Po powrocie z wycieczki dzieci sprawdzały swoje wiadomości na temat edukacji globalnej – przeprowadzono konkurs wiedzy nabytej podczas zwiedzania Parku Edukacji Globalnej i warsztatów zrealizowanych w Wioskach Świata.

TEG-2018-08

Stowarzyszenie tutajteraz

„Wszyscy jesteśmy dziećmi”

Wysokość dofinansowania: 5 000,00 zł, kwota wydatkowana: 5 000,00 zł

W ramach projektu odbyły się warsztaty w wiejskich szkołach podstawowych w Czuryłach oraz w Radzikowie Wielkim. Uczniom zostały zaproponowane różnorodne aktywności, dobrane pod kątem ich wieku: młodsi uczniowie wzięli udział w zabawach z różnych krajów globalnego Południa, starsi w spotkaniach dotyczących przyrody i kultury Kolumbii oraz zajęciach pt. „Dziel się sprawiedliwie”, jak również w warsztatach rękodzielniczych i upcyklingowych. Całość została przeprowadzona przez wolontariuszy ze szkół, edukatorów ze stowarzyszenia tutajteraz oraz zaproszonych gości.

TEG-2018-09

Fundacja Wspólnota Gdańska

„Tak pięknie się różnimy”

Wysokość dofinansowania: 8 000,00 zł, kwota wydatkowana: 8 000,00 zł

Projekt obejmował spotkania składające się ze spektakli teatralnych opartych na interakcji widzów (uczniów i nauczycieli) z prowadzącymi i następujących po nich moderowanych rozmów z osobami „innymi” (imigrant o innym kolorze skóry, osoba niepełnosprawna) a także pracę zespołową w grupach wiekowych, zachęcającą do przygotowania przez uczestników po spotkaniu Dziecięcej Dezyderaty. Celem działań było angażowanie odbiorców spotkań do aktywnego działania na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, uświadomienie uczestnikom (uczniom i nauczycielom) odpowiedzialności za indywidualne działania dla ogółu, przeciwdziałanie stereotypom dotyczącym osób różniących się od nas, promowanie szacunku i solidarności wobec każdego człowieka.

TEG-2018-10

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne PORTIERNIA SZTUKI

„ON – inny (?) JA”

Wysokość dofinansowania: 4 930,00 zł, kwota wydatkowana: 4 930,00 zł

Celem projektu było zwrócenie uwagi na zjawisko uchodźstwa , a także na nastawienie społeczne do cudzoziemców w Polsce. Aby to osiągnąć przeprowadzono 3 warsztaty (teatralno-dramowe, kulinarne, taneczne), spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Interwencji Prawnej), happening/performance oraz ankietę (poprzedzoną warsztatami dziennikarskimi), Doświadczanie bezpośrednie w formie warsztatów i prelekcji pozwoliło uczniom pogłębić lub zweryfikować swoje przekonania, zmierzyć się z problematyką współżycia z obcym, zrozumieć złożoność problemu i globalne przyczyny migracji. W zajęciach bezpośrednio brało udział 19 uczniów (8 kl. SP i 3 Gim.) i 2 nauczycieli z ZS w Budziszewicach, natomiast łączna liczba osób które skorzystały z projektu to ok. 350.

TEG-2018-11

Fundacja Abi

„Krośniewicka gra uliczna z dronem i edukacją globalną”

Wysokość dofinansowania: 4 855,00 zł, kwota wydatkowana: 4 784,50 zł

W ramach projektu zorganizowana została gra terenowa, której głównym zadaniem było – na podstawie uprzednio obejrzanego filmu nagranego dronem – zebranie przez 6 grup zdjęć z kodami, ukrytymi na terenie rozgrywki. Dzięki kodom każda z grup otrzymała materiały, na podstawie których miała przygotować plakat i opowieść na temat zagadnienia związanego z celami zrównoważonego rozwoju. Rezultatem projektu było zaangażowanie 30 uczestników do udziału w zabawie edukacyjnej , opracowanie plakatów przedstawiających zagadnienia zrównoważonego rozwoju oraz powstanie filmiku z relacji wydarzenia.

TEG-2018-12

Fundacja Przystań Blisko

„Zmianę na świecie zaczynam od siebie”

Wysokość dofinansowania: 3 170,00 zł, kwota wydatkowana: 3 170,00 zł

Wydarzenie składało się z warsztatów dla uczniów oraz rodziców uczniów Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sołonce. Uczniowie klas III-V wzięli udział w dwuczęściowym warsztacie dramowo-plastycznym pt. „Niezwykli goście”. Był to warsztat propagujący ideę i tematykę edukacji globalnej, po którym w szkole zaprezentowana została wystawa prac plastycznych, wykonanych przez uczniów w czasie warsztatu. Drugą częścią wydarzenia był warsztat dla rodziców pt. „W drodze do empatii”, którego celem było wzmocnienie działań antydyskryminacyjnych prowadzonych wśród uczniów.

TEG-2018-13

Stowarzyszenie „Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych”

„Meksyk – zmiany społeczno-kulturowe w obliczu globalizacji świata”

Wysokość dofinansowania: 4 990,00 zł, kwota wydatkowana: 4 990,00 zł

25 listopada w Galerii Zakątek w Cieksynie zaprezentowano film dokumentalny „Dziedzictwo Majów” w reż. M. Szyszki. Bohaterem filmu jest polski antropolog W. Jacórzyński, od ponad dwudziestu lat prowadzący badania w Meksyku. Film opisuje proste życie Indian borykających się między innymi z problemami ze służbą zdrowia, a także innymi bolączkami dnia codziennego, takimi jak brak jedzenia, dostęp do czystej wody czy też edukacji. Po filmie dyskusję poprowadziła etnolog dr hab. M. Krysińska-Kałużna, oraz antropolog, meksykanista M. J. Kozłowski. Zaproszeni goście starali się przybliżyć zagadnienia związane z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju.

TEG-2018-14

Akademia Unia Tarnów

„Globalna piłka z Unią Tarnów”

Wysokość dofinansowania: 4 400,00 zł, kwota wydatkowana: 4 400,00 zł

Akademia Piłkarska ZKS Unia Tarnów przeprowadziła cykl 15 spotkań połączonych z aktywną dyskusją podnoszącą tematy globalne powiązane z najpopularniejszym sportem świata, tj. piłką nożną. W wydarzeniu uczestniczyło 17 grup zawodników Akademii oraz uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów. W ramach zajęć udało się zaszczepić w uczniach (młodych sportowcach) zagadnienia świadomej konsumpcji i wpłynąć na ich codzienne nawyki. Poruszano między innymi takie zagadnienia jak warunki produkcji piłek nożnych, butów czy odzieży sportowej a także konieczność oszczędzania zasobów naturalnych takich jak woda.

TEG-2018-15

Stowarzyszenie Droga Mleczna

„Zero Waste”

Wysokość dofinansowania: 4 500,00 zł, kwota wydatkowana: 4 500,00 zł

Warsztat „Zero Waste” miał na celu zachęcenie uczestników do ograniczenia produkcji śmieci, a tym samym ograniczenie globalnego problemu rosnącej ilości odpadów. Uczestnicy nabyli praktyczną wiedzę na temat metod redukcji ilości śmieci, a także nauczyli się kilku praktycznych sposobów wykorzystania śmieci już istniejących. Podczas warsztatów uczestnicy poznali ekspertów i propagatorów idei zero waste w Radomiu, wzięli udział w dyskusji na temat etycznego aspektu problemu nadprodukcji śmieci, obejrzeli filmy dokumentalne obrazujące skalę problemu zanieczyszczenia środowiska naturalnego plastikiem oraz, w części praktycznej spotkania, wykonali kilka przedmiotów z niepotrzebnych ubrań, makulatury oraz bezpieczne detergenty/kosmetyki na bazie naturalnych składników. Spotkanie pomogło w kształtowaniu świadomej postawy konsumenckiej w oparciu o kluczowe zasady ruchu zero waste: odmawiaj, ograniczaj, używaj ponownie, segreguj, przetwarzaj, kompostuj.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web