Zrealizowane projekty 2016

ZREALIZOWANE PROJEKTY 2016

Projekty zrealizowane w 2016 roku (ścieżka A)

EG-2016-01

Polska Akcja Humanitarna

„Out of the box”

Wysokość dofinansowania: 35 000 zł, kwota wydatkowana: 34 983,92 zł

Projekt miał na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli/ek, uczniów/nic i wolontariuszy/ek z Torunia i okolic z zakresu Kodeksu ws. obrazów i wiadomości; konsekwencji i przyczyn konfliktów zbrojnych oraz angażowanie uczestników/czek w nieszablonowe dyskusje i działania w Tygodniu Edukacji Globalnej. Projekt pozwolił uczestnikom/czkom zdobyć konkretne umiejętności wyszukiwania informacji, krytycznej analizy, debatowania i organizowania akcji, które mają efekt długofalowy. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty dla uczniów i uczennic w szkołach, szkolenie dla uczniów/uczennic i nauczycielek, szkolenie dla wolontariuszek, 2 wideokonferencje, 5 debat w szkołach a także wydano minimanual na temat tego, jak zorganizować debatę (publikacja nie drukowana, wysyłana elektronicznie uczestnikom projektu) oraz stworzono animację video na temat Kodeksu ws. obrazu i wiadomości dotyczących krajów globalnego Południa.

EG-2016-02

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Lokalni/e liderzy/liderki globalnej odpowiedzialności

Wysokość dofinansowania: 34 650 zł, kwota wydatkowana: 34 649,22 zł.

Projekt „Lokalni/e liderzy/liderki globalnej odpowiedzialności” nastawiony był na wzmacnianie kompetencji pracowników/czek i wolontariuszy/ek organizacji pozarządowych w zakresie wprowadzania elementów edukacji globalnej wysokiej jakości w edukacji pozaformalnej.

Lokalni/ne aktywiści/ki wzięli udział w cyklu 8 webinariów, podczas których zgłębili wybrane wątki globalne, takie jak nierówności globalne, cele zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwość podatkowa, zawłaszczanie ziemi czy praktyczne kwestie związane z działaniami kampanijnymi i innymi formami angażowania się. Ponadto w ramach projektu przygotowano dodruk publikacji pt. „Sprawiedliwość podatkowa a rozwój” a także opracowano 5 infografik dot. sprawiedliwości podatkowej i przetłumaczono na język polski krótki filmik wyjaśniający to zagadnienie.

EG-2016-03

Związek Harcerstwa Polskiego

Światozmieniacze

Wysokość dofinansowania: 34 886,54 zł, kwota wydatkowana: 34 886,54 zł.

Celem projektu było upowszechnienie w ZHP aktywnych postaw prowadzących do podejmowania działań odpowiadających na problemy społeczne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ukazanie związanych z tym globalnych zależności. Uczestnicy zobaczyli, że zmiany wprowadzane w odległym miejscu mogą oddziaływać na mieszkańców innych części świata, pozytywnie inspirować. Dzięki projektowi wyposażono w odpowiednią wiedzę liderów i liderki lokalnych grup ZHP – drużynowych.
320 liderów i liderek zostało przeszkolonych podczas 11 warsztatów, na których podjęto tematykę wpływu jednostki na globalizację. Opracowano poradnik dla drużynowych, zawierający historie ludzi realizujących pozytywne zmiany w swoim środowisku lokalnym (światozmieniaczy), przygotowane na podstawie wywiadów zebranych w Azji oraz scenariusze zajęć dla grup wiekowych funkcjonujących w ZHP. Poradnik otrzymali wszyscy liderzy i liderki objęci projektem – 6000 osób, jest on też dostępny w wersji elektronicznej.

EG-2016-04

Polska Akcja Humanitarna

Link z Globalnym Południem

Wysokość dofinansowania: 35 000 zł, kwota wydatkowana: 35 000 zł

Projekt stworzony był z myślą o uczniach i uczennicach szkół podstawowych. To dla tej grupy skierowane są produkty projektu: gra „Młodzi Reporterzy na globalnym Południu”, scenariusze zajęć i warsztatów oraz Klub Młodego Ambasadora/ki globalnego Południa. Gra to wielkoformatowy materiał edukacyjny, który pokazuje różnorodność państw Afryki Wschodniej, ale także wyzwania z jakimi się borykają. Rozgrywa się w Sudanie Południowym, Somalii, Ugandzie i Kenii i ma charakter kooperacyjny. Scenariusze powstały w wyniku pracy interdyscyplinarnej grupy złożonej z nauczycieli/ek oraz trenerów/ek edukacji globalnej, którzy spotkali się na narzędziowni oraz pracowali online i testowali scenariusze w szkołach. Klub Młodego Ambasadora Globalnego Południa powstał w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku – co wtorek w ramach zajęć pozalekcyjnych grupa 10 uczniów i uczennic poznawała rzeczywistość Ugandy i przygotowywała się do połączenia z podopiecznymi Somero Uganda.

EG-2016-05

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Zrozumieć świat

Wysokość dofinansowania: 34 990 zł, kwota wydatkowana: 34 986,04 zł

Projekt skierowany był do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Miał na celu wsparcie 18 nauczycieli i nauczycielek w prowadzeniu dobrej jakości edukacji globalnej, poprzez nowe metody edukacyjne (dociekania filozoficzne, otwarte przestrzenie dla dialogu i dociekań) i atrakcyjne materiały edukacyjne. Wsparcie to miało przełożyć się na budowanie wśród młodzieży szkolnej głębszego rozumienia złożoności otaczającej nas rzeczywistości. Szkoły otrzymały wsparcie w postaci dwudniowego szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek, sześciu warsztatów w szkołach z trenerkami IGO oraz ciekawych w formie materiałów edukacyjnych: komiksu #kryzysżywnościowy wraz ze scenariuszami lekcji, filmu „Pełny talerz dla 10 miliardów” ze scenariuszem, gry „Świat jako 100%” ze scenariuszem oraz gry podatkowej ze scenariuszem. We współpracy z IGO szkoły uczestniczyły w obchodach tegorocznego Tygodnia Edukacji Globalnej.

EG-2016-06

Fundacja Artykuł 25

”Spotkanie z Innym” –– 3. edycja cyklu działań edukacyjnych promujących szacunek i solidarność względem innych kultur, wpisującego się w Tydzień Edukacji Globalnej, skierowanego do dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców w gminie Szczecin.

Wysokość dofinansowania: 30 790 zł, kwota wydatkowana: 30 790 zł

Projekt kierowany był głównie do uczniów oraz nauczycieli i miał na celu umożliwienie im zdobycia wiedzy oraz pobudzenia w nich postaw wrażliwości, zrozumienia i solidarności z innymi społeczeństwami, sprzyjających stawianiu czoła aktualnym problemom globalnym i przełamywaniu stereotypów oraz uprzedzeń wobec innych społeczności. W ramach projektu przeprowadzono 25 spotkań edukacyjnych na podstawie autorskiego scenariusza „Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku” w szczecińskich liceach i gimnazjach połączonych z lekcją muzealną przeprowadzaną w Muzeum Narodowym w Szczecinie. W ramach TEG fundacja zorganizowała konferencję dla nauczycieli „Spotkanie z Innym – razem przeciwko uprzedzeniom i stereotypom” oraz 10 projekcji filmowych dla widzów w różnym wieku. Ogółem w projekcie wzięło ponad 1300 osób.

EG-2016-07

Klub Inteligencji Katolickiej

Post-turysta.pl – 2016

Wysokość dofinansowania: 34 990 zł, kwota wydatkowana: 34 350 zł

Przeprowadzono 20 ośmiogodzinnych szkoleń poświęconych procesom i zjawiskom – ekonomicznym, społecznym, kulturowym, psychologicznym, ekologicznym – które składają się na najistotniejsze aspekty świadomej i zrównoważonej turystyki i podróżowania po krajach globalnego Południa. Szkolenia te odbyły się w Alfredówce, Bielsku-Białej, Cieszynie, Katowicach, Kielcach, Kłobucku, Lublinie, Mielcu, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Poznaniu (dla osób spoza Poznania), Pruszkowie, Pszczynie, Suwałkach, Wałbrzychu i Zgierzu. W szkoleniach wzięły udział 456 osoby. Projekt szkoleń powstał przy merytorycznej współpracy z najwybitniejszymi polskimi badaczami turystyki (z: UW, SGH, UJ, UAM, UG oraz AWF), a warsztaty prowadzone były przez doświadczonych trenerów: Pawła Cywińskiego, Jarosława Ziółkowskiego i Marysię Złonkiewicz. Zapleczem szkoleń jest wirtualny przewodnik po ideach podróży – post-turysta.pl – zawierający 52 eseje.

EG-2016-08

Fundacja „Kultury Świata”

Innowatorzy społeczni a problemy globalne

Wysokość dofinansowania: 35 000 zł, kwota wydatkowana: 33 566,98 zł

Celem projektu było ukazanie wpływu globalnych procesów na jednostkę, szerzenie wiedzy na temat wybranych problemów z jakimi borykają się zarówno kraje globalnego Południa jak i globalnej Północy, a także aktywizacja młodzieży na rzecz zmian społecznych. W ramach projektu stworzono 3 krótkie filmy dokumentalne, dotyczące zagadnienia zrównoważonego rolnictwa („Eko-farma”), równouprawnienia kobiet („Siła kobiet”) oraz aktywności lokalnych innowatorów społecznych („Razem”). W nawiązaniu do tematyki filmów, przygotowano broszurę edukacyjną dla nauczycieli, zawierającą charakterystykę wybranych problemów globalnych na przykładzie Nigerii oraz szereg ćwiczeń przeznaczonych do wykorzystania podczas pracy z młodzieżą. Zorganizowano łącznie 10 warsztatów w szkołach w Kwidzynie, Lęborku i Gdyni, 3 ogólnoszkolne akcje w ramach TEG oraz 3 spotkania na uniwersytetach w Gdańsku, Zielonej Górze i Toruniu, aktywizując w ten sposób młodzież i studentów na rzecz zmian społecznych.

EG-2016-09

Fundacja Otwarty Plan

Poznajmy Cele Zrównoważonego Rozwoju! Gra miejska Fair Train w Katowicach

Wysokość dofinansowania: 29 440 zł, kwota wydatkowana: 29 440 zł

Projekt skierowany był do szkół II, III i IV etapu edukacyjnego z woj. śląskiego. W rezultacie prowadzonych działań 670 uczniów i uczennic oraz 48 nauczycieli i nauczycielek bezpośrednio zapoznało się z tematyką edukacji globalnej, ze szczególnym uwzględnieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju. W ramach projektu odbyły się następujące działania: 1 spotkanie dla koordynatorów oraz liderów gry FAIR TRAIN, 12 warsztatów dla liderów (uczniów) w szkołach, gra miejska Fair Train w Katowicach w czasie TEG2016, działania ewaluacyjne oraz 12 warsztatów multiplikacyjnych (peer-to-peer education) w placówkach partnerskich projektu. W realizację działań zaangażowanych było bezpośrednio 16 placówek edukacyjnych. Oddziaływanie edukacyjne projektu zostało poszerzone dzięki partnerstwu Fundacji Otwarty Plan w organizacji i przebiegu II gry miejskiej GLOBALNE PIEKARY w Piekarach Śląskich, w którym udział wzięło 195 uczniów/ennic oraz 48 nauczycieli/ek.

EG-2016-10

Fundacja EkoRozwoju

Laboratorium Edukacji Globalnej – zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław

Wysokość dofinansowania: 35 000 zł, kwota wydatkowana: 34 141,69 zł

Projekt skierowany był zarówno do nauczycieli i edukatorów, jak i mieszkańców wybranych powiatów województwa dolnośląskiego. W jego ramach przeprowadzono warsztaty poświęcone podstawom edukacji globalnej, zmianom klimatu – ich przyczynom i skutkom oraz prawom człowieka w kontekście zmian globalnych. W zajęciach wzięło udział 18 nauczycieli i edukatorów z Legnicy i Obornik Śląskich. W Obornikach Śląskich odbył się także Tydzień Edukacji Globalnej, czyli Festiwal im. Tony’ego Halika. Jego goście mieli okazję m.in. podyskutować o współpracy rozwojowej oraz odpowiedzialnej turystyce, przyjrzeć się małym projektom w Burundi, odwiedzić mieszkańców Sudanu Południowego, wspiąć się w góry w Nepalu i zastanowić się nad skutkami rozwoju masowej turystyki dla lokalnego środowiska i mieszkańców. Wszystko to podczas spotkań z dziennikarzami, podróżnikami i współpracownikami organizacji pozarządowych.

EG-2016-11

Fundacja Instytut Edukacji Kreatywnej – INEK

Ogarnij świat – edukacja globalna kluczem do współczesności

Wysokość dofinansowania: 20 680 zł, kwota wydatkowana: 20 662,18 zł

Działania projektu realizowane na terenie województw mazowieckiego (Nasielsk) oraz kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Kościelec) i obejmowały:

  • dwie edycje 20-godzinnych warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  • dwie edycje szkolenia metodycznego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z zakresu praktycznych zastosowań edukacji globalnej
  • serię warsztatów tematycznych, wykładów i zabaw/animacji
  • wsparcie szkół zaangażowanych w projekt w postaci materiałów pomocnych w samodzielnej realizacji inicjatyw w obszarze EG w przyszłości
  • pakiet 5 scenariuszy na lekcje wychowawcze

Działania realizowane w projekcie poruszały szerokie spektrum wątków EG, m.in.: zależności gospodarcze, polityczne i technologiczne we współczesnym świecie, nierówności rozwojowe globalnej Północy i Południa, prawa człowieka, korzyści i zagrożenia płynące z globalizacji, odpowiedzialna konsumpcja.

EG-2016-12

Fundacja na Rzecz Tolerancji Poprzez Międzykulturowe Zrozumienie

Warsztaty i lekcje w gminie Dragacz i w Grudziądzu: dialog globalnego Południa z Północą

Wysokość dofinansowania: 29 332 zł, kwota wydatkowana: 29 332 zł

Głównym celem projektu było przybliżenie problematyki globalnego Południa wśród społeczności lokalnej dorosłych i uczniów w województwie kujawsko-pomorskim, a w szczególności w gminie Dragacz – w której znajduje się ośrodek dla cudzoziemców.
Projekt podzielony był na dwa działania. Działanie pierwsze – to warsztaty edukacji globalnej dla dorosłych mające na celu przybliżenie problematyki zrównoważonego rozwoju – w szczególności jej społecznej części – poprzez wdrożenie metodologii dialogu opracowanej przez Nansen Center for Peace and Dialog. Warsztaty łączyły w sobie wiedzę dotyczącą zrównoważonego rozwoju oraz problematyki globalnego Południa z praktycznymi umiejętnościami rozwiązywania konfliktów w społecznościach heterogonicznych w tym wielokulturowych. Zajęcia dla uczniów miały na celu przybliżenie problematyki globalnego Południa, zrozumienie globalnego wpływu indywidualnych decyzji, wyrobienie aktywnych postaw solidarności i odpowiedzialności.

EG-2016-13

Fundacja Civis Polonus

Uczymy (się) razem dla pokoju

Wysokość dofinansowania: 34 800 zł, kwota wydatkowana: 31 450,08 zł

Pierwszym etapem projektu było zrekrutowanie szkół i zorganizowanie dla nauczycieli szkoleń z zakresu uczenia o globalnych współzależnościach. Szkolenia odbyły się w połowie października i na początku listopada w Warszawie (dla nauczycieli szkół województwa mazowieckiego) oraz we Włocławku (dla nauczycieli ze szkół województwa kujawsko-pomorskiego). Nauczyciele otrzymali opracowane przez Fundację scenariusze lekcji i projektu edukacyjnego. Na ich podstawie przeprowadzili lekcje i projekty w swoich szkołach. Zdecydowana większość szkół zaprezentowała efekty projektu w drugiej połowie listopada, czyli podczas Tygodnia Edukacji Globalnej. Scenariusze dostępne są w wersji elektronicznej.

Projekty zrealizowane w 2016 roku (ścieżka B)

EG-2016-14

Fundacja Go’n’Act

Zanim pomożesz… (czyli odpowiedzialny wolontariat zagraniczny)

Wysokość dofinansowania: 7 944,00 zł, kwota wydatkowana: 7 120,82 zł

Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów dla młodych mieszkańców wybranych miejscowości na Dolnym Śląsku na temat wolonturystyki i odpowiedzianego wolontariatu zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu w sierocińcach i innych placówkach pracujących z dziećmi w krajach globalnego Południa.
Celem projektu było uświadomienie młodzieży jak zorganizowany jest wolontariat zagraniczny, że często jego organizatorzy nie są wolni od zaniedbań, wskutek czego wolontariusze z Europy i Ameryki Północnej mogą w sposób nieświadomy przyczyniać się do przemytu dzieci i łamania praw dziecka. Podczas warsztatów młodzi ludzie dowiedzieli jak mądrze pomagać i jakie kroki należy poczynić, żeby wyjazd faktycznie pomagał potencjalnym beneficjentom (dzieciom) zamiast im szkodzić. W projekcie udział wzięło ponad 550 młodych ludzi z Lubina, Wałbrzycha, Świdnicy i Głogowa.

EG-2016-15

Fundacja „Edukacja dla nas”

Różni i równi. Warsztaty dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Wysokość dofinansowania: 7 950 zł, kwota wydatkowana: 7 950 zł

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych w Ożarowie Mazowieckim, obejmujące 3 moduły: a) moduł podnoszący poziom wiedzy nt. migracji międzynarodowych, b) moduł poświęcony metodyce prowadzenia zajęć o tematyce uchodźczej, c) moduł dotyczący zastosowania metody Design Thinking w edukacji globalnej. Głównymi celami projektu było przełamanie stereotypów dotyczących uchodźców a utrwalanych przez media, zainspirowanie nauczycieli do podjęcia tematyki uchodźczej w szkołach, a także zachęcenie ich do włączania w edukację globalną metody Design Thinking. Punktem wyjścia warsztatów było spotkanie z Marią Złonkiewicz oraz Pawłem Cywińskim (a inicjatywy Chlebem i Solą oraz portalu Uchodźcy.info). Goście podzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z pracy z i na rzecz uchodźców. W kolejnej części uczestnicy dowiedzieli się, gdzie szukać scenariuszy zajęć i informacji na temat kryzysu uchodźczego oraz jak stworzyć ramy zajęć na temat, który budzi silne emocje.

EG-2016-16

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek

Tacy inni – tacy sami

Wysokość dofinansowania: 8 000 zł, kwota wydatkowana: 8 000 zł

Projekt został zrealizowany dla 306 dzieci w wielu 6-12 lat, udało się poszerzyć ich wiedzę w zakresie zagadnień globalnych, ukazać im wpływ ich własnego postępowania na jakość życia ludzi w krajach globalnego Południa .
Zostały przeprowadzone 10-godzinne warsztaty dla grupy 16 nauczycieli-wychowawców realizujących zajęcia w Świetlicach środowiskowych na wsiach gminy Wieliczka. Nauczyciele otrzymali materiały edukacyjne: publikacje zawierające scenariusze zajęć, karty pracy i gry, prezentacje. Scenariusze warsztatów do przeprowadzenia w świetlicach zostały wybrane przez wychowawców w ramach warsztatów i przetrenowane w trakcie szkolenia. Została zorganizowana wycieczka tematyczna do Parku Edukacji Globalnej w Krakowie dla całej społeczności projektu. Przeprowadzono 5 warsztatów nt. życia rówieśników w 5 krajach globalnego Południa w 16 grupach świetlicowych. Uczestnicy projektu, w trakcie TEG wykonali 13 tablic tematycznych dla społeczności swojej szkoły.

EG-2016-17

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej

Moja podróż

Wysokość dofinansowania: 8 000 zł, kwota wydatkowana: 7 991,37 zł

Projekt odpowiada na problem niewystarczającej ilości działań podejmujących próbę wytłumaczenia globalnego wymiaru migracji, jej przyczyn, zależności, skutków zarówno dla państw przyjmujących, jak i tych, z których wyjeżdżają mieszkańcy, a także braku spojrzenia na proces migracji przez pryzmat migrantów. Celem projektu było opracowanie i przeprowadzenie gry symulacyjnej, w której uczestnicy i uczestniczki wcielili się w rolę mieszkańców krajów globalnego Południa ogarniętych wojną, konfliktami i musieli zorganizować swój wyjazd z kraju oraz podróż do Europy. Zespół ds. opracowania gry symulacyjnej przygotował scenariusz, karty postaci, historie imigrantów i uchodźców, które stanowiły podstawę do przeprowadzenia symulacji. W dniach 17-19.11.2016 r. w hali Stoczni Gdańskiej odbyły się 3 edycje gry, podczas których grupa 59 uczniów, uczennic, studentów i studentek miała sposobność przez kilka godzin wczuć się w rolę migrantów, poznając ich troski, motywacje, podejmując decyzje, szukając bezpieczeństwa i dzieląc trudy podróży.

EG-2016-18

Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła

Akademia Dzieci Świata w gminie Oborniki Śląskie

Wysokość dofinansowania: 8 000 zł, kwota wydatkowana: 8 000 zł

W ramach projektu przeprowadzono w gminie Oborniki Śląskie (miasto Oborniki Śląskie, Uraz, Pęgów) oraz w Wiszni Małej działania z zakresu edukacji globalnej, m.in. 12 warsztatów wielokulturowych i międzykulturowych w szkołach podstawowych w klasach 1-3 dla 150 dzieci (każde dziecko uczestniczyło w 4 godzinach warsztatów) oraz wcześniejsze przeszkolenie 36 nauczycielek/wychowawczyń m.in. z zakresu definicji edukacji globalnej, kodeksu ws. obrazów i wiadomości dotyczących krajów globalnego Południa, wrażliwości kulturowej. Projekt realizowany był w partnerstwie z Obornickim Ośrodkiem Kultury, gdzie odbywały się dodatkowe działania: uroczysta inauguracja projektu połączona z projekcją filmu „Pema – jedyny syn”, kreatywne warsztaty wielokulturowe dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz spotkania podróżnicze otwarte dla mieszkańców gminy Oborniki Śląskie.

EG-2016-19

Stowarzyszenie „Licealista”

Myślimy globalnie, działamy lokalnie

Wysokość dofinansowania: 6 370 zł, kwota wydatkowana: 6 370 zł

Celem projektu było podniesienie poziomu świadomości uczestników na temat zjawisk i współzależności globalnych oraz mobilizowanie do aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju. 40 uczniów LO Poddębice w wieku 16-17 lat brało udział w zajęciach dotyczących zrównoważonego rozwoju, wpływu jednostki na procesy globalne oraz diagnozowania problemów w najbliższym otoczeniu. Podzieleni na 8 grup uczestnicy analizowali otaczającą rzeczywistość pod kątem zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju. Mając przygotowanie teoretyczne podjęli się pracy nad małymi projektami. Ich działania kierowane były przede wszystkich do uczniów szkół i przedszkoli w powiecie poddębickim (w przygotowanych zajęciach wzięło udział 1000 osób). Zrealizowano także kampanie informacyjne dla mieszkańców Poddębic (odpowiedzialne zakupy, segregacja śmieci, recykling, zrównoważony transport). Uroczystym zakończeniem projektu były dwudniowe obchody Dni Zrównoważonego Rozwoju w LO w Poddębicach.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web