Zrealizowane projekty 2012

ZREALIZOWANE PROJEKTY 2012

Krótkie opisy projektów zrealizowanych w 2012 roku

EG-2012-01

Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Warszawa

Silnym głosem – wyzwania Południa z perspektywy kobiet i rolników

Projekt miał na celu budowanie zrozumienia i zwalczanie panujących stereotypów na temat przyczyn ubóstwa i głodu na świecie wśród osób zajmujących się edukacją globalną, a w efekcie podniesienie jakości prowadzonych przez nie działań edukacyjnych.
Głównymi działaniami projektu było wydanie oraz promocja trzech publikacji:
1) publikacja „Kobiecym Głosem! Liderki ruchu kobiecego w Ugandzie nt. mobilizacji, sukcesów i wyzwań w walce o prawa kobiet i równość płci”; 2) raport „Wpływ zakładania plantacji drzew na prawa człowieka w prowincji Niassa w Mozambiku”; 3) broszura informacyjna „Plantacje drzew w regionie Niassa w Mozambiku”. Publikacje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie www.igo.org.pl, każda z nich została również wydrukowana i rozesłana w 100 egzemplarzach osobom, organizacjom i instytucjom zajmującym się tematyką edukacji rozwojowej. W ramach projektu odbyły się również dwa spotkania promocyjne, w Toruniu i Lublinie.
Publikacje projektu można pobrać też z naszej strony.

EG-2012-02

Polska Akcja Humanitarna, Warszawa

Trenerzy dla młodzieży! Wspólnie dla globalnego Południa

W okresie Tygodnia Edukacji Globalnej (19-26.11.2012) odbyło się 31 warsztatów dla młodzieży w 31 szkołach z 9 województw i 21 miejscowości w całej Polsce. Warsztaty przeprowadziło 11 trenerów PAH, a hospitowało 5 pracowników PAH. Warsztaty były wzmocnieniem działań edukacyjnych szkół i miały na celu poprawę ich jakości, a także pogłębienie przez uczniów tematyki z zakresu edukacji globalnej. W okresie TEG 27 szkół przeprowadziło takie działania, jak: lekcje przedmiotowe, wystawy, prezentacje, spotkania z ekspertami, debaty, pokazy filmów, gry miejskie, konkursy i inne. We współpracy z partnerem projektu – Uniwersytetem Zielonogórskim, odbył się wykład dla studentów politologii na temat wyzwań globalnych.
W celu przygotowania warsztatów trenerzy spotkali się na dwóch 2-dniowych szkoleniach i konferencji Skype (18-19.08, 3.09 i 13-14.10), podczas których zaproszeni goście przyczynili się do wzrostu ich wiedzy z zakresu pomocy humanitarnej i wyzwań rozwojowych na przykładzie Somalii, Autonomii Palestyńskiej, Tanzanii. Powstało 5 scenariuszy nt. pomocy humanitarnej i współzależności globalnych, które w formie publikacji PDF opublikowano na stronach PAH, TEG, wysłano do ok. 800 szkół w Polsce oraz przesłano na listę e-mailową Grupy Zagranica.
Publikację projektu można pobrać z naszej strony.

EG-2012-03

Fundacja Inna Przestrzeń, Warszawa

Trzeci Biegun Świata i jego mieszkańcy

Projekt miał na celu aktywizującą edukację działaczy, nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych w małych społecznościach miast i wsi z województw m.in. warmińsko-mazurskiego, poznańskiego, lubelskiego, małopolskiego. Głównym jego celem było pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń ekologicznych i kulturowych Wyżyny Tybetańskiej oraz ich globalnych skutków. W ramach projektu zrealizowano spotkania w małych miejscowościach, w czasie których  wyświetlone zostały filmy dokumentalne dotyczące w/w problemów, połączone z ich omówieniem przez przedstawiciela społeczności Tybetańskiej. Dodatkowo projekcji towarzyszyła wystawa zdjęć dotycząca życia codziennego mieszkańców Wyż. Tybetańskiej. Efektem tych spotkań było skonstruowanie scenariusza zajęć dla uczniów szkół licealnych w ramach lekcji biologii, geografii oraz WOS-u. W ramach projektu powstała również interaktywna platforma wymiany poglądów, artykułów, zdjęć ze spotkań na portalu społecznościowym – Facebook oraz strona internetowa, na której udostępnione były materiały dla nauczycieli oraz filmy.
Scenariusze projektu można pobrać z naszej strony.

EG-2012-04

Fundacja Partners Polska, Warszawa

Solidarni z Południem: Globalne Mazowsze, Globalne Podhale

Projekt skierowany był do nauczycieli i przyszłych pedagogów (studentów) oraz uczniów z rejonu Podhala i Mazowsza. W ramach projektu odbyły się dwa warsztaty z edukacji globalnej dla nauczycieli, warsztaty dla studentów- przyszłych pedagogów- z regionu Podhala. Ich rezultaty to m.in. podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji uczestników na temat wartości stojących u podstaw edukacji globalnej, realizacji lekcji szkolnych z edukacji globalnej w oparciu o podstawę programową oraz pracy metodą projektu.
Uczniom szkół ponadgimnazjalnych zaproponowano udział w konkursie artystycznym dot. Milenijnych Celów Rozwoju pt. „Eko-solidarni”. Konkurs wzbogacił uczniów o wiedzę dotyczącą MCR, a szczególnie zagadnień łączących ekologię, Sprawiedliwy Handel, budowanie współpracy pomiędzy krajami Globalnego Południa i Globalnej Północy. W ramach projektu wydano publikację dokumentującą działania uczniów, absolwentów i nauczycieli szkoły św. Filipa w slumsie Mathare oraz I LO w Rabce, związanych z realizacją projektu edukacyjnego „Rabka i Podhale dla dzieci z Mathare”.
Publikację projektu można pobrać z naszej strony.

EG-2012-05

Fundacja „Afryka Inaczej”, Warszawa

Afryka jak z bajki

W ramach projektu nagrano osiem afrykańskich bajek z czterech regionów Afryki, czytanych przez osoby pochodzenia afrykańskiego oraz udostępniono te nagrania za pośrednictwem różnych kanałów, z uwzględnieniem najnowszych technologii. Zostały również zrealizowane cztery filmy z czterema bajkami. Poprzez realizację nagrań i filmów, łatwo dostępnych i adresowanych do szerokiego grona odbiorców, powstał nowatorski materiał, który pomoże w inicjowaniu i kontynuacji zadań z zakresu edukacji globalnej, w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości poniżej 500 tys. mieszkańców. Jednocześnie w Białymstoku zostały przeprowadzone jednodniowe warsztaty z uczniami trzech szkół podstawowych, prowadzone przez Mamadou Dioufa. Ich rezultatem były ilustracje do e-publikacji wydanej w ramach projektu, a zawierającej teksty bajek czytanych przez osoby pochodzenia afrykańskiego. Bajki dostępne są do pobrania tu..

EG-2012-06

Fundacja Edukacji Międzykulturowej, Warszawa

Mini Festiwale Edukacji Globalnej

Projekt służył popularyzacji wiedzy na temat krajów Południa, ukazaniu problemów dot. dostępu do edukacji oraz kwestii niedożywienia. Wydarzenia projektu i materiały edukacyjne w przystępny sposób przybliżały i wyjaśniały współzależności między Północą i Południem. W ramach projektu zorganizowane zostały Mini Festiwale Edukacji Globalnej w przedszkolach i szkołach Częstochowy i Olsztyna, wykonano 2 interaktywne wystawy i opracowano zestaw scenariuszy oraz komplet tekstów informacyjnych. Dodatkowo opracowano zestaw gier na stronę www oraz przeprowadzono zajęcia i pokazano wystawę jednej ze szkól Żyrardowa. Całość materiałów dostępna jest na stronie www.miedzykulturowa.org.pl .
Wersje elektroniczne wypracowanych materiałów można też pobrać z naszej strony.

EG-2012-07

Stowarzyszenie Amnesty International

Edukacja dla Godności

Projekt był kierowany do studentów/ek oraz osób związanych z działalnością trenerską/edukacyjną,  zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności trenerskich w zakresie edukacji globalnej i działalnością w tym zakresie na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu zostało przeprowadzonych 7 dwudniowych szkoleń i 1 jednodniowe dla osób, które w dalszym etapie wspierały szkoły w prowadzeniu działań edukacyjnych i akcyjnych podczas Tygodnia Edukacji Globalnej. Łącznie przeszkolonych zostało 125 osób. Dodatkowo, nadprogramowo, zostały przeprowadzone 2 spotkania informacyjne dla osób związanych z działalnością edukacyjną – łącznie dla 38 osób. Do organizacji Tygodnia Edukacji Globalnej dołączyło 58 miejsc w województwie zachodniopomorskim – w przeważającej części miejsc były to szkoły. Wśród organizatorów Tygodnia Edukacji Globalnej znalazły się również świetlice środowiskowe i biblioteki.

EG-2012-08

Fundacja Kaukaz.net

Kaukaski Weekend w Siedlcach

Projekt skierowany był przede wszystkim do społeczności miasta i gminy Siedlce, do dzieci i dorosłych (rodziców i innych osób zainteresowanych Kaukazem). Jego główne działania sprowadzały się do przygotowania Kaukaskiego Weekendu w Siedlcach (w ramach TEG), a w jego ramach: przeprowadzenia dwóch warsztatów bajkowych (dla dzieci); przygotowania dwóch spotkań na temat bieżących problemów społecznych na Kaukazie (dla dorosłych), publikacji w lokalnej gazecie („Kultura Siedlecka”) oraz na portalach Fundacji Kaukaz.net i siedleckiego Stowarzyszenia „tutajteraz” (ludowa baśń, wyjaśnienie kulturoznawcze, reportaż antropologiczny); przygotowania dwutygodniowej wystawy fotografii z Kaukazu oraz godzinnej audycji radiowej na temat wartości charakterystycznych dla Kaukazu.

EG-2012-09

Stowarzyszenie Jeden Świat

Opowiadanie świata w Turku

Bezpośrednimi adresatami projektu były dzieci, rodzice i nauczyciele. Działania projektowe obejmowały organizację 1) warsztatów dla dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziców. (Odbyło się 9 dwugodzinnych warsztatów, w których wzięło udział 102 dzieci i 72 rodziców. Każdy warsztat składał się z dwóch części: opowieści i działań twórczych.) 2) warsztatów dla dzieci w wieku 6-12 lat (Odbyło się 9 dwugodzinnych warsztatów, w których wzięło udział 123 dzieci. Warsztaty dla starszych dzieci składały się z trzech części: opowieści, części edukacyjnej i działań twórczych.) 3) warsztatów dla nauczycieli (Odbyły się 3 warsztaty (łącznie 6 godzin zajęć), w których wzięło udział 20 nauczycieli.). Ponadto w ramach TEG zorganizowano widowisko narracyjno-muzyczne, które obejrzało 70 osób. Podczas projektu powstał także pakiet edukacyjny (złożony z publikacji i materiałów różnych podmiotów z różnych lat) dot. zagadnień globalnych i metod pracy z dziećmi w edukacji globalnej. Pakiet w liczbie 100 egz. rozesłano do przedszkoli, szkół i bibliotek powiatu tureckiego.

EG-2012-10

Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ

Kręcimy się razem – Młodzież z Podlasia w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej

Celem projektu było zwiększenie zainteresowania i samej wiedzy na temat edukacji globalnej oraz globalnych współzależności wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli. W ramach projektu zorganizowano 10 warsztatów nt. edukacji globalnej dla uczniów w 10 miastach województwa podlaskiego. W kolejnym kroku przeszkoleni uczniowie sami opracowali własne mini-projekty w formach akcji lub happeningów, które realizowali podczas TEG w swoich szkołach lub/ i miejscowościach. W akcjach TEG brali udział uczniowie 9 szkół.
W ostatniej fazie projektu zorganizowano 2-dniowe spotkanie „Podlaskiego Forum Młodzieżowego na rzecz Edukacji Globalnej” oraz szkolenie dla nauczycieli w Michałowie i Białymstoku. W spotkaniu brało udział 21 uczniów oraz 9 nauczycieli.

EG-2012-11

Stowarzyszenie „Katedra Kultury”

Oblicza Ugandy

W ramach projektu opracowano wysokiej jakości pakiet edukacyjny składający się z 20 plansz zawierających zdjęcia, rozmowy z Ugandyjczykami oraz dodatkowe informacje ułatwiające zrozumienie tekstu i kontekstu wykonanych zdjęć. Materiał ten wykorzystano w trakcie 8 warsztatów dla młodzieży z: Kwidzyna, Bydgoszczy, Łaziskach, Wilgi, Sochaczewa, Bielska Białej, Tczewa oraz Wolicy (k. Nadarzyna). Łącznie udział w nich wzięło 112 osób.
Warsztaty te uwrażliwiały uczestników na zagadnienia związane z informowaniem o sytuacji w krajach Południa (na bazie tego jak sami mieszkańcy Ugandy mówią o swoim kraju). Spotkania te były też okazją dla opracowania pomysłów na wydarzenie, które grupy realizowały w trakcie TEG. Każda z grup w inny sposób podeszła do organizacji wydarzenia (wystawy szkolne, akcje w przestrzeni miejskiej, spotkania z opowieściami ugandyjskimi).
Oprócz tego w trakcie projektu prowadzono blog, na którym publikowane były kolejne relacje z podróży do Ugandy a następnie relacje z warsztatów i wydarzeń. Opublikowano ok. 100 wpisów.
Wersje elektroniczne wypracowanych plansz edukacyjnych z ćwiczeniami można pobrać z naszej strony.

EG-2012-12

Fundacja Studio (S)praw Kobiet

Cross-cultural Caffeteria: Spotkania globalnego Południa z młodzieżą Piaseczna

W ramach projektu odbyło się 10 spotkań (dyskusji w jęz. angielskim), podczas których młodzież z Piaseczna zapoznawała się z wybranymi gośćmi – przedstawicielami krajów Globalnego Południa w otwartej, wychodzącej poza typowo szkolną edukację, atmosferze. Głównym zadaniem projektu było oddanie głosu mieszkańcom Globalnego Południa, powołanie się na ich wiedzę i doświadczenia w procesie wspólnego uczenia się zasad oraz praktyki dialogu międzykulturowego. Metodą projektu było świadome skonfrontowanie kultur, pojęć i zachowań, w tym specyfiki genderowej, mające na celu pobudzenie młodych osób do myślenia krytycznego na temat własnego środowiska (lokalnego) i wpływie tego środowiska (w tym ich samych) na zjawiska globalne. Projekt wspomagał młodzież w rozpoznawaniu i akceptacji różnorodności kulturowych na świecie, a poprzez to pobudzał osoby młode do świadomego działania. Projekt wpisał się w założenia edukacji globalnej, koncentrując się na kształtowaniu umiejętności wymiany poglądów, doświadczeń i punktów widzenia pomiędzy gośćmi a grupą młodzieży.

EG-2012-13

Fundacja Klamra

Edukacja na rzecz praw człowieka i różnorodności w Żywcu

W ramach projektu zrealizowany został cykl trzech wydarzeń dotyczących różnorodności, wielokulturowości, praw człowieka, adresowany do uczniów lokalnych szkół oraz szerszej publiczności. Działania projektu uzupełniały program II Dnia Romskiego w Żywcu, inicjatywy edukacyjnej wpisującej się w większy program działań Fundacji w Żywcu na rzecz integracji zróżnicowanej etnicznie społeczności miasta, wydarzenie o tematyce białoruskiej oraz wydarzenie o charakterze wielokulturowym. Działania charakteryzowała różnorodność form (wykłady, warsztaty plastyczne, występy artystyczne, pokazy filmów, spotkania). Jednym z największych sukcesów było zorganizowanie „Żywej Biblioteki” (po raz pierwszy w tak małej miejscowości w Polsce), która spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i odniosła sukces.

EG-2012-14

Fundacja „Kultury Świata”

Odpowiedzialna turystyka w szkołach

W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 1) Seminarium w Kowarach – 24 uczestników seminarium z województwa dolnośląskiego  zostało przygotowanych do prowadzenia własnych mini projektów dotyczących odpowiedzialnej turystyki; 2) Konkurs dla nauczycieli na scenariusz o odpowiedzialnej turystyce – 4 wybrane scenariusze zostały nagrodzone i opublikowane na płytach CD; 3) Przygotowanie 24 plansz edukacyjnych, będących pomocą w prowadzeniu zajęć z geografii lub WOSu; 4) Wydarzenia w szkołach w ramach TEGu -10 szkół zorganizowało mini projekty opracowane samodzielnie po seminarium w Kowarach; 5) Tydzień Edukacji Globalnej w Dobkowie – spotkania w 2 szkołach (Golina Wielka, Trzebnica), zapoznanie około 90 osób z tematyką odpowiedzialnej turystyki; 6) Rozbudowanie strony o odpowiedzialnej turystyce Fundacji Kultury Świata – opublikowano 12 nowych tekstów stanowiących cenne i rzadkie źródło wiedzy na temat odpowiedzialnej turystyki w języku polskim; 7) Promocja projektu – publikacja i dystrybucja 300 płyt CD zawierających scenariusze zajęć nt. odpowiedzialnej turystyki.

EG-2012-15

Stowarzyszenie Dla Ziemi

OBCY? Zbliżenia- zaśpiewaj mi o Kaukazie

Celem projektu było przybliżenie zagadnień edukacji globalnej młodym ludziom (koniec gimnazjum, szkoła średnia), z terenu powiatu lubartowskiego. Projekt składał się z trzech elementów: cyklu warsztatów w szkołach, nagrania tematycznego utworu muzycznego oraz Dnia Kaukaskiego. Warsztaty w szkołach przeprowadzone zostały przez członków organizacji, w oparciu o doświadczenia organizacji z pobytu na Kaukazie, współpracy z kilkoma tamtejszymi grupami etnicznymi. Tematyczny utwór muzyczny nagrany został wspólnie przez idola sceny ragga/dancehall- Juniora Stressa wraz z zespołem chłopców czeczeńskich- Dacharan Zezagasz. Nagranie poprzedzone było warsztatami śpiewu, gry na instrumentach i tańca. Tekst i muzyka utworu poruszają tematykę związaną z Kaukazem i przeżyciami osobistymi uchodźców z tamtej części świata.
Utwór dostępny jest w serwisie YouTube…
Na Dzień Kaukaski zorganizowany w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej złożyły się: premiera nagranego utworu muzycznego (występ Juniora Stressa oraz grupy Dacharan Zezagasz), spotkanie z reporterką Krystyną Kurczab-Redlich, która przedstawiła swój film „Czeczenia- zabójstwo za zgodą świata” oraz poczęstunek kuchni kaukaskiej.

EG-2012-16

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

O prawach człowieka globalnie – Katowice, Rzeszów, Gdańsk

W ramach projektu w trzech miastach akademickich (Katowicach, Rzeszowie i Gdańsku) odbyły się 2-dniowe warsztaty „O prawach człowieka globalnie”. Warsztaty odbywały się jako imprezy towarzyszące Objazdowego Festiwalu Filmowego „WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie.” Promocja warsztatów oraz rekrutacja połączone były z promocją festiwalu, za co odpowiadali Lokalni Koordynatorzy Festiwalu. Scenariusz przygotowali i warsztaty poprowadzili trenerzy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a program obejmował podstawowe pojęcia praw człowieka, dokumenty i narzędzia ich ochrony, generacje praw człowieka (w tym wybrane prawa trzeciej generacji) , problemy nietolerancji, dyskryminacji i stereotypów oraz dobre praktyki w dziedzinie działań na rzecz Globalnego Południa i omawianych praw człowieka. W warsztatach w sumie wzięły udział 63 osoby – studenci i wolontariusze NGO.

Projekty z mini-grantów 2012

EG-2012-17

Fundacja Usłyszeć Afrykę

Globalna gra miejska

W ramach projektu przeprowadzony został konkurs na scenariusz (i przeprowadzenie) gry miejskiej o tematyce globalnej na terenie placówek edukacyjnych (tylko 2 przesłały pełne prace). W działaniach projektowych udział wzięło około 300 uczniów z Gimnazjum w Zespole Szkół im. Armii Krajowej z Brańska oraz II Liceum Ogólnokształcącego z Suwałk.
Rezultat konkursu to powstanie dwóch autorskich gier miejskich poświęconych tematyce Afrykańskiej, w które zaangażowano szeroką społeczność szkolną. Po wyłonieniu zwycięzcy z przesłanego scenariusza gry powstała broszura, którą rozesłano do szkół uczestniczących w konkursie oraz zainteresowanych placówek edukacyjnych z całej Polski.

EG-2012-18

Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich

Lokalnie i Globalnie

Projekt polegał na zaproponowaniu uczestnikom – podopiecznym świetlicy środowiskowej oraz współpracownikom stowarzyszenia zajęć o tematyce z zakresu edukacji globalnej (w formie warsztatów, prezentacji, lekcji tematycznych). Efektem podejmowanych działań było wprowadzenie i upowszechnienie tematyki edukacji globalnej w ofertę informacyjną Stowarzyszenia oraz w ofertę edukacyjną świetlicy. Dodatkowo zbadano poziom wiedzy przeciętnego obywatela Radlina na tematy globalne podczas sondażu – ankiet wręczanych podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych w mieście.

EG-2012-19

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe TARCZA

Tydzień to za mało

Głównym celem projektu było przygotowanie merytoryczne grupy młodzieży z Technikum w Polanowicach do przeprowadzenia TEGu w szkole. Młodzież wzięła udział w warsztatach: „Komunikacja społeczna”, „Globalnie o problemach”, „Wielokulturowość na świecie”.
Tydzień Edukacji Globalnej był ważnym wydarzeniem w szkole. Uczestnicy projektu zaprezentowali w formie wystawy swoje prace, dotyczące kultury i religii na świecie oraz zrównoważonego rozwoju. Ważnym aspektem projektu był czynny udział uczniów oraz ich zaktywizowanie się do działania na rzecz Globalnego Południa.

EG-2012-20

Stowarzyszenie „Forum Młodych Dyplomatów”

Tydzień Edukacji Globalnej 2012 w Rzeszowie

Projekt polegał na przeprowadzeniu 5 warsztatów z edukacji globalnej w 5 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu miasta Rzeszowa oraz 1 szkolenia z edukacji globalnej dla Członków FMD. W ramach każdego warsztatu i szkolenia odbył się wykład i ćwiczenie (nt. edukacji globalnej, rozwoju i Milenijnych Celów Rozwoju), gra symulacyjna nt. relacji gospodarczych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa oraz projekcja filmu (pt. „You deserve to know”) nt. afrykańskiej dzielnicy biedy.
Po ich zakończeniu uczestnicy otrzymali materiały informacyjne i edukacyjne oraz propozycję pomocy merytorycznej przy realizacji kolejnych edycji TEG lub innych działań związanych z edukacją globalną. Warsztaty i szkolenie były bezpłatne.

EG-2012-21

Stowarzyszenie Edukacyjne TUBA

Weekend z krajami południa. Przystanek Afryka

Projekt zakładał realizację dwóch celów: wykreowanie w środowisku lokalnym gminy Kolsko grupy liderów z zakresu edukacji globalnej, oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży, a także ich rodziców inicjatywami podejmującymi problematykę współzależności globalnych.
W ramach projektu zrealizowano: spotkanie wprowadzające dla dyrektorów placówek oświatowych i przedstawicieli samorządu lokalnego; warsztaty dla wychowawców przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Kolsko; dyżur koordynatora projektu w zakresie pomocy przy realizacji działań w szkołach; konkurs plastyczny „Afryka i ja” (Na konkurs spłynęło ponad 100 prac. Komisja konkursowa wyłoniła 13 zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych).

EG-2012-22

Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń”

Wrocław World Cafe

W ramach projektu zorganizowano dwa spotkania dyskusyjne prowadzone w konwencji kawiarenek obywatelskich w Księgarnio-Kawiarni Tajne Komplety (w tym jedno podczas TEG). Na spotkania zaproszono przedstawicieli wrocławskich NGO oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką edukacji globalnej. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy identyfikowali znane im działania podejmowane we Wrocławiu, w Polsce i na świecie w obszarze edukacji globalnej. W rezultacie dyskusji powstała lista dobrych praktyk realizowanych w ww. obszarach. Podczas kolejnego spotkania dyskutowano w jaki sposób realizować edukację globalną, aby była skuteczna, jakie nowatorskie i tradycyjne metody można wykorzystać w edukacji globalnej. W pierwszym spotkaniu wzięło udział 10 osób, w drugim 20.

EG-2012-23

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych

Wspólne korzenie, wiele kultur

W ramach projektu powstał fanpage na Facebooku pn. „Młody Obywatel Świata” (informujący o problemach globalnych), który do końca realizacji projektu zyskał ponad 50 fanów. Przeprowadzono warsztaty wielokulturowe dla dzieci w Domu Spotkań z Historią i dodatkowo w świetlicy „Szkolniaki” mieszczącej się na warszawskim Ursusie.
Wydano broszurę dotyczącą projektu, rozpowszechnianą wśród rodziców dzieci biorących udział w warsztatach. Broszura zawierała informację o edukacji globalnej, przepisy kulinarne oraz bajki z Etiopii oraz Bliskiego Wschodu. Projekt objął bezpośrednio do ok. 50 osób (dzieci oraz rodziców).

EG-2012-24

Stowarzyszenie „Lepszy Świat”

Twój wybór – świadoma konsumpcja

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia lekcyjne dla gimnazjalistów z zakresu świadomej konsumpcji, spotkanie dotyczące funkcjonowania kolektywów spożywczych oraz warsztaty robienia szablonów na koszulki i ekotorby promujących świadomą konsumpcję.
W wyniku przeprowadzanych zajęć w szkole oraz warsztatów odbiorcy (łącznie ok. 110 uczestników) poznali działania inicjatywy świadomej konsumpcji, dowiedzieli się w jaki sposób ich wybory konsumenckie wpływają na stan środowiska naturalnego i warunki pracy. Dzięki spotkaniu o kooperatywach uczestnicy spotkania zobaczyli, że w przestrzeni lokalnej można tworzyć ciekawe inicjatywy, które wpisują się w działania ruchu świadomej konsumpcji.

EG-2012-25

Fundacja Ad Hoc

Edukacja międzykulturowa w szkole

Projekt miał na celu podniesienie kompetencji w zakresie edukacji międzykulturowej oraz kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum w Leoncinie, którzy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają swojej pracy dydaktycznej.
Główne działania w projekcie obejmowały 8 godzin warsztatów z edukacji międzykulturowej oraz szkolenie e-learningowe w formule WebQuest. Końcowym rezultatem projektu było stworzenie przez uczestników szkoleń własnych scenariuszy lekcji z edukacji międzykulturowej oraz ich realizacja w ramach prowadzonych zajęć. W szkoleniach udział wzięło 16 nauczycieli.

EG-2012-26

Fundacja Pozytywnych Zmian

Globalna kobieta

Projekt poruszał temat procesów globalnych zachodzących na świecie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sytuację społeczno- kulturową kobiet.
Projekt przeprowadzony został w Bielskiej Szkole Rzemiosł która jest najstarszą szkołą zawodową w Bielsku- Białej. Podczas projektu przeprowadzone zostały:

  • dwa spotkania edukacyjne, w ramach tych zajęć zaprezentowana i omówiona została prezentacja edukacyjna,
  • warsztat podczas którego uczniowie nauczyli się specjalnej techniki graffiti jaką jest wycinanie szablonów i wykonali własne prace,
  • ostatnią i najważniejszą częścią projektu było wspólne malowanie graffiti na jednej ze ścian szkoły. Pod pieczą Grupy Artystycznej Adżika młodzi ludzie odbili swoje szablony na wcześniej przygotowanym tle. Rezultat: duże graffiti o tematyce globalnej i genderowej jest dostępne i atrakcyjne dla uczniów szkoły.
projekt i realizacja strony internetowej: rock the web