Zrealizowane projekty 2017

ZREALIZOWANE PROJEKTY 2017

Projekty zrealizowane w 2017 roku (ścieżka A)

EG-2017-01

Polska Akcja Humanitarna

„Narzędziownik krytycznego/ej edukatora/ki”

Wysokość dofinansowania: 35 000 zł, kwota wydatkowana: 35 000,00 zł

Projekt miał na celu wzmocnienie trenerek/trenerów, wolontariuszy/wolontariuszek i nauczycieli/nauczycielek w krytycznym podejściu do własnych zachowań jako praktyków edukacji globalnej, umiejętności stymulowania innych do samorefleksji i krytycznego myślenia, a także stworzenie narzędziownika krytycznego edukatora/ki. W skład narzędziownika weszły: karty refleksji, 5 kart dyskusji, 3 scenariusze warsztatów oraz handout i ulotka „Jak niestereotypowo mówić o ludziach na świecie?”. Powstały one w ramach dwóch warsztatów trenerskich. Dla wolontariuszy/wolontariuszek przeprowadzono także Summer PAH Academy oraz 2-miesięczny kurs dyskusyjny online.

EG-2017-02

Fundacja Otwarty Plan

„Smog i edukacja globalna – dlaczego nie!”

Wysokość dofinansowania: 32 000 zł, kwota wydatkowana: 32 086,57 zł.

Projekt skierowany był do pracowników/pracowniczek i wolontariuszy/wolontariuszek organizacji pozarządowych, młodzieży szkolnej oraz nauczycieli/nauczycielek (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) z terenu województwa małopolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego. Jego celem był wzrost zaangażowania odbiorców w realizację 11. i 13. Celu Zrównoważonego Rozwoju oraz kształtowanie postawy obywatelskiej w odniesieniu do problematyki zanieczyszczenia powietrza. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 1 szkolenie z edukacji globalnej dla trenerów/trenerek antysmogowych, 34 warsztaty dla uczniów/uczennic i nauczycieli/nauczycielek z woj. małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego oraz 10 działań szkolnych/lokalnych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej na terenie woj. małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. W projekcie udział wzięło: 7 trenerów/trenerek, 824 uczniów/uczennic oraz ok. 30 nauczycielek/nauczycieli i 1905 uczniów i uczennic.

EG-2017-03

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

„Edukacja globalna tu i teraz. Perspektywa antydyskryminacyjna jako kryterium jakości edukacji globalnej.”

Wysokość dofinansowania: 30 140 zł, kwota wydatkowana: 30 113,70 zł.

Projekt  to nowatorskie powiązanie dwóch bliskich sobie merytorycznie perspektyw edukacyjnych: globalnej i antydyskryminacyjnej. Jego celem było wprowadzenie perspektywy antydyskryminacyjnej do teorii i praktyki edukacji globalnej zarówno formalnej jak i pozaformalnej. Udało się to osiągnąć poprzez poszerzenie warsztatu metod edukacji globalnej wśród przynajmniej 20 nauczycieli i nauczycielek wszystkich etapów edukacyjnych o dialogiczne metody rozwiązywania konfliktów i wspólnego podejmowania decyzji oraz filozofii z dziećmi i młodzieżą. W ramach projektu powstały: krótki tekst merytoryczny „Edukacja globalna tu, edukacja antydyskryminacyjna teraz – łączenie perspektyw antydyskryminacyjnej i globalnej w edukacji formalnej i pozaformalnej” wraz z rekomendacjami dla aktorów edukacji globalnej oraz 10 scenariuszy lekcji.

EG-2017-04

Fundacja Otwarty Plan

„Poznajmy Cele Zrównoważonego Rozwoju 2 ! Gra miejska Fair Train w Katowicach”

Wysokość dofinansowania: 34 210 zł, kwota wydatkowana: 34 210 zł

Projekt skierowany był do uczennic/uczniów i nauczycielek/nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. śląskiego. W rezultacie prowadzonych działań 515 uczniów i uczennic oraz 52 nauczycieli i nauczycielek zapoznało się bezpośrednio z tematyką Celów Zrównoważonego Rozwoju. W ramach projektu odbyły się następujące działania: spotkanie dla koordynatorów/koordynatorek (nauczycieli/nauczycielek) oraz liderów/liderek (uczniów/uczennic), 12 dwumodułowych warsztatów dla liderów/liderek w szkołach, gra miejska Fair Train w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej, oraz 12 warsztatów prowadzonych przez uczniów i uczennice dla swoich kolegów/koleżanek ze szkoły. W realizację działań zaangażowanych było bezpośrednio 15 placówek edukacyjnych.

EG-2017-05

Fundacja Civis Polonus

„Uczymy (się) razem dla świata”

Wysokość dofinansowania: 34 610 zł, kwota wydatkowana: 34 581,07 zł

W ramach projektu  odbyły się 3 szkolenia z zakresu edukacji globalnej, w których udział wzięło 49 nauczycieli/nauczycielek ze szkół podstawowych z województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego. 64% szkół znajdowało się w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców. W 25 szkołach zrealizowano 113 lekcji, w których wzięło udział 2231 uczniów i uczennic. Następnie 318 uczniów i uczennic tych szkół zaangażowało się w projekty edukacyjne . W 22 szkołach odbyły się spotkania dla rad pedagogicznych dotyczące edukacji globalnej. W ramach projektu przygotowano broszurę wskazującą na zagadnienia z edukacji globalnej, które warto włączyć w lekcje przedmiotowe. Publikacja zawiera wskazówki dla wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej w klasach IV-VIII oraz edukacji wczesnoszkolnej.

EG-2017-06

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

„Drobni rolnicy pokonują głód na świecie”

Wysokość dofinansowania: 34 650 zł, kwota wydatkowana: 31 488,20 zł

Projekt przyczynił się do głębszego zrozumienia wyzwań globalnych w społeczeństwie polskim i do poszerzenia kręgu osób zaznajomionych z tematyką żywności, rolnictwa i głodu na świecie. Dzięki połączeniu tradycyjnych metod pracy (debaty, publikacja) i nowoczesnych narzędzi (webinaria, media społecznościowe) projekt dostarczył nowej wiedzy osobom, które miały już świadomość tematyki globalnej, oraz był ofertą dla osób, które dopiero zaczynały zdobywać taką wiedzę. W ramach działań projektowych Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO), we współpracy z lokalnymi partnerami, zrealizował pięć debat publicznych (w Bydgoszczy – dwa razy, Katowicach, Kielcach i Lublinie), kurs składający się z sześciu webinariów, wydał publikację merytoryczną i opublikował mikrostronę internetową http://glod.igo.org.pl. W sumie IGO dotarło w projekcie bezpośrednio do 349 osób z miejscowości poniżej 500 000 mieszkańców oraz pośrednio do 32 975 osób z całej Polski za pomocą mediów społecznościowych.

EG-2017-07

Klub Inteligencji Katolickiej

„Post-turysta.pl – 2017”

Wysokość dofinansowania: 34 967 zł, kwota wydatkowana: 34 967 zł

Przeprowadzono 17 ośmiogodzinnych szkoleń poświęconych procesom i zjawiskom – ekonomicznym, społecznym, kulturowym, psychologicznym, ekologicznym – które składają się na najistotniejsze aspekty świadomej i zrównoważonej turystyki i podróżowania po krajach globalnego Południa. Szkolenia te odbyły się w Kielcach, Gdańsku, Mielcu, Krempnej, Łochowie, Piotrkowie Trybunalskim, Pszczynie, Zamościu, Pruszkowie, Wejherowie, Cieszynie, Rzeszowie. W szkoleniach wzięło udział 390 osób. Projekt szkoleń powstał przy merytorycznej współpracy z najwybitniejszymi polskimi badaczami turystyki (z: UW, SGH, UJ, UAM, UG, AWF), a warsztaty prowadzone były przez troje doświadczonych trenerów: Marysię Złonkiewicz, Jarosława Ziółkowskiego i Pawła Cywińskiego. Zapleczem szkoleń jest wirtualny przewodnik po ideach podróży – post-turysta.pl – zawierający 52 wysokiej jakości eseje poświęcone różnorodnym aspektom świadomej turystyki i podróżowania.

EG-2017-08

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

„Edukacja globalna po reformie, czyli jak włączać edukację globalną do nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych.”

Wysokość dofinansowania: 34 935 zł, kwota wydatkowana: 33 237,33 zł

Projekt miał na celu wsparcie kadry pedagogicznej szkół podstawowych w prowadzeniu edukacji globalnej w rzeczywistości nowej podstawy programowej. W ramach projektu przeprowadzono 2-dniowe szkolenie dla nauczycielek, przygotowano publikację „Zrozumieć świat to podstawa. Wątki edukacji globalnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych” w formie elektronicznej oraz papierowej (500 egzemplarzy) oraz opracowano 13 scenariuszy zajęć na różnych przedmiotach w ramach edukacji wczesnoszkolnej i dla klas IV- VIII. Scenariusze są zgodne z nową podstawą programową i tematycznie powiązane z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Nauczycielki biorące udział w szkoleniu zorganizowały przy wsparciu IGO obchody Tygodnia Edukacji Globalnej w swoich placówkach, angażując około 1400 uczennic i uczniów.

EG-2017-09

Polska Akcja Humanitarna

„Otwórz się na Cele Zrównoważonego Rozwoju”

Wysokość dofinansowania: 35 000 zł, kwota wydatkowana: 35 000 zł

Projekt miał na celu zwrócenie uwagi młodzieży szkolnej z województwa kujawsko-pomorskiego na tematykę edukacji globalnej i globalnych współzależności poprzez gry edukacyjne, tym samym na udowodnienie, że edukacja może wyjść poza ramy „suchego” przekazywania wiedzy i udowodnienie, że nauka może odbywać się również w sposób czynny, poprzez uczestniczenie w różnego typu grach. W ramach projektu odbyły się szkolenia i warsztaty dla uczniów/uczennic i nauczycieli/nauczycielek oraz dla wolontariuszy/wolontariuszek. Współpraca ze szkołami oraz z twórczynią toruńskich pokojów zagadek zaowocowała stworzeniem pierwszego edukacyjnego escape roomu, który zanim trafił do szkół, został przetestowany przez wolontariuszy/wolontariuszki oraz uczniów/uczennice szkół. Gra została przygotowana w formie scenariusza, do którego dołączony jest „escape box”, w którym można znaleźć potrzebne do rozegrania rekwizyty. Powstały również scenariusze zajęć oraz spot filmowy pokazujący przebieg gry i wrażenia uczestników.

EG-2017-10

Fundacja Edukacji Międzykulturowej

„Wędrówki szlakiem roślin ….”

Wysokość dofinansowania: 27 660 zł, kwota wydatkowana: 26 935,49 zł

Projekt został zrealizowany we współpracy z bibliotekami publicznymi Mazowsza. Pracownicy i pracowniczki 10 instytucji wzięli udział w szkoleniu z zakresu edukacji globalnej a następnie zorganizowali warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz wydarzenia otwarte dla szerszej publiczności. Opracowano materiały pomocne w realizacji działań, ułatwiające opisywanie obserwowanych zjawisk: plansze roślin, gry, mapę, quiz, scenariusze oraz 3 artykuły. Odbyło się 9 spotkań otwartych, wystawy, quiz i konkurs. Przeprowadzono 45 warsztatów dla dzieci. Głównym celem działań projektu było wzbogacenie wiedzy odbiorców, przekazanie w przystępny i atrakcyjny sposób informacji dot. problemów i potrzeb globalnego Południa. Tematyka projektu koncentrowała się na trzech CZR: Cel 2, 12 i 15.

EG-2017-11

Stowarzyszenie „Jeden Świat”

„Globalna – lokalna – wspólna. Edukacja globalna w Wielkopolsce.”

Wysokość dofinansowania: 30 896 zł, kwota wydatkowana: 26 076,49 zł

Projekt zakładał prowadzenie działań w szkołach zarówno adresowanych do uczniów i uczennic jak i kadry nauczycielskiej. Wiosną dzieci i młodzież wzięły udział w warsztatach „Globalna perspektywa” dotyczących nierówności ekonomicznych a następnie po wakacjach w ramach zajęć „Ja w świecie, ja o świecie” rozmawiały o odpowiedzialnej turystyce. Program dla nauczycielek i nauczycieli był bardziej kompleksowy, osoby uczestniczące poznawały zarówno treści jak i metody EG, by następnie, przy wsparciu trenerek, zrealizować własne działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Podsumowaniem projektu było spotkanie w Poznaniu, podczas którego uczestniczki szkoleń z różnych miast mogły wymienić się doświadczeniami i wnioskami z realizacji działań oraz nawiązać kontakty z innymi nauczycielkami/nauczycielami i wybranymi poznańskimi NGO’sami działającymi w tematyce EG.

EG-2017-12

Fundacja „Kultury Świata”

„Innowatorzy społeczni a problemy globalne – Edycja II”

Wysokość dofinansowania: 34 420 zł, kwota wydatkowana: 33 810,51 zł

Projekt  miał na celu ukazanie wpływu globalnych procesów na jednostkę oraz szerzenie wiedzy na temat wybranych problemów występujących zarówno w krajach tzw. globalnego Południa jak i globalnej Północy. W ramach projektu stworzono serię 3 krótkich filmów dokumentalnych, przedstawiających aktywistów i aktywistki z Polski oraz Ugandy, którzy biorą sprawy w swoje ręce i w pozytywny sposób zmieniają otaczającą ich rzeczywistość. Filmy dotyczyły tematyki: uchodźców i próby ich reintegracji, upcyklingu i naturalnych metod wytwórstwa a także młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu powstała także gra edukacyjna, poruszająca tematy zawarte w filmach, zagadnienia związane z kontekstem ugandyjskim oraz szereg tematów z zakresu edukacji globalnej. Zorganizowano 3 warsztaty dla potencjalnych multiplikatorów projektu (wolontariuszy/wolontariuszek, nauczycieli/nauczycielek, pracowników/pracowniczek NGO) oraz 5 spotkań na uniwersytetach: w Gdańsku, Toruniu i Lublinie.

EG-2017-13

Przestrzeń Wspólna

„Uchodźcy.info: kampania edukacyjna”

Wysokość dofinansowania: 28 505 zł, kwota wydatkowana: 28 505 zł

W ramach projektu zrealizowano 15 krótkich filmów wideo przeznaczonych do publikacji w mediach społecznościowych. Celem projektu było podniesienie wśród internautów wiedzy nt. trwającego obecnie kryzysu migracyjnego, w tym zwłaszcza zwiększenie świadomości przyczyn i skutków tego kryzysu w wymiarach politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym. Filmy stworzone w ramach projektu odnosiły się do funkcjonujących w debacie publicznej mitów i stereotypów dotyczących problemów związanych ze zjawiskiem migracji. Poprzez profile organizatorów i partnerów projektu udało się osiągnąć zasięg postów dystrybuujących filmy na poziomie ponad 2,7 miliona odbiorców. Jednocześnie udało się istotnie wpłynąć na świadomość odbiorców – co można było zaobserwować na podstawie dyskusji, które wywoływały zamieszczane w mediach społecznościowych filmiki. 

EG-2017-14

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

„Tyle świata w naszym mieście”

Wysokość dofinansowania: 34 870 zł, kwota wydatkowana: 32 801,87 zł

Projekt skierowany do dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych miał na celu zaproszenie uczestników do krytycznego myślenia na temat migracji i uchodźstwa, a także na temat medialnych przekazów w tej dziedzinie. Cykl zajęć, z których większość miała formę gier terenowych, pokazywał uczestnikom, na czym polega uchodźstwo i migracja. Poprzez symulację doświadczenia niewygody podróży, dokonywania wyborów, pokonywania barier językowych uczestnicy mogli zobaczyć proces migracji z perspektywy uczestnika. Dawało to dobre przygotowanie do analizowania przyczyn i skutków różnych decyzji migracyjnych w dalszej części zajęć. W zajęciach wzięły udział 293 osoby w wieku od 7 do 25 lat. Byli to mieszkańcy podwarszawskich miejscowości: Izabelina, Łomianek, Czosnowa, Mrokowa, Wólki Kosowskiej, Góry Kalwarii. Elementem projektu było też całodniowe szkolenie dla liderów/liderek, edukatorów/edukatorek w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej dla 15 osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w Nowym Dworze Mazowieckim.

Projekty zrealizowane w 2017 roku (ścieżka B)

EG-2017-15

Fundacja Go’n’Act

„Gorzka czekolada”

Wysokość dofinansowania: 7 967 zł, kwota wydatkowana: 7 967 zł

Projekt  był skierowany do starszych dzieci (10 – 13 lat) a jego celem było uświadomienie dzieciom, jak ich decyzje konsumenckie (szczególnie dotyczące wybranych produktów spożywczych) wpływają na warunki pracy i życia ludzi w krajach globalnego Południa oraz przybliżenie uczestnikom projektu idei sprawiedliwego handlu. W projekcie za studium przypadku przyjęto produkcję i konsumpcję czekolady, jako że jest to najczęściej kupowany deser na świecie (szczególnie wśród dzieci). W ramach projektu przeprowadzono 16 interaktywnych warsztatów (w tym grę symulacyjną) dla klas 4-7 szkół podstawowych na terenie gmin Siechnice i Żórawina oraz warsztaty, w trakcie których dzieci stworzyły krótki film animowany promujący produkty oznaczone certyfikatem fair trade (film można obejrzeć tutaj: http://goandact.org/go-and-act/edukacja-globalna/.

EG-2017-17

Fundacja Instytut Wydawniczy Książka i Prasa

„Globalne Południe w naszych smartfonach!”

Wysokość dofinansowania: 7 970 zł, kwota wydatkowana: 5 295,50 zł

Podczas realizacji projektu zorganizowano dwie publiczne debaty w ośrodkach uniwersyteckich w Toruniu (13.11) oraz Bydgoszczy (28.11). Każda debata składała się z wystąpień zaproszonych ekspertów/ekspertek, w formie prezentacji, odtworzenia krótkiego filmu animowanego oraz dyskusji z publicznością. Prezentacje pokazywały społeczne i ekologiczne koszty rabunkowej eksploatacji surowców w krajach globalnego Południa oraz łamania praw pracowniczych i standardów socjalnych w strefach przemysłowych obsługujących interesy sektora elektronicznego. Mówcy wskazywali na strukturalny związek problemów ekologicznych i społecznych, czyli analogię między eksploatacją środowiska a eksploatacją pracowników. Zaprezentowano adresy stron internetowych zawierających informacje na poruszane tematy. Debaty trwały po ok. 2 godz.

EG-2017-18

Fundacja Go’n’Act

„Zanim pomożesz, czyli o odpowiedzialnym wolontariacie zagranicznym (edycja 2; rozszerzona)”

Wysokość dofinansowania: 7 986 zł, kwota wydatkowana: 7 818,42 zł

Na tegoroczną edycję projektu „Zanim pomożesz” złożyły się dwa rodzaje działań: (1) warsztaty na temat odpowiedzialnego wolontariatu zagranicznego w krajach globalnego Południa przeprowadzone dla prawie 800 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska; (2) stworzenie strony internetowej na temat odpowiedzialnego wolontariatu zagranicznego w krajach globalnego Południa: zanimpomozesz.pl (oraz profil na Facebooku: facebook.com/zanimpomozesz). Rezultatem projektu jest wzrost świadomości młodych ludzi (przyszłych potencjalnych wolontariuszy) na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą źle zaplanowany wolontariat w Afryce, Azji czy Ameryce Południowej, w tym szczególnie na temat konsekwencji dla dzieci z domów dziecka, do których zapraszani są wolontariusze/wolontariuszki z krajów globalnej Północy.

EG-2017-19

Spotkania z Filmem Górskim

„Prawa człowieka w górach – prawa dzieci w Nepalu”

Wysokość dofinansowania: 8 000 zł, kwota wydatkowana: 7 872,74 zł

Projekt  składał się z trzech wydarzeń. Pierwsze odbyło się w ramach międzynarodowego festiwalu filmowego Spotkania z Filmem Górskim (31.08- 3.09 2017 r.) w Zakopanem. Program objął pokaz filmu „Urmila – moja pamięć jest moją siłą” opowiadającego o problemie współczesnego niewolnictwa w Nepalu i spotkanie z reżyserką filmu Susan Gluth. Drugim wydarzeniem, dzień po rozpoczęciu roku szkolnego, było spotkanie z młodzieżą szkolną i nauczycielami/nauczycielkami na temat praw dzieci w Nepalu. Uczniowie/uczennice i nauczyciele/nauczycielki zostali zainspirowani do udziału w obchodach Tygodnia Edukacji Globalnej. Na koniec projektu, w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej zorganizowano pokaz filmu dla młodzieży i nauczycieli z Nowego Targu. Projekt podniósł świadomości mieszkańców terenów górskich i pasjonatów gór na temat problemów rozwojowych i praw człowieka, pokazał współzależności globalne pomiędzy górskimi rejonami i możliwości niesienia pomocy mieszkańcom Nepalu. 

EG-2017-20

Fundacja SolidarityFilmDoc

„Warsztaty nt. odpowiedzialnego wolontariatu z przedstawicielami Globalnego Południa”

Wysokość dofinansowania: 7 890 zł, kwota wydatkowana: 7 766,04 zł

Projekt stanowił odpowiedź na bardzo szybko rozwijającą się turystykę wolontariacką (volunteer tourism) Podczas 16 godzin warsztatów prowadzonych w Gdańsku, Lublinie, Bydgoszczy i Kwidzynie 84 studentów/studentek, pracowników/pracowniczek i wolontariuszy/wolontariuszek organizacji pozarządowych rozwinęło swoją wiedzę nt. możliwości, specyfiki, szans i zagrożeń wolontariatu w krajach globalnego Południa. Projekt przyczynił się do wzrostu wiedzy uczestników i uczestniczek na temat potrzeb społeczności lokalnej krajów globalnego Południa, uzmysłowił, w jaki sposób należy przygotować się do wyjazdu, a także rozwinął możliwości planowania skutków długofalowych swych działań i decyzji. Przyczynił się do rozwoju krytycznego myślenia i oceny ofert wyjazdów wolontarystycznych. Spotkanie z aktywistką z Brazylii było okazją do spotkania międzykulturowego, które pomogło rozwijać szacunek do różnorodności kulturowej.

EG-2017-21

Fundacja „EDUKACJA DLA NAS”

„Różni i równi. Warsztaty dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych – edycja 2.”

Wysokość dofinansowania: 7 970 zł, kwota wydatkowana: 7 970 zł

W ramach projektu przeprowadzono trzy warsztaty dla nauczycieli/nauczycielek szkół ponadpodstawowych w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Karczewie, obejmujące 3 moduły: a) moduł podnoszący poziom wiedzy nt. zjawiska uchodźctwa, b) moduł poświęcony metodyce prowadzenia zajęć o tematyce uchodźczej, c) moduł dotyczący zastosowania metody Design Thinking w edukacji globalnej. Głównymi celami projektu było przełamanie stereotypów dotyczących uchodźców utrwalanych przez media, zainspirowanie nauczycieli/nauczycielek do podjęcia tematyki uchodźczej w szkołach, a także zachęcenie ich do włączania metody Design Thinking do edukacji globalnej.

EG-2017-22

Galicyjska Fundacja Rozwój i Edukacja

„W poszukiwaniu nowego domu – opowieści o uchodźcach”

Wysokość dofinansowania: 8 000 zł, kwota wydatkowana: 8 000 zł

W ramach projektu odbył się cykl warsztatów edukacyjnych dla uczniów/uczenni szkół podstawowych w powiecie gorlickim (Gładyszów, Siary) i dwa otwarte wydarzenia – warsztaty kulinarne kuchni syryjskiej w Gładyszowie oraz spotkanie z Karimą Kanjo, edukatorką kulturową pochodzącą z Aleppo w bibliotece w Gorlicach. Głównym celem projektu było zwrócenie uwagi na temat uchodźstwa i migracji oraz zwiększenie dostępu do rzetelnej wiedzy, wolnej od stereotypów i uprzedzeń. Spotkania i warsztaty były okazją do przezwyciężania lęku przed nieznanym, weryfikacji poglądów i uzyskania nowej perspektywy. Poprzez realizację projektu udało się stworzyć przestrzeń do rozmowy na temat uchodźców. W działaniach projektowych wzięło udział 145 odbiorców/odbiorczyń.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web