Zrealizowane projekty 2020

ZREALIZOWANE PROJEKTY 2020

Projekty zrealizowane w 2020 roku (ścieżka A)

EG-2020-01

Polska Akcja Humanitarna

“Wyzwania i dociekania edukatorów/ek globalnych”

Wysokość dofinansowania: 35 000,00 zł, kwota wydatkowana: 35 000,00 zł

Projekt wzmocnił umiejętności edukatorów/ek i nauczycieli/ek zajmujących się edukacją globalną poprzez oparte na autorefleksji i krytycznej perspektywie 5-dniowe szkolenie Summer PAH Academy (13-17.07.2020) oraz 2 edycje kursu e-mailingowego “To, jak mówię, zmienia świat”. Kurs
skoncentrował się na refleksyjnym podejściu do używanych przez siebie ram językowych i narracji w mówieniu o świecie. Ważnym elementem projektu była obecna, zarówno podczas SPA jak i kursu online, perspektywa postkolonialna, powiązanie treści antydyskryminacyjnych oraz globalnych, a
także koncept strukturalnego rasizmu i globalnych relacji władzy.

EG-2020-02

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

“Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”

Wysokość dofinansowania: 35 000,00 zł, kwota wydatkowana: 34 999,99 zł

Projekt skierowany do nauczycieli/ek i uczniów i uczennic ze szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych. Miał na celu wsparcie szkół w wykorzystaniu godzin wychowawczych do budowania wartości, postaw i umiejętności wśród młodych ludzi dzięki poznaniu osobistych historii (storytelling) migrantek i migrantów, którzy opowiedzieli o swoim doświadczeniu w kontekście globalnych wyzwań. Opracowano i udostępniono nauczycielom/kom i młodzieży narzędzia do prowadzenia rozmów o migracjach w kontekście współzależności globalnych i CZR (2 scenariusze, 4 ćwiczenia, 5 krótkometrażowych filmów, 2 przewodniki). Udział 190 nauczycieli w szkoleniach i webinarze przyczynił się do wzrostu ich kompetencji wychowawczych nt. tego, jak poruszać temat migracji wykorzystując storytelling, a udział 455 uczniów w warsztatach i w festiwalu z okazji TEGu dostarczył im wiedzy oraz zachęcił do refleksji nad tym, jak na nowo mogą odkryć swoje sąsiedztwo i zjawisko migracji poznając opowieści osób z takim doświadczeniem.

EG-2020-03

Polska Akcja Humanitarna

“Zdalna edukacja globalna”

Wysokość dofinansowania: 35 000,00 zł, kwota wydatkowana: 35 000,00 zł

Projekt miał na celu podniesienie jakości edukacji globalnej i wzbudzenie krytycznej refleksji w środowisku edukacyjnym i pozarządowym w Polsce poprzez stworzenie narzędzi edukacji zdalnej, które są dostępne dla wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania, i dotyczą zagadnień krytycznej edukacji globalnej. W ramach projektu powstały trzy pakiety (broszura, kurs e-mailowy, webinar, odcinek podkastu). Kursy e-mailowe odbyły się w Tygodniu Edukacji Globalnej i zapisało się na nie 363 osób z miast poniżej 500 tys. mieszkańców. Elementem każdego z kursów były mailowe konsultacje z ekspertką, webinar, a także codzienne wiadomości na dany temat, które zawierały zarówno wiedzę merytoryczną, jak i pytania do refleksji. Kanał podkastu pt. „Tolerancja to za mało” ruszył z trzema odcinkami pt. „Europa (nie) jest pępkiem świata”, „Zanim wyślesz paczkę z pomocą” oraz „Rasizm po polsku”. Powstały także trzy broszury na temat europocentryzmu, pomocy humanitarnej oraz rasizmu strukturalnego.

EG-2020-04

Stowarzyszenie Aktywności Przeróżnych niemarudni.pl

“X Jubileuszowa edycja Gry Miejskiej FAIR TRAIN”

Wysokość dofinansowania: 35 000,00 zł, kwota wydatkowana: 34 961,07 zł

Głównym rezultatem projektu jest gra opublikowana na stronie dedykowanej wydarzeniu (zrealizowanej w ramach projektu): www.fairtain.org.pl . Gra w dniu 18.11.2020 była udostępniona zgłoszonym do jubileuszowej rozgrywki drużynom, a od 19.2020r. jest otwartym zasobem. Najważniejsze działania podczas projektu to: współpraca z 15 placówkami oświatowymi na Śląsku w celu wspólnego przygotowania szczegółowych tematów stacji gry w odniesieniu do Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju, warsztaty dla nauczycieli i młodzieży z zakresu edukacji globalnej oraz nowoczesnych technologii wspierających grę online podczas ograniczeń związanych z pandemią Covid 19, przeprowadzenie głównej jubileuszowej rozgrywki w dniu 18.11.2020 r. dla zarejestrowanych drużyn z całej Polski podczas Tygodnia Edukacji Globalnej, przeprowadzenie działań upowszechniających w szkołach partnerskich oraz placówkach spoza Śląska oraz przygotowanie filmu z okazji X-lecia gry.

EG-2020-05

Fundacja Artykuł 25

“SPOTKANIE Z INNYM – 6. edycja cyklu działań edukacyjnych promujących szacunek i solidarność względem innych kultur”

Wysokość dofinansowania: 35 000,00 zł, kwota wydatkowana: 34 163,32 zł

Projekt „Spotkanie z Innym” to odpowiedź na deficyt społecznej postawy wrażliwości, szacunku i solidarności z ludźmi z innych obszarów geograficznych i kulturowych. Projekt jest skierowany do licealistów, studentów, nauczycieli i edukatorów w woj. zachodniopomorskim, skłonnych w największym stopniu do zmiany postawy na bardziej odpowiedzialną społecznie, a tym samym mających kluczowy wpływ na multiplikację efektów projektu oraz kształtowanie trendów i włączenie tematów globalnych do dyskusji mainstreamowych w przyszłości. Dzięki realizacji projektu około 1500 osób otrzymało wiedzę dotyczącą aktualnych zjawisk i wyzwań stojących przed mieszkańcami krajów Globalnej Północy i Południa, których sposób rozwiązania musi polegać na wspólnych działaniach całej społeczności międzynarodowej z wykorzystaniem dokonań współczesnej nauki. W ramach projektu odbyło się: 35 zajęć dla 1103 licealistów na podstawie 4 autorskich scenariuszy, 4 szkolenia dla 100 nauczycieli i studentów ,8-dniowa konferencja on-line dla nauczycieli i edukatorów.

EG-2020-06

Fundacja Go’n’Act

”(Lokalne) organizacje (globalnie) świadome w zakresie praw dziecka

Wysokość dofinansowania: 33 400,00 zł, kwota wydatkowana: 33 398,62 zł

Projekt polegał na wzmocnieniu wiedzy i świadomości kadr organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w zakresie globalnych zależności wpływających na ochronę praw dziecka w krajach globalnego Południa. Działania w projekcie miały na celu pokazanie kadrom lokalnych NGOsów, jak funkcjonować (jako jednostka i jako organizacja) w sposób zapewniający poszanowanie praw dziecka w krajach globalnego Południa. W ramach projektu zorganizowano pięć 6-godzinnych szkoleń dla kadr organizacji dolnośląskich oraz jeden 6-godzinny warsztat pogłębiający dla przedstawicieli każdej z organizacji. Przeszkolono: Fundację AKRA z Kiełczowa, Fundację Ładne Historie ze Świdnicy, Fundację Żywe Kultury z Henrykowa, Fundację EMU z Wałbrzycha oraz Stowarzyszenie SPYNACZ z Legnicy. Każda z organizacji skorzystała z indywidualnych konsultacji. W ramach projektu powstał również spot edukacyjny oraz publikacja: „Codzienne działania a prawa dziecka w ujęciu globalnym. Poradnik dla organizacji pozarządowych”.

EG-2020-07

Fundacja Civis Polonus

“Odpowiedź na globalne wyzwania klimatyczne zaczyna się w szkole”

Wysokość dofinansowania: 34 930,00 zł, kwota wydatkowana: 33 845,84 zł

W ramach działań projektowych przygotowano 28 nauczycieli z 15 szkół podstawowych z małych miejscowości do włączania w program działania samorządów szkolnych kwestii związanych z globalnym bezpieczeństwem klimatycznym. Przygotowano model działania (i do niego materiały metodyczne) opierający się na trzech głównych aktywnościach w szkołach: 1. Apel wprowadzający społeczność szkolną w temat bezpieczeństwa klimatycznego oraz działań projektowych. 2. Audyty służące zbadaniu, na ile szkoła działa w sposób zrównoważony. 3. Narada, której celem jest włączenie w dyskusję i znajdowanie rozwiązań całej społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli i rodziców. Dzięki projektowi przekaz dotyczący globalnych wyzwań klimatycznych dotarł do ponad 1000 uczniów. Udało się włączyć w działanie ponad 190 uczniów przeprowadzających audyty. Ponad 490 osób uczestniczyło w naradach szkolnych, żeby w 15 szkołach wypracować rekomendacje i zaplanować lokalne działania na rzecz klimatu.

EG-2020-08

Fundacja „Kultury Świata”

“Myślenie wizualne w edukacji globalnej”

Wysokość dofinansowania: 31 265,00 zł, kwota wydatkowana: 31 265,00 zł

Projekt pn. „Myślenie wizualne w edukacji globalnej” miał na celu promowanie wykorzystania narzędzi, które oferuje myślenie wizualne, w działaniach z zakresu edukacji globalnej. Powstał podręcznik wraz z zestawem 50 ikon o tematyce z zakresu edukacji globalnej, strona internetowa: www.wizualnie.kulturyswiata.org, 8 kart opowieści do storytellingu wraz z instrukcją oraz zapisy graficzne dwóch wykładów TED. Obydwa zapisy graficzne były promowane w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej na portalu społecznościowym Facebook. Pierwszy z nich dotyczył tego w jak niedoskonały sposób media przekazują informacje o krajach Bliskiego i Dalekiego Wschodu i jak to naprawić. W drugim zaś, prelegentka podkreślała różnice, w tym w jaki sposób informuje się o kontynencie afrykańskim w mediach, jaki przekaz zawarty jest w informacjach pochodzących z organizacji pozarządowych, a jaki w publikacjach naukowych.

EG-2020-09

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

“1Planet4All – Razem dla klimatu”

Wysokość dofinansowania: 35 000,00 zł, kwota wydatkowana: 34 999,99 zł

Projekt był skierowany do nauczycieli/ek, bibliotekarzy/rek oraz uczniów i uczennic szkół podstawowych (IV-VIII) i ponadpodstawowych z całej Polski. Jego celem było zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania o zmianie klimatu i umiejętności rzetelnego informowania na temat tego zjawiska. We współpracy z nauczycielkami i dziennikarzami opracowano materiały edukacyjne (scenariusze zajęć, przewodniki, filmy krótkometrażowe) udostępnione na stronie https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/materialy i wykorzystane w Interaktywnym Programie Edukacyjnym. W Programie wzięło udział ponad 180 nauczycieli i nauczycielek, zorganizowano 3 webinaria i 11 warsztatów dla młodzieży. Dzięki projektowi założono 56 klimatycznych redakcji szkolnych, które korzystając z mediów społecznościowych, gazetek szkolnych i współpracy z lokalnymi mediami, upowszechniały rzetelne informacje nt. zmiany klimatu wśród swoich szkolnych i lokalnych społeczności. Ze swoim przekazem młodzież dotarła do ponad 22.000 osób.

EG-2020-10

Fundacja Civis Polonus

“Uczymy się razem dla siebie i dla świata”

Wysokość dofinansowania: 35 000,00 zł, kwota wydatkowana: 34 356,65 zł

W ramach projektu przeszkolono i przygotowano nauczycieli z 11 szkół podstawowych i ponadpodstawowych do włączenia edukacji globalnej w proces nauczania i wychowania. W trakcie szkolenia wprowadzającego przeszkolono 19 nauczycieli z zakresu EG oraz sposobów nauczania EG w szkołach. Następnie nauczyciele przeprowadzili w swoich placówkach: 1. Samokształcące rady pedagogiczne (dla 194 nauczycieli), żeby wprowadzić temat EG do szkół. 2. Co najmniej 4 nauczycieli na szkołę przeprowadziło w sumie 169 lekcji dotykających tematu EG. 3. W 11 szkołach przeprowadzono projekty edukacyjne angażujące dzieci (w sumie 367 uczniów i uczennic). Dzięki tym działaniom: wzrosła wiedza dot. wyzwań globalnych wśród nauczycieli i uczniów, wzmocniono wśród nauczycieli umiejętności planowania procesów edukacyjnych z uwzględnieniem treści EG. Przeprowadzono dodatkowe działania edukacyjne – szkolenie dla zaawansowanych nauczycieli w temacie EG oraz szkolenia dla klas.

EG-2020-11

Stowarzyszenie Jeden Świat

“Świat się zmienił tu i teraz!”

Wysokość dofinansowania: 34 622,00 zł, kwota wydatkowana: 34 622,00 zł

W ramach projektu powstały 4 grupy młodzieży prowadzące oddolne działania lokalne, były one szkolone i wspierane przez 7 miesięcy trwania projektu. Zdobytą wiedzę teoretyczną przekazywały dalej i wykorzystywały w praktyce. Dzięki ich działalności powstały 3 rabaty/ostoje dla owadów, które przyczyniają się do zachowania różnorodności biologicznej w naszym kraju oraz już stają się przestrzenią edukacyjna. Oprócz sadzenia kwitnących bylin i krzewów budujących rabaty przyczynili się oni do posadzenia około 160 drzew w Szamotułach oraz przekazali swoją wiedzę około 1500 rówieśnikom i rówieśniczkom. Ponadto każdy/każda z uczestników pogłębił swoje zdolności obserwacji, analizy i wyciągania wniosków z otaczającej go rzeczywistości, zwiększając swoją wrażliwość na krzywdę innych i zróżnicowane potrzeby jednostek (zarówno ludzi, zwierząt jak i roślin) żyjących nie tylko w najbliższym sąsiedztwie, ale również w wymiarze globalnym.

Projekty zrealizowane w 2020 roku (ścieżka B)

EG-2020-12

Musszelka

“Myśl, działaj, opowiadaj! Warsztaty dla młodych aktywistów”

Wysokość dofinansowania: 8 000,00 zł, kwota wydatkowana: 8 000,00 zł

Projekt „Myśl, działaj, opowiadaj! Warsztaty dla młodych aktywistów” skierowany był do uczniów i uczennic kl. VIa oraz dzieci uczęszczających na świetlicę ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej. Odbyły się cztery spotkania warsztatowe (stacjonarne i online). Ich motywami przewodnimi były zagadnienia związane m.in. ze zmianami klimatu i ich konsekwencjami, wpływem monokulturowego rolnictwa na różnorodność biologiczną, kondycją owadów zapylających, zasobami wody. Punktem wyjścia poruszanych tematów były opowieści z Australii, Nigerii i Europy. W drugiej części projektu szóstoklasiści sami stali się edukatorami. Nagrali cztery filmiki dla młodszych koleżanek i kolegów ze świetlicy, w których podzielili się swoimi odkryciami i zachęcali do działań na rzecz Ziemi. Podczas Tygodnia Edukacji Globalnej został wyemitowany nagrany specjalnie na potrzeby projektu film z biologiem i polarnikiem Mikołajem Golachowskim pt. „Ile pingwinów może zjeść niedźwiedź polarny?”.

EG-2020-13

Fundacja Wirtualne Horyzonty

“Wirtualna podróż do Zaatari – edukacja w tle globalnych konfliktów”

Wysokość dofinansowania: 8 000,00 zł, kwota wydatkowana: 8 000,00 zł

„Wirtualna podróż do Zaatari” to kampania edukacyjna na temat globalnego zjawiska migracji i związanego z nim problemu uchodźstwa. Pierwszą częścią były warsztaty dla uczniów SP nr 2 w Piasecznie, które oparte zostały o innowacyjne rozwiązanie edukacyjne – wirtualną rzeczywistość (VR). Punktem wyjścia do rozmowy stał się film „Clouds over Sidra” nagrany kamerą 360 w obozie dla uchodźców Zaatari. Narrację w nim prowadzi 12-letnia Syryjka, a więc młodzi odbiorcy poznają realia życia uchodźcy z perspektywy rówieśniczki. Drugą częścią projektu jest portal edukacyjny dedykowany nauczycielom i rodzicom, którzy szukają odpowiedniej formy na rozmowę z podopiecznymi na temat uchodźstwa. Zaprezentowane tu zostały nowe narzędzia dydaktyczne wykorzystujące możliwości technologiczne. Projekt stał się źródłem wiedzy na temat uchodźców i odpowiedzialności zbiorowej, inspiracją do własnych poszukiwań i zachętą do dialogu międzypokoleniowego, także w tematach tak trudnych jak uchodźstwo.

EG-2020-14

Polskie Towarzystwo Geograficzne

“Zrównoważone miasta Południa i Północy – nasza przyszłość”

Wysokość dofinansowania: 8 000,00 zł, kwota wydatkowana: 7 999,12 zł

Głównym celem projektu było poszerzenie kompetencji uczestników w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym zwłaszcza ukształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw. Tematyka projektu koncentruje na 11. Celu Zrównoważonego Rozwoju, jakim są zrównoważone miasta i społeczności. Projekt był skierowany do uczniów szkół średnich z czterech miast: Kolna, Łochowa, Podkowy Leśnej i Tłuszcza. Ze względu na brak możliwości zajęć stacjonarnych z powodu pandemii COVID-19, warsztaty zrealizowano w formie zdalnej za pośrednictwem Zoom-a. Wykorzystano różne metody i formy pracy z uczniem, przy czym największy nacisk położono na metody aktywizujące.

EG-2020-15

Fundacja Międzynarodowy Instytut Rozwoju Dzieci

“Działaj lokalnie, myśl globalnie – Tydzień Edukacji Globalnej w Łomży”

Wysokość dofinansowania: 8 000,00 zł, kwota wydatkowana: 7 999,85 zł

Projekt odpowiada na problem niewystarczającej ilości działań podejmujących próbę wytłumaczenia globalnego wymiaru migracji, jej przyczyn, zależności, skutków zarówno dla państw przyjmujących, jak i tych, z których wyjeżdżają mieszkańcy, a także braku spojrzenia na proces migracji przez pryzmat migrantów. Celem projektu było opracowanie i przeprowadzenie gry symulacyjnej, w której uczestnicy i uczestniczki wcielili się w rolę mieszkańców krajów globalnego Południa ogarniętych wojną, konfliktami i musieli zorganizować swój wyjazd z kraju oraz podróż do Europy. Zespół ds. opracowania gry symulacyjnej przygotował scenariusz, karty postaci, historie imigrantów i uchodźców, które stanowiły podstawę do przeprowadzenia symulacji. W dniach 17-19.11.2016 r. w hali Stoczni Gdańskiej odbyły się 3 edycje gry, podczas których grupa 59 uczniów, uczennic, studentów i studentek miała sposobność przez kilka godzin wczuć się w rolę migrantów, poznając ich troski, motywacje, podejmując decyzje, szukając bezpieczeństwa i dzieląc trudy podróży.

EG-2020-16

Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”

“Agenda 2030. Wizualne myślenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju. “

Wysokość dofinansowania: 8 000,00 zł, kwota wydatkowana: 8 000,00 zł

W ramach warsztatów poprowadzonych w siedmiu szkołach podstawowych uczniowie klas 6-8 poznali ideę zrównoważonego rozwoju zgodnie z celami Agendy 2030, a także źródła jej powstania, tj. współzależności pomiędzy rozwojem lokalnym a rozwojem krajów Globalnego Południa. Posłużyli się przy tym technikami myślenia wizualnego – tworzenie notatek rysunkowych wspomaga proces zrozumienia, zapamiętywania i przekazywania informacji. Dzięki temu uczestnicy nie tylko łatwo przyswoili sens i treść Celów Zrównoważonego Rozwoju, ale poszukali też odpowiedniej, kreatywnej formy wizualnej dla wyrażenia swoich przemyśleń. Rezultatem warsztatów jest podniesienie świadomości, wiedzy i tym samym ukazanie sensu zaangażowania obywateli w Polsce w kwestie zrównoważonego rozwoju. Celem jest dostrzeżenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk światowych oraz własnego, indywidualnego wpływu na globalny system. Zasięg warsztatów znacznie rozszerzył się dzięki dodatkowemu seminarium dla nauczycieli.

EG-2020-17

Fundacja Teren Otwarty

“Warsztaty Edukacji Globalnej w zakresie zrównoważonego mieszkalnictwa”

Wysokość dofinansowania: 8 000,00 zł, kwota wydatkowana: 8 000,00 zł

W ramach projektu zrealizowano zaplanowaną liczbę warsztatów w trzech klasach szkół [szkoła podstawowa oraz szkoły licealne] jednak w innych miejscowościach niż początkowe założenia projektowe. W projekcie udział wzięły 3 lubelskie placówki: Lubelska Szkoła Realna, XXX LO im ks. Twardowskiego oraz SP nr 29 wyraziły zgodę na współpracę stacjonarną. Z uwagi na pandemię Covid-19 konieczna była modyfikacja założeń projektu i przejście na tryb nauczania zdalnego przy użyciu platformy Zoom. Warsztaty udało się przeprowadzić dla zakładanej liczby uczestników i uczestniczek, dzięki działaniom w internecie w obszerniejszy sposób niż zakładano, udało się też poszerzyć część zmierzającą do zdobywania wiedzy o globalnych kontekstach zamieszkiwania.

EG-2020-18

Fundacja ICAD

“Odpowiedzialna turystyka”

Wysokość dofinansowania: 7 990,00 zł, kwota wydatkowana: 7 990,00 zł

W ramach projektu Odpowiedzialna turystyka przeprowadzono 24 warsztaty, 90 minut każdy, dotyczące odpowiedzialnej turystyki w szkołach podstawowych i średnich w Czechowicach Dziedzicach. Warsztaty odbyły się online i składały się z trzech części: 1. Historie z krajów globalnego Południa przełamujące istniejące stereotypy. 2. Przygotowanie portretu odpowiedzialnego turysty/ki, z uwzględnieniem co taka osoba robi, a czego nie robi zarówno w kontekście własnego bezpieczeństwa, jak i szacunku do lokalnej społeczności/przyrody. 3. Dyskusja nad wadami i zaletami wolontariatu zagranicznego, szczególnie w przypadku wolontariatu w krajach globalnego Południa, oraz o tym co warto sprawdzić/czego się dowiedzieć przed wyjazdem na taki wolontariat. Oprócz tego w ramach projektu przygotowano listę źródeł, w których szukać można informacji na temat edukacji globalnej i podzielono się nią z nauczycielami i nauczycielkami biorącymi udział w warsztatach razem z klasami.

EG-2020-19

Fundacja Twiga

“Różnorodna perspektywa dla różnorodnego świata”

Wysokość dofinansowania: 7 200,00 zł, kwota wydatkowana: 7 200,00 zł

W ramach projektu zrealizowano 14 warsztatów dla młodzieży. Każdy z warsztatów trwał 3 godziny, zawierał części teoretyczne i ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy zostali wprowadzeni w podstawowe zagadnienia edukacji globalnej, poznali terminy jak. min. globalne współzależności, globalna Północ i Południe. Uczestnicy zapoznali się z realiami życia w kraju globalnego Południa na przykładzie artystów graffiti z Kenii oraz poruszona została tematyka turystyki slumsowej i jej odbioru przez mieszkańców slumsu Kibera z Nairobi, w oparciu materiały foto i video zrealizowane w Nairobi. Omówiona została kwestia narracji, szczególnie wizualnej, zarówno jako formy aktywizmu artystów z Kenii jak też nośnik informacji o krajach globalnego Południa. Uczestnicy poznali zasady Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości oraz ich praktyczne zastosowanie. Projekt wprowadził uczestników w tematykę edukacji globalnej, zwiększył ich świadomość w zakresie zróżnicowanej narracji o krajach globalnego Południa.

EG-2020-20

Fundacja ICAD

“Zmiana klimatu – mózg, serce, ręce na pokład!”

Wysokość dofinansowania: 8 000,00 zł, kwota wydatkowana: 8 000,00 zł

W ramach projektu przeprowadzono 3-dniowe szkolenie dla 12 edukatorów/ek i aktywistów/ek z Czechowic Dziedzic i okolic. Szkolenie podzielone było na trzy części: część 1 „mózg” dotyczyła rzetelnej wiedzy na temat zmiany klimatu, część 2 „serce” odnosiła się do naszego nastawienia i emocji względem zmiany klimatu, część 3 „ręce” przygotowywała osoby uczestniczące do podjęcia realnych działań na rzecz klimatu. Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące nie tylko rozwinęły swoją wiedzę i umiejętności oraz przygotowały się do podjęcia świadomych działań na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu, ale też przeprowadziły kampanię informacyjną w social mediach docierając do kilku tysięcy osób. Oprócz tego w ramach projektu przetłumaczono scenariusz Earth Walk oraz dwa filmy dotyczące zmiany klimatu na język polski.

EG-2020-21

stowarzyszenie tutaj teraz

“Sprawiedliwy Handel – idea czy wybór?”

Wysokość dofinansowania: 8 000,00 zł, kwota wydatkowana: 8 000,00 zł

Stowarzyszenie tutajteraz przeprowadziło warsztaty przybliżające tematykę Sprawiedliwego Handlu na przykładzie uprawy kakao w Kolumbii oraz produkcji czekolady. Warsztaty zostały powiązane z podstawą programową lekcji historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Uczniowie wzięli udział w dwugodzinnych warsztatach, które składały się ze spotkania wprowadzającego na temat kultury i przyrody Kolumbii oraz zajęć o sprawiedliwym handlu połączonych z zapoznaniem i degustacją produktów z certyfikatem Fair Trade. Głównym celem projektu było upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji globalnej, w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji, przełamywania stereotypów i poszerzania wiedzy na temat krajów Globalnego Południa, wśród 150 uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w Siedlcach i na terenach wiejskich powiatu siedleckiego. Zwieńczeniem projektu był konkurs plastyczny na plakat promujący Fair Trade. Wpłynęło wiele prac, z których najlepsze zostały opublikowane w internecie.

EG-2020-22

FEDERACJA MAZOWIA

“Edukacja Globalna – z czym to się je?”

Wysokość dofinansowania: 8 000,00 zł, kwota wydatkowana: 8 000,00 zł

W ramach projektu został przeprowadzony 18 godzinny cykl szkoleniowy wprowadzający w tematykę edukacji globalnej, w którym wzięło udział 15 osób – członków i członkiń, pracowników i pracowniczek oraz wolontariuszy i wolontariuszek organizacji pozarządowych z terenu woj. mazowieckiego. W warsztatach brały udział także osoby pracujące w instytucjach kultury, ponieważ okazało się, że interesuje je nasz projekt (a takiej oferty brakuje dla tej grupy odbiorców). Szkolenia były prowadzone w formie webinarów i pozwoliły zapoznać się z tematyką edukacji globalnej osobom i organizacjom pozarządowym z mniejszych ośrodków na terenie woj. mazowieckiego, które wcześniej z tą tematyką nie pracowały.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web